Pracownicy

Marcin Małuszyński


dr inż.

Marcin Małuszyński

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

+48 22 59 353 39Doktor inżynier, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie, 2003r., nauki rolnicze, ochrona i kształtowanie środowiska

Studia Podyplomowe w zakresie Doskonalenia Pedagogicznego Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW w Warszawie, 1996r

Mgr inż., Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie, 1995r., nauki rolnicze, agronomiaObszar Naukowy

- Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego metalami ciężkimi,

- Mobilność metali ciężkich w środowisku przyrodniczym,

- Badanie zmian właściwości gleb pod wpływem antropopresji,

- Kształtowanie i ochrona środowiska obszarów uprzemysłowionych, zurbanizowanych i niezurbanizowanych,

- Recykling materiałowy i surowcowy odpadów,

- Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Publikacje

  1. 1. Małuszyńska I, Wodziński M, Małuszyński M.J. 2013 Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych. Możliwości i ograniczenia. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska (pozytywnie zrecenzowany - w druku).

  2. 2. Małuszyńska I., Bielecki B, Wiktorowicz A., Małuszyński M.J. 2012: Recykling materiałowy i surowcowy odpadów samochodowych. Inżynieria Ekologiczna. nr. 28, s. 111-118.

  3. 3. Małuszyńska I., Popenda A., Małuszyński M.J., 2011: Mercury in the environment. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. nr 49, s. 484-493.

  4. 4. Małuszyńska I., Bielecki B, Wiktorowicz A., Małuszyński M.J. 2011: Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji jako metoda ograniczająca ilość odpadów niebezpiecznych w środowisku. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 48, s. 362-371.

  5. 5. Małuszyński M. J., Małuszyńska I., 2011: Mobilność wanadu w glebach narażonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. nr 48, s. 223-229.

  6. 6. Małuszyński M.J. 2009 Thallium in environment, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 40, s. 31-38

  7. 7. Małuszyńska I., Małuszyński M.J., 2009: Badanie wpływu zasolenia gleby na wzrost i rozwój wybranych gatunków roślin. Inżynieria Ekologiczna. nr.21, s. 32-39.

  8. 8. Małuszyńska I., Biernacka E., Małuszyński M. J., Kośla T., 2009: Zawartość wanadu w glebach i roślinach na terenach przyległych do PKN "Orlen" w Płocku. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. nr 40, s. 171-176.

  9. 9. Małuszyński M. J., Małuszyńska I., 2009: Odporność wybranych gatunków roślin na zanieczyszczenia gleby przepracowanym olejem silnikowym. Inżynieria Ekologiczna. nr 21, s. 40-47.

  10. 10. Małuszyński M. J., Biernacka E., Kośla T., Małuszyńska I., 2009: Vanadium Content in Plants in the Areas under Different Petroleum-Derived Substances Pollution. Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 18, no. 2B. 110-112.