Pracownicy

Ewa Lubina


dr

Ewa Lubina

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Edukacji i Kultury

+48 603 780 606Ewa Lubina jest adiunktem w Katedrze Edukacji i Kultury na Wydziale Nauk Społecznych. Posiada obszerny dorobek naukowy w zakresie problematyki dydaktyki tradycyjnej i wspomaganej przez nowoczesne technologie (e-learningu).

Zainteresowaniem badawczym obejmuje szeroko pojęte problemy funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży w społeczeństwie informacyjnym. W swoich opracowaniach skupia się na analizie zaburzeń zachowania oraz możliwościach terapii i udzielania pomocy psychopedagogicznej (także w formie online).

Publikacje

 1. Publikacje zagraniczne

 2. LUBINA E.: Kształcenie studentów do pomocy człowiekowi we współczesności – praca socjalna i pedagogika jako misja społeczna. In: JABLONSKÝ, T., (ed.): Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, R 11, 4. Ružomberok: Katolicka Univerzita v Ružomberku

 3. LUBINA E.: Counseling in social work – how to prepare students for modern forms of social support. In: KLIMENTOVÁ, E., BALOGOVÁ, B., (ed.): Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Universita Palackeho

 4. LUBINA E.: Family counseling in a social work system. In: SOVRESKI , ZLATKO, V., MOKRYŠ, M., BADURA, Ŝ., LIESKOVSKŶ, A., (ed.): GV-CONF 2013, Proceedings in Global Virtual Conference, The 1st Inernational Global Virtual Conference, 8-12.03.2013,

 5. LUBINA E.: Internetové psych-pedagogiské poradentstvo pre deti a mládež so sociálnymi problémami. In: MITAŠÍKOVÁ, P., (ed.): Vzťah v pomáhajúcich profesiách. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, s. 91-97. ISBN: 978-80-223-3368-9

 6. LUBINA E.: Konsekwencje internetyzacji interakcji społecznych dla rozwoju i kształtowania zachowań młodzieży w kontekście ich funkcjonowania społecznego. In: FULA, M. MARTINEK, M., BIEŃKOWSKA, I., (ed.): Sociálné-výchovné kontexty práce s ohroženou mládež

 7. LUBINA E.: Modele pomocy dziecku i rodzinie w szkolnych systemach pomocy i poradnictwa Polski i Danii. In: Aktualne dianie, perspektívy a vývojové trendy v sociálnej, dukanej a zdravotníckej práci s marginalizowanými skupinami. Ružomberok: Katolicka Unive

 8. LUBINA E.: Online counselling in family social work. In: HARDY, M., BRIŠŠÁKOVÁ , J., PAVELOVA L., TOMKA M., (ed.): Metódy sociálnej práce s rodinou. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2012, s. 328-333. ISBN: 978-80-8132-050-7

 9. LUBINA E.: Participation in online social life and improvement of the life quality of young people with disabilities. In: Rodina v II. decenniu 21. století. Praha: Educa Service, 2013. ISBN 978-80-87306-13-0

 10. LUBINA E.: Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych przez uczestnictwo online w kształceniu i środowiskach wsparcia społecznego. In: PEKARČIK, Ĺ., JANIGOVÁ, E., (ed.): Sociálna práca, manžment a ekonómia – s aplikáciou na podmienky trvalo udržat

 11. LUBINA E.: Family counselling in social work system. In: Štandardy kvality a ich vplyv na život prijímatel‘ov sociálnych služieb. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, v tlači.

 12. LUBINA, E., (ed.): The social work as a professional perspective – the student’s interest in social work as specialization of study. In: Proccedings in Advanced Research in Scientific Areas. The 1st Virtual International Conference, ARSA, Zili

 13. LUBINA E.: E-learningowe środowisko edukacyjne jako narzędzie przygotowujące studentów do nowoczesnego modelu pracy zawodowej – telepracy. In: Naukovi Zapiskì. Seria Psihologiâ ì Pedagogika, Vip. 18, 2011, Ostrog: Nacìonal’nij U

 14. LUBINA E.: Mobìl’ne navčannâ u didakticì visoi školi /Visnik L’vivs’kogo Universitetu. Serìâ Pedagogìčna 2009, B. 25, č. 2, s. 61-66

