Pracownicy

Elżbieta Martyniuk


dr hab.

Elżbieta Martyniuk

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

+48 22 59 365 79dr hab. Elżbieta Martyniuk

Wydział Nauk o ZwierzętachAbsolwentka Wydziału Zootechnicznego SGGW, zatrudniona w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierzšt od 1978 r.

Specjalnoœć – doskonalenie zwierzšt, programy hodowlane, hodowla zachowawcza, dostęp do zasobów i dzielenie się korzyœciamiStopnie naukowe

• Praca magisterska (1978) „Wczesnoœć dojrzewania tryków merynosowych” (z wyróżnieniem, promotor Prof. dr hab. M.J. Radomska)

• Praca doktorska (1986) „Selekcja w kierunku zwiększenia masy jšder samców i jej wpływ na cechy reprodukcyjne u obu płci na przykładzie myszy laboratoryjnych” (z wyróżnieniem, promotor Prof. dr hab. M.J. Radomska)

• Praca habilitacyjna (2009) „Genetyczne uwarunkowanie wysokiej plennoœci owcy rasy olkuskiej” (z wyróżnieniem)Staże

Centralna Stacja Hodowli Zwierzšt, (1986)

Zrzeszenie Zwišzków Hodowców Owiec (1986)

Stacja Fizjologii Zwierzšt, INRA Nouzilly (1987)

Stacji Genetycznego Doskonalenia Zwierzšt INRA, Toulouse (1987).Kierunki badawcze

• genetyczne uwarunkowanie cech reprodukcyjnych owiec. (Badania dotyczyły genetycznego uwarunkowania wysokiej plennoœci owiec, doprowadziły do utworzenie stada owiec olkuskich w RZD Żelazna (dzięki œrodkom z Animal Production and Health Division, FAO) a w 2012 roku do identyfikacji mutacji FecXO, w genie BMP15, która skokowo zwiększa owulację u hetero- i homozygotycznych nosicielek);• doskonalenia cech użytkowych owiec, tworzenia programów hodowlanych, analiza sektora. (Członek zespołu, który opracował w 1992 roku „Program poprawy plennoœci krajowego pogłowia owiec” a następnie, w roku 1995, „Program doskonalenia pogłowia owiec do roku 2010”. Współautor „Programu ochrony zasobów genetycznych owcy olkuskiej”, opracowanego w roku 2000 i dwukrotnie nowelizowanego. Koordynator prac nad „Krajowš Strategiš zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierzšt gospodarskich oraz planu działań na rzecz tych zasobów” (2012-2013));• problematyka ochrony i zrównoważonego użytkowania zasobów genetycznych zwierzšt gospodarskich (Badania dotyczš wspierania wdrażania programów ochrony, kryteriów oceny stopnia zagrożenia ras rodzimych w Europie, wskaŸników oceny różnorodnoœci zasobów genetycznych zwierzšt, metod i narzędzi zarzšdzania małymi populacjami, dostępu do zasobów i dzielenie się korzyœciami).Badania realizowane w ramach projektów finansowanych przez RPBR, CPBP oraz Komitet Badań Naukowych (łšcznie 8 projektów), Szkołę Głównš Gospodarstwa Wiejskiego (badania własne - 1 projekt) i dwa projekty międzynarodowe finansowane przez Komisję Eurpejskš: „European Farm Animal Diversity Information System: EFABIS” (Concerted Action) i „Sustainable Solutions for Small Ruminants: 3SR”) (7 Ramowy UE). Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierzšt SGGW jest partnerem w pakiecie WP4 projektu 3SR: „Mining genes for ovulation”.Dydaktyka

Wykłady w SGGW

• Podstawy planowania i organizacji pracy hodowlanej (IIst)

• Podstawy hodowli zachowawczej (II st)

• Hodowla zachowawcza (I st)

• Bioróżnorodnoœć (I st)

• Bioróżnorodnoœć (Biologia)Udział w programie Socrates-Erasmus:

• Current trends in livestock production

• Animal genetic resources and their conservationPromotor kilkudziesięciu prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich, opiekun dwóch prac doktorskichRecenzent rozpraw doktorskich w kraju (3), rozpraw doktorskich za granicš (1), oraz

wielu artykułów i projektów badawczych.Funkcje poza SGGW

• Krajowy koordynator ds. zasobów genetycznych zwierzšt gospodarskich (od 1996)

• vice przewodniczšca Grupy Roboczej ds. Zasobów Genetycznych Zwierzšt EAAP (od 2009)

• członek Komitetu Sterujšcego Europejskiego Oœrodka Koordynacyjnego ds. zasobów genetycznych zwierzšt (2001-2005; 2011-2015)

• przewodniczšca ABS Task Force Europejskiego Oœrodka Koordynacyjnego

• przewodniczšca Międzyrzšdowej Grupy Roboczej ds. Zasobów Genetycznych Zwierzšt (I i II sesja)

• vice przewodniczšca Biura Komisji ds. Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa FAO, nominacja regionu Europy (kadencje 2004-5, 2011-12 i 2013-14).

• Ekspert FAO (dokumenty wytycznych w dwóch obszarach wdrażania Œwiatowego Planu Działań, studia tematyczne dotyczšce np. stanu legislacji czy wskaŸników służšcych do oceny trendów w stanie zasobów genetycznych zwierzšt).

• Ekspert MRiRW oraz MŒ w zakresie wdrażania Konwencji o Różnorodnoœci biologicznej (członek delegacji rzędowych na posiedzenia Konferencji Stron Konwencji i jej organów)

• Członek dwóch zespołów podczas polskiej Prezydencji w Radzie UE: w resorcie rolnictwa i resorcie œrodowiska

• Ekspert MŒ w zakresie ABS (wdrażanie Protokołu z Nagoi o dostępie do zasobów genetycznych i sprawiedliwym i równym dzieleniu się korzyœciami wynikajšcymi z ich wykorzystania)Odznaczenia i nagrody

• Bršzowy Krzyż Zasługi (1988)

• Złoty Krzyżem Zasługi (2001)

• Nagroda Polskiej Akademii Nauk (1990)

• Nagrody JM Rektora SGGW za osišgnięcia w pracy naukowo-badawczej (1982, 1986, 2006, 2010)

• Statuetka Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB: Promotor ras rodzimych - Patronus animalium (2009)

• Medal imienia Profesora Tadeusza Vetulaniego (2011).

Publikacje

 1. WYBRANE PUBLIKACJE

 2. Demars J., Fabre F., Sarry J, Rossetti R., Gilbert H., Persani L., Tosser-Klopp G., Mulsant P., Nowak Z., Drobik W., Martyniuk E., Bodin L., 2013: Genome-Wide Association Studies Identify Two Novel BMP15 Mutations Responsible for an Atypical Hyperprolifi

 3. www.plosgenetics.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pgen.1003482

 4. Gołębiewska K.., Martyniuk E., Grażyna Polak G., 2013: Study on Sztumski mares enrolled in the genetic resources conservation programme in 2008. Ann. Anim. Sci., Vol. 13, No. 3 (2013), DOI: 10.2478/aoas-2013-0024

 5. Dakowski P., Konopka, B., Martyniuk, E., Denkiewicz, J Strawa-Harasymowicz, A.,2013:

 6. Imported genetics as a basis of a sustainable development of beef cattle sector in Poland

 7. Book of Abstracts, EAAP 2013

 8. Martyniuk E., 2012: Zachowanie krajobrazu kulturowego: ochrono bioróżnorodności obszarów wiejskich. . Publikacja: XXXV lat Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Materiały konferencyjne "Ochrona krajobrazu kulturowego" Lipniak 15-16 września 2011" Wydawca Suw

 9. Martyniuk E., 2011. Do we need a binding treaty for access and benefit-sharing in animal genetic resources? Journal of Animal Breeding and Genetics,128, 85–86.

