Pracownicy

Joanna Gruszczyńska


dr hab.

Joanna Gruszczyńska

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

+48 22 59 365 84Dorobek naukowy dotyczy następujących zagadnień:

- immunizacje ciążowe u owiec

Określono wielkość polimorfizmu genu Ovar-DRB1 (klasa II MHC) u rasy merynos niemiecki i wrzosówka oraz wpływ niektórych alleli tego genu na masę ciała jagniąt przy urodzeniu, w 4 tygodniu życia i ich przyrosty w ciągu 28 dni życia.

- badania molekularne wybranych regionów genów MHC klasy I oraz II u owiec

Wyniki badań wskazały na występowanie związku między polimorfizmem genów głównego układu zgodności tkankowej a odpornością owiec na infekcje bakteryjne i pasożytnicze.

- zmienność genetyczna raka amerykańskiego oraz rodzimych gatunków raków: szlachetnego i błotnego.

Pod względem markera Ap3 różnice w długości sekwencji okazały się na tyle charakterystyczne, iż pozwoliły na dokładną identyfikację gatunkową materiału biologicznego. Na podstawie uzyskanych wyników, stwierdzono możliwość reintrodukcji raków szlachetnych pochodzących z większości badanych populacji do opuszczonych stanowisk.

- diagnostyka molekularnej chorób genetycznych zwierząt

- identyfikacja nosicieli mutacji genów:

- RPE65 u psów rasy owczarek francuski briard

Po przeprowadzeniu badań wśród przebadanych owczarków francuskich briard z terenu Polski nie stwierdzono zwierząt chorych, bądź też nosicieli zmutowanego genu RPE65.

- T-box u psów ras: pembroke welsh corgi i polski owczarek nizinny

W przypadku ww ras psów, aby psy o szczątkowym lub skróconym ogonie mogły być bez przeszkód wystawiane, zaproponowano test diagnostyczny, jednoznacznie identyfikujący mutację C295G w genie T. Zmienność długości ogona u krótkoogoniastych psów rasy pembroke welsh corgi i polski owczarek nizinny wskazuje na istnienie być może różnic w sekwencjach innych genów, bezpośrednio oddziałujących z genem T.

- wykorzystanie sekwencji mikrosatelitarnych do optymalizacji kojarzeń u drobiu

Na podstawie wyników badań molekularnych wyznaczono dystans genetyczny między wszystkimi parami ptaków występujących w stadzie. Metoda wykorzystania sekwencji mikrosatelitarnych w celu ustalenia dystansu genetycznego, a następnie, na tej podstawie, ustalenia planu kojarzeń okazała się trafna, gdyż w doświadczalnym stadzie wylęgowość z jaj nałożonych wzrosła wysoko istotnie statystycznie z 50% do 74,1%.

- amplifikacja międzygatunkowa między kurą i przepiórką japońską

- molekularny monitoring doświadczalnej populacji przepiórki japońskiej w warunkach selekcji kierunkowej

Zastosowanie sekwencji mikrosatelitarnych kury (Gallus gallus) w badaniach molekularnych przepiórki japońskiej (Coturnix japonica), dokonana ocena zmienności genetycznej i fenotypowej w trzech badanych pokoleniach doświadczalnej populacji przepiórki japońskiej w warunkach selekcji kierunkowej oraz poszukiwanie występowania ewentualnych powiązań sekwencji STR z cechą podlegającą selekcji kierunkowej pozwoliły na dokonanie kompleksowego monitoringu badanej populacji.

Publikacje

 1. 1. ORYGINALNE PRACE TWÓRCZE OPUBLIKOWANE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

 2. 1. Bęza R., Gruszczyńska J., Hącel W., Kubuj K., 1993, Studies on nitrogen metabolism in rats of different age fed on a protein-free diet. 4. Urinary urea nitrogen excretion in relation to body size and duration on protein-free diet feeding, J. Anim. Feed

 3. 2. Charon K.M., Gruszczyńska J., Zieliński M., 1997, Preliminary investgations of the significance of major histocompatibility complex and its effect on the body weight of lambs, Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, Anim. Sci., 33, 111-118

 4. 3. Gruszczyńska J., 1999, Polymorphism of the OLA-DRB1 (MHC class II) gene in German Merino sheep. Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, Anim. Sci., 35, 125-132

 5. 4. Gruszczyńska J., Charon K.M., Szydłowski M.,2000, Effect of foeto-maternal immunisation in sheep on body weight of lambs, Anim. Sci. Papers and Reports, 18 (1), 65-76

 6. 5. Gruszczyńska J., Charon K.M., Kitlińska J., Szydłowski M.,2000,The influence of OLA-DRB1 (MHC class II) gene polymorphism on lamb body weight and weight gain in Polish Heat sheep. Journal of Applied Genetics 41 (2), 101-112