 15. LUBINA E.: Mobil’ne navčanna u didaktici viŝoi školi, Naukovi Zapiskì, Nacìonal’nij Universitet Ostroz’ka Akademìâ, Psihologiâ ì Pedagogika, Vip. 13, Ostrog 2009, s. 282-287. ISBN: 966-7631-15-Х

 16. LUBINA E.: O erozji nowoczesnych rozwiązań metodycznych w stabilnej rzeczywistości edukacyjnej. In: AKIMJAK, A., (ed.): Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. R 11, c 2, Rużomberok: Katolicka Univerzita V Rużomberku, 2012, s. 85-99. ISSN: 1336-2232

 17. LUBINA, E., (ed.): Trends of developing remote education in modern teaching. In: GOMBALA, E., (ed.): Disputationes Scientificae Universitatis Catolicae in Ružomberok. r. 12, č. 1. Ružomberok: Katolícka Univerzita v Ružomberku, 2012, s. 105-117. ISSN: 1335

 18. LUBINA E.: Franciszek Hapek - polski rycerz i nauczyciel godności w nierycerskich czasach. In: Z. J. PRZYCHODZEŃ, (ed.): Problemy rozwoju turystyki edukacyjno-kulturowej w Polsce i na świecie. T 12, Warszawa: WSTiJO i Wydawnictwo SGGW, Biała Waka k.Wilna,

 19. LUBINA E.: Lifelong learning as an opportunity to solve social problems – modern applications of J. A. Comenious’ ideas. In: BELÁSOVÁ L., PORTIK M., (ed.): Jan Amos Komenský a súčasná predškolska a elementárna edukácia Zbornik abstraktov z med

 20. LUBINA E.: Recenzja artykułu J. Płyski, Kompetencje kulturowe jako podstawa pracy nauczyciela w środowisku wielokulturowym. In: TIBENSKÁ, E., SIROTOVÁ, M., (ed.): QUO VADIS VYSOKOŜKOLSKĂ PEDAGOGIKA – Vysokoškolský uĉiteľ. Trnava: Univerzit

 21. LUBINA E.: Recenzja książki K. Dziurzyńskiego, Postawy polityczne młodzieży uczącej się a edukacja obywatelska. In: PISOŇOVÁ, M., SMETANOVÁ, D., KURUC, M., (ed.): Dilema sociálnej pedagogiky: výchova alebo prostredie? SOCIÁLNOPEDAGOGICKÉ ŠTÚDIE, Bratislav

 22. Publikacje krajowe

 23. LUBINA E.: Nauczyciel w społeczeństwie informacyjnym – możliwości, wyzwania, potrzeby kształcenia. Lublin: Polihymnia, 2012. ss. 140. ISBN: 978-83-7847-022-9

 24. LUBINA E.: Kompetencje psychospołeczne nauczycieli w świecie technologii komunikacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. ss. 108. ISBN: 978-83-01-17266-4

 25. LUBINA E., BEDNAREK J.: Kształcenie na odległość, podstawy dydaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, ss. 244. ISBN: 978-83-01-15471-4

 26. LUBINA E.: Powstawanie i dynamika lokalnych społeczności internetowych. In: SITEK, B., (ed.): Journal of Modern Science, Zeszyty Naukowo Dydaktyczne. T 1, 7. Józefów: WSGE, 2010, s. 255-264. ISSN: 1734-2031

 27. LUBINA E.: Rola autoprezentacji internetowej osób niepełnosprawnych w procesie integracji społecznej. E-mentor, 2, (19), Warszawa: SGH, 2007, s. 52-56. ISSN: 1731-6758

 28. LUBINA, E., (ed.): Web 3.0 jako transgresja kulturowa o wymiarze społecznym. E-mentor, 1, (23), Warszawa: SGH, 2008, s. 46-47. ISSN: 1731-6758.

 29. LUBINA, E., (ed.): Wirtualne społeczności edukacyjne – charakterystyka roli nauczyciela w ich tworzeniu i rozwijaniu. E-mentor, 5, (12), Warszawa: SGH, 2005, s. 47-53. ISSN: 1731-6758.

