Pracownicy

Zbigniew Michał Karaczun


dr hab.

Zbigniew Michał Karaczun

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Ochrony Środowiska

+48 22 59 320 61Dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun jest profesorem w Katedrze Ochrony Œrodowiska SGGW w Warszawie.

W ramach pracy naukowej Zbigniew Karaczun prowadzi badania w zakresie zarzšdzania œrodowiskowego, polityki zrównoważonego rozwoju, europeizacji polityki ekologicznej Polski oraz oddziaływania przemysłu na œrodowisko, ze szczególnym uwzględnieniem agrosystemów. Jego główne osišgnięcia badawcze to:

- okreœlenie zasięgu oddziaływania Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku na jakoœć gleb uprawnych, dokonanie oceny stopnia bezpieczeństwa rolniczej produkcji roœlinnej w strefie ich oddziaływania oraz okreœlenie wytycznych dla pożšdanych kierunków tej produkcji;

- zaproponowanie nowej metody badawczej umożliwiajšcej prowadzenie studiów nad realizacjš polityki ochrony œrodowiska w podmiotach gospodarczych;

- poznanie uwarunkowań tworzenia i wdrażania celów polityki ekologicznej w Polsce, identyfikacja barier utrudniajšcych skutecznš ochronę œrodowiska oraz zaproponowanie instrumentów poprawiajšcych skutecznoœć osišgania założonych celów;

- sformułowanie podstawowych zasad, których spełnienie warunkuje wysokš skutecznoœć ochrony œrodowiska w przedsiębiorstwach rolno – spożywczych, ujęcie ich w zintegrowany system kluczowych czynników wpływajšcych na efektywnoœć ochrony œrodowiska w tych podmiotach;

- analiza siły i znaczenia wpływu wywieranego przez czynniki wpływajšcych na skutecznoœć ochrony œrodowiska w przedsiębiorstwach rolno – spożywczych.Dr hab. Zbigniew M. Karaczun jest autorem ponad 200 publikacji, w tym m.in. (wraz z L. Indekš) podręcznika „Ochrona œrodowiska”.

Od 1987 roku Zbigniew M. Karaczun prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów SGGW. Wykłada przede wszystkim przedmioty dotyczšce polityki ekologicznej, prawa ochrony œrodowiska i zarzšdzania œrodowiskowego. Był twórcš i wieloletnim kierownikiem specjalizacji magisterskiej „Ekorozwój i zarzšdzanie œrodowiskiem” oraz specjalizacji inżynierskiej „Technologie zrównoważonego rozwoju” na Międzywydziałowym Studium Ochrony Œrodowiska SGGW. Jest promotorem około 200 prac magisterskich i inżynierskich.

Jako specjalista ochrony œrodowiska współpracował jako ekspert ds. polityki ekologicznej z Ministerstwem Gospodarki w procesie prywatyzacji Kombinatu Górniczo Hutniczego „Polska MiedŸ” oraz pięciu przedsiębiorstw tzw. sektora ciężkiej chemii. W sumie przeprowadził ponad 200 przeglšdów ekologicznych w przedsiębiorstwach z różnych sektorów gospodarki.

W latach 1998 – 2001 jako ekspert Ministerstwa Œrodowiska uczestniczył w pracach polskiego zespołu negocjacyjnego ustalajšcego na forum Grupy Roboczej ds. kredytów eksportowych OECD w Paryżu zasady oceny œrodowiskowej projektów eksportowych uzyskujšcych wsparcie budżetów państw. W tym czasie pracował także jako ekspert ds. zrównoważonego rozwoju rolnictwa dla UN Food and Agricultural Organization (FAO). Również w 1999 roku doradzał mołdawskiemu Ministerstwu Œrodowiska w kwestiach zwišzanych z tworzeniem Narodowego Funduszu Ekologicznego w tym kraju.

