Pracownicy

Agnieszka Maj


dr

Agnieszka Maj

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Socjologii

+48 22 59 347 92Wykształcenie:

Doktorat z socjologii w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Studia doktoranckie: Szkoła Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Studia magisterskie: socjologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Aktualne zainteresowania badawcze:

•ciało jako „obiektywizacja gustu klasy” (perspektywa P. Bourdieu)

•nierówności społeczne i ich odzwierciedlenie w ciele ludzkim

•praktyki pielęgnacji ciała jako wyraz statusu społecznego

•czynniki kształtujące wiedzę o ideale medycznym i estetycznym ciała

•społeczna percepcja otyłości wśród przedstawicieli różnych warstw społecznych w Polsce

•zmieniające się style życia w Polsce w odniesieniu do tendencji na świecie

•badania interdyscyplinarne, łączenie paradygmatów

Publikacje

 1. Lista publikacji:

 2. •„Ciało jako ponowoczesny projekt estetyczny”, w: „Estetyka i krytyka”, nr 28.

 3. •Rozdział: „Analiza treści”, w: „Analiza danych zastanych, Marta Makowska (red)., Wydawnictwo Naukowe Scholar 2013.

 4. •„Otyłość jako odmienność. Nieadekwatne ciało a wykluczenie społeczne”, w: „Społecznie wykluczeni”, A.M. Kłonkowska, M. Szulc (red)., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

 5. •„«Magia wizerunku», czyli o pożytkach płynących z kontrolowania ciała” w: „O fenomenach kontroli ciała” pod red. Ewy Banaszak, Pawła Czajkowskiego, Roberta Florkowskiego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.

 6. •„Co to znaczy dbać o siebie?”, w: „Corpus delicti – rozkoszne ciało. O ciele, seksualności i tożsamości”, pod red. Ewy Banaszak i Pawła Czajkowskiego Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

 7. •„Sprzedawanie «pełni życia»? Zdrowe i piękne ciało jako wyznacznik jakości życia (na przykładzie reklamy)”, w: „Czas ukoi nas? Jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie” pod red. W. Muszyńskiego, Wyd

 8. •„Wizyty w SPA – nowy rodzaj wypoczynku w Polsce?”, w: „Homo Creator czy Homo Ludens? Twórcy – internauci - podróżnicy” pod red. W. Muszyńskiego i M. Sokołowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

 9. •”W co się ubierać i jak się nie ubierać. Dylematy współczesnej mody”, w: „Ucieleśnienia. Ciało w zwierciadle współczesnej humanistyki”, pod red. A. Wieczorkiewicz i J. Bator, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007.

 10. Record of publications:

 11. (English titles of articles published in Polish)

 12. •Article: “The Human Body as a Postmodern Aesthetic Project”, in: “Polish Journal of Aesthetics”, vol.28.

 13. •A chapter on content analysis in: “Handbook of Secondary Data Analysis”, M. Makowska (ed.), Scholar Scientific Publishing, Warsaw 2013.

 14. •Article : “Obesity as Difference. Inadequate Body and Social Exclusion”, in: “Socially Excluded”, M. Szulc and A. M. Kłonkowska (eds.), University of Gdańsk Publishing, Gdańsk 2013.

 15. •Article: „Image is Everything – About Benefits of Controlling the Body”, in: E. Banaszak, P. Czajkowski, R. Florkowski (eds.), “About the Phenomena of Body Control”, Difin Publications, Warsaw 2012.

 16. •Article: “What does ‘to Take Care of the Body’ mean in Poland?”, in: E. Banaszak, P. Czajkowski (eds.), Corpus Delicti – Delightful Body”. Sketches Not Only in Sociology of the Body”, Difin Publications, Wa

 17. •Article: “Selling Wellness – Healthy and Beautiful Body as a Determinant of the Quality of Life in Advertising”, in: W. Muszyński (ed.), „Quality of Life and Free Time in Contemporary Society”, Adam Marszałek Publishin

 18. •Article: “Visiting SPA’s – New Leisure Activity in Poland”, in: W. Muszyński, M. Sokołowski (ed.), „Homo Creator or Homo Ludens? Creators – Internet Users – Travellers”, Adam Marszałek Publishing , To

 19. •Article: ”What Not to Wear. The Dillemas of Contemporary Fashion”, in: A. Wieczorkiewicz, J. Bator (eds.), ”Embodiments. The Human Body in the Mirror of Contemporary Humanities”, Institute of Philosophy and Sociology of the