 7. 6. Charon K.M., Moskwa B., Gruszczyńska J., Kurył J., Pierzchała M., Rutkowski R., 2001, Relationsship between polymorphism in locus OMHC1 (MHC class I) and resistance to nematode infection in Polish Heath Sheep. Animal Science Papers and Reports, 19 (4),

 8. 7. Charon K.M., Moskwa B., Rutkowski R., Gruszczyńska J., Świderek W., 2002, Microsatellite polymorphism in DRB1 gene (MHC class II) and its relation to nematode faecal egg count in Polish Heath Sheep. Journal of Animal Feed Sciences vol. 11 (1), 47 -58

 9. 8. Charon K.M., Gruszczyńska J., Świderek W., Rutkowski R., Kijewska A., 2002, Polimorfizm genu DRB1 (MHC klasa II) i jego związek z odpornością owiec na infekce bakteryjne i pasożytnicze, Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 60, 327-339

 10. 9. Gruszczyńska J., Charon K.M., Świderek W., Sawera M., 2002, Microsatellite polymorphism in locus OMHC1 (MHC ClassI) in Polish Heath Sheep and Polish Lowland Sheep (Żelazna variety), J. Appl. Genet. 43 (2) 217-222

 11. 10. Gruszczyńska J., Świderek W., Charon K. M., Kurył J., Cieślak D., Pierzchała M., 2002, Microsatellite polymorphism of pseudo-gene OLA-DRB2 in intron 5 in two Polish sheep breeds, Anim. Sci. Papers and Reports 20 (1) 67-72

 12. 11. Świderek W. P., Winnicka A., Charon K.M. Niżnikowski R., Gruszczyńska J., 2002, Analiza cytometryczna krwi obwodowej owiec w okresie laktacji i zasuszenia, Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 63, 155-161

 13. 12. Świderek W., Winnicka A., Charon K.M., Gruszczyńska J., Wołczyk D., 2003, Zmienność subpopulacji limfocytów mleka owiec w okresie laktacji. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 68/3: 25-34.

 14. 13. Gruszczyńska J., Brokowska K., Charon K.M., Świderek W.P., 2005 Restriction fragment length polymorphism of exon 2 Ovar-DRB1 gene in Polish Heath Sheep and Polish Lowland Sheep Journal of Applied Genetics 46 (3):311-314

 15. 14. Gruszczyńska J., Brokowska K., Charon K.M., Świderek W.P., 2005, Single stand conformation polymorphism In exon 2 of the Ovar-DRB1 gene in two Polish breeds of sheep. Animal Science Papers and Reports 23 (3): 207-213.

 16. 15. Gruszczyńska J., Michalska E., 2005 Wykorzystanie markerów mikrosatelitarnych stosowanych u kur w badaniu zmienności genetycznej populacji doświadczalnej przepiórki japońskiej (Coturnix japonica). Roczniki Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego T1, Sup

 17. 16. Świderek W.P., Charon K.M.., Winnicka A., Gruszczyńska J., 2006, Relationship between blood lymphocyte phenotype, DRB1 (MHC class II) gene polymorphism and somatic cell count in ewe milk Bull Vet. Inst Puławy 50: 73-77

 18. 17. Świderek W.P., Bhide M.R., Gruszczyńska J., Soltys K., Witkowska D., Mikula I., 2006, Toll-like receptor gene polymorphism and its relationship with somatic celle concentration and natural bacterial Infections of the mammary gland in sheep. Folia Micr

 19. 18. Gruszczyńska J., Fiszdon K., Charon K.M., 2008, Polymorphism of RPE65 gene In the Polish briard population, Annals of Warsaw University of Life Science-SGGW Animal Science 45: 39-46

 20. 19. Deas A., Gruszczyńska J., Świderek W., 2009, Simulation analysis of correlation between the occurrence of the defined alleles of Ovar-DRB1 gene in genotype and the health state of the sheep udders, Annals of Warsaw University of Life Science-SGGW Anim

 21. 20. Valocky, I., Tkacikova, L., Gruszczyńska, J., Novotny, F., Vlckova, R., 2009, Assessment of fertility gene FecB by OarAE 101 and BM1329 microsatellites in the Valachian sheep. Indian Veterinary Journal Volume 86, Issue 10: 1004-1006

 22. 21. Gruszczyńska J., Łukasiewicz M., 2010, Microsatellite polymorphism in the study of genetic diversity of an experimental flock of Ayam Cemani breed. Annals of Warsaw University of Life Science-SGGW Animal Science 47: 39-44

 23. 22. Gruszczyńska J., Łukasiewicz M., Grzegrzółka B., 2011, Utilization of the selected microsatellite sequences in determining the mating plan in an experimental flock of Ayam Cemani breed. Annals of Warsaw University of Life Science-SGGW Animal Science 4

 24. 23. Gruszczyńska J., Czapla A., 2011, A molecular test for the detection of the C295G mutation in the T gene responsible for shortened tail and taillessness in the Pembroke Welsh Corgi. Annals of Warsaw University of Life Science-SGGW Animal Science 49: 3

 25. 24. Gruszczyńska J., Michalska E., 2013, Application of chicken microsatellite markers to molecular monitoring of the experimental population of Japanese quail (Coturnix japonica). Animal Science Papers and Reports 31 (1): 73-84.

