Pracownicy

Wiesław Mądry


prof. dr hab.

Wiesław Mądry

Wydział Rolnictwa i Biologii

Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki

+48 506 454 088

Wykształcenie wyższe rolnicze, doktor i doktor habilitowany nauk rolniczych, agronomii w specjalności biometria i doświadczalnictwo, profesor nauk rolniczych, pracuje 40 lat w Katedrze Doświadczalnictwa i Bioinformatyki, autor lub współautor około 200 publikacji, w tym wielu z IF, specjalista w zakresie metod statystycznych w doświadczalnictwie roślinnym: genetycznym, hodowlanym i uprawowym, współpracuje naukowo z instytucjami naukowymi w kraju i zagranicą.

Publikacje

 1. 1. Mądry W., Krajewski P., Sieczko L. 2004. Zastosowanie analizy zmiennych kanonicznych do wielocechowej charakterystyki zdolności kombinacyjnej odmian porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.). Coll. Biom. 251-265

 2. 2. Mądry W., Krajewski P., Pluta S., Żurawicz E. 2004. Wielocechowa analiza wartości hodowlanej i zróżnicowania genetycznego odmian porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) na podstawie efektów ogólnej zdolności kombinacyjnej. Acta Scient. Polon. Hortorum. Cul

 3. 3. Sieczko L., Mądry W., Zieliński A., Paderewski J., Urbaś-Szwed K. 2004. Zastosowanie analizy składowych głównych w badaniach nad wielocechową charakterystyką zmienności genetycznej w kolekcji zasobów genowych pszenicy twardej (Triticum durum L.). Coll.

 4. 4. Mądry W. 2004. Modele i metody statystyczne analizy interakcji genotypowo-środowiskowej, stabilności i adaptacji genotypów. Post. Nauk Roln 2/308: 29-43

 5. 5. Kozak M., Mądry W. 2004. Statystyczna analiza multiplikatywnych składowych plonu roślin-Podstawy modelowania. Post. Nauk Roln. 5: 13-25

 6. 6. Kubicka H., Mądry W., Sieczko L., Komar A., Puchalski J. 2004. Wielowymiarowa analiza różnorodności genotypowej linii wsobnych żyta ozimego (Secale cereale L.) dla cech rolniczych i fenologicznych. Zesz. Probl. Post. N. Roln. 497: 375-389

 7. 7. Mądry W., Kozak M., Pluta S., Żurawicz E. 2005. A new approach to sequential yield component analysis (SYCA): Application to fruit yield in blackcurrant (Ribes nigrum L.). J. New Seeds 7: 85–107

 8. 8. Mądry W., Kang M.S. 2005. Scheffé-Caliński and Shukla Models: Their Interpretation and Usefulness in Stability and Adaptation Analyses. Journal of Crop Improvement 14:325-369

 9. 9. Kozak M., Mądry W. 2005. Metody statystyczne analizy składowych plonu. Post. Nauk Roln. 1/313: 33-46

 10. 10. Jankowski P., Zieliński A., Mądry W. 2005. Biplot typu GGE jako narzędzie do graficznej analizy danych z serii doświadczeń odmianowych. Coll. Biom. 35: 207-224

 11. 11. Mądry W., Łabętowicz J., Gozdowski D. 2005. Naukowa i aplikacyjna rola długotrwałych doświadczeń polowych. Aktualne kierunki badawcze oraz stosowane w nich metody statystyczne (Research and application importance of long-term field experiments. Modern

 12. 12. Mądry W., Śmiałowski T., Ukalski K. 2005. Przewidywanie średnich cechy w populacjach potomstwa na podstawie parametrów biometryczno-genetycznych rodziców: modele i ich zastosowanie dla żyta ozimego (Predicting progeny means from quantitative genetic p

 13. 13. Masny A., Mądry W., Żurawicz E. 2005. Combining ability analysis of fruit yield and fruit quality in ever-bearing strawberry cultivars using an incomplete diallel cross design. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 13:5-16.

