Pracownicy

Monika Jurewicz


dr

Monika Jurewicz

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Edukacji i Kultury

+48 22 59 347 31

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Nauk Społecznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kierownik zakładu Pedagogiki szkolnej z terapią. Członek Zespołu Edukacji Elementarnej KNP PAN. Autorka licznych artykułów opublikowanych w Polsce i w międzynarodowych czasopismach naukowych. Autorka i współredaktorka publikacji monograficznych. Jej zainteresowania badawcze skupiają się głównie wokół problematyki związanej z funkcjonowaniem nauczyciela w kontekście zmian społeczno-pedagogicznych, środowiskowych uwarunkowań karier szkolnych, Indywidualności i jej znaczenia w życiu człowieka, podejścia biograficznego w perspektywie pedagogicznej.Kierownik projektu „Akademia przyszłości” POWR.03.01.00-00-U141/17 realizowanego w ramach III Osi Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.