Pracownicy

Tomasz Herudziński


dr

Tomasz Herudziński

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Socjologii

+48 501 711 156

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Katedrze Socjologii Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Wydziału Nauk Społecznych (mgr socjologii, specjalność: Badanie Rynku i Opinii Publicznej) oraz Wydziału Prawa i Administracji (studia podyplomowe w zakresie Prawa Pracy). Uczestnik licznych projektów badawczych dotyczących funkcjonowania rynku pracy, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnych. Aktywny uczestnik międzynarodowych i krajowym konferencji naukowych, współorganizator cyklicznej konferencji "Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności". Autor i współautor kilkunastu publikacji w czasopismach i monografiach naukowych, współredaktor naukowy monografii oraz autor licznych publikacji popularyzatorskich. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS) oraz Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA). Pełnomocnik dziekana ds. promocji Wydziału Nauk Społecznych, przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. promocji oraz Wydziałowy Broker Innowacji. Jego zainteresowania badawcze skoncentrowane wokół zagadnień: zmiany społecznej, transformacji systemowej i mentalności społecznej oraz procesów industrializacji, rozwoju miast oraz samorządności i społeczności lokalnych.

Publikacje

 1. 1. Przemysł jako przedmiot zainteresowania socjologii, współautorstwo Bondyra Krzysztof UAM, w: „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie ” nr 1 (22)/2016, s. 13-26

 2. 2. Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności, (redakcja naukowa) Tomasz Herudziński, współredaktor Piotr Swacha SGGW, Warszawa, Wydawnictwo SGGW, 2016

 3. 3. Społeczności lokalne jako przedmiot analizy socjologicznej w: „Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności” (red. nauk.) Tomasz Herudziński i Piotr Swacha. - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2016, s. 5-15

 4. 4. Cywilizacja przemysłowa – nowe elementy ładu. Sfera pracy jako element (nie)ładu cywilizacji późno przemysłowej, współautorstwo Bondyra Krzysztof UAM, w: „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie ” nr 1 (20)/2015, s. 27-40

 5. 5. Reindustrializacja – w kierunku nowej polityki przemysłowej UE, współautorstwo Bondyra Krzysztof UAM, w: „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie” nr 2 (21)/2015, s. 115-124

 6. 6. Flexicurity jako forma bezpieczeństwa socjalnego w dobie kryzysu, współautorstwo Bondyra Krzysztof UAM, w: „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie ” nr 2 (21)/2015, s. 183-194)

 7. 7. Commodification of labour in the post-socialist state. Liberal-democratic versus centralised-autocratic model of society in social awareness, w: „Culture and Education" s. 159-172 nr 6/2014.

 8. 8. Inicjatywa obywatelska w mieście (po)przemysłowym. Studium przypadku, w: „Demokracja i rola obywatela: o napięciu pomiędzy państwem, społeczeństwem i procesami globalizacyjnymi” (red.) Mariusz Baranowski, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Wydział

 9. 9. Ocena idei kształcenia ustawicznego przez wielkopolskich pracodawców i pracowników, współautorstwo z Paweł Chmielowski, w: „Rzemieślnik - przyjazny pracodawca. Dobre praktyki w zakresie realizacji idei flexicurity” red. K. Bondyra, B. Dolat

 10. 10. E-podręczniki do kształcenia zawodowego w opinii pracodawców w: „Cyfrowa szkoła zawodowa” (red.) Krzysztof Bondyra, Dominik Postaremczak, Anna Świdurska, Wydawnictwo M-Druk, Kraków 2013 s. 160-176

 11. 11. Percepcja idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w aspekcie relacji z pracownikami w: „Razem dla rozwoju rzemiosła. Społeczna odpowiedzialność w procesie rozwoju kadr” (red.) Krzysztof Bondyra, Wojciech Jagodziński, Anna Świdur

 12. 12. Obywatelska Strategia Konin 2020. Projekt, współautorstwo z Wojciech Kłosowski i inni, Wydawnictwo MAWI, Konin 2012

 13. 13. Citizens’ strategy Konin 2020. Project, Wojciech Kłosowski i inni, Wydawnictwo MAWI, Konin 2012

 14. 14. Bürgerstrategie der Stadt Konin 2020. Projekt, KONIN – DIE STADT DER BÜRGER, Wojciech Kłosowski i inni, Konin 2012

 15. 15. Stratégie Civique Konin 2020. Projet, KONIN, UNE VILLE DES CITOYENS, Wojciech Kłosowski i inni, Konin 2012

 16. 16. Гражданская Стратегия КОНИН 2020. проект, КОН&#

 17. 17. „Obywatele dla miasta. Miasto dla obywateli.” Stowarzyszenie Akcja Konin jako przykład oddolnej inicjatywy oraz współpracy sektora publicznego i obywatelskiego, w: „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowy

 18. 18. Relacje między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi na przykładzie współpracy w Wielkiej Brytanii i Włoszech, w: „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” red. Tomasz Chwieduk, Wydawnictwo For

 19. 19. O sposobach rozumienia socjologii wizualnej, w: „Co widać” red. nauk. Marek Krajewski i Jurek Karczmarek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006

 20. 20. Polska nauka i szkolnictwo wyższe – szanse i możliwości w perspektywie Unii Europejskiej w: „Laboratoria Aparatura Badania”, Wydawnictwo Eureka 6/2006

 21. 21. Obraz wsi polskiej w świadomości studentów pierwszego roku SGGW – wydarzenie kulturalne i naukowe, w: Agricola 1/2005. Wydawnictwo SGGW

 22. 22. Gospodarka bez nauki, w: „Laboratoria Aparatura Badania” Wydawnictwo Eureka 1/2005

 23. 23. Biotechnologia – znaczenie świadomości społecznej, w: „Laboratoria Aparatura Badania”, Wydawnictwo Eureka, 3/2004

 24. 24. Socjologia wizualna – tożsamość dyscypliny, w: „Problemy Rozwoju Turystyki Wiejskiej na Wileńszczyźnie Mazowszu i Podlasiu.” Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 4/2004

 25. 25. Mentalność – sposoby rozumienia i przydatność koncepcji, w: „Laboratoria Aparatura Badania”, Wydawnictwo Eureka, 6/2003

 26. 26. Jednostka wobec systemu, w: „Laboratoria Aparatura Badania”, Wydawnictwo Eureka, 5/2003

 27. 27. System społeczny a osobowość, w: „Laboratoria Aparatura Badania”, Wydawnictwo Eureka, 2/2003

 28. 28. Społeczna geneza zachowań korupcyjnych, w: „Laboratoria Aparatura Badania”, Wydawnictwo Eureka, 1/2003

 29. 29. Rynek pracy. Inkubator przedsiębiorczości - praca dla najlepszych w: LAB, Polskie Wydawnictwo Fachowe, 2/2002

 30. 30. W kierunku społeczeństwa opartego na wiedzy, w: LAB, Polskie Wydawnictwo Fachowe, 6/2001

 31. 31. Praca narodów. Przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku, R. B. Reich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1996, recenzja, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3/2000

 32. 32. Szanse i zagrożenia współczesnego rynku pracy. Pułapka Globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, Hans-Peter Martin, Harald Schumann, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999, recenzja, w: Kultura i Społeczeństwo 3/2000