 14. 14. Kozak M., Mądry W., 2005. Analiza plonu względem jego pierwotnych cech rozwojowych. Część I. Opis metody. Fragmenta Agronomica 88: 71-83

 15. 15. Kozak M., Samborski S., Mądry W., Rozbicki J. 2005. Analiza plonu względem jego pierwotnych cech rozwojowych. Część II. Zastosowanie dla plonu ziarna pszenżyta ozimego. Fragmenta Agronomica 88:84-97

 16. 16. Paderewski J., Mądry W. 2006. Addytywno-multiplikatywny model AMMI do statystycznej analizy danych z serii doświadczeń genotypowych. Coll. Biom. 36:125-148

 17. 17. Żurawicz E., Mądry W., Masny A. 2006. Usefulness of some strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) genotypes for breeding of late ripening cltivars. Acta Horticulturae 708:501-505

 18. 18. Kozak M., Mądry W. 2006 Note on yield component analysis. Cereal Research Communications 34: 933-940

 19. 19. Mądry W., Talbot M., Ukalski K., Drzazga T., Iwańska M. 2006. Podstawy teoretyczne znaczenia efektów genotypowych i interakcyjnych w hodowli roślin na przykładzie pszenicy ozimej. Biul. IHAR 240/241:13-31

 20. 20. Jankowski P., Zieliński A., Mądry W. 2006. Analiza interakcji genotypowo-środowiskowej dla plonu pszenicy ozimej z wykorzystaniem metody graficznej biplot typu GGE. Część I. Metodyka. Biul. IHAR 240/241:51-60

 21. 21. Jankowski P., Zieliński A., Mądry W. 2006. Analiza interakcji genotypowo-środowiskowej dla plonu pszenicy ozimej z wykorzystaniem metody graficznej biplot typu GGE. Część II. Grupy środowisk i stabilność genotypów. Biul. IHAR 240/241:61-74

 22. 22. Ukalska J., Mądry W., Ukalski K., Masny A., Żurawicz E. 2006. Patterns of variation and correlation among traits in a strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) germplasm collection. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 14:5-22

 23. 23. Mądry W., Paderewski J., Drzazga T. 2006. Ocena reakcji plonu ziarna rodów hodowlanych pszenicy ozimej na zmienne warunki środowiskowe za pomocą analizy AMMI. Fragmenta Agronomica 92:130-143

 24. 24. Mądry W., Drzazga T., Talbot M., Iwańska M. 2006. Komponenty wariancyjne efektów genotypowych, środowiskowych i interakcyjnych dla plonu i cech rolniczych pszenicy ozimej. Fragmenta Agronomica 92:144-155

 25. 25. Roszkowska-Mądra B., Mądry W., Gozdowski D. 2006. Diversity of rural less-favoured areas in Podlasie province, Poland. J, Central Europ. Agric. 7:723-730

 26. 26. Kozak M., Samborski S., Rozbicki J., Mądry W. 2007. Winter triticale grain yield, a comparative study of 15 genotypes. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant and Soil 57:263-270

 27. 27. Mądry W., Gozdowski D., Rozbicki J., Pojmaj M., Samborski S. 2007. Formowanie się plonu ziarna przez jego składowe u rodów hodowlanych pszenżyta ozimego w różnych warunkach środowiskowych. Biul. IHAR 244:127-143

 28. 28. Mądry W., Gozdowski D., Rozbicki J., Pojmaj M., Samborski S. 2007. Związki między plonem ziarna a jego składowymi w populacji rodów hodowlanych pszenżyta ozimego w trzech stacjach doświadczalnych. Biul. IHAR 245:77-93

 29. 29. Mądry W. 2007. Metody statystyczne do oceny różnorodności fenotypowej dla cech ilościowych w kolekcjach roślinnych zasobów genowych. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 517:21-41

 30. 30. Kociuba W., Ukalska J., Mądry W., Ukalski K. 2007. Zmienność i współzależność cech użytkowych w kolekcji zasobów genowych pszenżyta jarego. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 517:389-398

 31. 31. Ukalska J., Mądry W., Ukalski K., Masny A. 2007 Wielowymiarowa ocena różnorodności fenotypowej w kolekcji zasobów genowych truskawki (Fragaria × ananassa Duch.). Cześć I. Analiza zmienności. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 517:749-758

 32. 32. Ukalska J., Mądry W., Ukalski K., Masny A. 2007 Wielowymiarowa ocena różnorodności fenotypowej w kolekcji zasobów genowych truskawki (Fragaria × ananassa Duch.). Cześć II. Grupowanie genotypów. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 517:759-766

 33. 33. Ukalski K., Kociuba W., Mądry W., Ukalska J. 2007. Wielowymiarowa ocena zmienności fenotypowej w kolekcji zasobów genowych pszenżyta jarego. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 517:767-774

 34. 34. Gozdowski D., Martyniak D., Mądry W. 2008. Zastosowanie analizy ścieżek do oceny determinacji plonu nasion życicy trwałej. Biuletyn IHAR 247:89-97

 35. 35. Gozdowski D., Mądry W., Wyszyński Z. 2008. Analiza korelacji i współczynników ścieżek w ocenie współzależności plonu ziarna i jego składowych u dwóch odmian jęczmienia jarego. Biuletyn IHAR 248:23-31

 36. 36. Gozdowski D., Roszkowska-Mądra B., Mądry W. 2008. Crop diversity at the gmina level and its causes in the Podlasie district of Poland. Communications in Biometry and Crop Science 3:72–79

 37. 37. Gozdowski D., Roszkowska-Mądra B., Mądry W. 2008. Spatial diversity of Podlasie rural communes for environmental conditions and agricultural land use. Colloquium Biometricum 38:125-134

 38. 38. Masny A., Mądry W., Żurawicz E. 2008. Combining ability for important horticultural traits in medium- and late-maturing strawberry cultivars. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 16, 133-152.

