Pracownicy

Joanna Fronczyk


dr inż.

Joanna Fronczyk

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Geoinżynierii

+48 22 59 352 07Wykształcenie

1. Mgr inż., SGGW w Warszawie, 2003: Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Marki. Specjalizacja: Technologie w Ochronie Srodowiska

2. Doktor inżynier, SGGW w Warszawie, 2008: Wykorzystanie mieszanek zeolitowo-piaskowych w przepuszczalnych barierach reaktywnych w rejonie składowisk

odpadów. Specjalizacja: GeotechnikaDydaktyka

• Składowanie odpadów

• Geotechnika œrodowiskowa

• Gospodarka odpadami

• Techniczne sposoby oczyszczania gruntów

• Mechanika gruntów

• UmweltgeotechnikObszar Naukowy

• Geotechnika œrodowiskowa

• Przepływ zanieczyszczeń w œrodowisku gruntowo-wodnym

• Oczyszczanie œrodowiska gruntowo-wodnego

Publikacje

 1. 1.Garbulewski K., Fronczyk J., 2004: Wpływ płynnych zanieczyszczeń na właściwości filtracyjne gruntów. Seminarium EU GeoEnvNet, Geoinżynierii Œrodowiska – transfer doświadczeń i dyrektyw UE do nowo przyjętych państw. Wyd. SGGW, Warszawa: 157-168.

 2. 2.Fronczyk J., Garbulewski K., 2004: Właściwości sorpcyjne gruntów w barierach hydraulicznych. Przeglšd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Œrodowiska. Rocznik XIII, Zeszyt 1 (28), Wyd. SGGW, Warszawa: 52 – 61.

 3. 3.Fronczyk J. 2004: Przepuszczalne bariery reaktywne (PBR) –nowa metoda oczyszczania środowiska wodno-gruntowego. Materiały budowlane 8’2004 (nr 384). Wydawnictwo Czasopism i Ksišżek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o., Warszawa: 23 – 25.

 4. 4.Fronczyk J., Garbulewski K., 2005: Modelowanie transportu zanieczyszczeń programem POLLUTEv6. Przeglšd Naukowy Inżynierii i Kształtowania Œrodowiska, Rocznik XIV, Zeszyt 2(32), Wyd. SGGW, Warszawa: 5 – 16.

 5. 5.Fronczyk J., 2006: Przepuszczalne bariery sorpcyjne - właściwości materiału aktywnego. Przeglšd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Œrodowiska, Rocznik XV, Zeszyt 1(33), Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 85 – 94.

 6. 6.Fronczyk J., Garbulewski K., Lech M., 2006: Hydraulic, sorption and resistivity characteristics of zeolite-sand mixture for PRBs. 5th ICEG Environmental Geotechnics 26.-30.06.06, Thomas Telford Ed., London: 140 – 147.

 7. 7.Fronczyk J., Garbulewski K., Kiedryńska L., Leszczyńska M., 2007: Zastosowanie metody adsorpcji błękitu metylenowego w badaniach powierzchni właściwej wybranych sorbentów. Inżynieria i Ochrona Œrodowiska, tom 10, nr 1: 45-57

 8. 8.Katzenbach R., Fronczyk J., Garbulewski K.: Evaluation of zeolite-sand mixtures as a reactive material towards landfill leachate. 11th Baltic Sea Geotechnical Conference 15.-18.09.2008, Wyd. PG: 875-882.

 9. 9.Fronczyk J., Garbulewski K., 2008: Application of POLLUTEv6 program in the interpretation of contaminant transport in PRB. Foundation of Civil and Environmental Engineering, 12: 21-32.

 10. 10.Garbulewski K., Fronczyk J., Leszczyńska M., 2008: Powierzchnia właściwa – podstawowy parametr charakterystyki materiałów reaktywnych. Przeglšd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Œrodowiska, Rocznik XVII, Zeszyt 4 (42): 122-130.

