Pracownicy

Franciszek Kampka


dr hab.

Franciszek Kampka

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Socjologii

+48 22 59 348 11Dr hab. Franciszek Kampka, prof. SGGW. Rzecznik Dyscyplinarny Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w latach 2008-2016. Socjolog, teolog, etyk. W latach 1989-2001 pracował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, pełniąc m.in. funkcję dyrektora Instytutu Socjologii i prorektora ds. nauki, współpracy z zagranicą i promocji uniwersytetu. Od 2003 pracuje w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie do roku 2017 był kierownikiem Zakładu Socjologii Struktur i Działań Społecznych.

Jego zainteresowania badawcze skupiają się głównie na problematyce założeń antropologiczno-filozoficznych oraz aksjologiczno-etycznych w naukach społecznych. Obecnie jego badania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z socjologią ryzyka i socjologią codzienności. W latach 2007-2008 kierował zespołem badawczym w ramach projektu Jakość komunikacji a potoczne rozumienie technologii fuzji termojądrowej w Polsce: quasi-eksperymentalne studium wpływu wybranych cech przekazu na zmianę postaw (Euroatom TW6-TRE-FESS-B1), dotyczącego społecznego odbioru nowych technologii i kojarzonego z nimi ryzyka. Efektem prac było opracowanie metody badawczej i przeprowadzenie badań dotyczących zależności postaw od wiedzy na temat fuzji termojądrowej.

Problematyka szczegółowa podejmowana w ramach socjologii codzienności to przede wszystkim nowe zjawiska dotyczące turystyki, refleksja nad współczesnymi przemianami religii, problematyka aksjologiczna ponowoczesności.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji (m.in. Istota i zadania związków zawodowych w świetle dokumentów społecznych Kościoła. RW KUL, Lublin 1990; Antropologiczne i społeczne podstawy ładu gospodarczego w świetle nauczania Kościoła. RW KUL, Lublin 1995; Ryzyko - między kulturą strachu a kalkulowaną niepewnością, (red.) Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011; Współczesne oblicza religii (red.) Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.Wykształcenie

1975-1981 studia filozoficzno-teologiczne zakończone 26 maja 1981 uzyskaniem tytułu magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na podstawie pracy Teologia małżeństwa i rodziny w „Listach pasterskich Episkopatu Polski w latach 1945-1974”, napisanej pod kierunkiem ks. bp. prof. dr hab. Alfonsa Nossola.

1982-1987 studia socjologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zakończone uzyskaniem tytułu magistra socjologii 22 czerwca 1987 na podstawie pracy Zasady społeczne jako podstawa działalności związków zawodowych w świetle katolickiej nauki społecznej, pisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Joachima Kondzieli.

1987-1989 studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 26 czerwca 1989 uzyskanie stopnia naukowego doktora socjologii KUL) na podstawie pracy Istota i zadania związków zawodowych w świetle dokumentów społecznych Kościoła (RW KUL 1990), pisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Joachima Kondzieli; recenzenci: prof. dr hab. Helmut Juros, prof. dr hab. Władysław Piwowarski.

22 czerwca 1995 uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego socjologii, na podstawie rozprawy Antropologiczne i społeczne podstawy ładu gospodarczego w świetle nauczania Kościoła RW KUL 1995); recenzenci: prof. dr hab. Anton Rauscher SJ, prof. dr hab. Helmut Juros (ATK), prof. dr hab. Tadeusz Przeciszewski (UMCS), prof. dr hab. Władysław Piwowarski (KUL); zatwierdzenie przez Centralną Komisję do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych – 27 listopada 1995.Pełnione funkcje

aktualne

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich (od 2017)

poprzednie

Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich (2016-2017)

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych (2012-2016)

Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych i Dydaktycznych – kadencja 2012-2016.

Członek Senackiej Komisji ds. Finansowych – kadencja 2012-2016.

Członek Rektorskiej Komisji ds. Strategii Rozwoju Uczelni – kadencja 2012-2016.

Kierownik Zakładu Struktur i Działań Społecznych (do 2017)

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych (2008-2012)

Przewodniczšcy Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych i Dydaktycznych – kadencja 2008-2012.

