Pracownicy

Krystyna Błeszyńska


dr hab.

Krystyna Błeszyńska

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Edukacji i KulturyAbsolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała także stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki nostryfikowane w USA w zakresie psychologii wychowawczej. Członek zespołów profesorów Aleksandra Hulka i Tadeusza Lewowickiego. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Wyższej Szkoły Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. Aktualnie profesor nadzwyczajny i kierownik Zakładu Edukacji Międzykulturowej w Katedrze Edukacji i Kultury na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Staże naukowe (wykłady, badania, udział w projektach) na uniwersytetach niemieckich (Toebingen Universitaet), holenderskich (Utrecht University i University of Amsterdam), tureckich (Adana University) i amerykańskich (UC Berkeley, Stanford University, St. John’s University, University of Illinois, San Francisco State University).

Uczestniczka i organizatorka licznych konferencji krajowych i zagranicznych, autorka licznych publikacji polskich i międzynarodowych. Recenzentka polskich i zagranicznych projektów i prac naukowych. Autorka raportu nt. sytuacji dzieci cudzoziemców w polskich szkołach. Wieloletni członek Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Towarzystwa Walki z Kalectwem, International Association for Special Education i International Association for Intercultural Education. Członek zespołów Pedagogiki Społecznej i Andragogiki oraz Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Wieloletni członek US I-SIG COSMOS-project. Przewodniczšca Komisji ds. Krajowych Ram Kwalifikacyjnych na WNS SGGW.

Wielokrotna stypendystka Fundacji Koœciuszkowskiej i Fundacji Batorego i beneficjentka grantu unijnego ze œrodków Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL o wartoœci ca 2000000 euro. Autorka, założycielka oraz pierwszy kierownik Międzykulturowego Centrum Adaptacji Zawodowej – jednego z pierwszych oœrodków doradztwa oraz społecznej integracji uchodŸców i imigrantów w Polsce.

Zainteresowania naukowe o charakterze interdyscyplinarnym. Główne obszary eksploracji: a) edukacja międzykulturowa (relacje międzykulturowe, kompetencje międzykulturowe, szkoła wielokulturowa); b) Wychowanie dla Pokoju (kształtowanie kultury pokoju, ludobójstwo i post-pamięć, mediacje w konfliktach międzykulturowych, społeczeństwa pokonfliktowe); c) pedagogika specjalna (tanatologia, rodzina inwalidzka, projektowanie systemów i oddziaływań rehabilitacyjnych, społeczna integracja osób niepełnosprawnych, kształcenie integracyjne niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, technologie asystujšce), d) problematyka tożsamoœci człowieka i społeczeństwa w dobie ponowoczesnej e) pedagogika społeczna (zagadnienia dewiacji i nieprzystosowania społecznego, szeroko rozumiana problematyka INNOŒCI oraz społecznej inkluzji/ekskluzji), f) migracje i społeczeństwa wielokulturowe (społecznoœci transnarodowe, œrodowiska polonijne i repatrianci, imigranci i uchodŸcy, diaspory, getta etniczne, zbiorowoœci wielokulturowe), g) edukacja globalna i technologie kształcenia.

Nagrody za działalnoœć naukowš i organizacyjnš. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Rdzenna warszawianka.

Publikacje

 1. Krystyna M. Błeszyńska

 2. Wykaz publikacji

 3. 2013:

 4. - Obywatele drugiej kategorii. O strategiach konstruowania tożsamości w warunkach deprecjacji grupowej; w: L. Dyczewski, K. Jurek (red.): Tożsamość w wielokulturowym kontekście; Lublin – Warszawa: Wydawnictwo KUL – Centrum Europejskie Natolin; 331

 5. 2012:

 6. – Spotkanie w przestrzeni wielu kultur. Jednostki i wspólnoty wobec globalnych migracji; w: K. Najder-Stefania, J. Wyleżałek, M. Cywińska (red.): Homo Viator

 7. w świecie spotkania kultur; Warszawa: WZF SGGW;

 8. - Między stereotypem a doświadczeniem drogi. Dydaktyka różnicowa wobec kształcenia dzieci migrantów; w: A. Szczurek-Boruta, E. Ogrodzka-Mazur (red.):Poza paradygmaty. Pedagogika międzykulturowa. Księga pamištkowa

 9. dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu; t.2; Toruń: Wyd. Adam Marszałek; 516-545;

 10. - Problematyka religii i systemów wierzeń w edukacji międzykulturowej; w: T. Lewowicki, A. Różańska, U. Klajmon-Lech (red.): Religia i edukacja międzykulturowa; Toruń: Wyd. Adam Marszałek; 15-37; (współautorstwo z A.