W latach 1999 – 2002 pracował jako doradca ds. integracji europejskiej w Ministerstwie Œrodowiska, przygotowywał założenia stanowiska negocjacyjnego Polski w obszarze „Œrodowisko”. W tym czasie reprezentował resort œrodowiska w negocjacjach akcesyjnych w obszarze „Konkurencja”, w kwestiach dotyczšcych zasad funkcjonowania polskich funduszy ekologicznych po wejœciu Polski do Unii Europejskiej.

Zbigniew M. Karaczun jest stałym współpracownikiem Instytutu na rzecz Ekorozwoju, prowadzi wraz z InE badania dotyczšce polityki ochrony powietrza i klimatu oraz integracji polityki ekologicznej i rolnej.

Od 1986 roku jest członkiem Polskiego Klubu Ekologicznego, obecnie pełni funkcję Prezesa Zarzšdu Okręgu Mazowieckiego PKE.

W Polskim Klubie Ekologicznym zajmuje się głównie problemami zanieczyszczenia powietrza, był przewodniczšcym Komisji Ochrony Powietrza PKE. W latach 90. PKE OM prowadził szkolenia z ochrony œrodowiska dla nowo wybranych radnych gmin (a następnie także powiatów) województwa mazowieckiego. Okręg Mazowiecki OKE był także organizatorem szkoleń dla doradców rolniczych i rolników w zakresie wdrażania programów rolno – œrodowiskowych w Polsce. Od poczštku XXI wieku działalnoœć OM PKE skupia się na kwestiach ochrony klimatu, planowania przestrzennego oraz ochrony przyrody, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych.

Zbigniew M. Karaczun jako przedstawiciel PKE współtworzył w 1994 roku sieć organizacji ekologicznych działajšcych w regionie œrodkowej i wschodniej Europy w obszarze ochrony klimatu: Climate Action Network Central and Eastern Europe; od 1994 do 1999 roku był dyrektorem tej sieci, a następnie do 2004 roku przewodniczšcym Rady Doradczej CAN CEE.

Był współinicjatorem projektu PKE OM „Zatrzymać globalne ocieplenie” w ramach którego, w dniu 22 czerwca 2002 roku w Kazimierzu Dolnym powołana została Koalicja Klimatyczna; dobrowolne porozumienie organizacji pozarzšdowych prowadzšcych działalnoœć w obszarze ochrony klimatu. Obecnie Koalicja skupia 23 organizacje ekologiczne. Misjš Koalicji Klimatycznej jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i œrodowiska. Koalicja prowadzi działania edukacyjne, wspiera projekty majšce na celu podnoszenie efektywnoœci energetycznej, rozwoju odnawialnych Ÿródeł energii, energetyki prosumenckiej i rozproszonej, zalesiania i in. Prowadzi także działania lobbingowe na rzecz wdrażania w Polsce przepisów prawnych zapewniajšcych skutecznš ochronę œrodowiska oraz tworzšcych podstawy dla budowy w Polsce gospodarki niskoemisyjnej.

W 2011 roku za działalnoœć na rzecz wolnoœci słowa i praw człowieka w opozycji antykomunistycznej w latach 1978 - 1989 otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Publikacje

 1. ORYGINALNE, OPUBLIKOWANE NAUKOWE PRACE TWÓRCZE

 2. 1. Karaczun Z.M., 1992: Udział społeczny w procesie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Biuletyn komisji ds. OOŒ 9: 6 – 9

 3. 2. Karaczun Z.M., 1992: White fir stands of tatra National Park in danger. Ann. Warsaw Agricult. Univ. Horticulare No 16: 45 - 52

 4. 3. Indeka L., Karaczun Z.M., 1993: Glin, chrom i nikiel w glebach i zbożach okolic Płocka. Człowiek i Œrodowisko. T.17: 87 - 92 Współautor

 5. 4. Karaczun Z.M., 1993: Polityka ochrony powietrza atmosferycznego w Polsce. Wyd InE. Warszawa ss. 75

 6. 5. Karaczun Z.M., 1994: Baza danych o Ÿródłach zanieczyszczenia powietrza w Warszawie. Wyd. PKEOM. Warszawa ss. 71

 7. 6. Karaczun Z.M., 1994: Ochrona powietrza atmosferycznego w Polsce. Wyd InE. Warszawa ss. 78

 8. 7. Karaczun Z.M. 1994: Ochrona powietrza atmosferycznego w Polsce. Ekonomia i środowisko. Nr 2 (5); 53 - 61.

