Pracownicy

Mohamed Hazem Kalaji


dr hab.

Mohamed Hazem Kalaji

Wydział Rolnictwa i Biologii

Katedra Fizjologii Roślin

+48 664 943 484Działalność naukowa Zainteresowania naukowe

Fluorescencja chlorofilu oraz bioenergetyka i funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego

- ocena obu faz fotosyntezy, zależnej i niezależnej od fotosyntetycznie aktywnej radiacji, oparta na pomiarze głównych parametrów wymiany gazowej, zawartości chlorofilu i efektywności pochłaniania energii promienistej przez ten pigment,

- poznanie funkcjonowania aparatu fotosyntetycznego roślin w różnym środowisku wzrostu tj. w warunkach kontrolowanych (fitotron), półkontrolowanych (szklarnia, hala wegetacyjna) i polowych,

- badanie reakcji fotoukładu drugiego roślin na biotyczne i abiotyczne stresy techniką fluorescencji chlorofilu a wraz ze szczegółową analizą jej sygnału (test JIP),

- analiza kompleksu odpowiadającego za rozkład wody oraz badanie przepływu energii w fotoukładzie drugim (absorpcja energii świetlnej, jej wychwytanie przez centra reakcji oraz szybkość transportu elektronów),

- opracowanie zaleceń dla potrzeb agrotechniki oraz ustalenie nowych kryteriów selekcyjnych, które poprzez szybkie i masowe badania przesiewowe powinny przyczynić się do przyspieszenia postępu biologicznego i hodowlanego.Działalność zawodowa na rzecz szkolnictwa wyższego

- współautorstwo podręcznika akademickiego pt. „Fluorescencja chlorofilu w badaniach stanu fizjologicznego roślin”,

- opracowanie ramowych programów następujących przedmiotów Fizjologia plonowania roślin; Biologia plonowania; Wybrane aspekty ekofizjologii roślin; Fizjologiczne podstawy modelowania roślin,

- współtworzenie programu i systemu nauczania opartego na E-learningu, autorstwo rozdziału na temat przebiegu procesu fotosyntezy u roślin wyższych,

- tworzenie projektu Centrum Biologii Doświadczalnej przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,

- współautorstwo dydaktycznych materiałów konferencyjnych dla uczestników kursu radiomutagenezy FAO – IAEA,

- odpowiedzialność ze strony Polski za współpracę z uniwersytetem Hacettepe w Ankarze (Turcja).

Działalność zawodowa na rzecz instytucji i organizacjiRecenzja programów i projektów naukowych

- FP7 (The Seventh Framework Programme) KBBE 2008, FP7-PEOPLE-IRSES-2008, FP7- Environment panel Marie Curie Sept October 2008- IEF, IIF i OIF Actions 2008, FP7-PEOPLE-IRSES-2009, FP7- Environment panel Marie Curie October 2009- IEF, IIF i OIF Actions 2009, FP7- Environment panel Marie Curie October 2009- IEF, IIF i OIF Actions 2010-2013,

- Czech Science Foundation (GA CR),

- Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

- Foresight Polska 2020,

- MNiSW (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego),

- Polsko–Norweski Fundusz Badań Naukowych,

- Slovak Research and Development Agency (APVV),

- South Moravian Centre for International Mobility (SoMoPro Programme),

- Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI), EU,

- Science and Technological Development Fund (STDF), Egypt.Przebieg kariery naukowej

Wykształcenie

1987 – 1993; SGGW, Wydział Rolniczy - Doktor Nauk Rolniczych,

1978 – 1983; Uniwersytet w Aleppo, Syria, Wydział Rolniczy – mgr inż. Nauk Rolniczych, specjalność plonowanie roślin.Patenty wdrożenia wynalazki

- Ocena wpływu zastosowania efektywnych mikroorganizmów (EM) w uprawie słonecznika bulwiastego,

