Pracownicy

Rafał Boguszewski


dr

Rafał Boguszewski

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Socjologii

+48 22 59 347 83Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii; adiunkt w Katedrze Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz analityk w Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej. Absolwent socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jego główne zainteresowania naukowe: ilościowe metody badań społecznych, statystyczna analiza danych, społeczeństwo obywatelskie, socjologia moralności, socjologia religii.

Posiada wieloletnią praktykę w realizacji badań socjologicznych i marketingowych - zarówno o charakterze naukowym, jak i komercyjnym. Uczestniczył w licznych projektach badawczych, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Prowadzi badania empiryczne o charakterze socjologicznym, m.in. z zakresu socjologii religii i moralności, partycypacji obywatelskiej, stylów życia oraz aktualnych problemów społeczno-politycznych. Jego osiągnięcia naukowe dokumentują liczne punktowane publikacje naukowe, w tym dwie monografie, a ponadto kilkaset autorskich raportów z badań. Jest redaktorem w międzynarodowym czasopiśmie naukowym "Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies". Regularnie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach. Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. W roku 2018 otrzymał indywidualną nagrodę Rektora SGGW III stopnia za osiągnięcia organizacyjne, a w roku 2013 indywidualną nagrodę Rektora SGGW III stopnia za osiągnięcia naukowe. Odznaczony brązowym medalem za długoletnią służbę przez Prezydenta RP. Od 2014 roku pełni funkcję pełnomocnika dziekana ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów.

Publikacje

 1. Boguszewski R. (red.), Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce, Wyd. SGGW, Warszawa 2018.

 2. Boguszewski R., Czarnowska D., Dziwulska D., Współdecydowanie mieszkańców o sprawach lokalnych w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce na przykładzie m.st. Warszawy, w: R. Boguszewski (red.), Społeczeństwo obywatelskie w teorii i prakty

 3. Boguszewski R., Płeć i wiek w kontekście wykluczenia społecznego w Polsce, w: Dyskursy Młodych Andragogów 2018, nr 19, s. 339-351.

 4. Boguszewski R., Poczucie dobrostanu psychicznego mieszkańców gminy Tuczna w kontekście zaspokojenia potrzeb materialnych i niematerialnych, w: T. Herudziński, P. Swacha (red.), Społeczności lokalne: konteksty przemian i innowacje, Wyd. SGGW, s. 173-188.

 5. Boguszewski R., Kapitał społeczny a religijność, w: Zeszyty Naukowe KUL; nr 4/2016, s. 117-131.

 6. Boguszewski R., Polska samorządność w społecznej ocenie i działaniu, w: T. Herudziński, P. Swacha (red.), Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności, Wyd. SGGW, Warszawa 2016, s. 163-174.

 7. Boguszewski R., Od zinstytucjonalizowanej do zindywidualizowanej: religijność Polaków w procesie przemian, w: I. Borowik, A. Górny, W. Świątkiewicz (red.), Globalny i lokalny wymiar religii. Polska w kontekście europejskim, wyd. Nomos, Kraków 2016, s. 135

 8. Boguszewski R., 25 years of polish self-governance in the perspective of social evaluation and civic engagement, w: M. Sienkiewicz, K. Kuć-Czajkowska (red.), Local government in selected central and eastern european countries : experiences, reforms and de

 9. Boguszewski R., Religia a życie codzienne, czyli m.in. o wyzwaniach dla Kościoła katolickiego w Polsce, w: Colloquium; nr 4(20)/2015, s. 115-133.

 10. Boguszewski R., Współczesne znaczenie i rozumienie rodziny w Polsce, w: Zeszyty Naukowe KUL; nr 4/2015, s. 127-148.

 11. Boguszewski R., Religia i moralność, w: J. Mariański (red.), Leksykon socjologii moralności, wyd. NOMOS, Kraków 2015, s. 659-666.

 12. Boguszewski R., Portrait of Polish Youth in the light of the "Youth 2013" survey results, w: Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies; nr 1(3)/2015, s. 46-57.

 13. Boguszewski R., Przemiany w zakresie religijności i moralności polskiej młodzieży na podstawie wyników badań CBOS, w: S. Shchudlo, P. Długosz (red.), Youth Policy: Problems and Prospects, wyd. Shvydkodruk, Drohobych-Przemyśl 2014, s. 456-460.