 9. 8. Karaczun Z.M., 1994: Conflict over construction of the new airport OKECIE II in Warsaw. Case study 5. [in] Poland Path to Sustainable Development 1989 – 1993. Edited by R.S. Bolan and Z. Bochniarz. H. Humphrey Institute of Public Affairs. Univ. of Mine

 10. 9. Grześkiewicz R., Karaczun Z. M., 1995: Przekształcenia własnościowe w rolnictwie a ochrona środowiska. Instytut na Rzecz Ekorozwoju. Raport 1/95. Warszawa 1995 ss. 80 Inicjator badań, współautor, redakcja

 11. 10. Karaczun Z. M 1995: Polityka ochrony atmosfery w Polsce. Człowiek i środowisko T.19 (2): 335 - 348

 12. 11. Karaczun Z. M., 1995: Soil enzymes activity around Płock. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW, Horticulare No 17: 9 - 12.

 13. 12. Karaczun Z. M., Indeka L. , 1995 : Heavy metals in the soil around Płock. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW, Horticulare No 17: 3-8 Główny autor, inicjator badań

 14. 13. Karaczun Z. M., 1995: Policy of Air protection in Poland [in] Water, Air and Soil Pollution 85:2637 – 2642.

 15. 14. Indeka L., Karaczun Z.M., 1996: Zawartość chromu, kadmu, ołowiu i cynku w glebie w korzeniach i liściach buraka pastewnego pobranych w strefie oddziaływania Mazowieckich Zakładów Petrochemicznych i Rafineryjnych w Płocku. Zeszyty Problemowe Postępów N

 16. 15. Karaczun Z.M., 1996: Transformacje własnościowe w rolnictwie. Stracona szansa na prośrodowiskowš restrukturyzację polskiego rolnictwa. Postępy Nauk Rolniczych.. Nr 6: 69 - 80

 17. 16. Karaczun Z. M., Grześkiewicz R., 1996: Ownership transformation in agriculture vs ecology. Institute of Sustainable Development. Report 2/96 Warsaw 1996. ss. 82 Inicjator badań, współautor, redakcja

 18. 17. Karaczun Z., 1997: Energetyka a środowisko przyrodnicze [w] Wybrane zagadnienia Polityki Ekologicznej Polski. PKE. (Z. Karaczun red.). PKE. Warszawa s. 10 - 19

 19. 18. Karaczun Z.M., 1998: Privatization of Polish Agriculture and Environment Protection. Annals of Warsaw Agricultural University. Horticulare (Landscape Architecture) No. 19.1998 ss.73 – 85

 20. 19. Karaczun Z., 1998: Koszt wdrożenia wymagań prawa ekologicznego Unii Europejskiej w Polsce [w] Unia Europejska a ochrona środowiska. Wybrane fakty i przemyślenia. Instytut na Rzecz Ekorozwoju. Warszawa, 1998. s. 122 – 130

 21. 20. Indeka L., Karaczun Z., 1999: Akumulacja wybranych metali ciężkich w glebach przy ruchliwych trasach komunikacyjnych. Ekologia i Technika Vol. VII Nr 6/99: 174 – 180 Współautor

 22. 21. Karaczun Z., 1999: Polityka ochrony powietrza w Polsce wobec integracji z Uniš Europejskš. Archiwum Ochrony Œrodowiska 2/1999

 23. 22. Karaczun Z., 2000: Finansowanie ochrony środowiska z funduszy pomocy zagranicznej uzyskanej przez Polskę w latach 1990 – 1998. Archiwum Ochrony Œrodowiska 2 (26):. 113 – 127

