Pracownicy

Włodzimierz Buraczyk


dr hab.

Włodzimierz Buraczyk

Wydział Leśny

Katedra Hodowli Lasu

+48 22 59 381 04Pracuje w Katedrze Hodowli Lasu od 1988 roku. Do 1998 roku na stanowisku asystenta, od 1998 do 2008 roku jako adiunkt i od 2008 jako starszy wykładowca.

W początkowym okresie pracy zajmował się szkółkarstwem leśnym i selekcją drzew dleśnych, po obronie doktoratu w 1998 roku rozszerzył zakres zainteresowań na zagadnienia związane z hodowlą lasu.

Kierownik trzech wieloletnich tematów badawczych oraz aktywny uczestnik większości innych tematów badawczych realizowanych w Katedrze Hodowli Lasu.

Aktualnie prowadzący przedmioty:

- Selekcja drzew leśnych, nasiennictwo, szkółkarstwo leśne -studia stacjonarne pierszego stopnia na Wydziale Leśnym,

- zajęcia specjalizacyjne z zakresu nowoczesnych technologii stosowanych w szkółkarstwie leśnym oraz wykorzystania badań genetycznych w leśnictwie - studia stacjonarne pierszego stopnia i niestcjonarne drugiego stopnia na Wydziale Leśnym,

- seminarim i konserwatorium - na wszystkich kierunkach leśnictwa,

- gospodarka leśna a ochrona środowiska oraz zajęcia fakultatywne na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW.

Promotorstwo 84 prac magisterskich oraz 65 inżynierskich.

Publikacje

 1. Stanisław Gunia Henryk Żybura Włodzimierz Buraczyk

 2. Needle length and dry matter content compared with tree height of Scots pine (Pinus sylvestris L.) of Europaen provenances in an experimental plantation in Central Poland.

 3. Ann. Warsaw Agricult.-SGGW, For. and Wood Technol. 1991, 41:69-77.

 4. Jacek Zakrzewski Włodzimierz Buraczyk

 5. The methodical study upon iduced rizogenesis of Quercus robur L..

 6. Ann. Warsaw Agricult.- SGGW, For. and Wood Technol. 1991, 42: 77-82.

 7. Jacek Zakrzewski Włodzimierz Buraczyk

 8. Survival of interfascicular isolated shoots of Pinus sylvestris L. placed in greenhous culture conditions.

 9. Ann. Warsaw Agricult.-SGGW, For. and Wood Technol. 1991. 42: 83-88.

 10. Stanisław Gunia Włodzimierz Buraczyk

 11. The content of ash and nutrients in the needles of 1/2 Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings representing 20 domestic provenances.

 12. Ann. Warsaw Agricult. Univ. SGGW, For. And Wood Technol., 1999, 49.

 13. Włodzimierz Buraczyk, Stanisław Drozdowski, Henryk Szeligowski, Leszek Gawron

 14. Dynamika przyrostu grubości świerków różnych pochodzeń w latach 1983-1999 na powierzchni porównawczej w Leśnictwie Głuchów w LZD Rogów.

 15. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 2002, nr 395. Sesja Naukowa z.87: 15-30.

 16. Włodzimierz Buraczyk.

 17. Wpływ grubości i wysokości świerków na ich owocowanie w Puszczy Białowieskiej. The effect of the width and height on fruit production of Norway spruce in the Białowieża Primeval Forest.

 18. Sylwan, 2002, 4: 25-33.

 19. Włodzimierz Buraczyk Tomasz Kaźmierczak

 20. Wpływ terminu i warunków pogodowych na udatność szczepienia jawora i olszy czarnej metodą przystawki jednopąkowej. The effect of the time and weather conditions on sycamore and black alder grafting performance using a chip budding method.

 21. Sylwan, 2003, 4:20-27.

 22. Włodzimierz Buraczyk

 23. Relation between social status and seed production in Norway spruce trees (Picea abies [L.] Karst.)

 24. Annals of Warsaw Agricultural University. Forestry and Wood Technology 2006, nr 60, s. 85-93 ;

 25. Włodzimierz Buraczyk, Henryk Szeligowski

 26. Wpływ wilgotności i gatunku gleby na wzrost sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z zakrytym systemem korzeniowym