 30. LUBINA E.: Development or regression of communication skills in the information society. In: SITEK, B., UKLEJA, A., (ed.): National security - definition, character and determinants. Studies on the quality of security. Józefów: WSGE, 2012, s. 509-528. IS

 31. LUBINA E.: E-kształcenie szansą na uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym i społecznym. E-mentor, 3, (20), Warszawa: SGH, 2007, s. 20-22. ISSN: 1731-6758

 32. LUBINA E.: E-społeczność jako środowisko e-edukacji. Psychologiczne aspekty powstawania i funkcjonowania społeczności edukacyjnych w Internecie. E-mentor, 5, (7), Warszawa: SGH, 2004. s. 13-17. ISSN: 1731-6758

 33. LUBINA E.: Internetowe społeczności edukacyjne - tworzenie i dynamika rozwoju. E-mentor, 3, (25), Warszawa: SGH, 2008, s. 32-34. ISSN: 1731-6758.

 34. LUBINA, E., GILEWSKI, K.: Ewaluacja szkolnych programów profilaktyki, In: WENTA K., PERZYCKA E. (ed.), Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, CDiDN, 2005. ISBN 8389882507

 35. LUBINA E.: Diagnoza problemów wychowawczych jako metoda w pracy pedagoga, wychowawcy i dyrektora szkoły. In: WENTA K., PERZYCKA E. (ed.), Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, CDiDN, 200

 36. LUBINA E.: Balansowanie na krawędzi światów - o psychologicznych konsekwencjach aktywnego uczestnictwa w serwisach społecznościowych. In: LISIECKI, M., RACZKOWSKA-LIPIŃSKA, M., (ed.): Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej wobec globalnych zagroż

 37. LUBINA E.: Człowiek na granicy kultur w społeczeństwie sieci – konsekwencje psychospołeczne. In: NAJDER-STEFANIAK, K., PLYSKA, Y., (ed.): Człowiek w przestrzeni spotkań. Warszawa: SGGW, 2010, s. 77-84. ISBN: 978-83-62523-00-9

 38. LUBINA E.: Humanistyczne aspekty rozwoju społeczeństwa informacyjnego. In: GWOŹDZICKA-PIOTROWSKA, M., ZDUNIAK, A., (ed.): Edukacja w Społeczeństwie „Ryzyka”, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2006. s. 272-276. ISBN: 10: 83-922

 39. LUBINA E.: Rodzina jako życiowy wybór – powinność versus swoboda korzystania z życia. In: LUBINA E. (ed.), Rodzina w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku. Problemy stare i nowe. Polihymnia, Lublin 2013, ss.152. ISBN 978-83-7847-064-9

 40. LUBINA, E., GILEWSKI, K.: Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży i patologizacja życia w społeczeństwie informacyjnym. Konsekwencje postępującej informatyzacji dla rozwoju społecznego i kształtowania zachowań. In: MORBITZER, J., (ed.): Komputer w eduka

 41. LUBINA, E., LUBINA-DĄBROWSKA, N.: Autoprezentacja medialną szansą na integrację społeczną osób niepełnosprawnych. In: ANDRZEJEWSKA , A., BEDNAREK, J., (ed.): Osoby niepełnosprawne a media cyfrowe: z pogranicza teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Aka

 42. LUBINA, E., (ed.): Wpływ uczestnictwa w społecznościach wirtualnych na rozwój psychospołeczny młodzieży, In: FURMANEK M., (ed.), Młodzież w wirtualnej rzeczywistości i realnym świecie, Gorzów Wielkopolski 2004. ISBN 8391979024

 43. LUBINA, E., (ed.): Wychowanie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym nowym wyzwaniem edukacyjnym i celem pracy nauczyciela. In: MORBITZER, J., (ed.): Komputer w edukacji. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP, 2004, s. 130-134. ISBN: 83-7271-283-2

 44. LUBINA, E., DĄBROWSKI, M.: Budowanie społeczności wirtualnej w oparciu o platformę internetową. In: KĘDZIERSKA, B., MIGDAŁEK, J., (ed.): Informatyczne przygotowanie nauczycieli – Internet w procesie kształcenia. Kraków: Rabid, 2004, s. 359-368. ISBN

 45. LUBINA, E., GILEWSKI, K.: Rola i możliwości pedagoga w społeczeństwie informacyjnym. In: MIGDAŁEK, J., KĘDZIERSKA, B., (ed.): Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kształcenie zdalne - uwarunkowania, bariery, prognozy. Kraków: Rabid, 2003, s. 459-463.

