Pracownicy

Katarzyna Boratyńska


dr

Katarzyna Boratyńska

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Finansów

+48 22 59 342 31Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku (dyplom z wyróżnieniem), Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy w Warszawie (Studium Przygotowawcze dla Ekspertów i Doradców Podatkowych) oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie (Studia Podyplomowe Rachunkowość finansowa i zarządcza). W 2013 r. odbyła staż naukowy zagraniczny w Wielkiej Brytanii w Strathclyde University Glasgow, Strathclyde Business School, Department of Accounting and Finance. W semestrze zimowym 2011/2012 odbyła staż naukowy w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, Zakładzie Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbyła także kilka krótkoterminowych wyjazdów badawczych lub dydaktycznych w Niemczech, Chorwacji (CEEPUS), Rosji, Ukrainie.

Adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW w Warszawie (Zakład Rachunkowości, Finansów Przedsiębiorstw i Bankowości).

Zainteresowania badawcze dotyczą tematyki bankructwa przedsiębiorstw agrobiznesu. Kierownik projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki Nr DEC-2011/01/B/HS4/00841 pt. Przyczyny bankructwa przedsiębiorstw w wybranych branżach przemysłu spożywczego (lata 2011-2013). Ekspert II Konferencji INSO 2010 Ekonomia i Prawo Upadłości Przedsiębiorstw - Polityka drugiej szansy zorganizowanej przez Instytut Allerhanda. http://inso.allerhand.pl/index.php/eksperci-2010.html

Autorka ponad 60 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Wykaz publikacji naukowych od 2006r. zamieszony jest na http://www.bg.sggw.waw.pl/ w zakładce Publikacje pracowników. Prowadzenie szkoleń z zakresu analizy danych finansowych (2006-2007) oraz finansów gospodarstwa rolnego (2005-2007).

Uczestniczka programu unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów; przedmiot finanse prowadzony e-learningowo w ramach studiów e-Rolnictwo. Posiada Certyfikat London Chamber of Commerce and Industry Examination Board English for Business: Spoken English for Industry and Commerce; (SEFIC).

Członek Editorials Board Journal of Economy, Business and Financing. Recenzentka w China-USA Business Review oraz Chinese Business Review. Członek International Farm Management Association (IFMA), SERiA oraz Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda. Członek Komisji Rady Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW ds. Współpracy Międzynarodowej (2005-2008), członek Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW (2008-2012), członek Komisji Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych ds. Nauki, Zespół ds. badań i publikacji (2008-2012).

Zainteresowania pozazawodowe: muzyka, taniec, birofilistyka

Curriculum Vitae

http://katarzyna_boratynska.users.sggw.pl/

Publikacje

 1. 1.Polish Consumers' Reaction to Changes in Prices of Food Products during the Financial Crises (artykuł współautorski, udział 33%) Transforming agriculture between policy, science and the consumer, Proceedings Volume 1, IFMA 19 Congress 21-26.07.2013. SGG

 2. 2.Faza schyłkowa oraz przesłanki bankructwa przedsiębiorstw agrobiznesu i gospodarstw rolniczych Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw (red naukowa A. Adamska, E. Mączyńska)Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2013, s. 137-151

 3. 3.The Theoretical Aspects of Measuring the Costs of Corporate Bankruptcy Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy Growth Perspectives in Europe Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Uniwersytet Ekonomiczny im. Mikołaja K

 4. 4.Zagrożenie bankructwem wybranych przedsiębiorstw branży spirytusowej w okresie wahań koniunkturalnych gospodarki (artykuł współautorski z Beatą Kabulską, udział 50%) Innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach kryzysu (red.) S. Partycki KUL SGH Lublin

 5. 5.Survival Rates of Companies: the Case of Poland AD ALTA Journal of Interdisciplinary Research, Volume 3, issue 1 (peer-reviewed journal of international scope), Relevant Results and Theoretical Developments of Science and Research in Central and Easter

 6. 6.Bankructwo przedsiębiorstw agrobiznesu oraz gospodarstw rolniczych zlokalizowanych na obszarach peryferyjnych Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2012, T. 14, z. 4, s. 11-16