 27. Leśne Prace Badawcze 2008, Vol. 69, nr 4, s. 291-297

 28. Włodzimierz Buraczyk

 29. Morphological changeability of cones of Norway spruce [Picea abies (L.) Karst.] in the Białowieża Forest

 30. Folia Forestalia Polonica. Seria A 2009, Vol. 51, nr 2, s. 154-160 ;

 31. Włodzimierz Buraczyk

 32. Właściwości nasion a cechy morfologiczne siewek sosny zwyczajnej (pinus sylvestris L.)

 33. Leśne Prace Badawcze 2010, Vol. 71, nr 1, s. 13-20

 34. Włodzimierz Buraczyk, Magdalena Kapuścińska

 35. Effects of pruning of vertical roots on growth of one-year Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings in the first year after transplanting

 36. Folia Forestalia Polonica. Seria A 2010, Vol. 52, nr 1, s. 26-32 ;

 37. Bogdan Brzeziecki, Włodzimierz Buraczyk

 38. Sukcesja na gruntach porolnych

 39. Postępy Techniki w Leśnictwie 2010, nr 110, s. 13-17 ;

 40. Włodzimierz Buraczyk, Stanisław Drozdowski, Henryk Szeligowski, Leszek Gawron, Maria Karpiuk

 41. Wpływ skracania systemów korzeniowych dwuletnich sadzonek świerka pospolitego (Picea abies L. Karst.) na ich wzrost po posadzeniu

 42. Sylwan 2011, R. 155, nr 7, s. 482-492

 43. Bogdan Brzeziecki, Stanisław Drozdowski, Dorota Zawadzka, Jerzy Zawadzki, Włodzimierz Buraczyk, Leszek Gawron, Kamil Bielak

 44. Ocena preferencji środowiskowych głuszcza Tetrao urogallus i możliwość ich uwzględnienia w realizacji zadań z hodowli lasu.

 45. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2011, R. 13, z. 2, s. 266-274 ;

 46. Henryk Szeligowski, Leszek Bolibok, Włodzimierz Buraczyk, Stanisław Drozdowski

 47. Analiza wybranych cech jodły pospolitej (Abies alba Mill.) na powierzchni proweniencyjnej w Rogowie

 48. Leśne Prace Badawcze 2011, Vol. 72, nr 3, s. 225-231

 49. Stanisław Drozdowski, Leszek Bolibok, Włodzimierz Buraczyk, Patryk Wiśniowski

 50. Wpływ terminu sadzenia i sposobu zabezpieczenia przed zwierzyną płową na wzrost upraw dębowych na gruntach porolnych

 51. Sylwan 2011, R. 155, nr 9, s. 610-621

 52. Włodzimierz Buraczyk, Henryk Szeligowski, Stanisław Drozdowski, Marta Aleksandrowicz-Trzcińska

 53. Wpływ wilgotności i gatunku gleby na wzrost mikoryzowanych sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

 54. Leśne Prace Badawcze 2012, Vol. 73, nr 1, s. 57-64

 55. Włodzimierz Buraczyk, Henryk Szeligowski, Marta Aleksandrowicz-Trzcińska, Stanisław Drozdowski, Przemysław Jakubowski

 56. Wzrost mikoryzowanych i niemikoryzowanych sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w warunkach zróżnicowanej wilgotności i żyzności podłoża .

 57. Sylwan 2012, R. 156, nr 2, s. 100-111

 58. Stanisław Drozdowski, Bogdan Brzeziecki, Henryk Żybura, Barbara Żybura, Leszek Gawron, Włodzimierz Buraczyk, Jacek Zajączkowski, Leszek Bolibok, Henryk Szeligowski, Kamil Bielak, Zdzisława Widawska

 59. Wieloletnia dynamika starodrzewów w zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej: gatunki ekspansywne i ustępujące

 60. Sylwan 2012, R. 156, nr 9, s. 663-671

 61. Bogdan Brzeziecki, Andrzej Keczyński, Jacek Zajączkowski, Stanisław Drozdowski, Leszek Gawron, Włodzimierz Buraczyk, Kamil Bielak, Henryk Szeligowski, Michał Dzwonkowski

 62. Zagrożone gatunki drzew Białowieskiego Parku Narodowego (Rezerwat Ścisły)

 63. Sylwan 2012, R. 156, nr 4, s. 252-261

 64. Stanisław Drozdowski, Tadeusz Andrzejczyk, Włodzimierz Buraczyk, Sławomir Turkot

 65. Wysokość dwunastoletnich odnowień dębu szypułkowego na różnej wielkości gniazdach o wydłużonym kształcie w kierunku wschód−zachód.

 66. Sylwan 2013, R. 157, nr 6, s. 434-441