Pracownicy

Magdalena Mądra-Sawicka


dr

Magdalena Mądra-Sawicka

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Finansów

+48 22 59 342 42Wykształcenie

Doktor nauk ekonomicznych - Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW w Warszawie, 2010.

Absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.

Absolwent Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.

Magister inżynier, kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie, 2006.Miejsce pracy

od 2010 adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych.2006-2010 uczestnik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych.Obszar naukowy

Główna linia badawcza – finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, źródła finansowania przedsiębiorstw, struktura kapitału i determinanty ją kształtujące, opodatkowanie rolnictwa w Polsce, znaczenie luki finansowej w dalszym rozwoju działalności przedsiębiorstw sektora MSP.(ujęcie chronologiczne):

2006-2010 - struktura kapitału małych i średnich przedsiębiorstw i gospodarstw rolniczych, optymalizacja struktury kapitału, źródła finansowania przedsiębiorstw i gospodarstw rolniczych, ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw i gospodarstw rolniczych, ocena efektywności działalności przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolniczych.

2008-2013 - opodatkowanie rolnictwa w Polsce, wprowadzenie podatku dochodowego w polskim rolnictwie, skutki opodatkowania gospodarstw rolniczych podatkiem rolnym.od 2010 - koszta kapitału w małych przedsiębiorstwach, znaczenie finansowania kapitałem własnym, determinanty występowania luki finansowej w działalności przedsiębiorstw z sektora agrobiznesu.Udział w zespołach realizujących tematy badawcze:

Od 2013 członek Global Knowledge Research Network (University in Leeds).

2013 wykonawca w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich, Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie. Przeprowadzenie szkoleń dla rolników w zakresie finansów gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim, Nr umowy o przyznanie pomocy 00006-6900-FA1900346/11.

2009 - 2013 - wykonawca grantu własnego w 35 konkursie MNiSW, nr N N113 032535, pt: Finansowe skutki wprowadzenia podatku dochodowego w indywidualnych gospodarstwach rolniczych.

2008 - 2010 realizacja grantu promotorskiego w 34 konkursie MNiSW, nr N N113 11673, pt: Sytuacja ekonomiczna indywidualnych gospodarstw rolniczych w zależności od źródeł finansowania.

Curriculum Vitae

http://magdalena_madra.users.sggw.pl/cvpl.pdf

Publikacje

 1. 1. Mądra M., Przekształcenia własnościowe i koncentracja sektora bankowego jako zagrożenie lub szansa rozwoju dla polskiej bankowości. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2006, nr 5; 51-60.

 2. 2. Wasilewski M., Mądra M., Efektywność wykorzystania czynników produkcji w gospodarstwach indywidualnych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1; 525-531.

 3. 3. Mądra M., Pieniężna stopa zwrotu z aktywów i kapitału w gospodarstwach rolniczych. Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Kraków, 20-22 września 2007, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukow

 4. 4. Mądra M., Zarządzanie zobowiązaniami w przedsiębiorstwach rolniczych. Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego. Praca zbiorowa pod red. P. Karpusia, J. Węcławskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2007; 595-601.

 5. 5. Mądra M., Zmodyfikowany model Du Ponta w analizie przedsiębiorstw rolniczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 455 (50), t. 2; 99-107.

 6. 6. Mądra M., Earning power of Polish bank sector. Comparative analysis. Kul’tura Narodov Pričernomor’â. Naučnyj Žurnal, 2007, nr 109; 91-95.

 7. 7. Mądra M., The financing resources of the agricultural holdings in Poland. Organizations in changing environment. Current problems, concepts and methods of management. Edited by W. M. Grudzewski, I. Hejduk, S. Trzcieliński. Wydawnictwo Madison IEA Pres

 8. 8. Mądra M., Poziom generowanych przepływów pieniężnych a zadłużenie gospodarstw indywidualnych. Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa pod red. nauk. E. Urbańczyka, Wydawnictwo Kreos, Szczecin, 2007; 271-282.

 9. 9. Chmielewska M., Mądra M., Płynność finansowa i wykorzystanie kapitału obcego w przedsiębiorstwach rolniczych. Wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw, pod red. Z. Nasalskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2007; 95-1

 10. 10. Chmielewska M., Mądra M., Wpływ strategii finansowania spółdzielni mleczarskich na ich kondycję finansową. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa, 2007, nr 444, z. 93; 147-152.

 11. 11. Wasilewski M., Mądra M., Efektywność gospodarstw indywidualnych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008, nr 64; 87-99.

 12. 12. Wasilewski M., Mądra M., Efektywność mikroprzedsiębiorstw rolniczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 492 (16); 427-436.

 13. 13. Wasilewski M., Mądra M., The effectiveness of the fixed assets usage in agricultural enterprises. International scientific days 2008 : competitiveness and economic growth : European and National perspectives, May 28 - 30, Nitra, the Slovak Republic, 2

 14. 14. Wasilewski M., Mądra M., Zróżnicowanie efektywności wykorzystania czynników produkcji w gospodarstwach rolniczych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 3; 551-556.