 11. 11.Fronczyk J., Garbulewski K., 2009: Kryteria doboru materiałów do wykonania przepuszczalnych barier reaktywnych (PBR) w rejonie składowisk odpadów. W pracy zbiorowej pod redakcjš: E. Dembickiego, M.K. Kumora, Z. Lechowicza: Problemy geotechniczne i środ

 12. 12.Fronczyk J., Garbulewski K., 2009: Selection of material suitable for permeable reactive barriers in vicinity of landfills. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Land Reclamation, No 41: 3-9

 13. 13. Lech M., Garbulewski K., Fronczyk J., 2009: Wykorzystanie metody elektrooporowej do badania zdolności sorpcyjnej materiałów reaktywnych. Przeglšd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Œrodowiska R XVIII, Z3 (45) pp. 3-13

 14. 14.Fronczyk J., Bškowski J., Garbulewski K., 2010: Charakterystyki wytrzymałościowe zeolitu i mieszanek zeolitowo-piaskowych w przepuszczalnych barierach reaktywnych. Przeglšd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Œrodowiska, Rocznik XIX, zeszyt 1(4

 15. 15.Fronczyk J., Garbulewski K, 2010: PRB – nanotechnology useful for protection of groundwater underneath landfill. Proc. International Geotechnical Conferece “Geotechnical Challenges in megacities” ed. by V.P. Petrukhin, V.M. Ulitsky, I.V. Kolybin, M.B.

 16. 16.Fronczyk J., Garbulewski K., 2010: Design procedure for permeable reactive barrier with zeolite-sand mixture. Proceedings of the 6th International Conference on Environmental Geotechnics. Environmental Geotechnics for Sustainable Development ed by Mano

 17. 17.Fronczyk J., Pawluk K., Michniak M., 2010: Application of permeable reactive barriers near roads for chloride ions removal. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Land Reclamation No 42(2) 2010: 249-259

 18. 18.Pawluk K., Fronczyk J., Garbulewski K., 2011: Przepuszczalne Bariery reaktywne w ochronie środowiska wzdłuż tras komunikacyjnych. W: (red) Anisimov S. i in. Nowoczesne rozwišzania w inżynierii i ochronie środowiska. Tom II, Wrocław:137 - 144

 19. 19.Fronczyk J., Pawluk K., Garbulewski K., 2012: Multilayer PRBs - effective technology for protection of groundwater environment in traffic infrastructure. Chemical Engineering Transaction, vol. 28, Rzym 2012: 67-72 DOI: 10.3303/CET1228012

 20. 21.Fronczyk J., Pawluk K.: Badania parametrów geośrodowiskowych do projektowania przepuszczalnych barier reaktywnych PBR. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 4/2012: 443-447

 21. 22.Fronczyk J., Pawluk K., Garbulewski K., 2013: Wspomaganie procesów samooczyszczania w ochronie środowiska gruntowo-wodnego metodą PBR. Inżynieria Morska i Geotechnika nr 1: 29-35

 22. 23.Pawluk K., Fronczyk J., Garbulewski K., 2013: Removal of dissolved metals from road runoff using zeolite PRBs. Chemical Engineering Transaction, vol. 32, Mediolan 2013: 331-336 DOI: 10.3303/CET1332056

 23. 24.Fronczyk J., Garbulewski K., 2013: Evaluation of zeolite-sand mixtures as reactive materials protecting groundwater at waste disposal sites. Journal of Environmental Sciences-China. Vol. 25, Is. 9, 2013: 1764-1772

 24. 25.Fronczyk J., Garbulewski K., 2013: Hydraulic conductivity of zeolite-sand mixtures permeated with landfill leachate. Challenges and innovators in geotechnics. Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineeri

 25. 26.Fronczyk J., Garbulewski K., 2013: Wpływ odcieków ze składowiska odpadów na właściwości hydrauliczne mieszanek zeolitowo-piaskowych w przepuszczalnych barierach reaktywnych. IX Konferencja technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie odpadów w przemyśle

 26. 27.Pawluk K., Fronczyk J., Garbulewski K., 2013: Właściwości reaktywne żelaza zerowartościowego (ZVI) w przepuszczalnych barierach reaktywnych. IX Konferencja technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie odpadów w przemyśle i Rolnictwie, 11-14 czerwca 2013