 39. 39. Olczak-Woltman H., Schollenberger M., Mądry W., Niemirowicz-Szczytt K. 2008. Evaluation of cucumber (Cucumis sativus) cultivars grown in Eastern Europe and progress in breeding for resistance to angular leaf spot (Pseudomonas syringae pv. lachrymans).

 40. 40. Pluta S., Mądry W., Żurawicz E. 2008. General combining ability of selected blackcurrant (Ribes nigrum L.) genotypes in breeding for desert quality fruit. Acta Horticulturae 777:57-62

 41. 41. Gozdowski D., Mądry W. 2008. Charakterystyka i empiryczne porównanie prostej oraz złożonej analizy ścieżek w ocenie determinacji plonu roślin przez ich cechy plonotwórcze Część I. Prezentacja stosowanych metod. Biuletyn IHAR, 249, 109-124

 42. 42. Gozdowski D., Mądry W., Wyszyński Z., Kalinowska-Zdun M. 2008. Charakterystyka i empiryczne porównanie prostej oraz złożonej analizy ścieżek w ocenie determinacji plonu roślin przez ich cechy plonotwórcze Część II. Przykład z jęczmieniem jarym. Biulet

 43. 43. Iwańska M., Mądry W., Drzazga T., Rajfura A. 2008. Zastosowanie miar statystycznych do oceny stopnia szerokiej adaptacji odmian pszenicy ozimej na podstawie serii doświadczeń przedrejestrowych. Biuletyn IHAR 250:67-86

 44. 44. Pluta S., Mądry W., Żurawicz E., Kozak M. 2008. Analiza statystyczna zależności plonu owoców u porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) od dwóch składowych multiplikatywnych. Biuletyn IHAR, 249, 241-249

 45. 45. Rajfura A., Mądry W. 2008. Wydzielanie grup miejscowości na podstawie serii doświadczeń wielokrotnych ze zmiennym składem odmian w latach przy użyciu pakietu SEQRET. Część I. Teoretyczne podstawy analizy retrospektywnej. Biuletyn IHAR 250: 135-144

 46. 46. Rajfura A., Mądry W., Drzazga T., Iwańska M. 2008. Zastosowanie Pakietu SEQRET do wydzielania grup miejscowości dla danych z wieloletnich serii doświadczeń w wielu miejscowościach. Część II. Przykład dla plonu ziarna z doświadczeń przedrejestrowych z

 47. 47. Ukalski K., Ukalska J., Śmiałowski T., Mądry W. 2008. Badanie zmienności i współzależności cech użytkowych w kolekcji roboczej pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) za pomocą metod wielowymiarowych.Część I. Korelacje fenotypowe i genotypowe. Biuletyn

 48. 48. Ukalska J., Ukalski K., Śmiałowski T., Mądry W. 2008. Badanie zmienności i współzależności cech użytkowych w kolekcji roboczej pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) za pomocą metod wielowymiarowych.Część II. Analiza składowych głównych na podstawie m

 49. 49. Paderewski J., Mądry W., Pilarczyk W., Drzazga T. 2008. Retrospektywne badanie reakcji plonu odmian pszenicy ozimej na warunki środowiskowe w miejscowościach za pomocą łącznej analizy AMMI i skupień: ocena postępu genetycznego w plonowaniu. Biuletyn I

 50. 50. Sieczko L., Masny A., Mądry W., Żurawicz E. 2008. Analiza podobieństwa rodzin mieszańcowych truskawki powtarzającej owocowanie pod względem wielkości i jakości plonu owoców. Biuletyn IHAR 250, 297-307

 51. 51. Drzazga T., Paderewski J., Mądry W., Krajewski P. 2009. Ocena rodzajów reakcji plonowania odmian pszenicy ozimej w doświadczeniach PDO na przestrzennie zmienne warunki przyrodnicze w kraju. Biuletyn IHAR 253:71-82