Członek Senackiej Komisji ds. Finansowych – kadencja 2008-2012.

Członek Rektorskiej Komisji ds. Strategii Rozwoju Uczelni – kadencja 2008-2012.

Prodziekan ds. Nauki Wydziału Nauk Humanistycznych (2006-2008)

Prorektor do spraw nauki, współpracy z zagranicą i promocji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1998 - 2001)

Członek Rady Naukowej przy Wielkim Kanclerzu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1998-2001)

Kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1996- 2001)

Dyrektor Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1996-1998)

Członek Rady do Spraw Reform Ustrojowych Państwa przy Prezesie Rady Ministrów (1998-1999)

Konsultor Rady ds. Społecznych Episkopatu Polski (1996-2002)

Przewodniczący Sekcji Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Wiary (1996-2002)

Członek Komisji Episkopatu Polski Iustitia et Pax (1995-1996)Przynależnoœć do towarzystw naukowych:

Europäische Forschungsgesellschaft für Ethik "Societas ethica" (od roku 1991)

Ludwig-Erhard-Stiftung E.V. Bonn. Eine Vereinigung für Freiheit und Verantwortung in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft (od roku 1993)

Das Institut Technik - Theologie - Naturwissenschaften (München, od roku 1994)

Göres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft (Bonn, od 1995)

Internationale Vereinigung Deutschsprachiger Moraltheologen und Sozialethiker (od 1994)

Polskie Towarzystwo Socjologiczne (od roku 1997)Staże i stypendia zagraniczne:

•- 2002 półroczny staż naukowy w Stanach Zjednoczonych (St. Mary’s College, Orchard Lake)

•- 25. marca - 8. kwietnia 2000 roku - wyjazd studyjny w ramach programu Strategic Planning for Polish Higher Education, zorganizowany przez Ambasadę USA. Program obejmował zapoznanie się z funkcjonowaniem wybranych amerykańskich uniwersytetów

•- 1991-1993 dwuletni staż naukowy na Uniwersytecie w Augsburgu - współpraca z Prof. Dr. Antonem Rauscherem SJ.Dydaktyka

W swojej dotychczasowej pracy dydaktycznej prowadziłem zajęcia z następujšcych przedmiotów:

• Socjologia codzienności,

• Socjologia władzy,

• Socjologia organizacji,

• Polityka społeczna,

• Makrostruktury społeczne,

• Mikrostruktury społeczne,

• Metodologia nauk społecznych,

• Katolicka nauka społeczna,

• Etyka społeczna,

• Etyka gospodarcza,

• Etyczne podstawy polityki.

Publikacje

 1. Książki: Etyka polityki - między solidarnością a wolnością, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2017

 2. Etyka biznesu - kompas czy kajdany, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.

 3. Wieœś i ruch ludowy w Polsce i Europie, t. 2, Idee, organizacje, œśrodowisko, red. nauk. Franciszek Kampka, Stanisław Stępka, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2012, ss. 666.

 4. Ryzyko –między kulturą strachu a kalkulowaną niepewnością, pod red. Katarzyny Stobińskiej, Franciszka Kampki i Wojciecha Połecia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011,ss. 191.

 5. Między dawnym a nowym –- na szlakach humanizmu. Księga pamiątkowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Zygmunta Józefa Przychodzenia, pod red. Franciszka Kampki, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010, ss. 398.

 6. Współczesne oblicza religii, pod red. Franciszka Kampki, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, ss. 142.

 7. Ziarna czynu. Refleksja po V pielgrzymce Jana Pawła II do Ojczyzny, pod red. Franciszka Kampki, Wydawnictwo WAM, Kraków 1998, ss. 251.

 8. Jan Paweł II naucza. „Centesimus annus. Tekst i komentarze, pod red. Franciszka Kampki, Cezarego Rittera, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1998, ss. 378.

 9. Antropologiczne i społeczne podstawy ładu gospodarczego w śœwietle nauczania Kośœcioła. RW KUL, Lublin 1995, ss. 318.

 10. Istota i zadania związków zawodowych w śœwietle dokumentów społecznych Kościoła, RW KUL, Lublin 1990, ss. 328.

 11. Artykuły:

 12. Wrażliwość jako ważna kompetencja społeczna, w: Problematyka niepełnosprawności w mediach i edukacji, pod red. nauk. Ewy Jaski, Tadeusza Skoczka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013, s. 17-29.