 14. Boguszewski R., (Nie)religijna moralność katolików w Polsce, w: Zeszyty Naukowe KUL 2014, nr 1 (225), s. 123-139.

 15. Boguszewski R., Dokąd zmierza polski katolicyzm? Recenzja książki Janusza Mariańskiego pt. Katolicyzm polski. Ciągłość i zmiana. Studium socjologiczne, w: Roczniki Nauk Społecznych 2014, t. 6 (42), nr 1, s. 199-203.

 16. Boguszewski R., Kim są polscy niewierzący?, w: Przegląd Religioznawczy 2013, nr 2(248), s. 185-198.

 17. Boguszewski R., Makowska M., Analiza danych zastanych - zagadnienia wstępne, w: M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych: przewodnik dla studentów, wyd. Scholar, Warszawa 2013, s. 9-31.

 18. Boguszewski R., Roguska B., Zatrudnianie nowych pracowników, w: M. Grabowska, J. Durlik (red.), Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim, Warszawa 2013, s. 224-256.

 19. Boguszewski R., Religijność i moralność w społeczeństwie polskim: zależność czy autonomia? Studium socjologiczne, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.

 20. Boguszewski R., Hipsz N., Od kwestionariusza papierowego do wspomaganego komputerowo. Analiza porównawcza technik PAPI i CAPI, w: Przegląd Socjologiczny 2012, T. 61, nr 1, s. 65-82.

 21. Boguszewski R., Mobilność a rynek pracy w powiecie krasnostawskim, w: M. Grabowska (red.), Migracje a rynek pracy w województwie lubelskim: raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu, Warszawa 2011, s. 279-293.

 22. Boguszewski R., Dyskryminacja zawodowa osób powyżej 45. roku życia: percepcja i doświadczenia mieszkańców wsi, w: M. Grabowska, J. Durlik (red.), Osoby po 45. roku życia na rynku pracy Lubelszczyzny: raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu, Wars

 23. Boguszewski R., Dyskryminacja zawodowa osób w wieku 45+: opinie i doświadczenia pracodawców województwa lubelskiego, w: M. Grabowska, J. Durlik (red.), Osoby po 45. roku życia na rynku pracy Lubelszczyzny: raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu

 24. Boguszewski R., Religia i religijność Polaków w zmieniającym się społeczeństwie, w: K. Zagórski (red.), Życie po zmianie: Warunki życia i satysfakcje Polaków, wyd. Scholar, Warszawa 2010, s. 169-193.

 25. Boguszewski R., Polak - na zawsze katolik? Polska religijność w latach 1989-2008 na podstawie badań CBOS, w: Więź 9(599), wrzesień 2008, s. 5-25.

 26. Boguszewski R., Public Perception of Conservatism and Liberalism in Poland, in: Central European Political Science Review (28), summer 2007, s. 51-70.

 27. Boguszewski R., Polak-katolik' - casus polskiej religijności w warunkach globalizacji na podstawie badań empirycznych CBOS, w: M. Libiszowska-Żółtkowska (red.), Religia i religijność w warunkach globalizacji, wyd. Nomos, Kraków 2007, s. 239-252.

 28. Wykaz wybranych publikacji naukowych wydawanych w ramach serii wydawniczej CBOS Opinie i Diagnozy:

 29. Boguszewski R., Aspiracje, dążenia i plany życiowe młodzieży , w: M. Grabowska, M. Gwiazda (red.), Młodzież 2016, Opinie i diagnozy nr 38, wyd. CBOS, Warszawa 2017, s. 65-90.

 30. Boguszewski R., Modele rodziny, podział obowiązków domowych i problemy w rodzinie, w: M. Grabowska, M. Omyła-Rudzka, B. Roguska (red.), Rodzina Plus. Sytuacja polskich rodzin i oceny polityki prorodzinnej, Opinie i diagnozy nr 37, wyd. CBOS, Warszawa 2017

 31. Boguszewski R., Zdrowie i prozdrowotne zachowania Polaków, w: M. Feliksiak (red.), Zdrowie i leczenie w Polsce, Opinie i diagnozy nr 36, wyd. CBOS, Warszawa 2016, s. 10-26.

 32. Boguszewski R., Społeczeństwo obywatelskie w Polsce: szanse i ograniczenia, w: R. Boguszewski (red.), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2016, Opinie i diagnozy nr 35, wyd. CBOS, Warszawa 2015, s. 5-10.

 33. Boguszewski R., Potencjał społecznikowski oraz zaangażowanie w pracę społeczną, w: R. Boguszewski (red.), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2016, Opinie i diagnozy nr 35, wyd. CBOS, Warszawa 2015, s. 77-90.

 34. Boguszewski R., Dobroczynność w Polsce, w: R. Boguszewski (red.), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2016, Opinie i diagnozy nr 35, wyd. CBOS, Warszawa 2015, s. 91-101.

