Pracownicy

Iwona Błaszczak


dr

Iwona Błaszczak

Prodziekan ds. dydaktyki - kierunek pedagogika

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Edukacji i Kultury

+48 22 59 347 35Członek wielu Towarzystw Naukowych i organizacji społecznych, między innymi: Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Polskiego Stowarzyszenia im. J. Korczaka, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, członek Rady Fundacji „Dziecięcy Uśmiech”, działającej na rzecz dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, pochodzącej ze środowisk wiejskich, Członek zespołu redakcyjnego Kwartalnika Towarzystwa Polskich Uniwersytetów Ludowych w Warszawie

Absolwentka - Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego - specjalność pedagogika ogólna. Pracę magisterską, napisała w Katedrze Teorii Wychowania Estetycznego na temat: „Wychowanie przez sztukę i do sztuki w amatorskim ruchu artystycznym”, pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka Depty. Pracę doktorską zatytułowaną: „Feliks Popławski oświatowiec i wychowawca młodzieży wiejskiej”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Lucjana Turosa z Uniwersytetu Warszawskiego - obroniła na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego, otrzymując tytuł doktora nauk humanistycznych, specjalność andragogika.

Zainteresowania naukowe oraz obszar badań naukowych dr Iwony Błaszczak obejmują: koncepcje wychowania i kształcenia ludzi dorosłych, a w szczególności dorosłej młodzieży wiejskiej, realizowane w polskich i duńskich Uniwersytetach Ludowych; współczesne konteksty teorii wychowania, możliwości wdrażania do sektorów przemysłowych andragogicznych modeli kształcenia dorosłych; coaching i mentoring, teorie komunikacji społecznej w edukacji dorosłych. Współrealizatorka polskich i międzynarodowych projektów badawczych jak np. Tempus Project 159357-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPHES „Vocational Training in Rural Development and Ecology“, Didactic Seminar 28.11-01.12.2011, Warsaw University of Life Sciences SGGW.

Współorganizatorka i prelegentka wielu konferencji naukowych – polskich i międzynarodowych. we współpracy z Departamentem Wychowania i Profilaktyki Społecznej MENiS, Polskim Komitetem Narodowym UNICEF oraz Biurem Rzecznika Praw Dziecka.Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią:

Od 1991 roku prowadzi w wielu środowiskach, aktywną działalność społeczną oraz kulturalno-oświatową, między innymi jako: Chórmistrzyni Wojska Polskiego - Dyrygent Chóru Akademickiego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, współorganizator Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowej Piosenki Wakacyjnej w ramach współpracy z Towarzystwem Śpiewaczym im. Karola Szymanowskiego w Łodzi, wiceprzewodnicząca Kręgu Korczakowskiego Ziemi Łódzkiej.

Od stycznia 2010 roku pełni funkcję opiekuna naukowego Koła Pedagogów SGGW w ramach którego wraz ze studentami przygotowała i przeprowadziła liczne wykłady, debaty, konferencje naukowe, szkolenia na temat np.: praca z uczniem zdolnym – trudności i problemy, metody oddziaływań wychowawczych w pracy z dziećmi i młodzieżą, metoda projektów, rola komunikacji społecznej w pracy z uczniem zdolnym i inne. Pod kierunkiem Iwony Błaszczak studenci pedagogiki SGGW wzięli udział w Projekcie Edukacyjnym TVP – Treści edukacyjne w ofercie Telewizji Publicznej.

Za całokształt pracy społeczno-oświatowej wyróżniona przyznaniem w:

2004 roku Odznaki Przyjaciel Dziecka,

2005 roku Złotej Odznaki Zasłużonego Działacza TPD,

2005 roku za całokształt pracy oświatowej, wychowawczej i społecznej na rzecz dzieci i młodzieży wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE Posiadane stopnie i tytuły naukowe:  2009 rok doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność andragogika - Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny. Tytuł pracy doktorskiej: „Feliks Popławski – oświatowiec i wychowawca młodzieży wiejskiej”. Promotor: Prof. dr hab. Lucjan Turos Uniwersytet Warszawski. Ukończone szkoły:  2009 - Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność andragogika.  1997 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiki, tytuł magistra pedagogiki, praca magisterska napisana w Katedrze Wychowania Estetycznego pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka Depty pt.: Wychowanie przez sztukę i do sztuki w amatorskim ruchu artystycznym na przykładzie Chóru Akademickiego WAT w Warszawie.  1994 - Studium Nauczycielskie im. M. Weryho-Radziwiłłowiczowej, Wydział Wychowania Muzycznego w Warszawie.  1992 - Liceum Pedagogiczne im. M. Weryho-Radziwiłłowiczowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe: 01.09.1991/31.12.1997 Instruktor kulturalno-oświatowy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. 01.09.1994/31.08.1997 Nauczyciel wychowania muzycznego w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu. 01.10.1997/30.09.1998 Nauczyciel akademicki, asystent w Instytucie Nauk Humanistycznych - Zakład Pedagogiki i Psychologii Stosowanej - Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, wykładowca pedagogiki ogólnej. 01.09.1998 Pedagog do spraw szkolnictwa średniego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach. 01.09.1998/31.08.2004 01.10.2003/30.09.2010. Nauczyciel wychowania muzycznego w Społecznej Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego SKT 155 w Skierniewicach. Nauczyciel akademicki Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, wykładowca: teorii wychowania, andragogiki, pedeutologii, wprowadzenia do pedagogiki ogólnej, pedagogiki społecznej, mentoring i coaching w pracy nauczyciela. Obecnie: Od 01.10.2005 - Wykładowca i współpracownik Wszechnicy Polskiej TWP w Warszawie, Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie, przedmiotów: andragogika, teoria wychowania, pedagogika, komunikacja społeczna Od 01.10.2009 - Nauczyciel akademicki - adiunkt w Szkle Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Społecznych Katedra Edukacji i Kultury w Warszawie wykładowca przedmiotów: andragogika, pedagogika, coaching i mentoring, komunikacja społeczna w pracy nauczyciela, dydaktyka dorosłych. Znajomość języków obcych: rosyjski angielski Informacje dodatkowe 1991-1994 Dyrygent Chóru Akademickiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu . 1994-1997 Kierownik Dziecięcego Zespołu Muzycznego „Pianola” w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu. 1994-1997 Chórmistrzyni Wojska Polskiego - Dyrygent Chóru Akademickiego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. 1999 Sekretarz Komisji Historycznej Zarządu Krajowego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej w Warszawie. 1998 Członek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, odznaczona Odznaką Przyjaciel Dziecka w 2004 roku, nr 29/2004 przyznaną przez Zarząd Główny TPD oraz Złotą Odznaką. Przyjaciel Dziecka w 2005 roku, nr21/2005. 2002 Członek Komitetu Doradczego Ogólnopolskiej Fundacji działającej na rzecz dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej „Dziecięcy Uśmiech”. 2002 Wiceprzewodnicząca Kręgu Korczakowskiego Ziemi łódzkiej - Polskiego Stowarzyszenia im. J. Korczaka. Członek Polskiego Stowarzyszenia Korczakowskiego. 2004 Konsultant merytoryczny Wydawnictwa Pedagogicznego Operon, nr certyfikatu: CRT NR KM 0452/2004/2005. Członek: Od 2002 - Członek Polskiego Stowarzyszenia im. J. Korczaka. Od 2012. - Członek Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego. Od 2012 - Członek Zespołu Redakcyjnego Kwartalnika Polskiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych. Od 2013 - Członek Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Od 2010 - Opiekun naukowy Koła Pedagogów SGGW w ramach którego wraz ze studentami przygotowała i przeprowadziła liczne wykłady i debaty i konferencje naukowe na temat: praca z uczniem zdolnym – trudności i problemy, metody oddziaływań wychowawczych w pracy z dziećmi i młodzieżą, metoda projektów, rola komunikacji społecznej w pracy z uczniem zdolnym i inne. Za całokształt pracy społecznej wyróżniona przyznaniem w:  2004 roku Odznaki Przyjaciel Dziecka,  2005 roku Złotej Odznaki Zasłużonego Działacza TPD,  2005 roku za całokształt pracy oświatowej, wychowawczej i społecznej na rzecz dzieci i młodzieży wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Współorganizatorka i prelegentka wielu konferencji naukowych – polskich i międzynarodowych, autorka licznych publikacji z zakresu andragogiki, pedagogiki, komunikacji społecznej.

Publikacje

 1. Wykaz wybranych publikacji:

 2. Błaszczak I.,Rola Feliksa Popławskiego w wychowaniu młodzieży wiejskiej do rozumienia i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego, Edukacja ustawiczna dorosłych, nr 3/29/2000, Radom 2000,

 3. Błaszczak I.,Feliks Popławski i TUL w latach 1945-1948, PUL nr 1/52, Warszawa 2000,

 4. Błaszczak I.,O sztuce wychowania czyli jak osiągnąć mistrzostwo pedagogiczne, (w:) Z Korczakiem do Unii Europejskiej czyli budujemy Europę dzieci, MENiS, Warszawa 2005,

 5. Błaszczak I., Feliks Popławski wychowawca wielkiej miary, Ruch Pedagogiczny 3-4, WSP ZNP, Warszawa 2009,s. 95-102,

 6. Błaszczak I., Rola uniwersytetów ludowych w upowszechnianiu kultury chłopskiej poprzez turystykę, (w:) Wielokulturowość w turystyce, (red.) Puchnarewicz E., Warszawa 2010,