 7. 7.Przyczyny oraz koszty upadłości Zakładów Mięsnych Płock S.A Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2012, z. 107, s. 285-294

 8. 8.Survival Rates of Newly-Established Enterprises in Poland MMK 2012 MAGNANIMITAS ASSN. EUROPEAN ACADEMICS Hradec Kralove, Czechy, ISBN 978-80-905243-3-0, 2012, s. 1012 8211; 1018, Vol. III open access

 9. 9.Analiza bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Dolnym Śląsku z uwzględnieniem wpływu na rynek pracy, (artykuł współautorski, udział 50%)

 10. W: Badanie atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału gospodarczego Dolnego Śląska w ujęciu lokalnym: raport na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Warszawa 2011, s. 57-126

 11. 10.Scale of Bankruptcies of Enterprises in Poland Economic Science for Rural Development No. 24, Łotwa, 2011, s. 149-156

 12. 11.Restrukturyzacja jako narzędzie realizacji planu naprawczego Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 172, Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw (red. naukowy prof. S. Wr

 13. 12.Bankructwo przedsiębiorstw w Polsce Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 13, Z. 1 Warszawa, Poznań, Wrocław 2011, s. 41-44

 14. 13.Metody przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Irlandii i Czech (artykuł współautorski, udział 70%) Wieś Jutra, nr 5-6 (154, 155) Warszawa 2011, s. 45-47

 15. 14.Pomiar bezpośrednich i pośrednich kosztów bankructwa przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 142 Poznań 2010, s. 560-571

 16. 15.Przyczyny bankructwa przedsiębiorstw agrobiznesu Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 12, z. 3, Warszawa- Świnoujście 2010, s. 28-32

 17. 16.Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 549 Ekonomiczne Problemy Usług nr 39, Uniwersytet Szczeciński Szczecin 2009, s. 450-457.

 18. 17. Koszty bankructwa przedsiębiorstwa na świecie i w Polsce - przegląd dotychczasowych badań Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 78 Warszawa 2009, s. 175-186

 19. 18.Rynek piwa w Polsce i perspektywy jego rozwoju Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 75 Warszawa 2009, s. 5-13.

 20. 19.Pomiar i klasyfikacja kosztów upadłości przedsiębiorstw na świecie i w Polsce Wieś Jutra, nr 3 (128) Warszawa 2009, s. 34-36.

 21. 20.Wybrane ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce Administracja i Społeczeństwo nr 3: Administracja, Polityka, Ekonomia, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie Warszawa 2009, s. 155-163

 22. 21.Wybrane metody przewidywania upadłości przedsiębiorstw Roczniki Naukowe SERiA, Tom X, Zeszyt 3 Warszawa-Poznań-Lublin 2008, s. 41-46.

 23. 22.Economic aspects of insolvency of enterprises in Poland, In: Agricultural Markets and Trade: Evidence and Perspective of V4Region and its Neighbour Ukraine; Proceedings of the Papers from the International Scientific Workshop, Kiev, Ukraine, November 5

 24. 23.Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw Roczniki Naukowe SERiA, Tom IX, Zeszyt 3 Kraków 2007, s. 30-33.

 25. 24.Bankructwo przedsiębiorstwa - korzyści czy koszty? Wieś Jutra, nr 12 (113) Warszawa 2007, s. 28-30.

 26. 25.Changes of the Beer Market in Poland, Economic Science for Rural Development; Primary and Secondary Production, Consumption, Academy of Agricultural and Forestry Sciences of Latvia Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia, N. 13, 2007, p. 53-

 27. 26.Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność przedsiębiorstw branży piwowarskiej, W: Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw - ujęcie regionalne i sektorowo-branżowe Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM", Tom 2 Warsza

 28. 27.Beer production in Poland and worldwide Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. Vo. VII, No. 6. Warszawa Poznań 2006, p. 21-24.