 46. LUBINA E.: Doskonalenie pracowników administracji publicznej - specyfika, potrzeby i perspektywy. In: SITEK, B., (ed.): Journal of Modern Science, Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne. T 1, 4, Józefów: WSGE, 2008, s. 78-86. ISSN: 1734-2031

 47. LUBINA E.: Edukacja w społeczeństwie wiedzy – wieloznaczność rzeczywistości społecznej i kulturowej. E-mentor, 5, (17), Warszawa: SGH, 2006. ISSN: 1731-6758.

 48. LUBINA E.: Ewolucja języka edukacji zdalnej. E-mentor, 4, (11), Warszawa: SGH, 2005, s. 36-39. ISSN: 1731-6758

 49. LUBINA E.: Konstruktywistyczne i behawioralne aspekty kształcenia. E-mentor, 1, (8), Warszawa: SGH, 2005, s. 29-32. ISSN: 1731-6758

 50. LUBINA E.: M-learning w strukturze metodycznej e-learningu. E-mentor, 5, (22), Warszawa: SGH, 2007, s. 27-30. ISSN: 1731-6758

 51. LUBINA E.: Rola emocji w procesie kształcenia na odległość. E-mentor, 3, (10), Warszawa: SGH, 2005, s. 22-26. ISSN: 1731-6758

 52. LUBINA E.: Szkoła pod presją mody na kształcenie zdalne – co z tego wynika? In: DUDZIKOWA, M., JASKULSKA, S., (ed.): Edukacja szkolna w zmianach? Zmiany w edukacji szkolnej? Problematyzowanie problemów, Studia Pedagogiczne. Warszawa: Polska Akademia

 53. LUBINA, E., (ed.): Technologiczne innowacje w nauczaniu dzieci – znak czasów. In: SITEK, M., (ed.): Journal of Modern Science. T 2, 9. Józefów: WSGE, 2011, s. 39-48. ISSN: 1734-2031

 54. LUBINA, E., (ed.): Wspomaganie elektroniczne kształcenia nauczycieli. In: SITEK, B., (ed.): Journal of Modern Science, Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne. T 2, 5. Józefów: WSGE, 2008, s. 195-204. ISSN: 1734-2031

 55. LUBINA, E., (ed.): Zmiany funkcji nauczyciela w nauczaniu na odległość. E-mentor, 4, (6),. Warszawa: SGH, 2004, s. 59-62. ISSN: 1731-6758

 56. LUBINA E., BEDNORZ J.: Metoda projektu w procesie dydaktycznym uczelni wyższej. In: GOŁĘBIOWSKI, T., DĄBROWSKI, M., MIERZEJEWSKA, B., (ed.): Uczelnia oparta na wiedzy – Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolni

 57. LUBINA E.: Dialogowy charakter relacji nauczyciel-uczeń w internetowym środowisku edukacyjnym. In: DĄBROWA, E., JANKOWSKA, D., (ed.): Pedagogika dialogu. Doświadczenie dialogu w rzeczywistości XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo APS, 2010, s. 302-309. ISBN:

 58. LUBINA E.: Dylematy etyczne egzaminatora w kontekście treści szkolenia dla egzaminatorów. In: NIEMIERKO, B., BRZDĄK, J., (red.): Dwa rodzaje oceniania szkolnego, ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne a jakość pracy szkoły. Katowice: 2002, s. 177-180. ISB

 59. LUBINA E.: Dziecko między słowem i obrazem - społeczny rozwój dziecka a film i literatura dla dzieci. In: LUBINA E., (ed.): Małe dziecko w przestrzeni społecznej i edukacyjnej. Lublin: Polihymnia, 2012, s. 145-168. ISBN 978-83-7847-067-0

 60. LUBINA E.: Edukacja przez całe życie dyrektora polskiej szkoły. In: ADAMCZYK, E., MATCZAK, E., (ed.): Dyrektor szkoły a wyzwania XXI wieku. Warszawa, IBE, 2008. s. 109-116. ISBN: 978-83-61693-00-0

 61. LUBINA E.: Efektywność i psychologiczne mechanizmy wewnątrzgrupowe w pracy na odległość metodą projektu. In: DĄBROWSKI, M., ZAJĄC, M., (ed.): Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Warszawa: FPiAKE, 2005, s. 213-219. ISBN: 83-917004-5-3