 35. Boguszewski R., Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich, w: R. Boguszewski (red.), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2016, Opinie i diagnozy nr 35, wyd. CBOS, Warszawa 2015, s. 102-113.

 36. Boguszewski R., Kim są wyborcy Pawła Kukiza, w: M. Grabowska, K. Pankowski (red.), Wybory 2015 w badaniach CBOS, Opinie i diagnozy nr 33, wyd. CBOS, Warszawa 2015, s. 42-56.

 37. Boguszewski R., Zmiany nastawienia Polaków do innych narodów, w: M. Grabowska, B. Roguska (red.), Polacy wobec "innych". Stosunek do innych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych, migrantów i uchodźców, Opinie i diagnozy nr 32, wyd. CBOS, Warszawa 2

 38. Boguszewski R., Zmiany podstawowych wskaźników religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II, w: M. Grabowska (red.), Religijność i Kościół 10 lat po śmierci Jana Pawła II, Opinie i diagnozy nr 31, wyd. CBOS, Warszawa 2015, s. 35-48.

 39. Boguszewski R., W co wierzą Polacy, w: M. Grabowska (red.), Religijność i Kościół 10 lat po śmierci Jana Pawła II, Opinie i diagnozy nr 31, wyd. CBOS, Warszawa 2015, s. 49-59.

 40. Boguszewski R., Zmiany nastawienia Polaków do innych narodów, w: M. Grabowska, B. Roguska (red.), Polacy wobec innych. Stosunek do innych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych, migrantów i uchodźców, Opinie i diagnozy nr 32, wyd. CBOS, Warszawa 201

 41. Boguszewski R., Religijność, w: N. Hipsz (red.), Polska wieś: przemiany, trendy, stereotypy, Opinie i diagnozy nr 30, wyd. CBOS, Warszawa 2014, s. 43-56.

 42. Boguszewski R., PRL: doświadczenia, oceny, skojarzenia, w: M. Grabowska, B. Roguska (red.), 25 lat wolności: bilans zmian, Opinie i diagnozy nr 29, wyd. CBOS, Warszawa 2014, s. 17-34.

 43. Boguszewski R., Oceny zmian w różnych wymiarach życia społecznego i politycznego w Polsce po roku 1989, w: M. Grabowska, B. Roguska (red.), 25 lat wolności: bilans zmian, Opinie i diagnozy nr 29, wyd. CBOS, Warszawa 2014, s. 92-98.

 44. Boguszewski R., K. Kowalczuk, Aspiracje, dążenia i plany życiowe młodzieży, w: M. Grabowska, J. Kalka (red.), Młodzież 2013, Opinie i diagnozy nr 28, wyd. CBOS, Warszawa 2014, s. 12-27.

 45. Boguszewski R., M. Feliksiak, M. Gwiazda, J. Kalka, Młodzież o sobie: wartości, obyczajowość, grupy odniesienia, w: M. Grabowska, J. Kalka (red.), Młodzież 2013, Opinie i diagnozy nr 28, wyd. CBOS, Warszawa 2014, s. 112-159.

 46. Boguszewski R., Kobieta pracująca, w: M. Grabowska (red.), Kobieta w rodzinie, w pracy, w przestrzeni publicznej, Opinie i diagnozy nr 25, wyd. CBOS, Warszawa 2013, s. 37-55.

 47. Boguszewski R., Rodzina - jej współczesne znaczenie i rozumienie, w: M. Grabowska (red.), Rodzina i jej przemiany, Opinie i diagnozy nr 26, wyd. CBOS, Warszawa 2013, s. 15-30.

 48. Boguszewski R., Więzi rodzinne, w: M. Grabowska (red.), Rodzina i jej przemiany, Opinie i diagnozy nr 26, wyd. CBOS, Warszawa 2013, s. 31-39.

 49. Boguszewski R., Polacy o rozwodach, w: M. Grabowska (red.), Rodzina i jej przemiany, Opinie i diagnozy nr 26, wyd. CBOS, Warszawa 2013, s. 40-49.

 50. Boguszewski R., Roguska B. (red.), Struktura społeczna i jej wymiary, Opinie i diagnozy nr 27, wyd. CBOS, Warszawa 2013, s. 5-9.

 51. Boguszewski R., Postrzeganie własnego miejsca w strukturze społecznej, w: B. Roguska, R. Boguszewski (red.), Struktura społeczna i jej wymiary, Opinie i diagnozy nr 27, wyd. CBOS, Warszawa 2013, s. 34-48.

