Pracownicy

Grażyna Mastalerczuk


dr inż.

Grażyna Mastalerczuk

Wydział Rolnictwa i Biologii

Katedra Agronomii

+48 22 59 327 10



dr inż. Grażyna Mastalerczuk

stanowisko: adiunkt

tel.: +48 22 59 327 10

e-mail: grazyna_mastalerczuk@sggw.pl



Zainteresowania naukowe

Fizjologiczna i morfologiczna reakcja traw na stresy abiotyczne;

Badanie wzrostu i rozwoju korzeni traw w warunkach stresów abiotycznych;

Zagadnienia dotyczące akumulacji i retencji węgla w podziemnej i nadziemnej masie roślin łąkowych w różnych warunkach użytkowania i uwilgotnienia gleby



Działalność dydaktyczna

Agroinżynieria: wykłady i ćwiczenia - Wydział Rolnictwa i Biologii, kierunek: Inżynieria Ekologiczna

Wpływ rolnictwa na środowisko: wykłady i ćwiczenia - Wydział Rolnictwa i Biologii, kierunek: Inżynieria Ekologiczna

Agroekologia i ochrona środowiska: ćwiczenia - Wydział Rolnictwa i Biologii, kierunek: Rolnictwo

Agroekosystemy: ćwiczenia - kierunek: Gospodarka przestrzenna

Biologiczne podstawy produkcji: wykłady - Wydział Inżynierii Produkcji, kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technika Rolnicza i Leśna

Botanika łąkarska: ćwiczenia - Wydział Nauk o Zwierzętach, kierunek: Zootechnika

Formy ochrony przyrody a zbiorowiska trawiaste w Polsce: wykłady - Wydział Rolnictwa i Biologii, kierunek: Rolnictwo

Łąkarstwo: wykłady i ćwiczenia - Wydział Rolnictwa i Biologii, kierunek: Rolnictwo

Podstawy produkcji rolniczej: wykłady - kierunek: Gospodarka przestrzenna

Zioła i rośliny szkodliwe zbiorowisk trawiastych: wykłady - Wydział Rolnictwa i Biologii, kierunek: Biologia





Działalność organizacyjna:

2012 - 2019 członek Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW

2013 - 2016 sekretarz konkursu: Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca, organizowanego przez Polską Fundację im. Roberta Schumana oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

2004 - 2006 członek Komitetu Organizacyjnego obchodów 100-lecia Wydziału Rolnictwa i Biologii

Publikacje

 1. Tobiasz-Salach R., Kalaji H.M., Mastalerczuk G., Bąba W., Bobrecka–Jamro D., Noras K. 2019. Can photosynthetic performance of oat (Avena sativa L.) plants be used as bioindicator for their proper growth conditions? Chiang Mai Journal of Science 46(5

 2. Mastalerczuk G., Borawska-Jarmułowicz B., Kalaji H.M. 2019. How Kentucky bluegrass tolerate stress caused by sodium chloride used for road de-icing? Environmental Science and Pollution Research 26: 913–922 doi.org/10.1007/s11356-018-3640-4

 3. Borawska-Jarmułowicz B., Mastalerczuk G., Strzelczyk R. 2018. Plonowanie nasienne życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.) w warunkach Polski centralnej. Fragmenta Agronomica, 35(3) 28-36. DOI: 10.26374/fa.2018.35.26

 4. Szymański N., Burzyńska I., Kalaji H.M., Mastalerczuk G. 2018. Fluorescencja chlorofilu jako narzędzie do oceny stopnia eutrofizacji ekosystemów wodnych na przykładzie stawów na obszarze gminy Raszyn. Inż. Ekolog. 19 (2) 73-80. doi.org/10.12912/23920629/8

 5. Mastalerczuk G., Borawska-Jarmułowicz B., Kalaji H. M. 2017. Response of Kentucky bluegrass lawn plants to drought stress at early growth stages. Pak J Agr Sci, 54(4) 811 - 817. doi: 0.21162/PAKJAS/17.5232

 6. Mastalerczuk G., Borawska-Jarmułowicz B., Kalaji H.M., Dąbrowski P., Gozdowski D. 2017. Some physiological parameters, biomass distribution and carbon allocation in roots of forage grasses growing under different nitrogen dosages. Chiang Mai J Sci, 44(4)

 7. Borawska-Jarmułowicz B., Mastalerczuk G., Gozdowski D., Małuszyńska E., Szydłowska A. 2017. Studies on the sensitivity of perennial ryegrass and Kentucky bluegrass on salinity and drought during the seed germination and seedling growth. Zemdirbyste-Agricu

 8. Dąbrowski P., Kalaji M.H., Baczewska A.H., Pawluśkiewicz B., Mastalerczuk G., Borawska-Jarmułowicz B., Paunov M., Goltsev V., 2017. Delayed chlorophyll a fluorescence, MR 820, and gas exchange changes in perennial ryegrass under salt stress. J. Lumin., 18

 9. Mastalerczuk G., Borawska-Jarmułowicz B., Kalaji H. M., Dąbrowski P., Paderewski J. 2017. Gas exchange parameters and morphological features of festulolium (Festulolium braunii K. Richert A. Camus) in response to nitrogen dosage. Photosynthetica 55(1): 20

 10. Mastalerczuk G., Borawska-Jarmułowicz B., Janicka M. 2016. Zmienność cech wartości użytkowej wybranych gatunków i odmian traw stosowanych na trawniki rekreacyjne. Łąkarstwo w Polsce, 19, 205-218.

 11. Borawska-Jarmułowicz B., Mastalerczuk G., Janicka M. 2016. Ocena cech biologicznych oraz plonowania wybranych odmian Dactylis glomerata, Festuca pratensis i Phleum pratense w siewach czystych i mieszankach. Łąkarstwo w Polsce, 19, 35-50.