- Wzrost rodzimych gatunków drzew w warunkach środowiska zurbanizowanego i naturalnego,

- Określenie wskaźników tuberyzacji przy pomocy nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej u ziemniaka,

- Pomiary wilgotności gleb i fluorescencji chlorofilu liści drzew w ramach badań nad zastosowaniem wybranych gatunków drzew na terenach przyulicznych w Warszawie,

- Wykorzystanie preparatu Vapor Gard do osłabiania skutków stresu suszy u aktinidii.Przynależność do zrzeszeń, stowarzyszeń i organizacji naukowych

- Polskie Towarzystwo Botaniczne - PTB,

- Federation of European Societies of Plant Biology - FESPB,

- New York Academy of Sciences - NYAS,

- American Society of Plant Physiologists - ASPP,

- International Society of Photosynthesis Research - ISPR,

- Photosynthesis Email and Web Addresses - Nicelist,

- UK Controlled Environment Users' Group - CEUG,

- Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin – PTBER,

- Przewodniczący Polskiego Komitetu Redakcyjnego International Editorial Board of the Journal of Central European Agriculture 2004 i 2005.Nagrody i wyróżnienia

- Stypendium doktoranckie w Polsce otrzymane w ramach bilateralnej umowy między rządem syryjskim i polskim (1985),

- Wyróżnienie Rady Wydziału Rolniczego SGGW za pracę doktorską (1993),

- Roczne stypendium w ramach Narodowego Słowackiego Programu Stypendialnego (The National Scholarship Programme of the Slovak Republic for the Support of Mobility of Students, PhD. Students, University Teachers and Researchers) (2006-2007),

- Nagroda Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za pierwszy w języku polskim podręcznik dotyczący fluorescencji chlorofilu (2009),

- Nagroda Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, indywidualna, III stopnia, za osiągnięcia naukowe (2010).

- Nagroda Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, indywidualna, III stopnia, za osiągnięcia naukowe (2011).

- Nagroda Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, indywidualna, III stopnia, za osiągnięcia naukowe (2013).Uczestnictwo w programach międzynarodowych współpraca z innymi instytucjami

- Uniwersytet Agroekologiczny Ukrainy w Żytomierzu. Badania możliwości rozmnażania i określenie produktywności fotosyntetycznej miskanta gigantycznego (1996-2000),

- Institute of Natural Resources & Environmental ResearchKacst Herbarium, King Abdulaziz City for Science and Technology, Riyadh, Królestwo Arabii Saudyjskiej,

- Department of Biology, Faculty of Science, University of Hacettepe, Ankara - Turcja. Scientific consultation and protocols establishment for chlorophyll a fluorescence measurements of plant under salt stress (2006-2008),

- Department of Plant Physiology, Slovak Agricultural University, Nitra - Republika Słowacka. Bioenergetics of photosynthetic apparatus of higher plants as biomarker for monitoring environmental pollution (1995-2008),

- Agrobiology and Food Resources Departament, Slovak Agricultural University, Nitra - Republika Słowacka. Prace badawcze i prowadzenie zajęć w ramach stypendium z programu The National Scholarship Programme of the Slovak Republic for the Support of Mobility of Students, PhD. Students, University Teachers and Researchers (2006-2007),

- Laboratorium bioenergetyki Uniwersytetu w Genewie – Szwajcaria. Badania naukowe z profesorem Reto Strasser na temat Fluorescencja chlorofilu w warunkach stresu,

- ICARDA (International Center for Agricultural Research in Dry Areas), Aleppo, Syria,

