Pracownicy

Tadeusz Kaleta


dr hab.

Tadeusz Kaleta

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

+48 22 59 365 70W 1972 roku rozpocząłem studia na Wydziale Zootechnicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Tytuł magistra zdobyłem w 1977 roku. Następnie odbywałem studia doktoranckie, które w 1982 roku zakończyłem zdobyciem tytułu doktora nauk rolniczych. Pracę habilitacyjną ukończyłem w 1993 roku. Obcenie zajmuję funkcję profesora uczelni (profesora SGGW) w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt (Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW).

Wykonuję zawód jako specjalista w dziedzinie hodowli zwierząt i etologii. Moje pierwsze prace badawcze dotyczyły zachowania się fermowych lisów srebrzystych (Vulpes vulpes) i jego wpływ na zdolność reprodukcyjną samców i samic. Następnie prowadziłem (i prowadzę) prace dotyczące różnych aaspektów hodowli zwierząt i biologii: etologii, dobrostanu i etyki zwierzęcej, relacji człowiek -zwierzę, zoobiologii (utrzymanie i hodowla zwierząt w zoo), zachowania się i dobrostanu psów policyjnych i zagadnienia zwierząt w kulturze człowieka. Co się tyczy gatunków zwierząt, szczególnie interesują mnie ssaki drapieżne i naczelne.

Tematy badawcze w dużym stopniu pokrywają się z wykładami, które wygłaszam dla studentów kilku wydziałów SGGW.

W tym okresie przygotowałem prawie 150 publikacji, w tym kilka książek. Uczestniczyłe w 50 międzynarodowych i krajowych konferencjaach. Byłem także promotorem ponad 100 prac magisterskich i 4 doktorskich. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Etologicznego oraz członkiem Rady Naukowej w Warszawakim Ogrodzie Zoologicznym.

Publikacje

 1. Kaleta T.1989.Dzieciobójstwo wśród ssaków. Omówienie wybranych problemów z punktu widzenia etologii. Przegląd Zoologiczny, 1989, 33,2, 195-206.

 2. Kaleta T.1992, Investigations concerning the behaviour of farm silver fox (Vulpes vulpes) and an attempt to utilize the results for breeding and keeping inprovement. Animal Science (SGGW), , Ph.D. thesis, 64 str.

 3. Kaleta T., Bogucka-Ścieżyńska E.2001. The classification of race horse reactivity before the post time in Warsaw Służewiec Racecourse. Animal Science (SGGW), 38, 11-19.

 4. Kaleta T., Fiszdon K. Wybrane zagadnienia z genetyki i zachowania się psów. Wydawnictwo SGGW, 1999 /Nagroda Zespołowa II Stopnia JM. Rektora SGGW

 5. Kaleta T., Bogucka-Ścieżyńska A., 2002. The race horse reactivity in Służewiec Racecourse-quantitative analysis. Animal Science (SGGW), 39, 41-46.

 6. Kaleta T.3006. The introductory analysis of incidents involving captive animals during 1990-2005 period. [w:] “Animals, zoos & conservation” E. Zgrabczyńska, P. Ćwiertnia , J. Ziomko (eds) Poznań, str 133-141

 7. Szucs E., Jezierski T. Kaleta T. 2007. Farm animal welfare and society consumers perception. Chapter I in: Farm Animal Welfare, Environment & Food Quality. Sossidou E. and Szucs E (eds), National Agricultural Research Foundation, Thessaloniki, pp 15-41.

 8. Kaleta T. 2007. Zachowanie się zwierząt. Zarys problematyki”. Wyd. SGGW, Warszawa, 195 str.

 9. Kaleta T., Fiszdon K., Kondrakiewicz P. 2009. Some environmental factors influencing welfare of service dogs during non- working period. SGGW Press, Warsaw, 30 str

 10. Kaleta T., Pisula W., Fiszdon K., Kondrakiewicz P. 2011. Individual differences in police dog handlers. Polish Psychological Bulletin 42(2), 51-55.

 11. Kaleta T. 2012. Behawioralne i ekologiczne aspekty aktywności pokarmowej u zwierząt dzikich. [W:] E. Sawosz-Chwalibóg i I. Kosieradzka (red). Żywienie dzikich zwierząt.Ssaki. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, str 13-45.

 12. Kaleta T. 2013. Religie i zwierzęta. Szkice do wspólnego portretu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

 13. Kaleta T. 2013. Religie i zwierzęta. Szkice do wspólnego portretu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa