Pracownicy

Marta Makowska


dr

Marta Makowska

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Socjologii

+48 22 59 348 11Dr Marta Makowska jest adiunktem na Wydziale Nauk Społecznych w Katedrze Socjologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jej badania skupiają się wokół zagadnień związanych z socjologią medycyny, a w szczególności jej subpola - socjologii farmaceutyków. Jest autorką dwóch książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych związanych z tą problematyką.Dr Makowska w 2004 roku ukończyła studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, w 2010 roku otrzymała tytuł doktora w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk broniąc pracę zatytułowaną Etyczne standardy marketing farmaceutycznego. Wkrótce potem opublikowała książkę pod tym samym tytułem. Jej praca została nagrodzona I miejscem w konkursie Verba Veritatis na najlepszą pracę o etyce biznesu. W 2013 roku przebywała na stypendium Mobilność Plus II edycja w USA. Pracowała jako Visiting Scholar w departamencie Pharmaceutical & Healthcare Marketing Department na Saint Joseph's University w Filadelfii. W rezultacie tego wyjazdu w 2016 roku ukazała się jej kolejna książka pt. Etyczne wyzwania współpracy studentów medycyny z przemysłem farmaceutycznym. Studium porównawcze sytuacji w Polsce i USA. Dzięki stypednium Fundacji Kościuszkowskiej dr Makowska wróciła na SJU w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

Publikacje

 1. Makowska M., Jasiński Ł. 2019. A discussion of the unresolved 2016/17 plans for regulating the Polish dietary supplements market. Health Policy (100 pkt. MNiSW, IF: 2.075).

 2. Makowska M. 2018. Uninsured America: problem of lack of health insurance coverage in the US. Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue nr 2, str. 33-39 (11 pkt. MNiSW).

 3. Makowska M., Nowakowski M. 2018. Socjologia farmaceutyków jako "subpole" socjologii medycyny. Przegląd socjologiczny nr. 4, s.97-115 (15 pkt. MNiSW).

 4. Makowska M. , Sillup G., Lee M. 2017. Pharma's Marketing Influence on Medical Students and the Need of Culturally Competent and Stricter Policy and Educational Curriculum in Medical Schools: A Comparative Analysis of Social Scientific Research between P

 5. Makowska M. 2017. Does growing up with a physician influence the ethics of medical students' relationships with the pharmaceutical industry? The cases of the US and Poland. BMC Medical Ethics, doi: /10.1186/s12910-017-0208-7 (35 pkt MNiSW, IF: 1,940).

 6. Makowska M. 2017. Polish physicians' cooperation with the pharmaceutical industry and its potential impact on public health. Plos One DOI:10.1371/journal.pone.0184862 (40 pkt. MNiSW, IF:3,390).

 7. Sillup G., Makowska M., Porth S. 2017. Ethical Issues Affecting the Pharmaceutical Industry-A Comparison of Newspaper Coverage in the U.S. and Poland. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research Nr. 4, s. 1301-1312 (15 pkt MNiSW, IF: 0,737).

 8. Makowska M., Jasiński Ł. 2017. Znaczenie „przejrzystości” w relacjach lekarzy z firmami farmaceutycznymi. Annales. Etyka w życiu gospodarczym. Nr 20, t. 1, s. 85-99 (10 pkt MNiSW).

 9. Makowska M., Jasiński Ł. 2016. Wpływ reformy zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych (ObamaCare) na biznes farmaceutyczny, Wroclaw Economic Review Nr. 22(4), s. 35-46. (6 pkt MNiSW).

 10. Makowska M. 2016. „Etyczne wyzwania współpracy studentów medycyny z przemysłem farmaceutycznym. Studium porównawcze sytuacji w Polsce i USA.” Wydawnictwo SGGW (25 pkt. MNiSW).

 11. Makowska M. 2016. History and Characteristics of Direct-to-Customer Advertising in the United States. Zdrowie publiczne i zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony zdrowia Nr. 14 (2), s.141-146. (11 pkt MNiSW).

 12. Jasiński Ł., Makowska M. 2016 Wpływ reformy zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych (ObamaCare) na biznes ubezpieczeniowy, Wroclaw Economic Review Nr. 22(2), s. 9-25. (6 pkt MNiSW).

 13. Makowska M. 2016. Kontrowersje związane z reklamowaniem leków. Analiza porównawcza Polski i Stanów Zjednoczonych. Annales. Etyka w życiu gospodarczym. Nr. 3, s. 155-168. (10 pkt MNiSW).

 14. Wiśniewska E., Czerw A., Makowska M., Fronczak A. 2016, Television Advertising of Selected Medicinal Products in Poland and in the United States – A Comparative Analysis of Selected Television Commercials, Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Re

 15. Rzepko, A., Osińska, P., Makowska, M. 2016, Am I thin enough? An Introdution to Anorexia Nervosa. Face of this Eating Disorder in Poland. Health Problems of Civilisation, Vol. 10, Nr. 3, s. 7-14. (9 pkt MNiSW).

 16. Makowska M. 2015. Biznes idzie do szkoły. Marketing farmaceutyczny skierowany do studentów medycyny w Polsce i w USA. Prakseologia, Nr. 157, s.121-143. (13 pkt MNiSW).

 17. Makowska M., Czerw O. 2014. Reforma systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych. Zmiany wprowadzane przez Obamacare. Hygiea Public Health, Nr. 49(4), s. 733-741. (7 pkt MNiSW).

 18. Makowska M. 2014. Etyczne uregulowania kontaktów studentów medycyny z firmami farmaceutycznymi w Stanach Zjednoczonych, Annales. Etyka w życiu gospodarczym Nr. 17(3), s.125-137. (5 pkt MNiSW).