- Konsultacje naukowe dla następujących instytucji i organizacji Ambasada Sudanu w Polsce, Ambasada Korei w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa Emiratów Arabskich, Wydziały Rolniczych Akademii Rolniczych w Damaszku i Aleppo (Syria), Akademia Rolniczej (Nitra, Słowacja), Akademia Rolniczej (Żytomierz, Ukraina), IHAR (oddziały w Radzikowie i Jadwisinie, Polska), ICARDA International Centre for Agricultural Research in Dry Areas (Syria) ACSAD The Arab Center for the Studies of Arid Zones and Dry Lands (Syria), NASA National Aeronautics and Space Administration (USA), Corvinus University (Budapeszt, Węgry), Babes-Bolyai University (Cluj-Napoca, Rumunia), Uniwersytet Kopenhaski (Kopenhaga, Dania), Czeski Uniwersytetu Rolniczego (Praga, Czechy)

Staże i stypendia zagraniczne

- International Postgraduate Training Courses and Study Stays for Teachers in Agricultural Schools organized by UNESCO - University of Agriculture Nitra, Czechoslovakia. 3.09–9.11.1990,

- Kilkukrotne szkolenia w międzynarodowych firmach zagranicznych produkujących aparaturę do przeprowadzania badań naukowych z zakresu rolnictwa i biologii w latach 1999-2008,

- Pobyt na Uniwersytecie w Genewie – Szwajcaria “Laboratory of Bioenergetics”. Badania naukowe (wspólnie z profesorem Reto Strasserem) nt. fluorescencji chlorofilu w warunkach stresu. 04-05.2001,

- Pobyt na Uniwersytecie w Bernie – Szwajcaria “Institute of Plant Sciences”. Badania naukowe (wspólnie z profesorem Ursem Fellerem) nt. fluorescencji chlorofilu i wymiany gazowej roślin w warunkach stresu. 09-12.2001.

- Visiting Professor- Yantai, Chinese Academy of Science, China (2013-2016)

Curriculum Vitae

www.kalaji.pl

Publikacje

 1. Spis publikacji od 2003 roku

 2. Oryginalne prace naukowe

 3. Kalaji M.H., Wołejko E., Łoboda T., Pietkiewicz S., Wyszyński Z. 2004 Fluorescencja chlorofilu – nowe narzędzie do oceny fotosyntezy roślin jęczmienia rosnących przy różnych dawkach azotu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 496, s. 375-383,

 4. Kalaji M.H., Pietkiewicz S. 2004. Some physiological indices to be exploited as a crucial tool in plant breeding. Plant Breeding and Seeds Science 49, s. 19-39,

 5. Kalaji M.H., Rutkowska A. 2004 Reakcje aparatu fotosyntetycznego siewek kukurydzy na stres solny. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 496, s. 545-558,

 6. Kalaji M.H., Rykaczewska K., Pietkiewicz S., Kotlarska-Jaros E. 2004 Wpływ dolistnego nawożenia siarkowo-azotowego na aktywność i rozwój roślin ziemniaka metodą fluorescencji chlorofilu a. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 496, s. 367-374,

 7. Kalaji M.H., Żebrowski M. 2004 Intensywność fotosyntezy jedno- i dwuliściennych roślin C3 i C4 w różnych warunkach środowiska. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 496, s. 133-142,

 8. Rykaczewska K., Pietkiewicz S., Kalaji M.H., Kotlarska-Jaros E., Piotrowska W. 2004 Porównawcza analiza rozwoju, plonowania i wydajności fotosyntetycznej roślin dwóch bardzo wczesnych odmian ziemniaka Ruta i Karatom, Cz. II. Analiza przy użyciu aparatury

 9. Kalaji M.H., T. Łoboda. 2007 Photosystem II of barley seedlings under cadmium and lead stress. Plant, Soil and Environment 53, s. 511–516,

 10. Augustynowicz J., Pietkiewicz S., Kalaji M.H., Russel S. 2008 Wpływ preparatów EM na wybrane parametry fizjologiczne roślin energetycznych nawożonych osadem ściekowym na przykładzie ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita. (L.) Rusby). Ekologia i Tec

