Pracownicy

Monika Utzig


dr

Monika Utzig

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

+48 22 59 340 37

W 2001 r. ukończyła Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek finanse i bankowość, stopień doktora uzyskała w 2006 r. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Uczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu makroekonomii, finansów międzynarodowych i ryzyka. Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na rynku kredytowym i konsumpcji gospodarstw domowych. Autorka ok. 30 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych.

Curriculum Vitae

http://monika_utzig.users.sggw.pl/cvpl.pdf

Publikacje

 1. 1. Powiązania pomiędzy bankami a jednostkami samorządu terytorialnego w: Finanse publiczne w skali lokalnej i regionalnej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002, s. 113-125 – współautor Włodzimierz Wójcicki.

 2. 2. Wspieranie finansowania inwestycji w rolnictwie w: S. Urban (red.), Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 941, Wrocław 2002, s. 220-225.

 3. 3. Pozytywne i negatywne skutki napływu kapitału zagranicznego do polskiego systemu bankowego w latach 90-tych w: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 48 (2003), Warszawa 2003, s. 133-142.

 4. 4. Uwarunkowania jakości należności kredytowych w bankach w Polsce w kontekście rozszerzenia UE w: Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu, Wydawnictwo Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej

 5. 5. Adekwatność kapitałowa w bankach komercyjnych i spółdzielczych w Polsce w latach 1993-2002 w: Roczniki Naukowe SERiA, Tom IV, Zeszyt 3, Warszawa – Poznań – Puławy 2004, s. 77-82.

 6. 6. Znaczenie agencji oceniających (ratingowych) po wprowadzeniu w roku 2004 przez Komitet Bazylejski Nowej Umowy Kapitałowej w: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 52 (2004), Warszawa 2004, s. 101-112.

 7. 7. Wpływ wielkości kapitału banku na współczynnik wypłacalności w: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 55 (2005), Warszawa 2005, s. 45-55.

 8. 8. Zmiany jakości należności kredytowych banków a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w: Pałasz Leszek (red.) Przedsiębiorczość po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkc

 9. 9. Ryzyko w działalności gospodarczej w: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 59 (2006), Warszawa 2006, s. 31-41.

 10. 10. Zastosowanie modelu panelowego do badania nadwyżek kapitałowych w bankach komercyjnych w Polsce w: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 60 (2006), Warszawa 2006, s. 93-102.

 11. 11. Podatek rolny jako źródło dochodów własnych gmin w: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 62 (2006), Warszawa 2007, s. 17-27.

 12. 12. Ryzyko inwestycji w akcje na przykładzie branży spożywczej w: Roczniki Naukowe SERiA, Tom IX, Zeszyt 3, Warszawa – Poznań – Kraków 2007, s. 214-218.

 13. 13. Funkcje konsumpcji w krajach Unii Europejskiej w: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 72 (2008), Warszawa 2008, s. 131-144.

 14. 14. Ryzyko operacyjne w pomiarze adekwatności kapitałowej banku w: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 73 (2009), Warszawa 2009, s. 67-81.

 15. 15. Zależność pomiędzy konsumpcją a stopą procentową w Polsce w: Jerzy Sokołowski [red.], Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, tom 1, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 39, Wrocław 2009, s. 423-430.

 16. 16. Skłonność do konsumpcji w Polsce w: Roczniki Naukowe SERiA, Tom XI, Zeszyt 3, Warszawa – Poznań – Olsztyn 2009, s. 383-387.

 17. 17. Kryzys finansowy a konsumpcja w krajach Unii Europejskiej w: Jerzy Sokołowski, Michał Sosnowski, Arkadiusz Żabiński [red.], Ekonomia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 113, Wrocław 2010, s. 991-1002.

 18. 18. Skłonność do konsumpcji a poziom bogactwa w krajach Unii Europejskiej w: Roczniki Naukowe SERiA, Tom XII, Zeszyt 4, Warszawa – Poznań – Szczecin 2010, s. 351-356.

 19. 19. Odpowiedzialność społeczna banku na przykładzie BRE Bank SA w: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 83 (2010), Warszawa 2010, s. 129-140.

 20. 20. Wpływ dochodu bieżącego i permanentnego na konsumpcję w krajach Unii Europejskiej w: Jerzy Sokołowski, Grażyna Węgrzyn [red.], Ekonomia tom 2, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 168, Wrocław 2011, s. 339-349.

 21. 21. Zależność między przychodami a strukturą konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce w: Roczniki Naukowe SERiA, Tom XIII, Zeszyt 2, Warszawa – Poznań – Wrocław 2011, s. 509-514.

 22. 22. Zależność pomiędzy wydatkami konsumpcyjnymi gospodarstw domowych rolników a stopą procentową Narodowego Banku Polskiego w: Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomika Rolnictwa, Tom 98, Zeszyt 3, Warszawa 2011, s. 140-149.

 23. 23. Tendencje zmian oraz struktura kredytów i pożyczek dla rolników indywidualnych w: Roczniki Naukowe SERiA, Tom XIV, Zeszyt 3, Warszawa – Poznań – Białystok 2012, s. 420-424.

 24. 24. Zależność między stopą procentową Narodowego Banku Polskiego a zadłużeniem gospodarstw domowych, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 95 (2012), Warszawa 2012, s. 53-65.

 25. 25. Zadłużenie gospodarstw domowych w monetarnych instytucjach finansowych w: Jerzy Sokołowski, Magdalena Rękas, Grażyna Węgrzyn [red.], Ekonomia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 245, Wrocław 2012, s. 579-589.

 26. 26. Korzystanie z runku depozytowo-kredytowego przez rolników w Polsce, Roczniki ekonomii, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Tom 99, Zeszyt 4, Warszawa 2012, s. 64-74.

 27. 27. Regionalne zróżnicowanie konsumpcji i dochodów gospodarstw domowych w Polsce w: Roczniki Naukowe SERiA 2013, Zeszyt 2, s. 361-366.

 28. 28. Aktywa finansowe gospodarstw domowych a koniunktura gospodarcza, w: Ekonomia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.