 13. Rola wartości podstawowych w społeczeństwie pluralistycznym, w: Być sobą: z okazji osiemdziesięciolecia urodzin profesora Franciszka Wiktora Mleczki, pod red. Ewy Jaski, Tadeusza Skoczka. Muzeum Niepodległoœci, Warszawa 2013, s. 191-206.

 14. Ruch ludowy - struktura działania a obywatelska samoświadomość, w: Wieśœ i ruch ludowy w Polsce i Europie, t. 2. Idee, organizacje, red. nauk. Franciszek Kampka, Stanisław Stępka, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2012, s. 23-39.

 15. Wiarygodność a ryzyko w media relations, w: Media relations w sektorze rolno-spożywczym pod red. nauk. Ewy Jaski i Anity Szczykutowicz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, s. 24-33.

 16. Rolnictwo w myśli papieskiej. Zarys problematyki, „"Społeczeństwo i Polityka"” 2011, nr 4, s. 60-74.

 17. Zaufanie jako sposób ograniczania ryzyka, w: Ryzyko – między kulturą strachu a kalkulowaną niepewnością, pod red. Katarzyny Stobińskiej, Franciszka Kampki i Wojciecha Połecia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011, s. 27-44.

 18. Naukowe szlaki profesora Zygmunta Józefa Przychodzenia, w: Między dawnym a nowym - na szlakach humanizmu. Księga pamiątkowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Zygmunta Józefa Przychodzenia, pod red. Franciszka Kampki, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010,

 19. Kryzys - wyzwanie dla odpowiedzialności i wiarygodności przedsiębiorcy, w: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich: stan i perspektywy rozwoju, pod red. nauk. Krystyny Krzyżanowskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010, s. 19-37.

 20. Das Risiko des modernen Lebens und eine nachhaltige Entwicklung, w: Jetzt die Zukunft gestalten! Sozialethische Perspektiven, (Hrsg.) Helmut Renöckl, Stjepan Baloban, Echter Verlag, Wien-Würzburg 2010, s. 237-258.

 21. Religion in der pluralistischen Gesellschaft, w: Religion und Wende in Ostmittel- und Südosteuropa 1989-2009, Tagungsband zum gleichnamigen Symposion anlässlich des 20. Jahrestags des Falls des Eisernen Vorhangs Wien, im Oktober 2009, Innsbruck Wien 2010,

 22. Społeczeństwo obywatelskie jako przestrzeń działania samorządu, w: Zarządzanie informacją w jednostkach samorządu terytorialnego, pod red. nauk. Krystyny Krzyżanowskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010, s. 9-28.

 23. Ryzyko życia codziennego a zrównoważony rozwój, w: Problemy rozwoju turystyki edukacyjno-kulturowej w Polsce i na świecie, t. 12, pod red. nauk. Zygmunta Józefa Przychodzenia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, s. 17-35.

 24. Dawny etos szlachecki - współczesny styl życia, w: Kultura drobnoszlachecka na dawnych pograniczach Rzeczypospolitej, red. nauk. Irena Kotowicz-Borowy, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Ciechanów 2009, s. 11-23.

 25. Dokąd zmierza edukacja? w: Europejski wymiar edukacji, pod red. nauk. Ewy Siellawy-Kolbowskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, s. 206-220.

 26. Codzienność przedsiębiorcy - między ryzykiem a odpowiedzialnością, w: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, pod red. nauk. Krystyny Krzyżanowskiej, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 2009, s. 9-24

 27. Społeczne nastroje i zachowania, w: Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki, red. nauk. Marek Jabłonowski, Stanisław Stępka, Stanisław Sulowski, Oficyna Wydawnicza ASPRSA-JR, Warszawa 2009, s. 229-248.

 28. Social principles as the basis of the sustainable agricultural development, w: (Ed.) Krystyna Krzyżanowska, Communication and counseling in the development of rural areas, Warsaw University of Life Sciences Publishing, Warsaw 2009, s. 9-17.