 11. Augustynowicz J., Pietkiewicz S., Kalaji M.H., Russel S. 2008 Wpływ preparatów EM na wybrane parametry fizjologiczne roślin topinambura nawożonych osadem ściekowym. W Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie. Monografia Uniwersytetu Rolniczego w

 12. Kalaji M.H., Pietkiewicz S. Grzesiak S. 2008 Wspomnienie o Profesorze Emilu Nalborczyku (1932-2006). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 524, s. 15-17,

 13. Abukhovich A., Pietkiewicz S., Karwowska R., Kobryń J., Kalaji M.H. 2009 Canopy architecture and yielding of different tomato morphotypes under glasshouse conditions. Vegetable Crops Research Bulletin 70, s. 49-58,

 14. Augustynowicz J., Pietkiewicz S., Kalaji M.H., Chojnicki J., Bluszcz K., Russel S. 2009 Wpływ preparatów EM na wybrane parametry fizjologiczne roślin energetycznych nawożonych osadem ściekowym na przykładzie Polygonum sachalinense. Wielokierunkowość badań

 15. Kościelniak J., Biesaga-Kościelniak J., Janeczko A., Filek W., Kalaji M.H. 2009 Can the Giberella zeae toxin zearalenone affect the photosynthetic productivity and increase yield formation in spring wheat and soybean plants Photosynthetica 4 (47), s. 586-

 16. Latocha P., Ciechocińska M., Pietkiewicz St., Kalaji M.H. 2009. Preliminary assessment of Vapor GardŸ on Actinidia arguta physiological condition in drought stress. Ann. WULS, Horticulture and Landscape Architecture 30, s. 149-160,

 17. Augustynowicz J., Pietkiewicz S., Kalaji M.H., Russel S. 2010 Wpływ nawożenia osadem ściekowym na wybrane parametry aktywności biologicznej gleby oraz wydajności aparatu fotosyntetycznego słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus L.). Woda-Środowisko-

 18. Romanowska-Duda Z. B., Grzesik M., Kalaji M.H. 2010. Physiological activity of energy plants fertilized with sevage sludge and usefulness of the Phytotoxkit test in practice. Environment Protection Engineering 36 (1), s. 73-81,

 19. Swoczyna T., Kalaji M.H., Pietkiewicz S., Borowski J., Zaraś-Januszkiewicz E. 2010 Monitoring young urban trees tolerance to roadside conditions by application of chlorophyll fluorescence technique. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 545, s. 303-

 20. Swoczyna T., Kalaji M.H., Pietkiewicz S., Borowski J., Zaraś-Januszkiewicz E. 2010 Photosynthetic apparatus efficiency of eight tree taxa as an indicator of their tolerance to urban environments. Dendrobiology 63, s. 65-75,

 21. Tuba Z., Saxena D.K., Srivastava K., Singh S., Czebol Sz., Kalaji M.H. 2010 Chlorophyll a fluorescence measurements for validating the tolerant bryophytes for heavy metal (Pb) biomapping. Current Science 98 (11), s. 1505-1508.

 22. Kalaji M.H., Bosa K., Kościelniak J., Hossain Z. 2011. Chlorophyll a fluorescence - A useful tool for the early detection of temperature stress in spring barley (Hordeum vulgare L.). OMICS A Journal of Integrative Biology 15 (12), 925-934

 23. Kalaji M.H., Govindjee, Bosa K., Kościelniak J., Żuk-Gołaszewska K., 2011. Effects of salt stress on Photosystem II efficiency and CO2 assimilation of two Syrian barley landraces. Environmental and Experimental Botany 73, 64-72

 24. Kościelniak J., Ostrowska A., Biesaga-Kościelniak J., Filek W., Janeczko A., Kalaji M.H., Stalmach K. 2011. The effect of zearalenone on PSII photochemical activity and growth in wheat and soybean under salt (NaCl) stress. Acta Physiologiae Plantarum 33 (

