Pracownicy

Ewa Majewska


dr hab.

Ewa Majewska

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

+48 22 59 376 78W roku 1993 podjęłam studia na Wydziale Technologii Żywności SGGW w Warszawie. Studia ukończyłam w 1998 roku po złożeniu i obronie pracy magisterskiej - Charakterystyka jakości wybranych miodów pszczelich dostępnych na rynku warszawskim wykonanej w Zakładzie Oceny Jakości Żywności w Katedrze Technologii i Oceny Żywności pod kierunkiem dr hab. Heleny Porzucek, prof. SGGW. W latach 1998 - 2002 uczęszczałam na czteroletnie studia doktoranckie. Tytuł doktora nauk rolniczych w zakresie żywności i żywienia uzyskałam w dniu 6 grudnia 2002 roku na Wydziale Technologii Żywności SGGW w Warszawie na podstawie rozprawy - Walidacja wybranych metod oznaczania aspartamu w produktach spożywczych. Promotorem pracy była dr hab. Helena Porzucek, prof. SGGW.

Pracę zawodową rozpoczęłam od 1.10.2000 roku pracując na stawisku asystenta w Zakładzie Oceny Jakości Żywności w Katedrze Technologii i Oceny Żywności na Wydziale Technologii Żywności (obecnie Wydziale Nauk o Żywności) SGGW w Warszawie, a od 01 marca 2003 roku na stanowisku adiunkta.

Jestem autorem lub współautorem 38 oryginalnych prac twórczych (w tym 9 prac w języku angielskim), 4 monografie, 6 rozdziałów w monografiach (w tym 2 w języku angielskim), 37 komunikatów naukowych drukowanych w materiałach konferencyjnych (w tym 4 w języku angielskim) oraz 1 publikacji popularno-naukowej.

Publikacje

  1. Biblioteka Główna SGGW w Warszawie

  2. 148.81.185.134/F/?func=find-b-0&local_base=sgw03