 24. 23. Karaczun Z., Sobala I., 2000: Ecological audit as a tool of eco-management. Annals of Warsaw Agricultural University. Horticulare (Landscape Architecture) No. 21: 205 – 218 Opiekun pracy magisterskiej, współautor, redakcja

 25. 24. Indeka L., Karaczun Z.M., 2000: Kadm w glebach położonych przy ruchliwych trasach komunikacyjnych wybranych miast polskich. Zeszyty Naukowe Komitetu „Człowiek i Œrodowisko” PAN No 26: 127 - 133 współautor

 26. 25. Indeka L., Karaczun Z.M., 2000: Zawartość kadmu w glebie oraz w zbożach, bulwach ziemniaka i lucernie w rejonie Płocka. Zeszyty Naukowe Komitetu „Człowiek i Œrodowisko” PAN No 26: 133 – 140 Współautor

 27. 26. Karaczun Z. M., Sobolewski M., Kassenberg A., 2000: The Joint Implementation Procedure in Poland [in] Capacity for Climate Protection in Central and Eastern Europe. Activities Implemented Jointly. REC CEE and WRI. Szentendre. 33 – 38 Współautor, redak

 28. 27. Karaczun Z., 2000: Poland [in] Independent NGO Evaluation of the Second National Communication under UN FCCC. Central and Eastern Europe. Edited by L. Andrei. CANCEE p. 21 – 30

 29. 28. Karaczun Z.M., Kassenberg A., Sobolewski M., 2000: Polska wobec postanowień Konwencji Klimatycznej. Raport 2/2000. Instytut na Rzecz Ekorozwoju. Warszawa. s. 108. Współautor

 30. 29. Karaczun Z., 2001: Implementation of the requirments imposed by the directive 91/676/EEC in relation to equipping farms to store and utylise liquid manure in Poland [in] Description of Agri-Environmental Policies in Central and Eastern European Countr

 31. 30. Karaczun Z.M., 2001: Implementation of the Nitrate Directive 91/686/EEC in Poland [w] Alternatives concepts of Agri-environmental policies in CEE countries. Pod red. A. Zellei., M. Gorton, P. Lowe. Newcastle 27 – 56

 32. 31. Karaczun Z.M. Speck S., McNicholas J., Jassikowa-Thalmeinerova D., Karaczun Z.M., Paroha L., dan Weuder U., Betts M., Lehoczki Z., 2001: Analysis and Review of the Policies of Environmental Funds [w] Environmental Funds in the Candidate Countries. Pod

 33. 32. Karaczun Z.M., 2001: Poland. The EcoFund. [w] Environmental Funds in the Candidate Countries. Pod red. Speck S., McNicholas J, Markovic M. REC. Szentendre ss.137 - 144

 34. 33. Karaczun Z.M., Klisowska A., Œleszynski J., 2001: Rolnictwo polskie a problematyka ochrony środowiska przyrodniczego. Ekonomia 4/2001: 162 - 186 Główny autor, redakcja

 35. 34. Karaczun Z.M., 2001: Ecological objectives of State Agricultural Policy in Poland. Ann. Warsaw Agricult. Univ – SGGW, Horticulare (Landscape Architecture) No. 22: 49 – 59

 36. 35. Indeka L., Karaczun Z.M., 2001: Akumulacja chromu, kadmu, kobaltu, miedzi i niklu w glebach przy ruchliwych trasach komunikacyjnych. Ekologia i technika 6 (48): 168 - 173 Współautor

 37. 36. Indeka L., Karaczun Z.M., 2002: Cynk w glebach położonych przy ruchliwych trasach komunikacyjnych Zeszyty Naukowe Komitetu „Człowiek i środowisko” PAN No 33:213 - 220 Współautor

 38. 37. Indeka L., Karaczun Z.M., 2002: Zawartość cynku w glebach zurbanizowanych terenów poprzemysłowych Zeszyty Naukowe Komitetu „Człowiek i środowisko” PAN No 33: 197 - 202 Współautor