 15. 15. Wasilewski M., Mądra M., An assessment of the agricultural enterprises’ solvency with the usage of the Altman model. Acta Oeconomica et Informatica, 2008, Vol. 11, nr 2; 50-55.

 16. 16. Wasilewski M., Mądra M., The fadn accounting data usage in the estimation of the productive potential in agricultural farms. Apskaitos ir Finansu Mokslas ir Studijos : Problemos ir Perspektyvos, 2008, nr 1(6); 166-172.

 17. 17. Ratajczak M., Mądra M., Źródła i bariery finansowania innowacji w sektorze MSP w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008, nr 69; 43-53.

 18. 18. Mądra M., Stola E., Struktura oraz poziom kredytów gospodarstw rolniczych w zależności od zadłużenia i siły ekonomiczne. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008, nr 65; 71-84.

 19. 19. Mądra M., Poziom kapitału obrotowego w zależności od stopnia zadłużenia indywidualnych przedsiębiorstw rolniczych. Uwarunkowania rynkowe konkurencyjności przedsiębiorstw pod red. A. Birskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 20

 20. 20. Mądra M., Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w gospodarstwach rolniczych. Konkurencyjność gospodarki Polski, pod red. A. P. Balcerzaka i E. Rogalskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2008; 302-311.

 21. 21. Mądra M., Hierarchia źródeł finansowania w mikroprzedsiębiorstwach rolniczych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 10; 554-569.

 22. 22. Mądra M., Poziom salda płynności netto a efektywność przedsiębiorstw rolniczych. Współczesne finanse: stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, pod red. nauk. B. Kołosowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń,

 23. 23. Mądra M., Struktura kapitału i ryzyko prowadzonej działalności w zależności od siły ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolniczych w opinii rolników. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 6;. 1

 24. 24. Mądra M., Dotacje w kształtowaniu sytuacji finansowej gospodarstw rolniczych. Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Kraków, 25-27 września 2008, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pr

 25. 25. Mądra M., Stola E., Poziom kredytów i opinie rolników dotyczące kredytowania. Rynek finansowy: inspiracje z integracji europejskiej, pod red. P. Karpusia, J. Węcławskiego. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2008; 159-166.

 26. 26. Mądra M., Uwarunkowania decyzji finansowych podejmowanych przez rolników a rola doradztwa w działalności gospodarstw indywidualnych. Doradztwo w działalności przedsiębiorczej. Praca zbiorowa pod red. nauk. K. Krzyżanowskiej, wydawnictwo SGGW w Warszaw

 27. 27. Mądra M., Źródła finansowania MSP w rolnictwie. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce lokalnej. Praca zbiorowa pod red. nauk. K. Kubik, G. Michalczuk, wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości, Łomża, 2008; 215-223.

 28. 28. Mądra M., Zadłużenie w kształtowaniu obrotowości majątkowo-kapitałowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw rolniczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2008, nr 515 (13); 177-190.

 29. 29. Mądra M., Struktura kapitału oraz uwarunkowania jej kształtowania w gospodarstwach rolniczych. Equilibrium, 2008, vol. 1, nr 1/2; 171-182.

 30. 30. Chmielewska M., Mądra M., Wskaźniki kosztowe w indywidualnych gospodarstwach rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008, nr 64; 201-213.

 31. 31. Chmielewska M., Mądra M., Sytuacja finansowa mikroprzedsiębiorstw w rolnictwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 492 (16); 157-163.

 32. 32. Chmielewska M., Mądra M., Optymalizacja struktury sprzedaży w spółdzielni mleczarskiej. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa, 2008, T. 95, z. 2; 60-67.

 33. 33. Chmielewska M., Mądra M., Ujęcie rachunkowości przedsiębiorstw i gospodarstw rolniczych według Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 41.Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie, Praca zbiorowa pod red. B. Wiśniowska-Kielian, Wydawnictwo Un

 34. 34. Wasilewski M., Mądra M., Determinanty kształtujące poziom finansowania gospodarstw rolniczych kapitałem obcym. Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie. Praca zbiorowa pod red. nauk. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głów

 35. 35. Wasilewski M., Mądra M., Regional differentiation of the use of production factors in the Polish agriculture. European Countryside, 2009, vol. 11, nr 1;. 23-33.

 36. 36. Mądra M., Identyfikacja czynników kształtujących efektywność działalności mikro przedsiębiorstw rolniczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 534 (17); 451-463.

 37. 37. Mądra M., Źródła finansowania inwestycji w indywidualnych gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 1; 273-278.

 38. 38. Mądra M., Ocena działalności mikroprzedsiębiorstw rolniczych na podstawie przepływów pieniężnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 549 (39); 280-288.

 39. 39. Mądra M., Stola E., Czynniki kształtujące efektywność działalność mikro i małych przedsiębiorstw rolniczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 540 (34); 559-566.

 40. 40. Mądra M., Determinanty kształtujące strukturę kapitału gospodarstw rolniczych w opinii rolników. Trzecie warsztaty młodych ekonomistów (i nie tylko), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, 2008; 139-155.

