Pracownicy

Wioleta Drobik-Czwarno


dr

Wioleta Drobik-Czwarno

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

+48 22 59 365 82Udział w projektach badawczych:

• Grant międzynarodowy realizowany w ramach 7 programu ramowego UE, Numer umowy: KBBE-2009-3-245140, 3SR - Sustainable Solutions for Small Ruminants, zadanie badawcze: WP4: Mining of Genomic Information for Ovulation Rate in Sheep. Wykonawca.

• Grant dla młodego naukowca (SGGW) (kierownik projektu): Temat projektu: Ocena frekwencji dwóch mutacji wpływających na poziom plenności w populacji owiec olkuskich oraz ich efektów fenotypowych w cechach reprodukcyjnych. Numer rozliczenia projektu: 505-10-070200-M00377-99. Pozostali uczestnicy: Elżbieta Martyniuk, Zuzanna Nowak.

• Udział w grancie współfinansowanym przez HyLine Interantional i Egg Industry Center: “Identifying genetic basis for resistance to avian influenza in commercial egg layer chickens”

• Udział w projekcie IMAGE- Innovative Management of Animal Genetic Resources, Horyzont 2020

Staże naukowe

• 07.04.2015 – 30.09.2015 - Staż finansowany przez HyLine International – Iowa State University, Department of Animal Science, Iowa, Ames - Analiza danych pochodzących z sekwencjonowania nowej generacji w ośmiu liniach kur nieśnych Hy-Line International. Opiekunowie stażu: Prof Jack Dekkers, Dr Anna Wolc, Prof James Reecy.

• 06.03.2016 – 27.05.2016 - Wyjazd w ramach własnego funduszu stypendialnego SGGW – Iowa State University, Department of Animal Science, Iowa, Ames. Wykrywanie warinatów liczby kopii (ang. CNV) na podstawie mikromacierzy SNP + uczestnictwo w grancie dotyczącym ptasiej grypy (szczegóły w podpunkcie o granatach). Opiekunowie stażu: Prof Jack Dekkers, Dr Anna Wolc.

Rozwój zawodowy

• Uczestnictwo w kursie (5 dni): “Mathematical modeling of infection dynamics” May 23-27, 2016, at Iowa State University, Ames, IA, US. Prowadzący: Andrea Doeschl-Wilson, Osvaldo Anacleto.

• Uczestnictwo w szkole zimowej (Listopad 2015, 5 dni): "Gene2Farm Winter School 2015 - Genomic Data Analysis and beyond" Piazenza Italy. Piacenza (Italy) on 9-13th November 2015.

• Uczestnictwo w kursie (Maj 2015, 5 dni): “Design of breeding programs with genomic selection”. Iowa State University Summer Course, May 18-22, 2015. Prowadzący: Julius van der Werf, Jack Dekkers.

Publikacje

 1. Wojciechowska, M. Nowak, Z. Gurgul, A. Olech, W. Drobik, W. Szmatoła, T. 2017. Panel of informative SNP markers for two genetic lines of European bison: Lowland and Lowland–Caucasian. Animal Biodiversity Conservation 40.1: 17 – 25.

 2. Drobik W., Martyniuk E. 2016. Inbreeding and its impact on the Polish Olkuska sheep population. Small Ruminant Research 137: 28-33.

 3. Drobik W, Martyniuk E., 2014. Practical aspects of genetic management of small populations - the Olkuska sheep example,. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A – Animal Science. DOI: 10.1080/09064702.2014.959554

 4. Demars J., Fabre S., Sarry J., Rossetti R, Gilbert H., Persani L., Tosser-Klopp G., Mulsant P., Nowak Z., Drobik W, Martyniuk E., Bodin L. 2013. Genome-Wide Association Studies Identify Two Novel BMP15 mutations Responsible For An 6 Atypical Hyperprolific

 5. Demars J., Fabre S., Sarry J., Rossetti R., Persani L., Tosser-Klopp G., Mulsant P., Nowak Z., Drobik, W., Martyniuk E., Bodin L. 2012. Two novel mutations in the bone morphogenetic protein 15 gene are associated with increased ovulation rate, but no ster

 6. Drobik W., Martyniuk E., Szwaczkowski T. 2011. Problemy kształcenia w zakresie genetyki i hodowli zwierząt na świecie” Przegląd Hodowlany 7:1-6.

 7. Drobik W., Martyniuk E., 2009. Analysis of inbreeding in highly prolific olkuska sheep flock. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science No 46, 153-160

 8. Doniesienia konferencyjne – wystąpienia oraz postery

 9. Wolc A., Drobik W., Arango J., Fulton J., Settar P., Jankowski T., O’Sullivan N.P., Preisinger R., Dekkers J. 2016. Genome wide association analysis for Avian Influenza resistance in chicken. World Poultry Congress. Beijing China. Poster.

 10. Drobik W., Martyniuk E. 2013. Potencjał reprodukcyjny owcy olkuskiej uczestniczącej w krajowym programie ochrony zasobów genetycznych. LXXVIII Zjazd Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Sesja Młodych Naukowców, 9 – 11 września 2013, Krak

 11. Drobik W., Martyniuk E. Analiza zmienności genetycznej w populacji owcy olkuskiej uczestniczącej w krajowym programie ochrony zasobów genetycznych. 2013. Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich – praktyczne wykorzystanie – teraźniejszość i prz

 12. Drobik W., Góral K. Analiza genetyczna małych populacji na podstawie danych rodowodowych – dostępne algorytmy i oprogramowanie. 2013. III Konferencja PolLASA „Zwierzęta w badaniach naukowych” 9-11 wrzesień 2013, Warszawa.

 13. Drobik W., Wojciechowska M., Demars J., Nowak Z., Martyniuk E. 2014. Analiza struktury genetycznej populacji owiec rasy olkuskiej w oparciu o dane rodowodowe oraz analizę markerów SNP. I Konferencja Młodych Naukowców „Biotechnologia w produkcji zwie

 14. Demars J., Fabre S., Sarry J., Rosetti R., Persani L., Tosser-Klopp G., Mulsant P., Nowak Z., Drobik W., Martyniuk E., Bodin L. 2012. Two new mutations affecting ovulation rate in sheep; The 63rd Annual Meeting of the European Association for Animal Prod

 15. Bodin L., Demars J., Drobik W., Fabre S., Hanrahan J.P., Keane O., Martyniuk E., Mulsant P., Nowak Z., Persani L., Rossetti R., Sarry J., Tosser-Klopp G. 2012. Novel mutations controlling ovulation rate in sheep. 33rd Conference of the International Socie

 16. Wojciechowska M., Nowak Z., Gurgul A., Drobik W., Olech W. 2014. Analiza danych otrzymanych w wyniku skanowania mikromacierzy SNP. I Konferencja Młodych Naukowców „Biotechnologia w produkcji zwierzęcej”. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.