 39. 38. Karaczun Z.M., Sobolewski M., Kassenberg A., 2002: Poland Policies and Measures in the Energy Sector [in] Good Practices in Policies and Measures for Climate Change Mitigation. A Central and Eastern European Perspective. Pod red. E. Petkowa, G. Farada

 40. 39. Karaczun Z.M., 2002: Problems with the Transposition and Implementation of Requirements Imposed by Directive 91/676/EEC in Poland [in] Sustainable Agriculture in Central and Eastern European Countries. The Environmental Effects of Transition and Need

 41. 40. Karaczun Z.M., Kassenberg A., Koziarek M., Sobolewski M., 2003: Joint implementation potential in Poland. Raport REC. REC Poland. Warsaw Wykonawca badań w Polsce, współautor

 42. 41. Karaczun Z.M., Lowe P., Zellei A., 2003: The Challange of the Nitrate Directive to Acceding Countries: A Comparative Analysis of Poland, Lithuania and Slovakia. Institutional Change in Central and Eastern European Agriculture and Environment. Vol. 2.

 43. 42. Rizzo F., Buchman A., Petrova Tchobanova B., Peeva V., Politimare H., Fidrich R., Jeszke R., Karaczun Z., Kassenberg A., Sobolewski M., Dupleac M., Obralova ., Popovych O., Orlik J., 2003: Aarhus meets Kyoto. National Case studies in Central and Easte

 44. 43. Karaczun Z. Kassenberg A., Sobolewski M., 2003: Krajowy rejestr jednostek uprawnień do emisji jako niezbędny element handlu emisjami. Ekonomia i środowisko 2(24): 57 – 73 Współautor

 45. 44. Karaczun Z.M., 2003: Wpływ instrumentów polityki ekologicznej państwa na przedsiębiorstwa ogrodnicze. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wydawnictwo SGGW. Warszawa. s. 136

 46. 45. Karaczun Z.M., Jamiołkowski M., 2004: Disclosure of information and public participation in environmental protection management in Poland. Annals of Warsaw Agriculture University. Horticulture, Landscape Architecture. No 25: 273 - 286 (wkład – 50 %)

 47. 46. Karaczun Z.M., 2004: Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem w latach 1989 – 1996. Zeszyty Naukowe Komitetu „Człowiek i Œrodowisko” przy Prezydium PAN. Nr 19: 9 – 32

 48. 47. Karaczun Z., M., 2004: Integracja europejska a ochrona różnorodności biologicznej obszarów wiejskich w Polsce [w] Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji. Pod redakcjš Budnikowski A., Cygler M. Wyd. SGH. Warszawa. s. 317 – 328

 49. 48. Karaczun Z.M., 2005: Polska polityka rolna w świetle zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Unii Europejskiej [w] Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy teoretyczne i implementacyjne w świetle dokumentów Unii Europejskiej. Pod red. Poskrobko B., Kozł

 50. 49. Karaczun Z.M., 2005: Preparing for EU environmental policy in Poland: the case of the nitrates directive. Land Use Policy 22 (2005) 245–253

 51. 50. Karaczun Z.M., 2005: Europeizacja polskiej polityki ekologicznej na przykładzie dyrektywy azotanowej. Ekonomia 15:79 – 96

 52. 51. Karaczun Z.M., 2005: Wdrażanie wybranych wymagań dyrektywy azotanowej na terenie powiatu ostrołęckiego. Ekonomia i środowisko 1(27): 142 – 152

 53. 52. Karaczun Z.M., Psyk E., 2005: Ochrona środowiska jako etyczne zobowišzanie w działalności „Przedsiębiorstw Fair Play”. Ekonomia i środowisko 1(27): 179 – 190 Opiekun pracy magisterskiej, współautor, redakcja

 54. 53. Indeka L., Karaczun Z.M., 2006: Pollution of soil and vegetables by policyclic aromatic hydrocarbons within the zone of the Płock petrochemical plant emission. Ann. Warawa. Agricult. Univ. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. No 27: 59 - 63 Współ