 25. Kalaji M.H., Carpentier R. Allakhverdiev S.I., Bosa K. 2012. Fluorescence parameters as an early indicator of light stress in barley. J. Photochem. Photobiol. B Biol. 112, 1-6

 26. Gotsev V., Zaharieva I., Chernev P., Kouzmanova M., Kalaji M.H., Yordanov I., Krasteva V., Alexandrov V., Stefanov D., Allakverdiev S., Strasser R.J., 2012. Drought-induced modifications of photosynthetic electron transport in intact leaves Analysis and u

 27. Brestic M, Zivcak M., Kalaji M.H., Carpentier R., Allakverdiev S.I., 2012. Photosystem II thermostability in situ environmentally induced acclimation and genotype-specific reactions in Triticum aestivum L. Plant Physiol. Biochem., doi 10.1016j.plaphy.2012

 28. Materiały konferencyjne w układzie prac naukowych

 29. Romanowska-Duda Z., Kalaji M.H., Strasser R. 2003 Chlorophyll fluorescence as marker for heavy metals effects on water plants (Spirodela oligorrhiza). Polish Journal of Natural Sciences 1, supplement, s. 213-214,

 30. Romanowska-Duda Z., Kalaji M.H., Strasser R. 2003 JIP-test as biosensor for early detection of heavy metals effects on water plants (Spirodela oligorrhiza). Acta Physiologiae Platnarum 25, supplement, s. 115-116,

 31. Kalaji M.H., 2004 Chlorophyll fluorescence a A new tool to be exploited in plant breeding programs. Workshop Improvement of tolerance to environmental stress and quality in cereals. CICSA. IHAR, Radzików, Poland, 25-27.03., s. 14-15,

 32. Pietkiewicz S., Rykaczewska K., Kalaji M.H., Kotlarska-Jaros E. 2004 Analiza fotosyntetycznej produktywności dwóch bardzo wczesnych odmian ziemniaka przy użyciu skomputeryzowanej aparatury kontrolno-pomiarowej. III Konferencja Naukowa „Ziemniak spoż

 33. Romanowska-Duda Z.B., Kalaji M.H., Strasser R. 2005 The use of PSII activity of Spirodela oligorrhiza plants as an indicator for water toxicity. In Photosynthesis. Fundamental Aspects to Global Perspectives, Van der Est A., Bruce D. (Eds.). Allen Press In

 34. Romanowska-Duda Z.B., Grzesik M., Kalaji M.H., Strasser R. 2006 Spirodela oligorrhiza jako bioindykator metali ciężkich wód śródlądowych. Ogólnopolska Konferencja. Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ocena Stanu Ekologicznego wód w Polsce. Łódź, 7-9.12.,

 35. Rykaczewska K., Pietkiewicz S., Kalaji M.H., 2007 The influence of climate warming on potato plant development in Poland. Farming Systems Design 2007 An international symposium on Methodologies for Integrated Analysis of Farm Production Systems. Catania,

 36. Rykaczewska K., Kalaji M.H., Pietkiewicz S., 2006 The use of chlorophyll a fluorescence technique to evaluate the spring chill stress of potato cultivars. Bibliotheca Fragmenta Agronomica 11, s. 217-218,

 37. Rykaczewska K., Kalaji M.H., Pietkiewicz S. 2008 The effect of weather conditions during the growing period on development and photosynthetic activity of potato plant. Italian Journal of Agronomy 3, supplement, s. 815-816.

 38. Kalaji M.H. 2009. The use of chlorophyll fluorescence technique to detect the effects of different abiotic stresses on plants. Plant Abiotic Stress Tolerance. Vienna University, Pharmaziezentrum. Vienna, Austria, 8-11.02.2009, 37.