 10. Martyniuk E., Polak G., 2011: Różnorodność biologiczna w rolnictwie. Jak promować i popularyzowac rasy rodzime? „Wybrane zagadnienia z Ekologii i ochrony środowiska. Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach”. Redakcja naukowa Anny Kalinowskiej. Uniwersy

 11. Martyniuk E., Kaczor U., Domoń D., Murawski M., 2011. Polymorphism in the prnp locus in prolific Olkuska sheep. Bulletin of the Veterinary Institute in Puławy 55, 3-7,

 12. Martyniuk, E., 2011: Problemy hodowlane populacji o małej liczebności na przykładzie owcy rasy olkuskiej, Wiadomości Zootechniczne, XLIX, numer 1 (268) 21-32.

 13. Martyniuk E., Saether N., Krupinski J., 2011. Rare native dairy cattle breeds: quo vadis? Proceedings of the 8th Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources (Takirdag, Turkiye, 4-8 October 2010 Wydane: Namik Kemal University, Faculty

 14. Praca

 15. rbiglobalconf2011.nku.edu.tr/rbi/Conference_proceedings.pdf

 16. Martyniuk E., 2011. Developing the institutional framework for the management of animal genetic. Resources FAO Animal Production and Health Guidelines. No. 6. FAO 2011, str 1-112, jezyk angielski, 8,325 ark

 17. vi. ACKNOWLEDGEMENTS

 18. “FAO would like to acknowledge the contributions of Elżbieta Martyniuk who developed the draft version of this guideline document.”

 19. Drobik W., Martyniuk E., Szwaczkowski T., 2011: Problemy kształcenia w zakresie genetyki i hodowli zwierzšt w świecie. Przeglšd hodowlany, 7/2011, 1-6.

 20. Martyniuk E., Pilling D., Scherf B., 2010: Indicators: Do we have effective tools to measure trends in genetic diversity of domesticated animals? Animal Genetic Resources, 47, 31-43

 21. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2010

 22. (

 23. Martyniuk E., 2010: Implementation Of The Global Plan Of Action In Central And Eastern Europe: Challenges And Opportunities. Session: Management of animal genetic resources - quo vadis after the State of the World Report (jointly with FAO); Proceedings o

 24. Martyniuk E., 2010: Animal genetic resources programme in Poland: successes and obstacles. Proceedings of the conference: International Strategic Programs for the Conservation of Animal Genetic Resources for Food and Agriculture, Vancouver, 17 July 2010 o

 25. (

 26. Martyniuk E., 2010. Indicators to measure trends in genetic diversity of domesticated animals. A background document for FAO Expert Workshop. Rome, 9-10 January 2010

 27. Background document zawarty w Annex 1 Raportu z Expert Workshop, str 13-55: (

 28. Martyniuk E., Diop M., 2010: Sense and nonsense of a fully developed binding treaty on AnGR (from an ABS perspective). A cost-benefit analysis”. Proceedings of the International Technical Expert Workshop “Exploring the need for specific measures for acces

 29. Martyniuk E., Klewiec J., Gabryszuk M. 2009: Experience with utilisation of Booroola sheep in Poland. In S.W. Walkden-Brown, J.H.J. van der Werf, C. Nimbkar and V.S. Gupta (eds) 2009. “Use of the FecB (Booroola) gene in sheep-breeding programs. Proceeding

 30. Drobik W., Martyniuk E., 2009: Analysis of inbreeding in highly prolific Olkuska sheep flock. Annals of Warsaw Agricultural University, Animal Science No 46, 153-160.

 31. Martyniuk E., 2009: ”Genetyczne uwarunkowanie wysokiej plenności owcy rasy olkuskiej” Rozprawa habilitacyjna, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ISBN 987-83-7583-081-1, str 1-199. Habilitation thesis: “Genetic inheritance of high prolificacy in Olkuska sheep” (

 32. Martyniuk, E. 2009: Indicators to measure trends in genetic diversity of domesticated animals. A background document for the FAO Expert meeting. Rome, January 2010, 1-51.