 12. Janicka M., Borawska-Jarmułowicz B., Mastalerczuk G. 2016. Kształtowanie się biomasy oraz plonowanie wybranych odmian traw niskich w siewie czystym i w mieszankach. Łąkarstwo w Polsce, 19, 121-139.

 13. Borawska-Jarmułowicz B., Mastalerczuk G., Długowska M., 2015. Ocena nawierzchni trawnikowych w wybranych parkach Warszawy. Łąkarstwo w Polsce, 18, 31-46.

 14. Borawska-Jarmułowicz B., Mastalerczuk G., Kalaji H. M., Carpentier R., Pietkiewicz S., Allakhverdiev S. I. 2014. Photosynthetic efficiency and survival of Dactylis glomerata and Lolium perenne following low temperature stress. Russ. J. Plant Physiol., 61,

 15. Borawska-Jarmułowicz B., Mastalerczuk G., Pietkiewicz S., Kalaji M.H. 2014. Low temperature and hardening effects on photosynthetic apparatus efficiency and survival of forage grass varieties. Plant Soil Environ. 60, 4: 177–183.

 16. Borawska-Jarmułowicz B., Janicka M. and Mastalerczuk G. 2012. Yielding of grass cultivars in pure stands and phenologically different meadow mixtures in the first year of utilization. Grassland Science in Europe, 17, 88-91.

 17. Janicka M., Borawska-Jarmułowicz B. and Mastalerczuk G. 2012. Development and growth of grass cultivars in pure stands and in meadow mixtures, Grassland Science in Europe, 17, 130-133.

 18. Mastalerczuk G., Borawska-Jarmułowicz B. and Janicka M. 2012. Evaluation of the development and turf characteristics of lawn grass cultivars in the year of sowing, Grassland Science in Europe, 17. 523-525.

 19. Sienkiewicz-Paderewska D., Borawska-Jarmułowicz B., Mastalerczuk G., Chodkiewicz A., Stypiński P. 2012. Wpływ zaprzestania koszenia na roślinność łąki trzęślicowej (Molinietum caerulea), Woda Środowisko Obszary Wiejskie 12 (37), 167-179.

 20. Borawska-Jarmułowicz B., Mastalerczuk G., Kalaji M. H. 2010. Response of Dactylis glomerata to low temperature stress, Grassland Science in Europe, 15, 359-361.

 21. Borawska-Jarmułowicz B., Mastalerczuk G. 2010. Wpływ zróżnicowanego czasu oświetlenia na początkowy rozwój gazonowych odmian Poa pratensis w pierwszym i czwartym roku po zbiorze nasion. Łąkarstwo w Polsce, 13, 9-17.

 22. Mastalerczuk G., Borawska-Jarmułowicz B. 2009. The response of lawn varieties of Poa pratensis to drought stress. Grassland Science in Europe, 14, 414-416.

 23. Borawska-Jarmułowicz B., Mastalerczuk G. 2009. Influence of the thermal stress on some physiological features and survival of plants of Lolium perenne varieties – Diament and Gagat, Grassland Science in Europe, 14, 516-519.

 24. Mastalerczuk G. 2008. Wpływ zaprzestania nawożenia i ograniczenia częstotliwości koszenia łąki trwałej na skład gatunkowy runi, plonowanie i masę korzeniową roślin. Łąkarstwo w Polsce, 11, 95-104.

 25. Mastalerczuk G. 2006. Zawartość składników pokarmowych w organach roślin łąkowych w warunkach różnej intensywności użytkowania. Łąkarstwo w Polsce, 9, 131-140.

 26. Stypiński P., Mastalerczuk G., Sienkiewicz-Paderewska D. 2006. Grassland production, biodiversity and sustainability In “Grassland – part of mountain agriculture and landscape”, 27-28 September 2006 GMARI, Banska Bystrica, Slovakia, 186-

 27. Stypiński P., Mastalerczuk G. 2006. Carbon sequestration by Polish grassland biomass. Grassland Science in Europe, 11, 763 – 765.

 28. Stypiński P., Mastalerczuk G., Pietkiewicz S. 2005. Absorpcja i retencja dwutlenku węgla na użytkach zielonych w zależności od uwilgotnienia i użytkowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 507, 459-465.

 29. Stypiński P., Mastalerczuk G., Pietkiewicz S 2005 Rola użytków zielonych w ograniczaniu skutków efektu cieplarnianego. Inżynieria Ekologiczna 12 PPIE, 77-78.

 30. Stypiński P., Mastalerczuk G. 2005. Effect of management intensity on sward productivity and root mass of permanent meadow. Grassland Science in Europe, 10, 441 – 444.

 31. Mastalerczuk G., Stypiński P. 2005. Wpływ intensywności użytkowania i uwilgotnienia gleby na zawartość, pobieranie i rozmieszczenie potasu w roślinności łąkowej, Nawozy i nawożenie, 3 (24), 384 – 394.

 32. Mastalerczuk G., Stypiński P. 2005. Changes of botanical composition of grassland due to the use intensity. Agronomijas Vĕstis, Latvian Journal of Agronomy, 8, 286 – 289.

 33. Stypiński P., Mastalerczuk G. 2005. The carbon and nitrogen balance on grassland due to management intensity. Agronomijas Vĕstis, Latvian Journal of Agronomy, 8, 290 – 294.

 34. Stypiński P., Mastalerczuk G. 2003. Influence of cutting frequency, soil moisture and nitrogen fertilisation on the yield and some physiological features of meadow sward. Grassland Science in Europe, 8, 545 – 547.