Pracownicy

Włodzimierz Wojciech Chojnacki


dr hab.

Włodzimierz Wojciech Chojnacki

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Socjologii

+48 600 359 227

W 1990 r. uzyskałem stopień naukowy doktora, a w 2010 doktora habilitowanego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1998 roku prowadziłem działalnoœć dydaktyczną i naukowo-badawczą w obszarze socjologii wojska, socjologii i filozofii bezpieczeństwa, pedagogiki pracy oraz doradztwa zawodowego i zasobów ludzkich w Akademii Humanistycznej w Pułtusku Akademii Obrony Narodowej (1998-2006) następnie rozwinšłem działalnoœć naukowš z zakresu socjologii grup jednorazowych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2010-2012. Moje doœwiadczenie zawodowe wynika z pełnienia wielu funkcji: Kierownika Katedry Filozofii i Socjologii w Akademii Obrony Narodowej w latach 2000-2006; przedstawiciela Polski w Panelu Doradczym NATO ds. Dynamiki i Dynamiki Nauk Społecznych w latach 2006-2009; adiunkta w Zakładzie Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2010-2010; wykładowcy w Katedrze Socjologii WSOWL we Wrocławiu (2011-2013) oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarzšdzania w Warszawie (2012-2017. Moje osišgnięcia naukowo-badawcze w obszarze humanistyki i nauk społecznych koncentrujš się wokół: pedagogiki pracy, socjologii organizacji, zarzšdzania zasobami ludzkimi oraz organizacji i zarzšdzania administracjš publicznš. Jestem członkiem m.in: Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego(ISA), Europejskiego Stowarzyszenia Socjologicznego (ESA, Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii (PTOT). Autorem 4 ksišżek i współautorem 4 monografii. Opublikowałem 138 artykułów naukowych w czasopismach i monografiach. Promotorem dwóch rozpraw doktorskich obronionych w 2017 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz recenzentem trzech prac doktorskich.

Publikacje

 1. Wykaz publikacji

 2. Monografie autorskie i współautorskie:

 3. 1. Słownik pedagogiki pracy i ZZL, Wyd. Akademia Humanistyczna w Pułtusku 2014 (współautor)

 4. 2. Wojsko i społeczeństwo w erze płynnej globalizacji, Wyd. Wyższa Szkoła Wojsk Lšdowych we Wrocławiu 2013.

 5. 3. Profesjonalizacja wojska w teorii i badaniach socjologicznych, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2008.

 6. 5. Army professionalization in sociological studies. Published by National Defense University, Warsaw 2008.

 7. 6. Socjologiczna analiza profesjonalizacji wybranych armii NATO i Wojska Polskiego, Wyd. Akademii Obrony Narodowej 2005.

 8. 7. Człowiek w nowoczesnej organizacji. Wybrane zagadnienia doradztwa zawodowego i personalnego, Wyd. A. Marszałek 2005. (współautor)

 9. 8. Filozofia bezpieczeństwa. Podręcznik akademicki, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2004.

 10. 9.Etyka bezpieczeństwa. Podręcznik akademicki, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2004. (współautor)

 11. 10.Socjologiczne aspekty tendencji instytucjonalno-organizacyjnego rozwoju wojska. Podręcznik akademicki”, Wyd. AON, Warszawa 2004.

 12. Redakcja naukowa publikacji:

 13. 1.Optymalizacja procesów zarzšdzania kryzysowego”, Wyd. Starostwo Powiatowe w Lubaniu, Lubań 2011.

 14. 2.Tendencje instytucjonalno-organizacyjnego rozwoju sił zbrojnych, Wyd. AON, Warszawa 2002.

 15. Wybrane artykuły :

 16. 1.Kultura kierowania w organizacji. Zarys teorii i wyniki badań, [w:] Kultura zarzšdzania (red. nauk),W. Kowalczewski, B. R. Kuc, Warszawa 2016.

 17. 2.Zastosowanie zarzšdzania procesowego w projektowaniu sieci współzarzšdzania samorzšdów terytorialnych [w:] Metody i koncepcje podejœcia procesowego w zarzšdzaniu (red. nauk.), A. Bitkowska, E. Weiss, Wyd. Wyższa Szkołš Finansów i Zarzšdzania, Warszawa 2

 18. 3.Edukacja dla bezpieczeństwa w cywilizacji kognitywnej i płynnej ponowoczesnoœci [w:] Społeczny i edukacyjny wymiar inicjatyw proobronnych w Polsce – stan obecny i perspektywy (red.). B. Wiœniewska–PaŸ, M. Liberacki, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocł

 19. 4.Reproduction of Educational inequities, [in:] Transformations Interdisciplinary Journal, Published by Center of Impact Assessment Studies and Forecasting, Warsaw 2015.

 20. 5.Antropologia teoretyczno-metodologicznych kompozycji i dekompozycji tożsamoœci bezpieczeństwa narodowego, [w:] Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego (red.), Kitler W, Koœmider T., Warszawa 2015.

 21. 6.Przesłanki kulturowe edukacji dla bezpieczeństwa a jakoœć kształcenia studentów, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa. O kształtowaniu kultury bezpieczeństwa, Wyd. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2015.

 22. 7. Procesowo zorientowane kształcenie studentów na kierunku bezpieczeństwo narodowe, [w:] Metody podejœcia procesowego w organizacjach. Teoria i praktyka (red.), Weiss E, Bitkowska A., Warszawa 2015.

 23. 8.Mikrostruktury społeczne w perspektywie socjologii i psychologii społecznej, [w:] Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii (red.), L. Kanarski, Koter M, Loranty K, Urych I., Wyd. Akademia Obrony Narodowej 2015

 24. 9.Threats and risks connected with transition from work to unemployment, [w:] Zarzšdzanie Teoria i Praktyka nr 10 z 2014 roku, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa 2014

 25. 10.Security in the European Context, [in:] Acta Universitas Wratislaviensis, Uniwersytet Wrocławski seria Socjologia LIV, Wrocław 2013.

 26. 11.Paradox – wirtualne uniwersytety a edukacja humanistyczna, [w:] L. Zacher (red. nauk), Wirtualizacja problemy wyzwania skutki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013.

 27. 12.Future cyberspace war and its impact on Polish Armed Forces, [in:] Journal of Science of the gen. T. Kosciuszko Military Academy of Land Forces. January-March, No 1 (63), Wrocław 2012.

 28. 13.Koncepcje i wyznaczniki bezpieczeństwa. Transformacja bezpieczeństwa. B. Wiœniewski (red. nauk) Bezpieczeństwo w teorii i badaniach, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2011.

 29. 14.Outline of a New Interdisciplinary Model for Research Tangible and Intangible Security, INTERNAL SECURITY, Semiannual Journal, Published by the Police Academy in Szczytno, January-June 2011.

 30. 15.Bezpieczeństwo w europejskim i amerykańskim modelu demokracji, TRANSFORMACJE DEMOKRACJI Doœwiadczenia Trendy Turbulencje Perspektywy (red. nauk) L. Zacher, Wydawnictwo Difin, Akademia Leona KoŸmińskiego, Warszawa 2011.

 31. 16.Społeczne, edukacyjne i militarne problemy globalizacji, Kwartalnik Bellona, Wyd. Bellona 1/2011, Warszawa 2011.

 32. 17.Szkolenie w formie samokształcenia kierowanego, W. Horyń, J. Maciejewski (red. nauk), Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

 33. 18.Prowadzenie szkoleń metodš wymuszonego kontrastowania, Szkolenie bhp w firmie, Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 2010.

 34. W sumie 138 artykułów naukowych