 55. 54. Obidoska G. Karaczun Z.M., Indeka L., 2006: Ocena toksyczności gleb użytkowanych rolniczo położonych w zasięgu oddziaływania emisji z rafinerii ropy naftowej. Zeszyty Postępów Nauk Rolniczych 2006 z 515: 327 - 333 Inicjator badań (kierownik grantu) w

 56. 55. Farmer M., Swales V., Jongeneel R., Karaczun Z., Mussner R., Leipprand A., Schlegel S., Poux X., Remain B., Roest de K., Varela Ortega C., Simo A., 2007: Exploring the synergis between cross compliance and certification schemes. LEI. The Hague s. 82 W

 57. 56. Jongeneel R., Brouwer F., Farmer M., Mussner R., Roest de K., Poux X., G. Fox., Meister A., Karaczun Z., Winsten J., Varela Ortega C., 2007: Compliance with mandatory standards in agriculture. LEI. The Hague s. 82 Wykonawca badań w Polsce, współautor

 58. 57. Karaczun Z., Indeka L., Obidoska G., 2007: Heavy metal content in soil and consumption yield in the vicinity of petrochemical plant. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Land Reclamation No 38 (2007): 19 - 24 Inicjator badań (kierownik

 59. 58. Karaczun Z.M., Obidoska G., Indeka L., 2008: Evaluation of the effect of proecological investements in Petrochemical Plant in Płock on heavy metals content in soils and agricultural products in the vivinity area. Ecological Chemistry and Engineering.

 60. 59. Karaczun Z.M., Kassenberg A., Sobolewski M., 2008: Fundusze Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013 a ochrona środowiska. Wyd. InE. Warszawa. s. 96 Współautor

 61. 60. Karaczun Z.M., 2008: Wpływ rolnictwa na zmiany klimatu, jak możemy go ograniczyć ? [w] Zmiany klimatu, a rolnictwo i obszary wiejskie.pod red. Sadowski M., Wilkin J., Kołomyjska I., Karaczun Z., Witeska K. Wyd FDPA. Warszawa s. 63 – 74

 62. 61. Karaczun Z.M., Arcipowska A., 2008: Jak chronić klimat na poziomie lokalnym. Wyd. InE. Warszawa. s. 77 Inicjator badań, główny autor, redakcja

 63. 62. Karaczun Z.M., 2008: Skuteczność ochrony środowiska w przedsiębiorstwach rolno - spożywczych. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wyd. SGGW. ss123

 64. 63. Indeka L., Karaczun Z.M., Obidoska G., 2009: Soil concentration of selected polycyclic aromatic hydrocarbons around the Petrochemical Plant Płock in 1987 - 2006. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW. Land Reclam. 41: 11 - 17. (Inicjator badań (kierow

 65. 64. Karaczun Z.M., Wójcik B., 2009: Dobry klimat dla rolnictwa ? Publikacja o zmianach klimatu dotyczšcych rolnictwa. Instytut na Rzecz Ekorozwoju. Warszawa s 48 Główny autor

 66. 65. Karaczun Z.M., 2009: Polskie rolnictwo wobec globelnej zmiany klimatu. [w] Zmiany klimatu sš faktem. Pod red. Kassenberg A., Karaczun Z.M.,. Centrum Stosunków Międzynarodowych. Warszawa s. 89 - 114

 67. 66. Kassenberg A., Karaczun Z.M., 2009: Efekt cieplarniany i jego skutki [w] Zmiany klimatu sš faktem. Pod red. Kassenberg A., Karaczun Z.M.,. Centrum Stosunków Międzynarodowych. Warszawa s 13 – 22 Współautor, redakcja

 68. 67. Karaczun Z.M., Kassenberg A., 2009: Ochrona klimatu wyzwania dla Polski [w] Zmiany klimatu sš faktem. Pod red. Kassenberg A., Karaczun Z.M.,. Centrum Stosunków Międzynarodowych. Warszawa s 115 – 121 Współautor, redakcja