 62. LUBINA E.: E-learning w kształceniu nauczycieli przedszkoli. In: MUCHACKA, B., SZYMAŃSKI, M., (ed.): Nauczyciel w świecie współczesnym. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008, s. 297-301. ISBN: 978-83-7308-937-2

 63. LUBINA E.: E-learning w polskiej dydaktyce, czyli kilka słów o statusie metodyki nauczania zdalnego w dydaktyce ogólnej. In: OCHNIO, L., ORŁOWSKI, A., (ed.): Metodologia i ewaluacja e-learningu. Warszawa: SGGW, 2011. s. 66-70. ISBN: 978-83-7583-276-1

 64. LUBINA E.: Klasyfikacja i charakterystyka programów edukacyjnych. In: TANAŚ, M., (ed.): Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym. Warszawa: MIKOM, 2005, s. 93-102. ISBN: 83-7279-488-X

 65. LUBINA E.: Kompetencje komunikacyjne nauczyciela w społeczeństwie komunikacji cyfrowej. In: JUSZCZYK, S., MUSIOŁ, M., WATOŁA, A., (ed.): Edukacja w społeczeństwie wiedzy. Niejednoznaczność rzeczywistości edukacyjnej, społecznej i kulturowej. Katowice: Uni

 66. LUBINA E.: Komunikacja nauczyciela z uczniem w internetowym środowisku edukacyjnym. In: LEWOWICKI, T., SIEMIENIECKI, B., (ed.): Cyberprzestrzeń i edukacja. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, s. 137-156. ISBN: 978-83-7780-326-4

 67. LUBINA E.: Metodyka e-learningu akademickiego w warunkach powszechnego wdrażania - rozwój czy skostnienie? In: DĄBROWSKI, M., ZAJĄC, M., (ed.): E-learning w szkolnictwie wyższym - potencjał i wykorzystanie. Warszawa: FPiAKE, 2010, s. 245-250. ISBN: 978-8

 68. LUBINA E.: M-learning – marzenia szaleńców czy długie ramię e-learningu. In: DĄBROWSKI, M., ZAJĄC, M., (ed.): E-edukacja.net. Warszawa: FPiAKE, 2007. s. 173-179. ISBN: 83-922607-6-7

 69. LUBINA E.: Rozwój kształcenia zdalnego a ewolucja metod nauczania. In: SYSŁO, M., M., (ed.): Informatyka w szkole. Wrocław: Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, s. 342-346. ISBN 83-920799-2-2

 70. LUBINA E.: Środowisko akademickie a nowe formy pracy - m-learning jako wzbogacenie tradycyjnych metod nauczania. In: WIŚNIEWSKI, Z., (ed.): Kształcenie na odległość – metody i narzędzia. Gdynia: Akademia Morska, 2007. s. 75-82. ISBN: 978-83-7421-27-

 71. LUBINA E.: Środowisko akademickie a nowe formy pracy - m-learning jako wzbogacenie tradycyjnych metod nauczania. In: WIŚNIEWSKI, Z., (ed.): Kształcenie na odległość – metody i narzędzia. Gdynia: Akademia Morska, 2007. s. 75-82. ISBN: 978-83-7421-27-

 72. LUBINA, E., (ed.): Świat wartości kreowany przez sztukę filmową adresowaną do najmłodszych dzieci. In: RACZKOWSKA-LIPIŃSKA, M., (ed.): Wczesna edukacja dziecka w kontekście zmian. Józefów: WSGE, 2009, s. 90-99. ISBN: 83-921936-9-5

 73. LUBINA, E., (ed.): Wdrażanie e-learningu w szkołach wyższych w świetle potrzeb i zainteresowań studentów. In: DĄBROWSKI, M., ZAJĄC, M., (ed.): E-edukacja - analiza dokonań i perspektywy rozwoju. Warszawa: FPiAKE, 2009, s. 35-39. ISBN: 978-83-927446-5-8

 74. LUBINA, E., (ed.): Wychowawcze aspekty kształcenia zdalnego – możliwości i ograniczenia. In: RAK, R., (ed.): Postępy e-edukacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008. s. 173-177. ISBN: 978-83-7207-795-0