 33. FAO, 2009: Preparation of national strategies and action plans for animal genetic resources. FAO Animal Production and Health Guidelines. No. 2. Rome. ISSN 1810-0708, 1-84.

 34. ( Elżbieta Martyniuk and Richard Laing: development of the draft version of the guidelines).

 35. (

 36. Martyniuk E., Klewiec J., Gabryszuk M. 2009: Experience with utilisation of Booroola sheep in Poland. In S.W. Walkden-Brown, J.H.J. van der Werf, C. Nimbkar and V.S. Gupta (eds) 2009. “Use of the FecB (Booroola) gene in sheep-breeding programs. Proceeding

 37. Drobik W., Martyniuk E., 2009: Analysis of inbreeding in highly prolific Olkuska sheep flock. Annals of Warsaw Agricultural University, Animal Science, 153-160

 38. Martyniuk E., 2009: The Olkuska sheep - a case study of a successful conservation programme. Book of Abstracts of the 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Barcelona, Spain, 83,

 39. Kaczor U., Domoń D., Martyniuk E., Murawski M., 2009: Polymorphism in the locus of PrP gene in prolific Olkuska sheep population. Materiały Konferencyjne Międzynarodowej Komferencji Naukowej – Pasażowalne Gšbczaste Encefalopatie u Zwierzat Gospodarskich D

 40. Krupiński J., Martyniuk E., Gajda B., 2008: Application of biotechnological methods in animal genetic resources conservation programmes Acta Biochemica Polonica vol. 55 Supplement 4/2008, 2008

 41. Nowakowski P., Martyniuk E. 2008. "Ötmilliótól a háromszázezereig - a lengyel juhtenyésztés története az utóbbi két évtizedben - okok és következmények" (From five million to three hundred thousand heads – the history of Polish sheep industry during the

 42. Martyniuk E., Sikora J., Niżnikowski R., 2008: The Polish Heath Sheep – a breed that escaped extinction. Book of Abstract of the 59th Annual Meeting of the European Association for Animal Production EAAP, 255.

 43. Martyniuk E., Richard L., 2007: Animal genetic resources – intergovernmental issues. –Annals of Animal Science, Supplement No.1, 295-304

 44. Martyniuk E., Marchowiecka A., 2007: Dynamics of inbreeding in Olkuska sheep conservation flock. Annals of Animal Science, Supplement. No. 1, 69-72

 45. Konowalczyk E., Martyniuk E., Kwiecińska K., 2007: Pedigree analysis of malopolski horses included in the animal genetic resources conservation programme“. Annals of Animal Science, Supplement No. 1, 141-144

 46. Martyniuk E., Laing R., 2005: The Convention on Biological Diversity: A framework for the better management of Inland Water Ecosystems. Annals of Warsaw Agricultural University, Animal Science, No 43, 25-34.

 47. Rzewuska K., Klewiec J., Martyniuk E, 2005: Inbred effect on reproduction and body weight in a closed flock of Booroola sheep. Animal Science Papers and Reports, Vol. 23, 2005, No 4, 237-247

 48. Ingrassia A., Martyniuk E., Manzella D., 2005. The legal framework for the management of animal genetic resources. In collaboration with I. Hoffmann, B. Scherf, C. Stannard Legislative Study No. 89, FAO, Rome, August 2005, 1-154

 49. Klewiec, J., Martyniuk E., Gabryszuk M., Baranowski A.. 2004: Ovulation rate and prolificacy in Booroola x Olkuska crossbred ewes. Animal Science Papers and Reports vol. 22, no. 3, 325-333

 50. Gandini, G.C, Ollivier L., Danell B., Distl O., Georgoudis A., Groeneveld E., Martyniuk E., van Arendonk J.A.M.,. Woolliams J.A, 2004: Criteria to assess the degree of endangerment of livestock breeds in Europe. Livestock Production Science, vol 91 , Iss

 51. Martyniuk, E., 2004: The conservation of animal genetic resources - a European perspective. "Farm Animal genetic Resources" ed. by G. Simm, B. Villanueva, K. Sinclair and S. Townsend. British Society of Animal Science. Publication 30, Nothingam University