 52. 52. Studnicki M., Mądry W., Śmiałowski T. 2009. Porównanie efektywności metod statystycznych tworzenia kolekcji podstawowej na przykładzie pszenicy jarej. Biuletyn IHAR 252: 105-117

 53. 53. Studnicki M., Mądry W., Śmiałowski T. 2009. Wielocechowa analiza różnorodności fenotypowej w kolekcji roboczej pszenicy jarej. Biuletyn IHAR 252: 91-104

 54. 54. Olczak-Woltman H., Bartoszewski G., Mądry W., Niemirowicz-Szczytt K. 2009. Inheritance of resistance to angular leaf spot (Pseudomonas syringae pv. lachrymans) in cucumber and identification of molecular markers linked to resistance. Plant Pathology 5

 55. 55. Iwańska M., Mądry W., Rajfura A., Drzazga T. 2009. Porównanie syntetycznych wskaźników stopnia szerokiej adaptacji odmian na przykładzie serii doświadczeń przedrejestrowych z pszenicą ozimą Biuletyn IHAR 253:31-45

 56. 56. Castel J.M., Mądry W., Gozdowski D., Roszkowska-Mądra B., Dąbrowski M., Lupa W., Mena Y. 2010. Family dairy farms in the Podlasie province, Poland: farm typology according to farming system. Spanish J. Agric. Res. 8:946-961

 57. 57. Krzyśko M., Mądry W., Pluta S., Skorzybut M., Wołyński W. 2010. Analysis of multivariate repeated measures data. Colloquium Biometricum 40:117-133

 58. 58. Masny A., Sieczko L., Żurawicz E., Mądry W. 2010. Zmienność i współzależność cech ilościowych u rodzin mieszańcowych truskawki powtarzającej owocowanie. Część I: Związki pomiędzy cechami. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 555:551-559

 59. 59. Masny A., Sieczko L., Żurawicz E., Mądry W. 2010. Zmienność i współzależność cech ilościowych u rodzin mieszańcowych truskawki powtarzającej owocowanie. Część II: Jedno- i wielowymiarowa analiza zmienności i grupowanie. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 55

 60. 60. Mądry W., Gozdowski D., Roszkowska-Mądra B., Dąbrowski M., Lupa W. 2010. Diversity and typology of farms according to farming system: a case study for a dairy region of Podlasie province, Poland. Electronic J, Polish Agric. Univ. 13(2), #03

 61. 61. Mądry W., Pluta S., Sieczko L., Studnicki M. 2010. Phenotypic diversity in a sample of blackcurrant (Ribes nigrum L.) cultivars maintained in the Fruit Breeding Department at the Research Institute of Pomology and Floriculture in Skierniewice. Poland.

 62. 62. Studnicki M., Mądry W., Kociuba W. 2010. Efektywność metod pobierania próby w tworzeniu kolekcji podstawowej pszenżyta jarego przy użyciu danych fenotypowych. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 555:409-418

 63. 63. Studnicki M., Mądry W., Kociuba W. 2010. The efficiency and effectiveness of sampling strategies used to develop a core collection for the Polish spring triticale

 64. (x Triticosecale Wittm.) germplasm resources. Commun. Biometry and Crop Sci. 5:127–137

 65. 64. Hryniewski R., Mądry W., Gozdowski D., Roszkowska-Mądra B. 2011. Typology of tobacco-based farming systems at the farm level in South-Eastern Poland. Acta Scientiarum Polonorum-Oeconomia 10:21-34

 66. 65. Paderewski J., Gauch H.G., Mądry W., Drzazga T., Rodrigues P.C. 2011.Yield response of winter wheat to agro-ecological conditions using Additive Main Effects and Multiplicative Interaction and cluster analysis. Crop Science 51:969-980

 67. 66. Mądry W., Gacek E.S., Paderewski J., Gozdowski D., Drzazga T. 2011. Adaptive yield response of winter wheat cultivars across environments in Poland using combined AMMI and cluster analyses. International Journal of Plant Production 5:299-310

 68. 67. Mądry W., Iwańska M. 2012. Measures of genotype wide adaptation level and their relationships in winter wheat. Cereal Research Communications 40:592-601

 69. 68. Przybyła A., Bokszczanin K., Schollenberger M., Gozdowski Gazdowski., Mądry W., Odziemkowski S. 2012. Fire blight resistance of pear genotypes from different European countries. Trees-Structure and Functions 26:191-197

 70. 69. Pluta S., Mądry W., Sieczko L. 2012. Phenotypic diversity for agronomic traits in a collection of blackcurrant (Ribes nigrum L.) cultivars evaluated in Poland. Scientia Horticulturae 145:136-144