 7. Błaszczak I., Rola miłości w szczęściu społeczeństwa, (w:) Między dawnym a nowym – na szlakach humanizmu, Warszawa 2010,

 8. Błaszczak I., Mądre wychowanie, czyli o roli miłości w szczęściu rodziny, (w:) Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, t. II, rozdział VIII, Radom (2011),

 9. Błaszczak I., Idee i wartości duńskich uniwersytetów ludowych w recepcji Ignacego Solarza, (w:) Homo Viator w świecie spotkania kultur, (red.) Stefaniak-Najder K., Warszawa 2012,

 10. Błaszczak I., Komunikacja w organizacji jako przestrzeń motywowania pracowników do rozwoju, s. 100-121, (w:)Środowisko i przestrzeń człowieka (red.) Stefaniak-Najder K., Warszawa 2012,

 11. Błaszczak I., Recepcja koncepcji samorządu dziecięcego Janusza Korczaka we współczesnej szkole, Meritum Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny, nr 2/25/2012, Warszawa 2012,

 12. Błaszczak I., Negatywny wpływ mediów na rozwój inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży. Konstrukty osobiste jako świadectwo złożoności poznawczej człowieka w koncepcji J. Delia, (w:) Patologie w cyberświecie, (red.) Bębas S., Plis J., Bednarek J., R

 13. Błaszczak I., Rola e-learningu w kształceniu dorosłych, PUL nr 1/92, Warszawa 2012,

 14. Błaszczak I., Aleksytymia jako bariera komunikacyjna w relacji nauczyciel – uczeń, PUL nr 2/93, Warszawa 2012,

 15. Błaszczak I., Miejsce Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych RP w upodmiotowieniu polskiej wsi w latach 1945-1948, (w:) Edukacja dorosłych wobec społecznego wykluczenia: przeszłość i teraźniejszość, (red.) T. Maliszewski, J. Żerko, „Biblioteka Edukacji

 16. Błaszczak I., Zbieć M., Principles of lifelong learning in woodworking industry, (w:) Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 77, Warsaw 2012,

 17. Błaszczak I., Koncepcja wychowania spółdzielczego w uniwersytecie ludowym Ignacego Solarza, (w:) Dzisiejsze znaczenie spółdzielczości, (red.) M. Szyszkowska, Warszawa 2013.

 18. Błaszczak I., Związek edukacji zdrowotnej z andragogiczną koncepcją reedukacji dorosłych w ujęciu Lucjana Turosa, (w:) Zdrowie Publiczne. Monografie. Prewencja Pierwotna Nowotworów ograniczenia w ekspozycji na dym tytoniowy, (red.) J. Szymborski, W. Zatoń

 19. Błaszczak I., Rola umiejętności komunikacyjnych nauczycieli we współtworzeniu akademickiej przestrzeni dialogu (w:) Etyczne, społeczne i prawne aspekty funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce, (red.) J. Wyleżałek, E. Puchnarewicz, Warszawa 2012.

 20. Błaszczak I., Wyleżałek J., Osobowość nauczyciela Akademickiego jako kluczowy paradygmat harmonijnego współistnienia społeczności akademickiej w poglądach Feliksa Popławskiego (w:) Etyczne, społeczne i prawne aspekty funkcjonowania szkolnictwa wyższego w

 21. Błaszczak, I. Uniwersytety ludowe w koncepcji pedagogicznej Feliksa Popławskiego, (w:) 90 Lat Ruchu Uniwersytetów Ludowych w Polsce. (red.) T. Maliszewski, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Gdańsk 2013.

 22. Błaszczak, I. Contemporary perspectives in adult education and lifelong learning – andragogical model of learning, at XI Annual International Conference of the Bulgarian Comparative Education Society BCES 2013,

 23. Błaszczak I., Edukacja turystyczno-ekologiczna uzdolnionej młodzieży wiejskiej jako istotny element zrównoważonego rozwoju w turystyce [w:] Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie (red.) naukowy J. Wyleż

 24. Kozikowska, WSTiJO, nr 11, Warszawa 2013.

 25. Błaszczak I., Chrześcijaństwo jako wychowanie do kultury miłości w rodzinie, (w:)Bezpieczeństwo człowieka a religia, red. E. Jarmocha, I., A., Trzpil, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,Wydział Humanistyczny, Instytut Pedagogiki, Drohiczy

 26. Błaszczak I., Konserwatyzm ludzkiego poznania jako przyczyna problemów adaptacyjnych osób starszych do zmian społeczno-technicznych zachodzących we współczesnej cywilizacji, (w:) Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie, (red.) K.

 27. Błaszczak I., Konstrukty osobiste nauczyciela jako kluczowa kompetencja komunikacyjna w pracy z uczniem zdolnym, (w:) Środowisko edukacyjne uczniów zdolnych, (red.) M. Jabłonowska, Warszawa 2013.