 41. 41. Mądra M., Procedury oceny zdolności kredytowej małych i średnich przedsiębiorstw w bankach komercyjnych i spółdzielczych na podstawie analizy ilościowej. Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, 17-19 września 2009, Wydawnictwo Akademii Gór

 42. 42. Mądra M., Wpływ poziomu zadłużenia na siłę ekonomiczną gospodarstw rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa, 2009, T. 96, z. 3; 191-201.

 43. 43. Mądra M., Kształtowanie poziomu zadłużenia w zależności od powierzchni użytków rolniczych gospodarstw rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 77; 199-216.

 44. 44. Mądra M., Obciążenie podatkiem rolnym indywidualnych gospodarstw rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 76; 175-186.

 45. 45. Mądra M., Opodatkowanie indywidualnych gospodarstw rolnych a ich siła ekonomiczna. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 78; s. 187-196.

 46. 46. Mądra M., Czynniki kształtujące poziom zadłużenia w towarowych gospodarstwach rolniczych. Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach - Controlling i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Praca zbiorowa pod. red. Marii Sierpińskiej,

 47. 47. Mądra M., The economic and finance aspects of agriculture farms capital structure differences in Poland. International scientific conference for doctoral students and young researchers: EDAMBA proceedings: 8 October, 2009, Mojmírovce [Dokument elektro

 48. 48. Mądra M., Możliwości pozyskania kapitału obcego z rynku finansowego jednostek gospodarczych sektora rolniczego. Rynek finansowy w erze zawirowań. Pod red. nauk. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2009; 783-790.

 49. 49. Mądra M., Determinanty kapitału obrotowego netto w gospodarstwach rolniczych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, Nr 98; 182-192.

 50. 50. Mądra M., Poziom zadłużenia a dochód w indywidualnych gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 3; 269-274.

 51. 51. Mądra M., Czynniki kształtujące poziom zadłużenia długoterminowego w najsilniejszych ekonomicznie towarowych gospodarstwach rolniczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 587 (26); 157-168.

 52. 52. Mądra M., Czynniki wpływające na zaangażowanie zewnętrznych źródeł finansowania w strukturze kapitału mikroprzedsiębiorstw rolniczych. Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa. Pod red. nauk. J. Sobiech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Pozn

 53. 53. Mądra M., Czynniki kształtujące dochód w indywidualnych gospodarstwach rolniczych. Czwarte warsztaty młodych ekonomistów (i nie tylko), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, 2010; 159-166.

 54. 54. Mądra M., Poziom siły ekonomicznej gospodarstw rolniczych a obciążenia fiskalne prowadzonej działalności. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ,2010, Nr 144; 363-372.

 55. 55. Wasilewski M., Mądra M., Wybrane aspekty wprowadzenia podatku dochodowego w gospodarstwach rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 94; 133-147.

 56. 56. Mądra M., Zróżnicowanie obciążenia podatkiem rolnym indywidualnych gospodarstw rolniczych w zależności od siły ekonomicznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2011, nr 640 (38);147-156.

 57. 57. Mądra M., Optymalizacja struktury kapitału w indywidualnych gospodarstwach rolniczych na podstawie przepływów pieniężnych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 2; 310-314.

 58. 58. Mądra M., Konsekwencje globalnego kryzysu finansowego w działaniach przedsiębiorstw niefinansowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, Nr 172; 403-415.

 59. 59. Mądra M., Źródła finansowania a strumienie przepływów pieniężnych w towarowych gospodarstwach rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 89; 17-35.

 60. 60. Mądra M., Działalność instytucji mikrofinansowania na przykładzie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 91; 241-255.

 61. 61. Mądra M., Kształtowanie się rentowności i obrotowości w zależności od zadłużenia w MSP rolniczych. Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu. Praca zbiorowa pod red. W. Czakona, M. Komańdy. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, 2011; 2

 62. 62. Ganc M., Mądra M., Sprawiedliwość opodatkowania rolnictwa oraz możliwości zmian w tym zakresie w opinii rolników indywidualnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2011, nr 89; 207-218.

 63. 63. Mądra M., Koszt kapitału własnego w towarowych gospodarstwach rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 99; 33-45.

 64. 64. Mądra M., Obciążenie podatkiem rolnym gospodarstw rolniczych według województw. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 99; 397-408.

 65. 65. Mądra M., Podatek rolny a nadwyżka bezpośrednia gospodarstw rolniczych według regionów FADN. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 99; 421-431.

 66. 66. Mądra M., Znaczenie finansowania kapitałem własnym w towarowych gospodarstwach rolniczych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4; 267-272.

 67. 148.81.185.134/F/6PUIGDHM4K7U1I4PBSH5T7QLP5GIILVDTGVNL5DAGFYA5YUJMU-50978?func=find-b&request=M%C4%85dra+Magdalena&find_code=WRD&adjacent=N&local_base=SGW03&x=0&y=0&filter_code_1=WLN&filter_request_1=&filter_code_2=WYR&filter_request_2=&filter_code_3=WYR&