 29. 28.Konkurencyjność przedsiębiorstw piwowarskich po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, W: Integracja a konkurencyjność przedsiębiorstw w Unii Europejskiej Rozdział w monografii Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Ja

 30. 29.Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego /na przykładzie branży piwowarskiej/ Roczniki Naukowe SERiA, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o. Warszawa 2005, s. 26-30.

 31. 30.Inwestycje zagraniczne w przemyśle spożywczym i ich skutki na przykładzie branży piwowarskiej Wieś Jutra 2005, nr 12, s. 10-11

 32. 31.Napływ kapitału zagranicznego w opinii kierownictwa wybranych browarów Raport część 1 Agro Przemysł, Wyd. BMP sp. z o.o Racibórz 2005, nr 3, s. 81-83.

 33. 32.Napływ kapitału zagranicznego w opinii kierownictwa wybranych browarów Raport część 2 Agro Przemysł, Wyd. BMP sp. z o.o Racibórz 2005, nr 4, s. 52-53.

 34. 33.Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego /na przykładzie branży piwowarskiej/ Roczniki Nauk Rolniczych SERIA G, Tom 91, Zeszyt 2. Warszawa 2004, s. 44-54.

 35. 34.Efekty zmian dokonanych w przedsiębiorstwach piwowarskich przez inwestorów zagranicznych /na przykładzie Grupy Żywiec S.A./ Roczniki Naukowe SERiA, Tom VI, Zeszyt 2, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o. Warszawa; Poznań; Puławy 2004, s. 14-19.

 36. 35.Pozycja konkurencyjna Grupy Żywiec S.A. na tle branży piwowarskiej w Polsce, W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji (pod red. nauk. M. Juchniewicz), (udział Autorki: 50%, analiza i opracowanie wyników badań) współautor: prof. dr hab.

 37. 36.Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju gospodarczym Polski w latach dziewięćdziesiątych, W: Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 48 (wydany w ramach obchodów 50. lecia Wydziału Ekonom

 38. 37.Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw branży piwowarskiej (na przykładzie Carlsberg Okocim S.A.), (udział Autorki: 50%, analiza i opracowanie wyników badań) współautor: prof. dr hab. Bogdan Klepacki Roczniki Naukowe SERiA, Tom V, Zeszyt 2. Wars

 39. 38.Znaczenie inwestycji zagranicznych w rozwoju regionalnym /na przykładzie województwa świętokrzyskiego/, (udział Autorki: 50%, analiza i opracowanie wyników badań) współautor: prof. dr hab. Bogdan Klepacki Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, Zeszyt

 40. 39.Globalizacja a inwestycje zagraniczne i transfer technologii, Globalization and foreign investment and technology transfer, Ecologic and economic problems of agribusiness development, (udział Autorki: 50%, analiza i opracowanie wyników badań) współauto

 41. 40.Skala i znaczenie inwestycji zagranicznych w agrobiznesie, W: Efektywność produkcyjna i ekonomiczna inwestycji w gospodarstwach rolnych, Materiały konferencyjne Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej (red.) U. Gołębiowska, (udział A

 42. 41.Import technologii jako szansa rozwoju przedsiębiorstw w warunkach konkurencji, W: Funkcjonowanie przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej w warunkach konkurencji, praca zbiorowa pod red. dr inż. Małgorzaty Juchniewicz, (udział Autorki: 50%, analiza i o

 43. 42.Bariery w kształceniu młodzieży wiejskiej w kontekście integracji Polski z Unią Europejską, w: Szanse i bariery w kształceniu młodzieży w Polsce i krajach Unii Europejskiej Materiały pokongresowe pod red. H. Szczerbińskiego, III Międzynarodowy Kongres:

 44. 43.Modele przeżycia przedsiębiorstw - aspekty teoretyczne i praktyczne (udział Autorki: 70%, analiza i opracowanie wyników badań), współautor: prof. dr hab. Bogdan Klepacki Wieś Jutra 2012, nr 11/12, s. 21-23

 45. 44.Streszczenie rozprawy doktorskiej ;Organizacja i wyniki produkcyjno-ekonomiczne przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego /na przykładzie branży piwowarskiej/ Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 2 Warszawa 2006, s. 122-126

 46. 45.Transfer technologii jako źródło modernizacji przetwórstwa rolno-spożywczego, Wieś Jutra, nr 3 (44). Warszawa 2002, s. 22-23

 47. 46.Transformacja rolnictwa polskiego i ukraińskiego w latach dziewięćdziesiątych, Sprawozdanie z konferencji polsko-ukraińskiej Kronika Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4; 5, Warszawa 2002, s. 179-182.