 69. 68. Karaczun Z.M., Kassenberg A., Sobolewski M., 2009: Polityka klimatyczna Polski - wyzwaniem XXI wieku. Wyd. PKE OM. Warszawa s. 92 Współautor, redakcja

 70. 69. Obidoska G., Hadam A., Karaczun Z.M., 2009: Przydatność testów roślinnych do badania genotoksyczności kompostów z odpadów miejskich [w] Ekotoksykologia w ochronie środowiska. Pod red.: Kołwzan B., Grabas K. Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i technkó

 71. 70. Indeka L., Karaczun Z.M., Obidoska G., 2009: Soil concentration of selected polycyclic aromatic hydrocarbons around the Petrochemical Plant Płock in 1987 - 2006. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW. Land Reclam. 41: 11 - 17. (Inicjator badań (kierow

 72. 71. Karaczun Z.M., Sobolewski M., 2010: Negocjacje klimatyczne - konferencja COP 15 i porozumienie Copenhagen Accord. [w] Analizy Biura Analiz Sejmowych. Nr 12(37): 1 - 9. Współautor

 73. 72. Karaczun Z.M., 2010: Ewolucja polityki klimatycznej Polski w latach 1988 - 2008 [w] Zmiany klimatu a społeczeństwo. Pod red. Karsk L., Grochowska I., Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa s. 105 - 121

 74. 73. Karaczun Z., 2010: Polsko - Jederne plany [w] Energie budoucnosti ? Jederna energetika ve stredni Evrope. Pod edycjš: Polanecky K., Haverkamp J., Heinrich Boll Stiftung. Praha 2010. s 20 - 24.

 75. 74. Karaczun Z.M., 2011: Poland and climate change: Analysis of Polish climate policy 1988 – 2010. International Issues and Slovak Foregin Policy Affairs Vol. XX Nr 192011):49 - 69

 76. PODRĘCZNIKI, SKRYPTY, MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 77. 1. Indeka L., Karaczun Z.M.: Człowiek a środowisko przyrodnicze. Wyd. Bellona, Warszawa 1995. ss.150 Współautor

 78. 2. Karaczun Z. M., Cygler M., Tatomir T., Matejek E., 2005: Gospodarka odpadami na terenach wiejskich. (Karaczun Z. red.). Wyd. Ministerstwo Œrodowiska. Warszawa. S 47. Główny autor

 79. 3. Karaczun Z., 1998: Udział społeczny w procesie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko [w] Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko pod red. W. Lenarta i A. Tyszeckiego. Ekokonsult. Gdańsk s. 98 – 111

 80. 4. Karaczun Z.M., Indeka L.G., 1996: Ochrona środowiska.. Wyd. Aries. Warszawa ss 440 Inicjator, współautor

 81. Karaczun Z., Indeka L., 1999: Ochrona środowiska. Wyd. Aries. (Wydanie 2 zmienione). Warszawa str 520 Inicjator, współautor

 82. 5. Karaczun Z.M., 2002: Zatrzymać globalne ocieplenie. Poradnik dla członków organizacji pozarzšdowych. PKE-OM. Warszawa. ss. 57.

 83. 6. Karaczun Z.M., 2003: Programy rolnośrodowiskowe szansš dla Twojego gospodarstwa. Podręcznik dla rolników. Wyd. PKEOM. Warszawa ss. 47

 84. 7. Metera D., Karaczun Z.M., Szymański B., 2003: Wdrażanie programów rolnośrodowiskowych w Polsce. Materiały szkoleniowe dla doradców rolniczych. Pod redakcjš Zbigniewa M. Karaczun. Wyd. PKEOM. Giże. Inicjator, współautor

 85. 8. Karaczun Z.M., Kulig A., Poborski P., 2009: Materiały szkoleniowe dla tematu: Wdrażanie dyrektywy EIA i polskich przepisów z zakresu ocen oddziaływania na środowisko. Wyd. Niras. Warszawa s 185.