Pracownicy

Janusz Majewski


dr

Janusz Majewski

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

+48 22 59 341 12Urodził się w 1975 r. w Pułtusku. Wykształcenie średnie zdobył w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku. Ukończył w 1997 r. studia pierwszego stopnia uzyskując tytuł inżyniera, zaś w 1999 r. studia drugiego stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym (obecnie Wydział Nauk Ekonomicznych) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tam też w 2004 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Uczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu prognozowania, ekonometrii i ekonomiki turystyki. Działalność naukowo-badawczą koncentruje na ekonomice branżowej, zwłaszcza ekonomice pszczelarstwa oraz ekonomice turystyki, a także na zagadnieniach związanych z prognozowaniem gospodarczym. Jest autorem około 50 i współautorem kilkunastu publikacji naukowych. Jest członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, od 2012 r. członek Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW.

Mąż Beaty Madras-Majewskiej, ojciec Konrada. Zainteresowania: sport, polska muzyka rockowa, turystyka krajowa, numizmatyka.

Curriculum Vitae

http://janusz_majewski.users.sggw.pl/cvpl.pdf

Publikacje

 1. 1.Majewski Janusz (2000): Rozwój gospodarstw mleczarskich w gminie Turośl na przykładzie gospodarstw biorących udział w I etapie Projektu Rozwoju Prywatnych Gospodarstw Mleczarskich. Roczniki Naukowe SERiA, tom II, zeszyt 5, str. 202-206, Warszawa Poznań

 2. 2.Majewski Janusz (2001): Zmiany sytuacji ekonomicznej gospodarstw w następstwie realizacji projektu rozwoju mleczarstwa [w] Systemy informacji i wspierania decyzji w rolnictwie. Pamiętnik Puławski, Zeszyt Specjalny, Puławy;

 3. 3.Majewski Janusz (2001): Zmiany jakościowe w skupie mleka na przykładzie jednej z firm mleczarskich. Roczniki Naukowe SERiA, tom III, zeszyt 4, Warszawa Poznań Białystok;

 4. 4.Majewski Janusz (2002): Produkcja mleka na Podlasiu na tle innych województw [w] Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 941, tom II, str

 5. 5.Madras-Majewska Beata, Majewski Janusz (2002): Co dalej z polskim pszczelarstwem? Wieś Jutra nr 6, str. 58-59;

 6. 6.Majewski Janusz (2002): Zmiany jakościowe i sezonowość skupu mleka w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa – Bydgoszcz, tom IV, zeszyt 3, str. 117 – 121;

 7. 7.Madras-Majewska Beata, Majewski Janusz (2002): Przemiany w produkcji i handlu miodem w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 46 str. 151–160;

 8. 8.Komorowska Dorota, Majewski Janusz (2002): Produkcja mleka w Polsce w porównaniu do krajów Unii Europejskiej, Problemy Rolnictwa Światowego, tom IX, str. 123 – 133;

 9. 9.Majewski Janusz (2003): Zmiany w wybranych gospodarstwach uczestniczących w Projekcie Rozwoju Prywatnych Gospodarstw Mleczarskich, Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa – Poznań – Koszalin, tom V, zeszyt 1, str. 141 – 146;

 10. 10.Majewski Janusz (2004): Wyniki ekonomiczne gospodarstw mleczarskich w gminie Turośl, Roczniki Naukowe SERiA, tom VI, Warszawa – Poznań – Puławy;

 11. 11.Majewski Janusz (2004): Doradztwo rolnicze w ramach Projektu Rozwoju Prywatnych Gospodarstw Mleczarskich, Wieś i Rolnictwo, nr 4, str. 135 – 144;

 12. 12.Majewski Janusz (2004): Drogi rozwoju gospodarstw uczestniczących w Projekcie Rozwoju Prywatnych Gospodarstw Mleczarskich, Problemy Rolnictwa Światowego, tom XI, str. 173 - 182;

 13. 13.Madras-Majewska Beata, Majewski Janusz (2004): Opłacalność produkcji pszczelarskiej w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 53, str. 175 – 185;

 14. 14.Majewski Janusz (2004): Rozwój gospodarstw mleczarskich w gminie Turośl. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nr 415. Ekonomia, zeszyt 30, str. 127-133;

 15. 15.Majewski Janusz (2005): The resources and production results of the farms that participated in Farm Dairy Development Project [w] Cel’skoe hazjajstvo – problemy i perspektivy, Grodnenski gosudarstwiennyj agrarnyj yniwersitet, tom 2, str. 20

 16. 16.Majewski Janusz (2005): Ocena pracy doradców PRPGM dokonana przez kierowników gospodarstw a wyniki produkcyjno–ekonomiczne gospodarstw [w] Agrobiznes 2005. Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Prace Naukowe Akademii