 29. Charles Taylor o religii w ś„œwieckiej epoce”, w: Współczesne oblicza religii, pod red. Franciszka Kampki, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s. 65-80.

 30. Kreatywność w przedsiębiorstwie - pomiędzy jednostką a zespołem, w: Komunikowanie w działalności przedsiębiorczej, pod red. nauk. Krystyny Krzyżanowskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s. 9-20.

 31. Homo viator w społeczeństwie sieci, w: Problemy rozwoju turystyki edukacyjno-kulturowej w Polsce i na świecie, t. 11, pod red. nauk. Zygmunta Józefa Przychodzenia i Ireny Kotowicz-Borowy, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s. 45-63.

 32. Krajobraz – przestrzeń tworzona i tworząca, w: Problemy rozwoju turystyki edukacyjno-kulturowej w Polsce i na świecie, Wydanie specjalne nt. Krajobraz - jego wartość i funkcje w turystyce edukacjyno-kulturowej, pod red. Z. J. Przychodzenia, „Roczniki WNH

 33. Prawo do odmienności. Dziedzictwo kulturowe jako fundament tożsamości, w: Problemy rozwoju turystyki edukacyjno-kulturowej w Polsce i na świecie, pod red. Z. J. Przychodzenia, „Roczniki WNH SGGW” t. IX, Wydawnictwo WSTiJO i Wydawnictwo SGGW Warszawa 2007,

 34. Turystyka szansą dialogu, w: Problemy rozwoju turystyki na WileńszczyŸnie, Mazowszu, Podlasiu, Wołyniu i Podolu, „Roczniki WNH SGGW” t. VIII, 2006, pod red. Z. J. Przychodzenia, s. 13-25

 35. Siła słabych – paradoksy wykluczenia, w: „Polska i świat wyzwania współczesności,” Roczniki Naukowe KNH SGGW t. 1, Warszawa 2005, s. 69-80.

 36. Uniwersytet katolicki -– wyjście z przymusowej izolacji. „"Znak"” 52:2000, nr 2, s. 90-103.

 37. Między socjologią a polityką społeczną? Myśl i działalność Ks. Antoniego Szymańskiego, w: Pomiędzy etyką a polityką. 80 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1918-1998). Pod red. E. Hałas, Lublin 1999, s. 127-135.

 38. Powołani w œświecie. "„Znak"” 1999 Nr 524 (styczeń) s. 71-80.

 39. Wyzwania solidarności. O potrzebach społecznych ludzi „"słabych", w: W służbie wartościom. Księga pamiątkowa poœwięcona Księdzu Biskupowi Profesorowi Dr. Hab. Kazimierzowi Ryczanowi z okazji 60-lecia urodzin. Red. R. Kamiński i in. Kielce 1999, s. 229-237

 40. Misja Kościoła wśród społeczności wiejskiej. "„Studia Pelplińskie"” 1999, s. 29-33.

 41. Die personale Dimension wirtschaftlicher Freiheit, w: Freedom in Contemporary Culture. Acts of the V World Congress of Christian Philosophy Catholic University of Lublin 20-25 August 1996,Vol. II, Red. Z. Zdybicka i in. Lublin 1999, s. 329-340.

 42. Związki zawodowe w nauczaniu społecznym Kościoła. „Węgiel Brunatny” Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego, s. 19-24. (Przedruk za: Związki zawodowe w okresie przeobrażeń politycznych i gospodarczych. Pod red. J. Pawła Gieorgicy,

 43. Doctrine sociale de l’Eglise en Pologne, w: La théologie en Pologne aujourd’hui. Red. H. Bourgeois, A. Zuberbier, C. Napiórkowski, Paris 1998 s. 59-67.

 44. Europa –- Kościół - edukacja obywatelska, w: Europa. Zadanie chrzeœcijańskie. Księga pamiątkowa z okazji 65. rocznicy urodzin księdza profesora Helmuta Jurosa. Red. A. Dylus, Warszawa 1998 s. 178-183.

 45. Katolicka nauka społeczna w Polsce -– tradycja i współczesność, w: Słowo nieskowane. Księga Jubileuszowa dla ks. Jana Kruciny. Red. A. Nowicki, J. Tyrawa, Wrocław 1998 s. 143-157.