 52. Kukovics, S., Kume K., Dimov D., Gyarmathy E., Dubravska J., Martyniuk E., Stojanovic S., Kompan D., Matlova V., Padeanu I., 2005: Specialised small ruminant products and genetic resources in the Middle and Eastern European countries. Proceedings of the 5

 53. Martyniuk, E., 2003: Intergovernmental mechanism in the Global Management of Animal Genetic Resources. Community-Based Management of Animal Genetic Resources. Proceedings of the workshop held in Mbabane, Swaziland 7-11 May 2001. FAO, Rome, 2003, 37-44

 54. Martyniuk, E., Jaszczyńska M., Kierus M., 2003: Polish Red cattle restoration and biodiversity conservation. Community-Based Management of Animal Genetic Resources. Proceedings of the workshop held in Mbabane, Swaziland 7-11 May 2001. FAO, Rome, 2003, 153

 55. Martyniuk, E., 2003: Conservation of Animal Genetic Resources. Chapter 53 in “Conservation and Sustainable use of Agricultural Biodiversity. Volume Two: Strengthening Local Management of Agricultural Biodiversity. A Resource Book. CIP-UPWARD : Internatio

 56. Davis G. H.; S.M. Galloway; I. K. Ross; S. Gregan; J.Ward; B. V. Nimbkar; P.M. Ghalsasi; Ch.Nimbkar; G. D.Gray; Subandriyo; I. Inounu; B. Tiesnamurti; E. Martyniuk; E. Eythorsdottir; P. Mulsant; F. Lecerf; J. P. Hanrahan; G. E. Bradford; T. Wilson, 2002:

 57. Klewiec J., Martyniuk E.,. Gabryszuk M, Baranowski A., 2002: Growth rate in Boorolla x Olkuska crossbred lambs as related to the crossing scheme. Animal Science Papers and Reports; Vol. 20, no 2, 93-101

 58. Martyniuk E., 2001: Chapter 4. Poland - 4.3 Animals. w publikacji zwartej “ Influencing Agricultural Policy for Biodiversity Conservation. Based on Country Reports from Czech Republic, Lithuania and Poland” Ed. P.Bacon, IUCN Office for Central Europe in W

 59. Martyniuk E., Olech W., Klewiec J., 2001: Body weight and in-vivo assessed slaughter performance in Olkuska sheep lambs. Arch. Tierz., Dummerstorf 44 Special Issue, 377-384

 60. Klewiec J., Martyniuk E., Gabryszuk M., 2001. Effect of different shares of the Booroola genotype on growth rate and reproduction performance of crosses with Polish Merino. Animal Science Papers and Reports; Vol. 19, no 2, 123-130

 61. Liro A., Martyniuk E., Oleksiak T., W. Podyma. 2001 Agri-biodiversity indicators used in Poland. OECD Expert meeting on Agri-biodiversity indicators, 5-8th November 2001, Zurich.

 62. Martyniuk E., 2001: CBD and its work programme on agrobiodiversity. European Centre for Nature Conservation – Report of the Workshop on ”Analysing the interaction between agricultural practices and the sustainable use of biodiversity - the role of stakeho

 63. Klewiec J., Martyniuk E., Baranowski A., 2000: Ovulation rate in Booroola and its crosses with Polish Merino and Olkuska sheep. Book of Abstracts No.6 of the 51st Annual Meeting of the European Association for Animal Production. The Hague, The Netherlands

 64. Wirth-Dzięciołowska E, Martyniuk E., Jeżowska M., Karbowicz M., Kula K., Sysa P.2000: Effects of long-term selection to increase testis weight in laboratory mice. 14th International Congress on Animal Reproduction, Stockholm, 2-6 July 2000. Book of Abstra

 65. Ostaszewska T., Martyniuk E. 2000: Polymorphism of lactate and malate dehdrogenases in two lines of common carp (Cyprinus Carpio L.) spawners in Łški Jaktorowskie. Folia Univ. Agric. Stetin. 214 Piscaria (27), 153-158