 75. LUBINA, E., (ed.): Wykorzystanie platformy edukacyjnej jako narzędzia wspomagającego proces wychowania. In: WIŚNIEWSKI, Z., (ed.): Kształcenie na odległość – metody i narzędzia. Gdynia: Akademia Morska, 2004, s. 155-162. ISBN: 83-87438-98-7

 76. LUBINA, E., (ed.): Zastosowanie metody projektu w edukacji na odległość. In: KAJDASZ-AOUIL, M., MICHALSKI, A., PODOSKA-FILIPOWICZ, E., (ed.): Edukacja techniczna i informatyczna: kreowanie nowoczesnego modelu kształcenia. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersyt

 77. LUBINA, E., (ed.): Zmiany sposobów komunikowania się uczniów z nauczycielami w internetowym środowisku edukacyjnym - ewolucja czy degradacja komunikacji? In: SARZAŁA, D., WALANCIK, M., (ed.): Człowiek w wielkiej sieci : zjawisko - zagrożenia – profi

 78. LUBINA, E., GILEWSKI, K.: Egzamin zewnętrzny jako czynnik konsolidujący środowisko szkolne. In: NIEMIERKO, B., (ed.): Trafność pomiaru jako podstawa obiektywizacji egzaminów szkolnych. Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2003, s. 259-264. ISBN:

 79. LUBINA, E., GILEWSKI, K.: Motywacyjna funkcja egzaminów zewnętrznych w świetle dotychczasowych doświadczeń związanych z egzaminem gimnazjalnym. In: NIEMIERKO, B., (ed.): Trafność pomiaru jako podstawa obiektywizacji egzaminów szkolnych. Łódź: Wyższa Szko

 80. LUBINA, E., GILEWSKI, K.: Wykorzystanie technologii informacyjnej w procesie wychowawczym – możliwości wspomagania procesu rozwoju społecznego młodzieży. In: MIGDAŁEK, J., KĘDZIERSKA B., (ed.): Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kształcenie zd

 81. LUBINA, E., BEDNORZ, J., BEDNORZ, J., GAWORSKA, B., HARĘŻLAK, K., KRAWCZYŃSKI, E., MŁYNARZ, R., STAWUJAK, A., TOBOROWICZ, I., WILK, M., Internet w dydaktyce. Podręcznik. Gliwice: KANA, 2006. ISBN: 83-911734-0-2

 82. LUBINA, E., BEDNORZ, J., BEDNORZ, J., GAWORSKA, B., HARĘŻLAK, K., KRAWCZYŃSKI, E., MŁYNARZ, R., STAWUJAK, A., TOBOROWICZ, I., WILK, M., WRÓBLEWSKA, I., ZAWADZKI, W., ZAWISZA, W.: Komputer w dydaktyce. Podręcznik., Gliwice: KANA, 2005. ISBN: 83-905660-2-8

 83. LUBINA E., ZAJĄCZKOWSKI G., SZAFRANIEC, M., KOZŁOWSKA, O., MATULEWICZ, A., GOSZCZ, M., (ed.): Metodyka szkoleń eLearningowych. Materiały szkoleniowe. Gliwice: KANA, 2007

 84. LUBINA E.: Małe dziecko – różne aspekty edukacji. Recenzja książki Edukacja małego dziecka, T. 1-3. E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, S. Czudek-Ślęczka, A. Wąsiński, A. Gajdzica In: LUBINA E. (ed.)., Małe dziecko w przestrzeni społecznej i edukacyjnej.

 85. LUBINA, E.: Jak pomóc małemu dziecku uwierzyć w siebie? Recenzja książki D. Wosik Kawali i T. Lewandowskiej-Kidoń, Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym. In: LUBINA, E., (ed.): Małe dziecko w przestrzeni społecznej i eduk

 86. LUBINA, E.: Pedagogika rodziny – wyjście naprzeciw problemom. Recenzja książki A. Błasiak, A. Dybowskiej: Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny. In: LUBINA E. (ed.), Rodzina w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku – problemy stare i nowe. Wyda

 87. LUBINA, E.: Na kogo może liczyć rodzina? Wspomaganie instytucjonalne. Recenzja książki B. Krajewskiej, Instytucje wsparcia dziecka i rodziny, zagadnienia podstawowe. In: LUBINA E. (ed.), Rodzina w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku. Problemy stare i nowe