 46. Działanie i inspiracja. Rzecz o mirażach akcyjności, w: Ziarna czynu. Refleksja po V pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny. Pod red. F. Kampki. Kraków 1998.

 47. Reforma administracyjna a zasada pomocniczości, w: Powiat. Wyzwanie ustrojowe, cywilizacyjne i administracyjne. Przygotowane przez Instytut Administracji Publicznej, Towarzystwo Naukowe Centrum im. Mirosława Dzielskiego i Wyższą Szkołę Biznesu. Tarnów 199

 48. Związki zawodowe w nauczaniu społecznym Kościoła, w: Związki zawodowe w okresie przeobrażeń politycznych i gospodarczych, pod red. J. Pawła Gieorgicy. Warszawa 1998 s. 23-34.

 49. „Homo consumens” w śœwietle wartości moralnych i społecznych, w: Jan Paweł II naucza. „Centesimus annus”. Tekst i komentarze, pod red. F. Kampki, C. Rittera. Lublin 1998

 50. Wprowadzenie. [w:] Jan Paweł II naucza. „Centesimus annus”. Tekst i komentarze - F. Kampka, C. Ritter. RW KUL 1998 s. 69-74.

 51. Sens pracy ludzkiej w nauczaniu społecznym Kościoła, w: Polskie prawo pracy w obliczu nowelizacji kodeksu pracy. Materiały z konferencji naukowej odbytej w Opolu w dniach 12-13 grudnia 1996 r, pod red. S. L. Stadniczeńko. Opole 1997, s. 33-45.

 52. Kościół w społeczeństwie pluralistycznym, "„Roczniki Nauk Społecznych"” 25:1997, z. 1, s. 159-171.

 53. Naród i mniejszości - tożsamość i integracja, w: Ku prawdzie we wspólnocie człowieka i Boga. Studia dedykowane Ks. Stanisławowi Kowalczykowi, red. E. Balawajder, P. Nitecki, A. Jabłoński, Sandomierz 1997 s. 196-207.

 54. Ethik und Wirtschaft nach der Lehre der römisch-katholischen Kirche, w: Ökumenische Verantwortung der Kirchen am Beispiel Polens und der Schweiz. Materiały sympozjum polsko-szwajcarskiego zorganizowanego przez Instytut Ekumeniczny KUL, Polską Radę Ekumeni

 55. Dialog w społeczeństwie pluralistycznym, w: Pojednanie narodów i Kościołów. Materiały z sympozjum poœwięconego problematyce II Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego - Graz'97. Opole 14.05.1997, red. P. Jaskóła, Opole 1997 s. 141-152.

 56. Komunitaryzm: kolejna ucieczka od wolnoœci? „"Roczniki Nauk Społecznych"” 24:1996, s. 29-40.

 57. Społeczne konsekwencje wprowadzenia w Polsce ustawy transplantacyjnej. Prognoza, w: Etyczne aspekty transplantacji narządów. Materiały z sympozjum w Kamieniu ŒŚląskim w dniach 15-16.04.1996, red. A. Marcol, Opole 1996 s. 219-233.

 58. Moralny sens gospodarki w nauczaniu Kościoła, w: Problemy współczesnego Kościoła, pod red. M. Ruseckiego, Lublin 1996, s. 493-506.

 59. Mensch und ökonomische Rationalität, w: Ethik und Vernunft, Rationalität. Jahrestagung der Societas Ethica. 28. August - 1. September 1996. Luzern 1996 s. 80-92.

 60. Problemy alienacji i poczucia sensu w nauczaniu Kościoła o gospodarce, w: Człowiek - wartoœci - sens. Pod red. K. Popielskiego. Lublin 1996, s. 309-319.

 61. Człowiek pracy w związkach zawodowych. „"Zeszyty Społeczne”", 4:1996 nr 4.

 62. Profesor. w: Wspólnota o osobie. Wspomnienia o Księdzu Joachimie Kondzieli. Lublin 1996, s. 112-114.

 63. Portret uczonego. w: Wspólnota o osobie. Wspomnienia o Księdzu Joachimie Kondzieli, Lublin 1996 s. 19-25.

 64. Cnota tolerancji w œświetle nauczania społecznego Kościoła, w: Ad libertatem in veritate. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Alojzemu Marcolowi w 65. rocznicę urodzin i 35-lecie pracy naukowej, red. P. Morciniec. Opole 1996, s. 489-501.