 17. 17.Majewski Janusz (2005): Rola zagranicznych programów pomocowych w rozwoju mleczarstwa w Polsce [w] Rozwój lokalny – wykorzystanie instrumentów unijnych i regionalnych, Akademia Rolnicza w Szczecinie, tom I, str. 323 – 328;

 18. 18.Majewski Janusz (2005): Regionalne zróżnicowanie skupu mleka w Polsce oraz czynniki je determinujące. Roczniki Naukowe SERiA Warszawa – Poznań, tom VII, zeszyt 5, str. 56-60;

 19. 19.Majewski Janusz (2005): Motywy przystąpienia oraz efekty projektu doskonalenia produkcji mleka w opinii rolników. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Przyrodniczych XLIII Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz, str.429 – 432;

 20. 20.Majewski Janusz (2005): Zmiany w gospodarstwach wynikające z realizacji projektów doskonalenia produkcji mleka. Streszczenie pracy doktorskiej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 2, str. 79 – 83;

 21. 21.Madras-Majewska Beata, Majewski Janusz (2005): Zmiany w pszczelarstwie po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Problemy Rolnictwa Światowego, tom XII, str. 61 – 69.

 22. 22.Majewski Janusz (2006): Zróżnicowanie produkcji mleka w Polsce i jego uwarunkowania. [w] Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie – jej uwarunkowania i następstwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1118, to

 23. 23.Majewski Janusz (2006): Rola samorządu turystycznego i organizacji turystycznych w lokalnym rozwoju turystyki. [w] Rozwój lokalny. Tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału zasobu skarbu państwa i jednostek samorządowych, A

 24. 24.Majewski Janusz (2006): The regional differentiation of milk purchase in Poland [w] Cel’skoe hazjajstvo – problemy i perspektivy, T. 4. Ekonomiceskie i obscestvennye nauki, Grodnenski gosudarstwiennyj agrarnyj yniwersitet, Grodno, str. 239&

 25. 25.Madras-Majewska Beata, Majewski Janusz (2006): Znaczenie turystyki wiejskiej w Polsce [w] Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych, Akademia

 26. 26.Majewski Janusz (2006): Ceny skupu mleka w Polsce – analiza i prognozowanie. Roczniki Naukowe SERiA Warszawa – Poznań, tom VIII, zeszyt 2, str. 115-118;

 27. 27.Majewski Janusz (2006): Zmiany w produkcji mleka w gospodarstwach mleczarskich w gminie Turośl. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 540, Rolnictwo LXXXVII, str. 297–302;

 28. 28.Madras-Majewska Beata, Majewski Janusz (2006): Opłacalność i perspektywy produkcji miodu w Polsce. Problemy Rolnictwa Światowego, tom XV, str. 58 – 68;

 29. 29.Majewski Janusz (2007): Role of agri-advisors in expansion of milk production in farmers’ opinions [w] Sel’skoe hozâjstvo - problemy i perspektivy: sbornik naučnyh trudov v dwuh tomah; tom 1. Grodno, str. 170-174;

 30. 30.Majewski Janusz (2007): Turystyka a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich [w] Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju zrównoważonego, Akademia Rolnicza w Szczecinie, tom I, str. 325–330;

 31. 31.Majewski Janusz (2007): Role of agri-advisors in milk production expansion in Poland in farmers’ eyes [w] Materiały konferencji „Covremiennyje technologii celskohazjajstviennovo proizvodstva”, Grodnenski gosudarstwiennyj agrarnyj yniw

 32. 32.Majewski Janusz (2007): Turystyka przyjazdowa do Polski z krajów sąsiadujących nie będących członkami Unii Europejskiej - problemy i perspektywy [w]: Kul’tura, nauka, obrazovanie v sovremennom mire: materialy konferencii: III meždunarodnaâ naučna

 33. 33.Madras-Majewska Beata, Majewski Janusz (2007): Produkcja i ceny miodu w badanych pasiekach w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA Warszawa – Poznań – Kraków, tom IX, zeszyt 1, str. 298-302;

 34. 34.Majewski Janusz (2008): Znaczenie pszczelarstwa dla rolnictwa w Polsce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 2008, Nr 1192, str. 203-209;

 35. 35.Majewski Janusz (2008): Pszczelarstwo jako czynnik wpływający na konkurencyjność w rolnictwie. Roczniki Naukowe SERiA Warszawa – Poznań – Lublin, tom X, zeszyt 4, str. 255-259;