 26. 2. POZOSTAŁE PUBLIKACJE

 27. 1. Morstin J., Pakuła A., Gruszczyńska J., 1993, Ocena efektywności wykorzystania metody przenoszenia zarodków w krajowym programie hodowli bydła, Przegląd Hodowlany, 2, 5-9

 28. 2. Gruszczyńska J., 1995, Chińskie rasy świń z grupy taihu. Trzoda Chlewna, 5, 10-12

 29. 3. Gruszczyńska J., 1994, Chińskie rasy świń z grupy taihu. Przegląd Hodowlany, 10, 19-20

 30. 4. Gruszczyńska J., 2000, Struktura i organizacja głównego układu zgodności tkankowej. Przegląd Hodowlany, 2, 17-19

 31. 5. Gruszczyńska J., 2000, Związek polimorfizmu MHC z odpornością organizmu na choroby. Przegląd Hodowlany, 3, 16-18

 32. 6. Gruszczyńska J., 2000, Związek polimorfizmu MHC z cechami produkcyjnymi i reprodukcyjnymi zwierząt. Przegląd Hodowlany, 4, 12-15.

 33. 7. Sawera M., Gruszczyńska J., Świderek W., 2001, Charakterystyka markerów mikrosatelitarnych. Przegląd Hodowlany 4, 3-4

 34. 8. Sawera M., Gruszczyńska J., Świderek W., 2001, Wykorzystanie markerów mikrosatelitarnych w hodowli zwierząt gospodarskich. Przegląd Hodowlany 5, 9-12

 35. 9. Pacholewska A., Gruszczyńska J., 2009, Ciężki złożony niedobór odporności u wybranych gatunków ssaków Przegląd Hodowlany 8, 27-30

 36. 10. Czapla A., Gruszczyńska J., 2009, Podłoże genetyczne postępującego zaniku siatkówki u psa domowego. Przegląd Hodowlany12: 14-17

 37. 11. Ziółkowska K., Gruszczyńska J., 2010, Defekt adhezji leukocytów u wybranych gatunków ssaków. Przegląd Hodowlany 2, 4-8

 38. 12. Mikula I. Jr., Gruszczynska J. , Mikula I., 2010, Toll-like receptory a vírusové infekcie, INFOVET, M&M Wydawnictwo, nr 3/2010, XVII rocznik: 93-97

 39. 13. Wojtulewicz P., Gruszczyńska J., Siewruk K., 2011 Hiperkalemiczne porażenie okresowe u koni. Życie Weterynaryjne 86 (3): 196-201

 40. 14. Trzeciak M., Gruszczyńska J., 2011, Podłoże genetyczne cystynurii u psów. Życie Weterynaryjne 86 (7):518-522.

 41. 15. Czapla A., Gruszczyńska J., 2011, Charakterystyka genów z motywem T odpowiedzialnych za krótkoogoniastość i bezogoniastość oraz ich rola u wybranych gatunków zwierząt. Życie Weterynaryjne 86 (11): 850-856.

 42. 16. Haska A., Gruszczyńska J., Siewruk K., 2011 Dysplazja stawów biodrowych u psa domowego (Canis familiaris) - wybrane metody diagnostyczne - cz. 1. Przegląd Hodowlany 11: 27-32.

 43. 17. Haska A., Gruszczyńska J., Siewruk K., 2012 Dysplazja stawów biodrowych u psa domowego (Canis familiaris) - badania genetyczne - cz. 2 Przegląd Hodowlany 1: 21-25.

 44. 18. Duszyńska E., Gruszczyńska J., 2012 Zapaść powysiłkowa u psów. Życie Weterynaryjne 87 (8): 668-671.

 45. 19. Dębska A., Gruszczyńska J., 2013 Zwierzęta laboratoryjne w badaniach mutacji genu BRCA1. Życie Weterynaryjne 88 (1): 21 - 24.

 46. 2.3. Sekwencje DNA zarejestrowane w Banku Genów:

 47. 1. Gruszczyńska J., Brokowska K, Charon K.M., Świderek W.P., 2003, GeneBank sequence AY230000 - Ovis aries MHC class II antigen beta (OLA-DRB) gene, exon 2 and partial cds.

 48. 2. Gruszczyńska J., Brokowska K, Charon K.M., Świderek W.P., 2003, GeneBank sequence AY248695 - Ovis aries MHC class II antigen beta (OLA-DRB) gene, exon 2 and partial cds

 49. 3. PODRĘCZNIKI I SKRYPTY

 50. Nowak Z., Gruszczyńska J., 2007 „Wybrane techniki i metody analizy DNA” Wydawnictwo SGGW