 65. Etyczny wymiar własności prywatnej, "„Ethos"” 8:1995 nr 4, s. 304-306.

 66. Bezrobocie i postawy moralne. "„Społeczeństwo"” 5:1995 nr 1 s. 63-75.

 67. Bezrobocie Ÿźródłem ubóstwa, nędzy materialnej i moralnej. „"Ateneum Kapłańskie"” 87:1995, z. 3, s. 325-333.

 68. Die Katholische Soziallehre in Polen - Erfahrungen und Perspektiven. „Soziales Seminar. Politisch-soziale Bildung in katholischer Trägerschaft” 1995 nr 2.

 69. Disoccupazione e opzioni morali. „"La Societa"” 5:1995 nr 1 s. 67-78.

 70. Etyczny wymiar własnoœci prywatnej, "„Ethos"” 8:1995, nr 4, s. 304-306.

 71. Homo ethicus - u źŸródeł przemian społeczno-gospodarczych. „"Zeszyty Społeczne"” 3:1995, nr 3.

 72. Szanse i trudnoœci dialogu między etyką a ekonomią. "„Przegląd Powszechny"” 1/881/1995, s. 51-61.

 73. Zasady społeczne a życie gospodarcze. „"Roczniki Nauk Społecznych"” 22-23:1994-1995, s. 171-183.

 74. Tolerancja w systemie demokratycznym. "„Nasza Rodzina"” 1994 nr 5.

 75. Personalistyczny wymiar racjonalnoœci gospodarczej. „"Zeszyty Naukowe KUL"” 36:1993, nr 1-4, s. 83-98.

 76. Chancen und Probleme der neuen Freiheit. Zur Situation in Polen nach dem Zusammenbruch des realen Sozialismus, w: Freiheit als zentraler Grundwert demokratischer Gesellschaften. EOS-Verlag Erzabtei St. Ottilien 1992 s.279-297.

 77. Katholische Soziallehre in Polen - Erfahrungen und Perspektiven. „Jahrbuch für christliche Sozialwissenschaften” 33:1992 s. 155-172.

 78. Odpowiedzialność chrzeœcijan za demokrację, w: Veritati et caritati. W służbie teologii i pojednania, pod red. P. Jaskóły. Wydawnictwo św. Krzyża Opole 1992 s. 467- 476.

 79. Związki zawodowe dzisiaj, "„Roczniki Nauk Społecznych"” 19-20:1991-1992, z.1, s. 99-111.

 80. Ład gospodarczy w œświetle encykliki „Centesimus annus”. „"Przegląd Powszechny"” 10/842/1991, s. 30-46.

 81. Związki zawodowe a samorząd pracowniczy, "„Ateneum Kapłańskie"” 83(1991), s.422-434.

 82. Kościół wobec życia gospodarczego. "„Przegląd Powszechny"” 10/830/1990, s. 7-21.

 83. W poszukiwaniu prawdy o Solidarności, [Rec. z książki: A. Touraine i.in. Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981, przeł. A. Krasiński, posłowie P. Kuczyński, Wydawnictwo Europa 1989, ss. 184.] "„Ethos"” 3:1990.

 84. Zasada solidarnoœci a działalnoœć związków zawodowych. „"Ethos"” 3:1990, nr 3-4 (11/12), s.78-85.

 85. Związki zawodowe w nauce społecznej Koœcioła. "„Przegląd Powszechny"” 1/821/1990, s. 76-91.

 86. Żądać czy uczestniczyć. Związki zawodowe w świetle nauki społecznej Koœcioła. "„Tygodnik Powszechny"” 44:1990, nr 35.

 87. Metody działania związku zawodowego: strajk, negocjacje, akcje propagandowe, w: Związek zawodowy - rewindykacyjny czy współzarządzający, red. W. Guz, J. Leszczyński, Lublin 1989, s. 9-16.