Pracownicy

Beata Fornal-Pieniak


dr

Beata Fornal-Pieniak

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Ochrony Środowiska

+48 22 59 320 66Beata Fornal-Pieniak ukończyła studia magisterskie w 2003 roku na kierunku architektury krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Podczas studiów magisterskich studiowała architekturę krajobrazu w ramach programu Erasmus (6 miesięcy) w Wageningen (Holandia). W roku 2007 ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Ochrony Środowiska na SGGW. Tytuł pracy doktorskiej to "Zróżnicowanie szaty roślinnej parków podworskich Krainy Kotlina Sandomierska". Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Ochrony Środowiska na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim (Erasmus) na SGGW, a także na uczuleniach zagranicznych m.in na Węgrzech, w Chorwacji, Niemczech, Portugalii, Słowacji, Turcji, Belgii czy Francji. W roku 2012 odbyła staż naukowy w Nitrze na Słowacji (3 miesiące).stanowisko: adiunkt

prowadzone przedmioty: szata roślinna - fitosocjologia, ekologia, ochrona krajobrazu,plany obszarowej ochrony przyrody, projektowanie zintegrowane, landscape protection (Erasmus), diversity of plant communities in Poland (Erasmus), natural lanscaping (Erasmus)

zainteresowania badawcze: roślinność parków wiejskich, rola parków wiejskich w krajobrazie wiejskim, obszary chronione w Polsce i na świecie, walory przyrodniczo-kulturowe gmin dla potrzeb rekreacji

członkostwo: ECLAS, FoEE, PKE

uczestnictwo: w szkołach letnich, konferencjach polskich i zagranicznych, w grantach

Curriculum Vitae

http://kos.sggw.pl/pracownicy.htm

Publikacje

 1. Fornal-Pieniak B., Wysocki Cz., 2007: Country parks as ‘green islands’ in agricultural landscape. Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. And Landsc. Architect. 28: 179-188

 2. Fornal-Pieniak B., Chyliński W. K. 2007: Spontaneous vegetation on roofs of abandoned industrial buildings - Annals of Warsaw University of Life Sciences– 28.145-155

 3. Fornal-Pieniak B. 2007: Szata roślinna parków wiejskich Kotliny Sandomierskiej –Flora of rural parks on example of Sandomierska Valley (w:) Bieniek J., Gambuś F. (red.) Sesja naukowa – Doktorant a rozwój nauk rolniczych. Wielokierunkowość bada

 4. Fornal-Pieniak B., Wysocki Cz., 2008: Influence of light on flora in herb layer of country parks. Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. And Landsc. Architect. 29: 131-136

 5. Fornal-Pieniak B, Wysocki Cz. 2009: Typy parków wiejskich w krajobrazie rolniczym na przykładzie Krainy Kotlina Sandomierska [Types of manor parks in agriculture landscape on example of Sandomierska Basin]. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 9: 2 (26) 51-5

 6. Fornal-Pieniak B, Wysocki Cz. 2009: Diversity of ancient forest plant species in country parks. Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. And Landsc. Architect. 30: 201-205

 7. Fornal-Pieniak B, Kosewska M. 2009: Walory środowiska kulturowego Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego na przykładzie gmin Gromnik i Ciężkowice [Cultural values of Ciezkowice-Roznowski Landscape Park on example of Gromnik and Ciezkowice communit

 8. Fornal-Pieniak B, Wysocki Cz. 2010: Różnorodność gatunkowa drzew w krajobrazie rolniczym na przykładzie parków wiejskich Krainy Kotlina Sandomierska [Diversity of tree plant species in agriculture landscape on example of manor parks in Sandomierska Basin]

 9. Fornal-Pieniak B, Wysocki Cz. 2010: Waloryzacja przyrodnicza miasta Brzesko. [Natural evaluation of Brzesko city]. Acta Scientiarum Polonorum, ser. Formatio Circumiectus 9 (4): 5-16

 10. Fornal-Pieniak B, Wysocki Cz. 2010: Struktura ekologiczna krajobrazu gminy Ciężkowice. [Ecological structure of Ciezkowice commune]. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie T 10 z. 4 (32): 45-52

 11. Fornal-Pieniak B. Wysocki Cz. 2010: Characteristic of plant colouration in herb layer of Bren-Podborze country park (Poland). Acta horticulturae et regiotecturae 2: 29-32

 12. Fornal-Pieniak B. 2011: Spontaneous vegetation as “green islands’ in urban landscape. Acta horticulturae et regiotecturae, supplement 65-68

 13. Fornal-Pieniak B. 2011: Patches and green corridors in Tarnów urban landscape. Settlement-Park-Landscape V. Revitalisation of green urban open spaces with consideration to changing environment, Slovak University of Agriculture in Nitra: 116-124.

 14. Fornal-Pieniak B. Wysocki Cz. 2011: Vegetation on embankment railway line in Tarnów. Druhové zloženie vegetácie násypu pozdĺž železničnej trate v Tarnowe. Ekologia (Bratislava) vol. 30 (4): 414-421

 15. Fornal-Pieniak B, Wysocki Cz. 2011: Zróżnicowanie florystyczne doliny rzeki Białej w Tarnowie [Floral diversity of Biala Valley in Tarnow]. Acta Scientiarum Polonorum, ser. Formatio Circumiectus 10 (2): 11-18

 16. Fornal-Pieniak B, Wysocki Cz. 2011: Ocena Żmudzkiego Parku Narodowego pod względem przyrodniczym i kulturowym Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 10 (2): 39-45

 17. Fornal-Pieniak B., Wysocki Cz. 2011: Ocena zabytków w krajobrazie kulturowym powiatu tarnowskiego w aspekcie turystyki [Evaluation of monuments in cultural landscape for tourism on example of Tarnow country]. w: Krajobraz kulturowy a turystyka 131-140 wy