 11. Rodziewiczem);

 12. 2011:

 13. – Dzieci imigrantów i uchodŸców jako grupa zagrożona wykluczeniem edukacyjnym; w: T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, J. Suchodolska (red.): Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego; Toruń: Wyd. Adam Marszałek; 181-191;

 14. - Teoretyczny status edukacji międzykulturowej; w: J. Nikitorowicz, A. Sadowski, D. Misiejuk (red.): Edukacja międzykulturowa. Pogranicze. Studia społeczne, t. XVII, cz. 1; Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, . 39 - 54.

 15. 2010:

 16. – Turystyka międzykulturowa a procesy odkrywania Siebie-w-Innych; w: F. Kampka (red.): Między dawnym a nowym – na szlakach humanizmu; Warszawa: Wydawnictwo SGGW; 105 – 123;

 17. - Intercultural Education in Post-Communist Countries; w: C. A. Grant, A. Portera (red.): Intercultural and Multicultural Education: Enhancing Global Interconnectivness; New York, NY: Routledge;

 18. - Socio-political determinants of paradigms in Intercultural Education: cases of Poland and the USA; w: N. Popov, Ch. Wolhuter, B. Leutwyler, M. Mihiva, J.

 19. Ogunleye (red.): Comparative Education, Teacher Training, Education Policy, School Leadership and Social Inclusion; Sofia: Bureau for Educational Services; współautorstwo z M. Szopskim;

 20. 2009:

 21. – Uwarunkowania społecznej integracji uchodŸców i imigrantów; w: E. Wrońska (red.): Księga ubogich; Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich;

 22. www.przeciw-ubostwu.rpo.gov.pl/

 23. - Kapitał społeczny a procesy integracji polskich imigrantów w USA; w: K. Marzec-Holka, H. Guzy-Steinke (red.): Kapitał społeczny a nierówności: kumulacja i redystrybucja; Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW;

 24. - Pathways to integration of Polish immigrants to California; w: G. Bonifacio, V.S. M. Angeles (red.): Gender, religion and Migration. Pathways of integration;

 25. Lanham: Maryland: Lexington Books; współautorstwo z M. Szopskim;

 26. - Religia a tożsamość. O ramach dookreślania JA w społeczeństwie ponowoczesnym; w: F. Kampka (red.): Współczesne oblicza religii; Warszawa: Wydawnictwa SGGW;

 27. - Polscy Amerykanie – o strategiach wrastania w warunkach niejednorodności kulturowej; w: J. Nikitorowicz, D. Misiak (red.): Procesy migracji w społeczeństwie otwartym. Perspektywa edukacji międzykulturowej; Białystok: Trans Humana;

 28. - Społeczeństwo wielokulturowe jako supermarket wartości i idei; w: J. Gajda (red.): Humanistyczno-antropologiczna ewolucja pedagogiki kultury. Konsekwencje dla teorii i praktyki; Kraków: Impuls;

 29. - Prawa człowieka – wyzwania doby globalnej; w: L. Koba, W. Wacławczyk (red.): Prawa człowieka, Warszawa: Wolters Kluwer;

 30. - Wspólnota religijna a procesy społecznej integracji polskich imigrantów w USA; w: W. Muszyński, E. Sikora (red.): Pod wielkim dachem nieba. Granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie; Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek;

 31. 2008:

 32. – Edukacja międzykulturowa jako obszar napięć i dialogu; w: E. Dšbrowa, D. Jankowska (red.): Pedagogika dialogu. Dialog warunkiem rozwoju osobowego i społecznego; Warszawa: APS;

 33. - Constructing Intercultural Education; Intercultural Education, vol. 19, No 6, 539-547;

 34. 2007:

 35. – Edukacja międzykulturowa jako obszar refleksji andragogicznej; w: T. Aleksander, D. Barwińska (red.): Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacjš dorosłych; Radom: ITE;

 36. - Tożsamość; w: Pilch T. (red.): Encyklopedia Pedagogiczna, t.6; Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak;

 37. 2006:

 38. - Diaspory i enklawy etniczne jako nowy typ środowiska wychowawczego; Pedagogika Społeczna, 3, 7-23,

 39. - Stygmatyzacja, w: Pilch T. (red.): Encyklopedia Pedagogiczna, t.5; Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak;

 40. - Procesy tożsamościowe a warunki socjalizacji w społeczeństwach wielokulturowych; Pedagogika Społeczna, 1, 31-43;

 41. - Uczniowie odmienni kulturowo jako zadanie i wyzwanie, Nowa Szkoła, 5(643), 8-12.

