Pracownicy

Wioletta Bieńkowska-Gołasa


dr

Wioletta Bieńkowska-Gołasa

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

22 59 34 16 1WYKSZTAŁCENIE

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego - Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2011 rok.

Magister socjologii - Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2006 rok.

MIEJSCE PRACY

SGGW w Warszawie - Adiunkt

OBSZAR BADAŃ

Przedsiębiorczość, rozwój lokalny, energia odnawialna, turystyka.

Curriculum Vitae

http://wioletta_bienkowska.users.sggw.pl/cvpl.pdf

Publikacje

 1. 1. Preferencje mieszkańców Mazowsza dotyczące zachowań turystyczno-rekreacyjnych i sposobów spędzania

 2. czasu wolnego. [W:] Problemy rozwoju turystyki edukacyjno-kulturowej w Polsce i na świecie /

 3. red. nauk. Zygmunt Józef Przychodzeń, Warszawa

 4. Biała Waka k. Wilna; Dyneburg Lwów; Czerniowce; Żytomierz: Wydawnictwo WSTiJO i Wydawnictwo SGGW, 2007; s. 167-177.

 5. 2. Sposoby spędzania czasu wolnego po pracy i w czasie wyjazdów urlopowych mieszkańców Mazowsza. [W:] Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich / red. nauk. Izabella Sikorska-Wolak. Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2007,s.449-459.

 6. 3. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w opinii Polaków. [W:] Doradztwo w działalności przedsiębiorczej : praca zbiorowa / red. nauk. Krystyny Krzyżanowskiej - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2008. - s. 53-66.

 7. 4. Agroturystyka w województwie mazowieckim. Uwarunkowania, skala i perspektywy rozwoju. [W:] Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie. Monografia 2008 Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2008, s.339-345.

 8. 5. Agroturystyka w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii. [W:] Potencjał turystyczny w regionach / red. nauk. Izabella Sikorska-Wolak. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s.187-196.

 9. 6. Europejskie organizacje i stowarzyszenia wspierające rozwój obszarów wiejskich. [W:] Potencjał turystyczny w regionach / red. nauk. Izabella Sikorska-Wolak. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 197-209.

 10. 7. Adaptacja walorów i obiektów kulturowych na potrzeby turystyki przy wsparciu z funduszy strukturalnych, Warszawa. [W:] Sposoby wykorzystania dóbr kulturowych dla potrzeb rozwoju funkcji turystycznej na Mazowszu przy wsparciu z funduszy strukturalnych /

 11. 8. Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie mazowieckim. Warszawa. [W:] Turystyczne funkcje obszarów wiejskich / red. nauk. Izabella Sikorska-Wolak. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2009, s. 45-53.

 12. 9. Obszary wiejskie na Mazowszu w świetle dokumentów strategicznych województwa. Warszawa-Poznań-Olsztyn 2009 [W:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XI Zeszyt 4, s. 105-110.

 13. 10. Formy współczesnego hotelarstwa - ośrodki SPA&Wellness. Gdańsk 2009 [W:] Turystyka uzdrowiskowa, stan i perspektywy[red. nauk. Mirosław Boruszczak] Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2009, s. 175 - 183.

 14. 11. Motywacja i typy zachowań w aktywności turystyczno-rekreacyjnej. Warszawa 2009 [W:] Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie .Turystyka i rekreacja, Zeszyt 4 (2) 2009, s. 134-143.

 15. 12. Współczesne tendencje w kształtowaniu ofert usługowych hoteli, [W:] Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie. Monografia 2009. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2009, Tom 1, s.17-22.

 16. 13. Polityka turystyczna w Polsce i w Unii Europejskiej. Warszawa 2009, [W:] Polityki europejskie, finanse i marketing. Nr 1 (51 - T.1) [red. nauk. Mieczysław Adamowicz]. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2009. - s. 209-216.

 17. 14. Organizacja usług hotelarskich dla potrzeb osób niepełnosprawnych – Białystok 2010, [W:] Osoby niepełnosprawne w turystyce [red. nauk. Romuald Ziółkowski, Rozprawy Naukowe Nr 188, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010, s.

 18. 15. Spa&Wellness jako nowoczesna forma wypoczynku i rekreacji. Poznań 2010, [W:] Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej [red. nauk. Joanna Łuczka, Stanisław Bronowicki], Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2010, s. 379 -

 19. 16. Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarze LGD - Krzemienny Krąg. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XII, Zeszyt 2. Warszawa-Poznań-Szczecin 2010, s. 20-23.