 52. Boguszewski R., Hipsz N. (red.), Zdrowie w wymiarze osobistym i instytucjonalnym. Samooceny, zachowania, opinie, Opinie i Diagnozy (24), wyd. CBOS, Warszawa 2012.

 53. Boguszewski R., Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach, w: N. Hipsz, R. Boguszewski (red.), Zdrowie w wymiarze osobistym i instytucjonalnym. Samooceny, zachowania, opinie, Opinie i Diagnozy (24), wyd. CBOS, Warszawa 2012,

 54. Boguszewski R., Zdrowie psychiczne Polaków, w: N. Hipsz, R. Boguszewski (red.), Zdrowie w wymiarze osobistym i instytucjonalnym. Samooceny, zachowania, opinie, Opinie i Diagnozy (24), wyd. CBOS, Warszawa 2012, s. 24-40.

 55. Boguszewski R., Dobroczynność Polaków w czasach światowego kryzysu, w: M. Grabowska (red.), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2012, Opinie i diagnozy (22), wyd. CBOS, Warszawa 2012, s. 48-57.

 56. Boguszewski R., Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich, w: M. Grabowska (red.), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2012, Opinie i diagnozy (22), wyd. CBOS, Warszawa 2012, s. 74-87.

 57. Boguszewski R., Frekwencja wyborcza: deklaracje a rzeczywistość, w: M. Grabowska (red.), Wybory 2011 w badaniach CBOS, Opinie i diagnozy (21), wyd. CBOS, Warszawa 2011, s. 33-39.

 58. Boguszewski R., Polak w pracy, w: M. Grabowska (red.), Wodzeni na pokuszenie. O postawach i zachowaniach Polaków w różnych wymiarach życia codziennego, Opinie i diagnozy (20), wyd. CBOS, Warszawa 2011, s. 64-78.

 59. Boguszewski R., Plany, dążenia i aspiracje życiowe młodzieży, w: Młodzież 2010, Opinie i diagnozy (19), wyd. CBOS, Warszawa 2011, s. 9-23.

 60. Boguszewski R., Oceny działalności władz lokalnych, czyli co się zmieniło w naszych miejscowościach od wyborów samorządowych w 2006 roku, w: M. Grabowska (red.), Samorządność - władze lokalne - wybory lokalne, Opinie i diagnozy (18), wyd. CBOS, Warszawa 2

 61. Boguszewski R., Znaczenie wyborów samorządowych, w: M. Grabowska (red.), Samorządność - władze lokalne - wybory lokalne, Opinie i diagnozy (18), wyd. CBOS, Warszawa 2010, s. 37-44.

 62. Boguszewski R., Kowalczuk K., Deklarowane uczestnictwo w wyborach i zakładane strategie głosowania, w: M. Grabowska (red.), Samorządność - władze lokalne - wybory lokalne, Opinie i diagnozy (18), wyd. CBOS, Warszawa 2010, s. 45-59.

 63. Boguszewski R., O wyborach samorządowych po obu turach głosowania, w: M. Grabowska (red.), Samorządność - władze lokalne - wybory lokalne, Opinie i diagnozy (18), wyd. CBOS, Warszawa 2010, s. 60-76.

 64. Boguszewski R., NSZZ 'Solidarność' a przemiany ustrojowe w Polsce i innych krajach bloku wschodniego, w: M. Grabowska (red.), 'Solidarność' - doświadczenie, pamięć i dziedzictwo, Opinie i diagnozy (16), wyd. CBOS, Warszawa 2010, s. 80-92.

 65. Boguszewski R., Oceny skutków transformacji, w: Dwadzieścia lat przemian ustrojowych w Polsce, Opinie i diagnozy (15), wyd. CBOS, Warszawa 2009, s. 63-85.

 66. Boguszewski R., Jak się żyje w województwie łódzkim?, Opinie i diagnozy (11/5), wyd. CBOS, Warszawa 2008.

 67. Boguszewski R., Jak się żyje w województwie wielkopolskim?, Opinie i diagnozy (11/15), wyd. CBOS, Warszawa 2008.

 68. Oszczędności i długi Polaków, w: K. Zagórski (red.), Jak się nam żyje?, Opinie i diagnozy (9), wyd. CBOS, Warszawa 2008, s. 67-84.

 69. System change evaluation, in: Polish Public Opinion, CBOS-NORPOL Project, edit. CBOS, June 2006.

 70. 'Pole-catholic': polish religiousness, in: Polish Public Opinion, CBOS-NORPOL Project, edit. CBOS, June 2006.