 19. Makowska M. 2014. Interactions between Doctors and Pharmaceutical Sales Representatives in a Former Communist Country: Outlining the Ethical Issues. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, Nr. 23, s. 349 - 355. (15 pkt MNiSW, IF: 0,846).

 20. Makowska M. (red.) 2013. Analiza danych zastanych. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. (5 pkt MNiSW).

 21. Makowska M., Boguszewski R. 2013. Analiza danych zastanych – zagadnienia wstępne. [w:] Makowska M. (red.) Analiza danych zastanych. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 9-31. (5 pkt MNiSW).

 22. Makowska M. 2013 Desk research [w:] Makowska M. (red.) Analiza danych zastanych. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 80-103. (5 pkt MNiSW).

 23. Ciuk S., Makowska M. 2013. Bez wyobraźni nie ma działania, czyli etnografia przedstawicieli medycznych [w:] Kostera M. (red.) Organizować z polotem. Wyobraźnia organizacyjna w praktyce, s. 147-161. (5 pkt MNiSW).

 24. Borowiec A., Lignowska I., Makowska M. 2013. What Does Public Endorsement for a Smoking Ban PolicyReally Mean? Findings from an Exploratory Study in Poland. Central European Jounal of Public Health, Nr. 3, s. 128-133. (15 pkt MNiSW, IF: 0,798, ERIH).

 25. Makowska M. 2013. Prowadzenie wywiadów swobodnych na tematy drażliwe - przykład badań nad etyką pracy przedstawicieli medycznych. Dyskursy Młodych Andragogów, Nr. 14, s. 287-304. (4 pkt MNiSW).

 26. Makowska M. 2013. Pomiędzy interwencjonizmem państwa a wolnym rynkiem. Przyczynek do dyskusji o przemianach polityki mieszkaniowej w Polsce. „Społeczeństwo i Polityka.” Nr. 4 (37), s. 126-142 (8 pkt MNiSW).

 27. Makowska M. 2013. Interesy państwa, firm farmaceutycznych i pacjentów w kwestii refundacji leków. Standardy Medyczne. Pediatria, Nr. 1(10), s. 100-105. (5 pkt MNiSW).

 28. Makowska M. 2012. Rola śledztw dziennikarskich w kreowaniu etycznych standardów marketingu farmaceutycznego. Prakseologia, Nr. 152, s. 125-144. (10 pkt MNiSW, ERIH).

 29. Makowska M. 2012. Lekarze i firmy farmaceutyczne – standardy etyczne wzajemnych relacji w Unii Europejskiej. Annales. Etyka w życiu gospodarczym. Nr. 15, s. 143-154.

 30. Makowska M. 2012. Opinie Polaków o wiarygodności informacji zdrowotnych w mediach w zależności od ich nadawcy , [w:] red. A. Baczyński, M. Drożdż Wartości mediach - z dolin na szczyty, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, s. 179-196. (4 pkt MNiSW).

 31. Makowska M. 2011. Etyczne wyzwania współpracy pomiędzy lekarzami a przemysłem farmaceutycznym. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, Nr. 14(2), s. 69-80. (6 pkt MNiSW).

 32. Makowska M. 2010. Etyczne standardy marketingu farmaceutycznego. CeDeWu, Warszawa. (12 pkt MNiSW).

 33. Makowska M. 2010. Koncepcja odpowiedzialności społecznej firm farmaceutycznych. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, Nr. 13, s. 95-106. (6 pkt MNiSW).

 34. Borowiec A., Lignowska I., Makowska M. 2009. Czy działania edukacyjne prowadzone w ramach profilaktyki i promocji zdrowia kreują „nowych dewiantów”? Problemy Polityki Społecznej, Nr. 12, s. 169-182. (6 pkt MNiSW).

 35. Makowska M. 2009. Prawne i etyczne standardy marketingu farmaceutycznego – różnice pomiędzy Polską, Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Standardy medyczne. Pediatria, Nr. 6, s. 1009-1016. (4 pkt MNiSW).

 36. Makowska M. 2009. Etyka w pracy przedstawiciela medycznego. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, Nr. 12(2), s. 45-54. (2 pkt MNiSW).

 37. Lignowska I, Borowiec A., Słońska Z, Makowska M. 2008. The Attitude of Poles towards Primary Disease Prevention and Health Promotion. ASK. Społeczeństwo. Badania. Metody, Nr. 17, s. 110-126. (6 pkt MNiSW).

 38. Makowska M. 2008. Etyczne standardy relacji pomiędzy lekarzami a firmami farmaceutycznymi w Stanach Zjednoczonych. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, Nr.11(2), s. 75- 84. (2 pkt MNiSW).

 39. Makowska M. 2008. Competition Policy as the obstacle to pharmaceutical companies’ development in European Union. [w:] Niżnik J. (red.) Normative Environment of European Integration. Social, political and cultural obstacles to compliance to European

 40. Borowiec A., Lignowska I., Makowska M. 2007. Postawy Polaków wobec zakazu palenia tytoniu w miejscach publicznych. Problemy Higieny i Epidemiologii, Nr. 88 suplement 3, s. 56-61.

 41. Słońska Z., Borowiec A., Makowska M. 2007. Wiedza, postrzeganie własnych kompetencji oraz udzielanie porad z zakresu wybranych behawioralnych czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej. Polski Przegląd Kardiol

 42. Makowska M. 2006. Hamulcowi z Brukseli. Menedżer zdrowia, Nr. 8, s. 36-40. (1 pkt MNiSW).