 42. 2005:

 43. – Paradygmat normalizacyjny; w: Pilch T. (red.): Encyklopedia Pedagogiczna, t.5; Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak;

 44. 2004:

 45. – Kulturowe determinanty postaw wobec niepełnosprawności i rehabilitacji. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 1, 13-32

 46. – Oświata polonijna; w: Pilch T. (red.): Encyklopedia Pedagogiczna, t.4; Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak;

 47. 2003:

 48. - Intercultural Education as the Factor of Integration in Multicultural Societies; w: Gawlikowski K. (red.): Dialogue Among Civilizations. The Key to a Safe Future;

 49. (http:/www.sinology.unitrier.de/aktuelles/WCTheCouncil.doc)

 50. 2002:

 51. – Tożsamość Polaków w dobie globalnej; w: Lewowicki T, Nikitorowicz J, Pilch T,Tomiuk S. (red.): Edukacja wobec ładu globalnego; Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak

 52. - Nationalism and Criteria of Establishing National Identity: w: Boski P, van de Vijer F.J.R, Chodynicka A.M.(red.): New Directions in Cross-Cultural Psychology; IP PAN, Warszawa

 53. 2001:

 54. - Mieszkańcy globalnej wioski - tożsamość społeczna a procesy indywiduacji; w: Nikitorowicz J, Sobecki M, Misiejuk D. (red.): Kultury tradycyjne a kultura globalna; Białystok, Trans Humana

 55. - Współczesne technologie w służbie kształcenia i wychowania niepełnosprawnych dzieci i młodzieży; w: Dykcik W, Szychowiak B.(red.): Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej; Poznań, Wydawnictwo Naukowa UAM.

 56. - Niepełnosprawność a struktura identyfikacji społecznych; Warszawa, Wydawnictwo Akademickie ZAK.

 57. - Miejsce edukacji specjalnej w systemie rehabilitacji; w: Dryżałowska G. (red.): Paradygmaty i przeobrażenia edukacji specjalnej; Warszawa; Wydawnictwo Akademickie “Zak”.

 58. - Introduction oraz Multicultural Approach to Rehabilitation and Special Education; w: Bleszynska K, Zera D. (red.): Making a World of Difference; IASE, Storm Lake, USA.

 59. - Making a World of Difference (współredakcja z D.Zera); IASE, Storm Lake, USA.

 60. 1999:

 61. - Semantyka niepełnosprawności - rola języka w kształtowaniu sytuacji osób niepełnosprawnych; w: Chodkowska M. (red.): Interdyscyplinarność w teorii i

 62. praktyce pedagogiki specjalnej; Lublin; Wydawnictwo UMCS.

 63. - Paradygmat rehabilitacyjny a poczucie tożsamości społecznej osób niepełnosprawnych; w: Aouil B. (red.): Człowiek niepełnosprawny. Zagrożenia i szanse rozwoju; Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

 64. - Hasła “Rehabilitacja” i “Niepełnosprawność”, w: Pilch T; Lalak D.(red.): Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej; Warszawa; Wydawnictwo ZAK.

 65. - Jakość edukacji a jakość życia osób niepełnosprawnych; w: Dykcik W, Pańczyk J. (red.): Pedagogika specjalna wobec zagrożeń i wyzwań XXI wieku; UAM; Poznań.

 66. 1998:

 67. - Kształcenie specjalistów dla potrzeb systemu edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych; Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej; n.4, s.25 - 27.

 68. - Jakość życia osób niepełnosprawnych i jej determinanty; Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej; n.4, s.125 - 130.

 69. - Dilemmas of Technologies in Contemporary Rehabilitation; Technologies and Persons with Disabilities;

 70. 1997:

 71. - Społeczna percepcja osób niepełnosprawnych; Psychologia Wychowawcza; nr.5, s.420-429.

 72. 1996:

 73. - Wybrane determinanty postaw wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie; w: Dykcik W. (red.): Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych; Eruditus, Poznań.

 74. - Niepełnosprawność jako czynnik kształtujšcy usytuowanie jednostki w życiu zbiorowości społecznej; Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej; n.2, s.9-19.

 75. 1995:

 76. - On Education of Ethnic Minorities in Contemporary Poland; w: Wulf Ch.(red.): Education in Europe. An Intercultural Task; Waxmann; Muenster-New York.

 77. - Values Attributed to Marriage by Persons with Physical Disabilities; International Journal of Disability, Development & Education; vol.42, n.3; s.203-211.

 78. - Computer Network Resource Tools in the Services for the Disabled; Technologies and Persons with Disabilities;

 79. - Technologie w służbie osób niepełnosprawnych; Center on Disabilities, California State University, Northridge; Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej; n.2, s.87-95.

 80. - Zastosowanie sieci komputerowej w służbie ludzi niepełnosprawnych; Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej; n.2, s.76-87.