 39. Swoczyna T., Kalaji H.M., Pietkiewicz S., Borowski J., Zaraś-Januszkiewicz E. 2009. Chlorophyll a fluorescence A useful tool to study young urban trees tolerance to streetside conditions. 8th International Conference. Eco-physiological aspects of plant re

 40. Oszako T., Małecka M., Kubiak K., Gąszczyk K., Hilszczańska D., Sierota Z., Kalaji M.H., Belbahri L., Cordier T. 2009. Reaction of oak seedlings for Phytophthora infection in SSF experiment. FP0801 WG 1 i WG2 Meetings Brussels. Brussels, Belgium, 4-6.11.

 41. Kalaji M.H. 2010. Chlorophyll Fluorescence a useful tool for biological, agricultural and aquatic research. Biomonitoring Workshop Aqualife 2010, Kiel, Germany, 31.05-02.06.2010.

 42. Kalaji M.H., Bosa K., Oszako T. 2010. Drzewa leśne – aklimatyzacja do stresów środowiskowych. Głos Lasu 04, 19-20.

 43. Kalaji M.H., Govindjee, Bosa K., Kościelniak J., Żuk-Gołaszewska 2010. Photosystem II efficiency and CO2 assimilation of two Syrian barley landraces under salt stress. Book of Abstracts, 15th International Congress Of Photosynthesis, Beijing, China, 22-27

 44. Saxena D.K., Kalaji M.H., Gathori D. 2011. Large scale atmosphere monitoring by mosses in India a conceptual approach. Book of Abstracts 24th Task Force Meeting of the UNECE ICP Vegetation. Rapperswil-Jona, Switzerland, 31.01-02.02.2011, 28-29.

 45. Kalaji. M.H. 2011. Monitoring of some plant physiological traits to asses the impact of climate changes on the vitality of different ecosystems. Climate change agro- and forest systems sustainability, Babtai, Lithuania 21-22.06.2011. Oral presentation, ke

 46. Oszako T., Małecka M., Kubiak K., Gąszczyk K., Sierota Z., Kalaji M.H., Bosa K. 2011. Reaction of oak seedlings to Phytophthora infection in slow sand filters experiment. Book of Abstracts, International Scientific Conference Climate change agro- and fore

 47. Boguszewska D., Kalaji M.H., Zagdańska B., Pietkiewicz S., 2011. Gas exchange and water use efficiency in potato as related to the level of drought tolerance. Book of Abstracts, The 18th Triennial Conference of the European Association for Potato Research

 48. Kalaji M.H., Goltsev V., Bosa K., Strasser R.J., 2011. Exploring structure and function in vivo of the photosynthetic apparatus with simultaneous recording of prompt and delayed fluorescence, modulated 820 nm and actinic 650 nm light reflection. Book of A

 49. Bosa K., Jadczuk-Tobjasz E., Kalaji M.H. 2012. Photosynthetic productivity and yielding of pear trees in different conditions of potassium fertilization. 3rd CASEE conference “Sustainable Agriculture and Food Production in the Danube Region” M

 50. Podręczniki, skrypty

 51. Kalaji M.H., Guo P. 2008 Chlorophyll fluorescence A useful tool in barley plant breeding programs. In Photochemistry Research Progress, Sanchez A., Gutierrez S.J. (Eds). Nova Publishers, NY, USA, s. 439-463,

 52. Augustynowicz J., Pietkiewicz S., Kalaji M.H., Russel S. 2009 The effect of sludge fertilization on choosen parameters of chlorophyll fluorescence and biomass yield of jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.). In Sewages and waste materials in enviro

 53. Kalaji M.H., Łoboda T. 2009 Fluorescencja chlorofilu w badaniach stanu fizjologicznego roślin. Wydawnictwo SGGW, Warszawa,

 54. Kalaji M.H., Łoboda T. 2010 Fluorescencja chlorofilu w badaniach stanu fizjologicznego roślin. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, wydanie II.

 55. Kalaji M.H., 2011. Oddziaływanie abiotycznych czynników stresowych na fluorescencję chlorofilu w roślinach wybranych odmian jęczmienia Hordeum vulgare L. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.