Pracownicy

Małgorzata Helena Herudzińska


dr

Małgorzata Helena Herudzińska

Prodziekan ds. dydaktyki (kierunek socjologia)

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Socjologii

+48 22 59 347 04Absolwentka Studium Pracy Socjalnej i socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; stypendium naukowe w ramach programu Sokrates-Erasmus (Noordelijke Hogeschool w Holandii).

Praca doktorska: "Małżeństwa mieszane Polaków z osobami z różnych kręgów kulturowych. Szanse i zagrożenia", Uniwersytet Śląski w Katowicach (2006).

Pracując w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (od roku 2004) pełniła m.in. funkcję społecznego inspektora pracy WNS, członka Komisji Rektorskiej ds. Mieszkań, sekretarza KZ NSZZ "Solidarność" SGGW, od roku akademickiego 2016/17 pełni funkcję prodziekana do spraw dydaktyki na kierunku socjologia WNS; członek PTS.

Współorganizatorka i organizatorka interdyscyplinarnych ogólnopolskich konferencji naukowych (m.in. "Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku", "Dziecko w kulturze europejskiej", "Społeczne funkcje uniwersytetu w czasach dynamicznych zmian"), współinicjatorka i współorganizatorka cyklicznych spotkań w ramach Salonu Socjologicznego SGGW.

Promotor prac licencjackich i magisterskich; recenzentka, autorka bądź współautorka publikacji naukowych m.in. w recenzowanych czasopismach naukowych.

Zainteresowania naukowe: praca socjalna, socjologia życia małżeńskiego oraz rodzinnego, modyfikacje ról rodzinnych, sytuacja dziecka w warunkach rozwodu, rodziny a starzejące się społeczeństwo polskie.

Udział w realizacji grantów/projektów zagranicznych i krajowych, w tym m.in. jako autorka jednego z pięciu modeli testowych "Rodzinnego programu aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej", przekazanego jednostkom samorządu terytorialnego w Polsce, realizującym pilotażową część projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy", zainicjowanego przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2013).

Wykaz publikacji: http://www.bg.sggw.pl/index.php/pl/Zainteresowania i hobby: ogrodnictwo (rośliny ozdobne), tenis ziemny, jazda konna.

Publikacje