Pracownicy

Beata Just-Brochocka


dr

Beata Just-Brochocka

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Chemii

+48 22 59 376 191975-1979 - studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu

Warszawskiego

1979 - obrona pracy magisterskiej nt Badania możliwości

oznaczania srebra w ściekach i wodach

powierzchniowych z zastosowaniem elektrody grafitowo-

pastowej. Uzyskanie tytułu magistra chemii

1979 - rozpoczęcie pracy w Szkole Głównej Gospodarstwa

Wiejskiego w Warszawie w ówczesnym Instytucie Chemii

i Chemii Rolnej - obecnie Katedra Chemii Wydziału

Nauk o Żywności

1987 - obrona, na Wydziale Chemii Uniwersytetu

Warszawskiego, pracy doktorskiej nt Zastosowanie

metody kulometrycznej do oznaczania wilgotności

suszonych produktów roślinnych na przykładzie

wybranych owoców i warzyw. Uzyskanie stopnia

doktora nauk chemicznych

1996-1999 - członek Rady Wydziału, przedstawiciel

pomocniczych pracowników naukowo-dydaktycznych

2001 - uzyskanie certyfitkatu egzaminatora maturalnego z

chemii

2006 - powołanie na funkcję pełnomocnika J.M.Rektora SGGW

ds. studentów niepełnosprawnych

2008 - odznaczenie przez Prezydenta RP srebrnym Medalem za

Długoletnią Służbę.

2009-2013 - koordynator zadania: Pracownicy SGGW wobec

studentów niepełnosprawnych, projektu Wzmocnienie

i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni

realizowanego przez SGGW w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki

2012 - przyznanie Odznaki Honorowej:Za Zasługi dla SGGW

Publikacje

 1. Just-Brochocka B., Bekas W., Ocena wiedzy z chemii z zakresu szkoły średniej, na przykładzie studentów SGGW, poster na konferencji PTChem, Rzeszów, wrzesień 1999

 2. Bekas W., Just-Brochocka B., Kowalski B., Sprawdzian z chemii dla studentów I roku Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Chemia w szkole nr 1, 2000

 3. Bekas W., Just-Brochocka B., Kowalski B., Test z chemii, Agricola nr 50, str 31, październik 2001

 4. Bekas W., Just-Brochocka B., Chemia w szkole średniej - wyniki badań ankietowych studentów SGGW, poster na konferencji PTChem, Łódź, wrzesień 2000

 5. Bekas W., Kowalski B., Just-Brochocka B., System oceny jakości kształcenia studentów w Katedrze Chemii SGGW, referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej: Chemia w kształceniu studentów wydziałów niechemicznych, SGGW, Warszawa, kwiecień 2

 6. Bortnowska-Bareła B., Rostkowska-Demner E., Bekas W., Just-Brochocka B., Efektywność nauczania chemii na studiach zaocznych - wyniki badań ankietowych studentów SGGW, poster na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej, Chemia w kształceniu stud

 7. Just-Brochocka B., Bekas W. Kruszewski Z., Porównanie różnych form egzaminu z chemii studentów wybranych wydziałów SGGW, poster na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej - Chemia w kształceniu studentów wydziałów niechemicznych, SGGW, Warszaw

 8. Bekas W, Just-Brochocka B., Bortnowska-Bareła B., Rostkowska-Demner E., Nauczanie chemii na studiach stacjonarnych - wyniki badań ankietowych w SGGW, poster na konferencji PTChem, Kraków, wrzesień 2001

 9. Ćwiczenia z chemii nieorganicznej: praca zbiorowa (wydanie 2, poprawione) Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002

 10. Ćwiczenia z chemii ogólnej i analitycznej, praca zbiorowa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002

 11. Bekas W., Just-Brochocka B., Kowalski B., Nauczanie chemii w szkole średniej i na I roku studiów ..., Międzynarodowa Konferencja „Badania w dydaktyce chemii, Kraków 2004, Wydawnictwo Naukowe AP, str 17-20

 12. Ćwiczenia z chemii ogólnej i analitycznej, praca zbiorowa (wydanie 2, poprawione) Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004

 13. Just-Brochocka B., Rostkowska-Demner E., Jóźwiak-Kot A., Chemia dla nauczycieli przyrody, Międzynarodowa Konferencja - Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych, Kraków 2006, Oficyna Wydawnicza JAXA, str 183-187

 14. Bekas W., Just-Brochocka B., Rostkowska-Demner E. - opracowanie otwartego multimedialnego kursu e-learningowego z chemii, w ramach projektu: Szkolnictwo wyższe i nauka; wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwen

 15. Just-Brochocka B., Podnoszenie kwalifikacji kadr uczelni wyższych w obszarze niepełnosprawności na przykładzie SGGW; konferencja Pełnosprawny Student II, Kraków 2009

 16. 16.Bekas W., Just-Brochocka B., Rostkowska-Demner E., Przygotowanie maturzystów do studiów na podstawie wyników testu wstępnego z chemii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Chemia-Dydaktyka-Ekologia-Metrologia (CDEM), Uniwersytet Opolski, 2010, R.15

 17. Bekas W., Just-Brochocka B., Rostkowska-Demner E., E-learningowe wspomaganie nauczania chemii w SGGW - X Konferencja Wirtualny Uniwersytet, model, narzędzia, praktyka; 16-18 czerwca 2010, Warszawa, referat na sesji plenarnej

 18. Bekas W., Just-Brochocka B., Rostkowska-Demner E., E-learningowe wspomaganie nauczania chemii w SGGW - publikacja w monografii: Technologie i narzędzia e-learningu, Wydawnictwo SGGW, 2011

 19. Ćwiczenia z chemii nieorganicznej i analitycznej - współautor skryptu, praca zbiorowa Wydawnictwo SGGW w Warszawie, 2011

 20. Bekas W., Just-Brochocka B., Rostkowska-Demner E., Kształcenie studentów w zakresie chemii w SGGW-refleksje 2011. Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, materiały pokonferencyjne, Wydawnictwo SGGW, 2012

 21. Ćwiczenia z chemii nieorganicznej i analitycznej - współautor skryptu, praca zbiorowa Wydawnictwo SGGW w Warszawie, 2012 (wydanie drugie poprawione)

 22. Bekas W., Just-Brochocka B., Komunikacja zdalna w nauczaniu chemii studentów kierunków przyrodniczych; II Podlaska Konferencja: Technologie informacyjne i komunikacyjne dla edukacji, Łomża 2013.