Pracownicy

Katarzyna Fiszdon


dr inż.

Katarzyna Fiszdon

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

+48 22 59 365 71W 1981 roku ukończyłam studia na Wydziale Zootechnicznym SGGW obroną pracy magisterskiej na temat „Dziedziczenia umaszczenia u dogów niemieckich.” W tym samym roku podjęłam pracę w Instytucie Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. W roku 1988 uzyskałam tytuł doktora Nauk Rolniczych. Tematyka pracy doktorskiej dotyczyła „Dziedziczenia wybranych cech jakościowych owcy rasy wrzosówka”. W latach 1981-1992 pracowałam jako asystent w Instytucie Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt PAN Jastrzębiec. Od 1992 roku jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW.

Projekty badawcze:

Kierownik tematu : „Charakterystyka behawioru psów ras pasterskich i obronnych” (projekt wykonywany w ramach badań własnych, realizowany od 1996, wieloletni) – Kierownik tematu: „Otrzymywanie i testowanie biomodeli zwierząt laboratoryjnych” (projekt wykonywany w ramach badań własnych, realizowany od 1987, wieloletni) - Główny wykonawca: „Wpływ sposobu naboru, warunków utrzymania i systemu szkolenia psów policyjnych na skuteczność ich pracy” (grant KBN 2007 – 2009)

Wykonawca: „Zachowanie się i rozród wybranych gatunków ssaków w warunkach fermowych i w warunkach ogrodów zoologicznych” (projekt wykonywany w ramach badań własnych, realizowany od 1996, wieloletni)

Od 2007 roku Kierownik Studiów Podyplomowych „Pies w społeczeństwie- hodowla i zachowanie”

W latach 2009-2013 pełniłam funkcję Kierownika Myszarni KGiOHZ

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z Zakładem Kynologii Policyjnej w Sułkowicach

Członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego i Polskiego Towarzystwa Zoologicznego

W 2010 r otrzymalam Nagrodę Rektora I stopnia indywidualną za osiągnięcia dydaktyczne, a w 2011Nagrodę Rektora I stopnia zbiorowa za osiągnięcia dydaktyczne.

Od 1976 r jestem hodowcą psów rasowych i członkiem Związku Kynologicznego w Polsce. Od 1996 roku posiadam uprawnienia krajowego, a od 2000 roku Międzynarodowego Sędziego Kynologicznego.

Publikacje

 1. Fiszdon K., Redlicki M.: Szpice. Wyd. Mako, Warszawa 1996

 2. Empel W., Blenau B. Fiszdon K. – The incidence of hip displasia in dogs registered in The Warsaw Division of The Kennel Club. – Animal Science, 35, 1999: 73-84

 3. Kaleta T., Fiszdon K.: Wybrane zagadnienia z genetyki i zachowania się psów .Wyd. I,II SGGW, Warszawa, 1999, 2002.

 4. Fiszdon K. “Podstawy Genetyki i jej zastosowanie w hodowli psów” [w]„Podstawy kynologii dla kandydatów na asystentów i sędziów kynologicznych” (red. K. Fiszdon, A Redlicka), wyd. ZKWP Warszawa 2004, 27- 42

 5. Fiszdon K., Kozielewska A., 2005 „Porównanie wybranych zachowań rozrodczych myszoskoczka mongolskiego (Meriones unguiculatus;Milne-Edwards,1867) i myszy kolczastej egipskiej (Acomys cahirinus; Desmorest 1819).”Roczniki Naukowe Polskiego Towarz

 6. Fiszdon K., Niżnikowski R. , Popielarczyk D., Cieśliński K. 2008 “Main trends In changing body measurements in Wrzosówka ewes kept extensively in semi-open sheds.” Annals of Animal Science, vol 8, no 4, pp 381-386

 7. Narojek T., Fiszdon K., Hanysz E., 2008 „Canine elbow dysplasia in different breeds” Bull. Vet. Inst. Pulawy 52, 169-173

 8. Fiszdon K., Czarkowska K., 2008 “Social behaviours in siberian huskies” Animal Science no 45 pp. 19-28

 9. Gruszczyńska J., Fiszdon K., Charon M.K., 2008 “Polymorphism of RPE65 gene in the Polish Briard population.” Animal Science no 45 pp. 39-46

 10. Kaleta T., Fiszdon K., Kondrakiewicz P.2009: Some environmental factors influencing welfare of service dogs during non-working period. Wyd. SGGW, 30 str

 11. Fiszdon K. Kowalczyk I. 2009: Litter size, puppy weight at birth and growth rates in different breeds of dogs. Animal Science no 46 pp. 161-168

 12. Fiszdon K., Góral K., Narojek J. 2010: , Occurence of behavioural disorders in domestic cats. Animal Science No 47 pp.11-24

 13. Kaleta T., Pisula W., Fiszdon K., Kondrakiewicz P. 2011: Individual differences in police dog handlers Polish Psychological Bulletin, vol. 42 Original Papers

 14. Fiszdon K., 2011: Wykorzystanie psów pasterskich w owczarstwie [w Hodowla, Chów i Użytkowanie Owiec red. R. Niżnikowski] wyd.Wieś Jutra str 284-293

 15. Fiszdon K., Boruta A.: Analiza przypadków pokąsania przez psy. Część I. Jakie psy kąsają? Życie Weterynaryjne 2012 87(12) p 1022-1026