Pracownicy

Jacek Maśniak


dr

Jacek Maśniak

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

+48 22 59 340 33Wykształcenie:

- Doktor nauk ekonomicznych, specjalnoœć: ekonomika rolnictwa, rozprawa doktorska: Uwarunkowania i formy obrotu ziemia rolnicza w Polsce, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW w Warszawie, 2006 r.

- Magister inżynier ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW w Warszawie, 1997 r.Zatrudnienie:

1998-2006 asystent, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW w Warszawie,

2006- adiunkt, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.Dydaktyka:

- mikroekonomia, makroekonomia, ekonomia,

- polityka gospodarcza,

- wycena nieruchomoœci.Obszar naukowy:

Główna linia badawcza – rynek nieruchomoœci i jego otoczenie ekonomiczne.

Problemy szczegółowe (ujęcie chronologiczne): uwarunkowania i formy obrotu ziemią rolniczą, cykle koniunkturalne na rynku ziemi rolniczej.

Curriculum Vitae

http://jacek_masniak.users.sggw.pl/cvpl.pdf

Publikacje

 1. Rozprawa doktorska: Uwarunkowania i formy obrotu ziemia rolnicza w Polsce. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW w Warszawie, 2006 r.

 2. Oryginalne opublikowane prace twórcze:

 3. 1. Uwarunkowania poziomu cen ziemi rolniczej w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 1, 170-173.

 4. 2. Rozwój przedsiębiorczoœci na obszarach wiejskich na przykładzie gminy Garwolin. Agrobiznes 2001. Rola agrobiznesu w kształtowaniu jakoœci życia. Prace Naukowe nr 901 AE im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wyd. AE, Wroc&#

 5. 3. Koncentracja ziemi w rolnictwie a rozwój agrobiznesu. Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa. Prace Naukowe nr 941 AE im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wyd. AE, Wrocław 2002, 97-103.

 6. 4. Wpływ jakoœci ziemi rolniczej na wartoœć rynkowš nieruchomoœci rolnych. Agrobiznes 2003. Jakoœć jako podstawowy instrument konkurencyjnoœci w agrobiznesie. Prace Naukowe nr 983 AE im. Oskara Langego we Wrocł

 7. 5. Metody okreœlania wartoœci rynkowej nieruchomoœci rolnych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2003, T. 5, z. 5, 107-112.

 8. 6. Gospodarowanie ziemiš w warunkach swobodnego przepływu kapitału. Szanse i zagrożenia rozwoju polskich obszarów wiejskich w rozszerzonej Unii Europejskiej. AR w Szczecinie, Politechnika Koszalińska 2004, 503-510.

 9. 7. Zmiany w użytkowaniu ziemi rolniczej jako przejaw przedsiębiorczoœci rolników. Przedsiębiorczoœć po wstšpieniu Polski do Unii Europejskiej. AR w Szczecinie, 2005, 187-194.

 10. 8. Makroekonomiczne uwarunkowania obrotu ziemiš rolniczš w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie; Ekonomika i organizacja gospodarki żywnoœciowej 2005, nr 57.

 11. 9. Rynek ziemi rolniczej w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2006, T. 8, z. 2, 119-123.

 12. 10. Koncentracja ziemi rolniczej w Polsce – stan i perspektywy. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2007, T. 9, z. 1, 303-307.

 13. 11. Koncentracja ziemi rolniczej jako czynnik poprawy konkurencyjnoœci polskiego rolnictwa. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2008, T. 10, z. 1, 254-258.

 14. 12. Formy obrotu ziemiš rolniczš w Polsce. W: Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnoœciowej 2008, nr 72, 213-222.

 15. 13. Regionalne zróżnicowanie obrotu ziemiš rolniczš w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2009, T. 11, z. 4, 202-206.

 16. 14. Macroeconomic determinants of farmland market development in Poland. Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos 2009 (Economics and management: current issues and perspectives), Vol. 15, nr 2, Siauliai University, 174-179.

 17. 15. Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku ziemi rolniczej w Polsce. [W:] Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnoœciowej, pod red. A. Borowskiej i A. Daniłowskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, 66-76.

 18. 16. Formy interwencjonizmu państwowego na rynku ziemi rolniczej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2010, T. 12, z. 2, 212-218.

 19. 17. Prywatyzacja i nacjonalizacja ziemi rolniczej jako instrument polityki rolnej państwa. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2011, T. 13, z. 1, 221-225.

 20. 18. Znaczenie polityki rolnej państwa w rozwoju rynku ziemi rolniczej w Polsce. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa 2011, T. 98, z. 3, 108-117.

 21. 19. Prywatyzacja ziemi rolniczej jako instrument kształtowania ustroju rolnego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2012, T. 14, z. 3, 250-254.

 22. 20. Koniunktura gospodarcza a rynek ziemi rolniczej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2013, T. 15, z. 3, 224-228.