Pracownicy

Kinga Majchrzak


dr

Kinga Majchrzak

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

+48 22 59 362 57Jestem absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W 2008 roku rozpoczęłam studia doktoranckie ,Biologiczne podstawy regulacji wzrostu zwierząt i utrzymania ich zdrowia' przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Stopień doktora nauk weterynaryjnych (z wyróżnieniem) otrzymałam 24 października 2012 roku za pracę doktorską pt. 'Ekspresja i rola greliny w gruczolakoraku gruczołu sutkowego suki'. Praca ta jest pionierską w skali kraju i świata rozprawą doktorską dotyczącą ekspresji i znaczenia układu grelinowego w nowotworach gruczołu sutkowego u suk, a także pierwszą pracą określającą możliwość zastosowania antagonistów receptora grelinowego w skojarzonej terapii przeciwnowotworowej u suk lub w celu zapobiegania powstawaniu ognisk przerzutowych.Nowatorskie wyniki pracy doktorskiej zostały opublikowane w znanym czasopiśmie weterynaryjnym BMC Veterinary Research (Majchrzak i wsp., 2012, A role of ghrelin in canine mammary carcinoma cells proliferation, apoptosis and migration; Impact Factor`2011=2,0; 45 punktów MNiSzW). Jestem również współautorem wielu innych publikacji, które ukazały się w czasopismach z listy Journal Citation Reports (11 opublikowanych prac naukowych oryginalnych i przeglądowych; kolejna praca została zaakceptowana do publikacji w PLoSOne).

Za swoją pracę naukową zdobyłam doroczną naukową nagrodę Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (PTNW), za wybitną monografie z zakresu nauk weterynaryjnych dotyczącą roli greliny w kancerogenezie oraz doroczną naukową nagrodę I stopnia PTNW w roku 2012, za współautorstwo cyklu prac dotyczących inwazyjności komórek nowotworowych w gruczole mlekowym suk.

Podczas studiów doktoranckich brałam udział w wielu międzynarodowych konferencjach w Polsce i za granicą (z własnymi doniesieniami); byłam również współorganizatorem konferencji dla młodych naukowców (7th Young Scientist Meeting) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 2011 roku.

W trakcie realizacji pracy doktorskiej w Katedrze Nauk Fizjologicznych poznałam nowoczesne metody biologii molekularnej oraz odbyłam liczne kursy i szkolenia, podnosząc swoje kwalifikacje. Ponadto byłam kierownikiem grantu promotorskiego MNiSW, który został pozytywnie zakończony w styczniu 2013 r. Byłam również współwykonawcą 4 innych grantów badawczych MNiSW. Przez cały okres studiów doktoranckich prowadziłam zajęcia dydaktyczne z zakresu fizjologii zwierząt. Obecnie realizuje program dydaktyczny dotyczący prewencji weterynaryjnej zwierząt hodowlanych i zwierząt gatunków dzikich, ochrony zdrowia zwierząt i zagrożeń zdrowia w turystyce.

Dodatkowo w trakcie studiów doktoranckich łączyłam pracę naukową z praktyką kliniczną, pracując jako lekarz weterynarii w lecznicy dla zwierząt 'Provet' w Warszawie. Pozwoliło mi to na zdobycie niezbędnego doświadczenia w leczeniu, jak i zapobieganiu chorobom infekcyjnym i pasożytniczym u zwierząt towarzyszących.

Publikacje

 1. I. Artykuły orginalne:

 2. 1. Majchrzak K., Pawłowski K.M., Orzechowska E.J., Dolka I., Mucha J., Motyl T., Król M., 2012, A role of ghrelin in canine mammary carcinoma cells proliferation, apoptosis and migration. BMC Veterinary Research 8: 170.

 3. 2. Król M., Majchrzak K., Mucha J., Homa A., Bulkowska MG., Jakubowska A., Karwicka M., Pawłowski KM., Motyl T., 2013, CSF-1R as an inhibitor of apoptosis and promotor of proliferation, migration and invasion of canine mammary cancer cells, BMC Veterinary

 4. 3. Pawłowski K. M., Homa A., Bulkowska M., Majchrzak K., Motyl T., Król M, 2013, Expression of inflammation-mediated cluster of genes as a new marker of canine mammary malignancy, Veterinary Research Communications 2013, 37:123-131.

 5. 4. Pawłowski K.M., Mucha J., Majchrzak K., Motyl T., Król M. Expression and role of PGP, BCRP, MRP1 and MRP3 in multidrug resistance of canine mammary cancer cells. BMC Veterinary Research 2013, 9:119.

 6. 5. Pawłowski K.M., Maciejewski H., Majchrzak K., Dolka I., Mol J.A., Motyl T., Król M., 2013, Five markers useful for the distinction of canine mammary malignancy, BMC Veterinary Research 2013, 9:138. [Epub ahead of print]

 7. 6. Manuali E., Giuseppe De A., Feliziani F., Forti K., Casciari C., Marchesi M.C., Pacifico E., Pawłowski K.M., Majchrzak K., Król M., 2012, CA15-3 cell lines and tissue expression in canine mammary cancer and the correlation between serum levels and tumo

 8. 7. Król M, Pawłowski K.M., Majchrzak K., Gajewska M., Majewska A., Motyl T., 2012 Global gene expression profiles of canine macrophages and canine mammary cancer cells grown as a co-culture in vitro. BMC Veterinary Research 21: 8-16.

 9. 8. Król M., Pawłowski K. M., Dolka I., Musielak O., Majchrzak K., Mucha J., Motyl T., 2011, Denisty of Gr-1 positive myeloid precursor cells, p-STAT3 expression and gene expression pattern in canine mammary cancer metastasis, Veterinary Research Communica

 10. 9. Król M., Pawłowski K. M., Majchrzak K., Dolka I., Abramowicz A., Szyszko K., Motyl T., 2011, Density of tumor-associated macrophages (TAMs) and expression of their growth factor receptor MCSF-R and CD14 in canine mammary adenocarcinomas of various grad

 11. Zaakceptowane do publikacji:

 12. 1. Majchrzak K., Lo Re D., Gajewska M., Bulkowska M., Homa A., Pawłowski K.M., Motyl T., Murphy P.V., Król M., 2013, Migrastatin analogues inhibits canine mammary cancer cell migration and invasion, PLoSOne

 13. II. Artykuły przeglądowe:

 14. 1. Majchrzak K., Szyszko K., Pawłowski K.M., Motyl T., Król M., 2012, A role of ghrelin in cancerogenesis. Polish Journal of Veterinary Science 15: 189-197.

 15. 2. Szyszko K., Pawłowski K.M., Majchrzak K., Mucha J., Motyl T., Król M., 2012, Drug delivery systems: Breakthroughs in cancer therapy with anthracyclines. Medycyna Weterynaryjna 68: 269-273.

 16. 3. Król M., Pawłowski K. M., Majchrzak K., Szyszko K., Motyl T., 2010, Why chemotherapy can fail? Polish Journal of Veterinary Sciences 13: 399-406.