 36. 36.Madras-Majewska Beata, Majewski Janusz (2008): Zmiany w światowym pszczelarstwie z uwzględnieniem miejsca Polski. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego tom 4 (XIX), str. 281–290;

 37. 37.Madras-Majewska Beata, Majewski Janusz (2008): Rozwój produkcji pszczelarskiej jako szansa wzrostu dochodów rolników. Wieś Jutra nr 10 (123), str. 23–25;

 38. 38.Majewski Janusz (2009): Znaczenie pszczelarstwa dla rolnictwa na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 11, zeszyt 2, str. 147-152;

 39. 39.Majewski Janusz (2009): Perspektywy polskiego mleczarstwa w kontekście zmian wspólnej polityki rolnej. Wieś i Rolnictwo, nr 2, s.185-190;

 40. 40.Majewski Janusz (2009): Pszczelarstwo w województwie mazowieckim i jego znaczenie dla rolnictwa. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego tom 9 (XXIV), str. 110–118;

 41. 41.Majewski Janusz (2010): Straty wynikające z niewystarczającej liczby zapylaczy – próba szacunku. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 12, zeszyt 1, s. 122-127;

 42. 42.Majewski Janusz (2010): Pszczelarstwo i jego rola dla rolnictwa polskiego. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa, T. 97, zeszyt 4, s. 127-134;

 43. 43.Majewski Janusz (2010): Agroturystyka w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego jako czynnik zrównoważonego rozwoju [w]: red. B. Kryk Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Wybrane aspekty społeczne. Wydawnictwo Economicus, Szczecin, s. 146-164;

 44. 44.Majewski Janusz (2011): Wartość zapylenia upraw w województwie mazowieckim; próba szacunku. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego t. 11 (XXVI), z. 1, s. 112-120;

 45. 45.Idzik Marcin, Majewski Janusz (2011): Aktywność turystyczna Polaków w okresie letnim w latach 1995-2010. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 157, s. 700-711;

 46. 46.Idzik Anna, Idzik Marcin, Majewski Janusz (2011): Zdrowie i jakość życia mieszkańców Polski w ujęciu regionalnym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług nr 689 (78), s. 497-509;

 47. 47.Majewski Janusz (2011): Turystyka przyjazdowa do Polski – tendencje i perspektywy. Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja Uczelnia Vistula w Warszawie, nr 27, s. 99-111;

 48. 48.Majewski Janusz (2011): Wielkość i determinanty przyjazdowej turystyki Białorusinów do Polski. [w]: Kul’tura, nauka, obrazovanie v sovremennom mire: materialy V meždunarodnoj naučnoj konferencii. Grodno s. 178-183;

 49. 49.Majewski Janusz (2011): Regionalne zróżnicowanie liczby rodzin pszczelich w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 13, z. 3, s. 183-187;

 50. 50.Majewski Janusz (2011): Wartość zapylania roślin uprawnych w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 166, s. 426-435;

 51. 51.Majewski Janusz, Idzik Marcin (2012): Aktywność turystyczna a typy psychograficzne Polaków. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług nr 699 (84), s. 65-78;

 52. 52.Majewski Janusz, Pizło Wojciech (2012): Znaczenie gospodarcze pszczół w polskim sadownictwie. Wieś i Rolnictwo nr 1, s. 146-159;

 53. 53.Majewski Janusz (2012): Wsparcie pszczelarstwa po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 14, z. 2, s. 113-117;

 54. 54.Majewski Janusz (2012): Pszczelarstwo w Polsce - wybrane problemy ekonomiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 246, s. 209-218;

 55. 55.Majewski Janusz, Idzik Marcin, Idzik Anna (2012): Znaczenie internetu w dystrybucji produktów żywnościowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 237, s. 221-231;

 56. 56.Majewski Janusz (2012): Policy of beekeeping development in Poland. Ştiinţa Agricolă 2012, nr 2, s. 77-80;

 57. 57.Majewski Janusz (2012): Regionalne zróżnicowanie walorów turystycznych w Polsce. Turystyka i Rekreacja tom 9, s. 7-11;

 58. 58.Idzik Marcin, Stańko Stanisław, Majewski Janusz (2013): Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych z tendencją, wahaniami sezonowymi i przypadkowymi [w] Prognozowanie w agrobiznesie: teoria i przykłady zastosowania; red. nauk. Stanisław Stańko; Wyda

 59. 59.Majewski Janusz (2013): Heurystyczne metody prognozowania [w] Prognozowanie w agrobiznesie: teoria i przykłady zastosowania; red. nauk. Stanisław Stańko; Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 250-266;

 60. 60.Majewski Janusz (2013): Zróżnicowanie wydajności miodowej rodzin pszczelich w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 15, z. 4, s. 254-260