 48. 47.Sprawozdanie z konferencji polsko-ukraińskiej na temat: Transformacja rolnictwa polskiego i ukraińskiego w latach dziewięćdziesiątych; Kronika "Wieś i Rolnictwo", nr 4 Warszawa 2002, s. 128-132.

 49. 48.Financial standing of the Daimler AG in the Period of the Global Financial Crisis (artykuł współautorski z Tanja Nikolic, udział 50%) Economic Science for Rural Development No. 30, Łotwa, 2013, s. 251-256.

 50. 49.Predicting bankruptcy of selected companies from The Polish Meat Sector Economic Science for Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference Jelgava, Latvia 2012, nr 28, s. 170-175

 51. 50.Poziom obciążeń podatkowych a zagrożenie bankructwem przedsiębiorstw piwowarskich Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 82 Warszawa, 2010, s. 33-45

 52. 51.Ograniczenia odliczeń podatku VAT związanych z nabyciem samochodów i paliwa (dokument elektroniczny) Logistyka, nr 3 2010, s. 1-12

 53. 52.Upadłość przedsiębiorstwa w aspekcie rachunkowości i podatków Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu , T. 11, z. 1 Warszawa - Olsztyn 2009, s. 33-37.

 54. 53.Polsko-angielsko-ukraiński słownik terminów finansowych (współautorzy: O. Slavkova, S. Kvaša, B. Klepackij. Skripn;k, O. Žemojda, udział 20% - redakcja i uzgadnianie tekstu w jęz. polskim) Wydawnictwo Dowkiłłja Sumy, Ukraina, 2008. (ogółem 263 strony)

 55. 54.Obciążenia podatkowe a konkurencyjność przedsiębiorstw agrobiznesu po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, W: Agrobiznes 2006, Konkurencja w agrobiznesie, jej uwarunkowania i następstwa Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc

 56. 55.Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako źródło finansowania modernizacji przedsiębiorstw agrobiznesu /na przykładzie przemysłu piwowarskiego Wieś Jutra, nr 12, Warszawa 2003, s. 31-32.

 57. 56.Skutki wysokiej akcyzy na piwo po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej Agro Przemysł, Wyd. BMP sp. z o.o. Racibórz 2004, nr 1, s. 12-14.

 58. 57.Rentowność browarów z udziałem kapitału zagranicznego, Agro Przemysł, Wyd. BMP sp. z o.o. Racibórz 2004, nr 4, s. 59-60.

 59. 58.Przekształcenia działalności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego z wykorzystaniem kapitału zagranicznego /na przykładzie sektora piwowarskiego/, W: Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do gospodarki rynkowej Rozdział w monografii nauko

 60. 59.Dostosowanie przedsiębiorstw branży piwowarskiej do warunków gospodarki rynkowej, W: Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach konkurencji, (red. D. Kaliszewicz, B. Grzybowska) Biuletyn Naukowy, nr 21, Wydawnictwo UWM w Olsztynie Olsztyn 2003, s. 37

 61. 60.Kształtowanie polityki personalnej w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce i krajach Unii Europejskiej, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich firmach Materiały konferencyjne pod redakcją K. Piotrkowskiego, Wydawnictwo DrukTur War

 62. 61.Tendencje zmian w produkcji piwa w Polsce, Agro Przemysł, nr 4, Wyd. BMP sp. z o.o Racibórz 2003, s. 30-32.

 63. Podręczniki, skrypty

 64. 62. Opodatkowanie przedsiębiorstw: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, 2012, s. 1-208.