 81. 1994:

 82. - Wartość miłości, małżeństwa i rodziny w życiu osób niepełnosprawnych; Wyd.Żak; Warszawa.

 83. - Wychowanie dla demokracji a kształcenie mniejszości etnicznych, narodowych i religijnych we współczesnej Polsce; Psychologia Wychowawcza; n.4, s.344-351.

 84. - Implementation of Educational Technology in the Polish Special Education: Prospects and Barriers; Technologies and Persons with Disabilities;

 85. 1993:

 86. - Podmiotowość ludzi niepełnosprawnych; w: Hulek A. (red.): Edukacja osób niepełnosprawnych; Warszawa: Wyd.U-No;

 87. 1992:

 88. - Determinanty przystosowania ucznia niepełnosprawnego do środowiska szkoły masowej; w: Hulek A; Grochmal-Bach B.(red.): Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej; WSP; Kraków.

 89. - Teacher Education in Poland; (współaut. z E.Skibińskš i E.Putkiewicz E.); w: Buchberger F.(Ed): ATEE -Guide to Institutions of Teacher Education in Europe; ATEE; Brussels.

 90. 1991:

 91. - Wybrane problemy kształtowania się postaw rodzicielskich wobec dzieci z odchyleniami od normy; Problemy Rodziny; n.1, s.1-7.

 92. - Uczniowie niepełnosprawni w rodzinie i szkole masowej; Nowa Szkoła; n.10, s.594-598.

 93. 1990:

 94. - Rola organizacji społecznych w kształceniu i opiece nad niepełnosprawnymi; w: Hulek A.(red.): Kształcenie specjalne w Polsce; CDN; Warszawa.

 95. - Plakat jako środek oddziaływania na świadomość społecznš; w: Hulek A.(red.): Œrodki masowego przekazu a człowiek niepełnosprawny; PTWK, Warszawa.

 96. - Psychospołeczne problemy rodzin inwalidzkich; w: Sowa J.(red.): Niektóre psychospołeczne problemy w rehabilitacji osób niepełnosprawnych; WSP, Rzeszów.

 97. - Czynniki optymalizujšce proces integracji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w szkolnictwo masowe; Nowa Szkoła; n.9, s.

 98. 1987:

 99. - Rodzina jako czynnik integracji społecznej osób niepełnosprawnych; w: Hulek A.(red.): Integracja społeczna ludzi niepelnosprawnych - zadania pedagoga; Studia Pedagogiczne; t.LI; Ossolineum; Wrocław.

 100. - Przysposobienie do życia w rodzinie w szkołach zawodowych dla osób niepełnosprawnych; Problemy Rehabilitacji Zawodowej; n.1-2, s.22-28.

 101. 1986:

 102. - Rodzina w życiu dorosłych osób niepełnosprawnych fizycznie; w: Hulek A.(red.): Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie; PZWL; Warszawa.

 103. - Udział szkoły zawodowej w przygotowaniu młodzieży niepełnosprawnej do założenia rodziny; w: Sowa J. (red.): Uwarunkowania kształcenia zawodowego i pracy osób niepełnosprawnych; WSP; Rzeszów.

 104. - Człowiek niepełnosprawny w sytuacjach trudnych; Problemy Rehabilitacji Zawodowej; n.1-2, s.22-28.

 105. - Wartości życia rodzinnego u osób niepełnosprawnych; Problemy Rodziny; n.3, s.3-9.

 106. 1985:

 107. - Humanizacja kształcenia zawodowego i pracy osób niepełnosprawnych; w: Hulek A.(red.): Praca osób niepełnosprawnych - zadania pedagoga; Studia Pedagogiczne; Ossolineum; Wrocław.

 108. - Rola rodziny w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych; Problemy Rehabilitacji Zawodowej; n.2,

 109. 1984:

 110. - Obraz instytucji małżeństwa w świadomości osób niepełnosprawnych fizycznie; w: Hulek A.(red.): Rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w rodzinie; PWN; Warszawa.

 111. - Wychowawcze problemy rodzin inwalidzkich; Ruch Pedagogiczny; n.2, s.7-12.

 112. 1982:

 113. - Wybrane czynniki więzi społecznej osób niepełnosprawnych; Problemy Rehabilitacji Zawodowej; n.1, s.37-43.

 114. 1981:

 115. - Problemy doboru treści w wizualnym propagowaniu Międzynarodowego Roku Ludzi Niepełnosprawnych; Problemy Rehabilitacji Zawodowej; n.1, s.7-13.

 116. 1979:

 117. - Uczeń niepełnosprawny jako przedmiot zainteresowania szkolnictwa masowego; Oświata i Wychowanie, n.3.