 20. 17. Zróżnicowanie wartości wskaźnika przedsiębiorczości w gminach wiejskich województwa mazowieckiego w układzie przestrzennym. ACTA. Oeconomia nr 9 (3) 2010. Wydaw. SGGW, Warszawa 2010, s. 119-127.

 21. 18. Zmiany intensywności ruchu turystycznego w województwach wschodniej Polski. Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010. Wydaw. Grupa Naukowa Pro Futuro, Kraków 2010, s. 403 - 408.

 22. 19. Uwarunkowanie atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski Wschodniej. Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010. Wydaw. Grupa Naukowa Pro Futuro, Kraków 2010, s. 443-450.

 23. 20. Główni aktorzy lokalnej współpracy na obszarach wiejskich. [W]Sieci partnerskiej współpracy na obszarach wiejskich. Wydawnictwo Fundacja Programów Pomocy dla Rolników FAPA, Warszawa 2010, s. 33-50.

 24. 21. Modele podejmowania działań partnerskich, [W] Sieci partnerskiej współpracy na obszarach wiejskich. Wydawnictwo Fundacja Programów Pomocy dla Rolników FAPA, Warszawa 2010, s. 51-87.

 25. 22. Sieci partnerskiej współpracy na obszarach wiejskich. Wydawnictwo Fundacja Programów Pomocy dla Rolników FAPA, Warszawa 2010 - monografia.

 26. 23. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju sektora MSP w Polsce. Roczniki Naukowe SERIA, tom XIII, Zeszyt 2, Warszawa-Poznań-Wrocław 2011, s. 43-46.

 27. 24. Zmiany w krajowym ruchu turystycznym w województwie łódzkim. [W] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom VII. Red. nauk. Zygmunt Młynarczyk i Alina Zajadacz. Poznań 2011, s. 49-57.

 28. 25. Formy wsparcia przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gmin wiejskich województwa mazowieckiego. [W] Społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju obszarów wiejskich : praca zbiorowa / pod red. nauk. Krystyny Krzyżanows

 29. 26. Actions of local government relating to development of rural areas in Poland - theoretical aspects. [W] Regional management : theory, practice and development / ed. Štefan Hittmár. - Žilina, 2012. - S. 29-35.

 30. 27. The entrepreneurship development level in the rural Mazowieckie Voivodeship counties. [W] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2012, T. 14, z.6, s. 30-34.

 31. 28. Bezpieczeństwo żywności w branży mleczarskiej a system HACCP – studium przypadku (dokument elektroniczny) [W] Logistyka 2012, nr 4, CD nr 2, s. 1396-1405.

 32. 29. System zarządzania jakością w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (dokument elektroniczny).[W] Logistyka 2012, nr 6, CD nr 2, s. 391-398.

 33. 30. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w sieci sklepów detalicznych w oparciu o ISO 22000 (dokument elektroniczny). [W] Logistyka 2012, nr 6, CD nr 2, s. 399-404.

 34. 31. Logistyczne aspekty produkcji porzeczki ekologicznej (dokument elektroniczny). [W] Logistyka 2012, nr 6, CD nr 2, s. 423-428.

 35. 32. Magazynowanie jabłek jako proces logistyczny w rolnictwie (dokument elektroniczny). [W] Logistyka 2012, nr 6, CD nr 2, s. 429-433.

 36. 33. The importance of GLOBAL GAP for food safety in the supply chain (dokument elektroniczny). [W] Logistyka 2012, nr 6, CD nr 2, s. 625-630.

 37. 34. Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin logistycznym wsparciem ruchu pasażerskiego w Polsce (dokument elektroniczny). [W] Logistyka 2012, nr 6, CD nr 2, s. 631-636.

 38. 35. Activities of local authorities in promoting entrepreneurship in Poland. [W] Economic Science for Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference 2013, nr 32, s. 26-31.

 39. 36. Kierunki rozwoju gmin wiejskich województwa mazowieckiego w zależności od ich poziomu społeczno-gospodarczego / Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2013, T. 15, z. 4, s. 57-62.

 40. 37. Potencjał dla budowy biogazowni rolniczych w województwie mazowieckim / Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2013, T. 15, z. 5, s. 231-235.

 41. 38. Poziom rozwoju lokalnego gmin wiejskich województwa mazowieckiego/Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 299. Oeconomica 70. Szczecin 2013, s. 7-16.