Pracownicy

Joanna Baran


dr

Joanna Baran

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Logistyki

+48 22 59 342 60Wykształcenie:

1. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW, 2010 r.

2. Magister zarządzania i marketingu - Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW, 2006 r.

3. Studia Podyplomowe Zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw Menedżer Logistyki - Wyższa Szkoła Logistyki przy Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

4. Studia Podyplomowe Logistyka - Wyższa Szkoła Logistyki przy Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

5. Równoległe Studia Pedagogiczne - Wydział Ekonomiczno – Rolniczy SGGW.Obszary naukowe:

-ekonomika przedsiębiorstw,

-logistyka,

-zarządzanie.

Szczegółowe problemy badawcze:

-metody oceny efektywności przedsiębiorstw (w szczególności metoda Data Envelopment Analysis (DEA) i funkcja produkcji),

-systemy logistyczne w agrobiznesie, zarządzanie i planowanie logistyczne w przedsiębiorstwach, logistyka zaopatrzenia i produkcji, magazynowanie,

-zarządzanie strategiczne, w tym szczególnie koncepcja Balanced Scorecard,

-wielokryterialne metody wspomagania decyzji w przedsiębiorstwach.Wyróżnienia i nagrody:

-Główna nagroda w kategorii Mistrz Motywacji w ramach Plebiscytu Mistrzowie Edukacji, którego organizatorem była Rada Uczelniana Samorządu Studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (2013 r.)

-Medal Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW za istotny wkład w rozwój działalności naukowej i dydaktycznej (2013 r.)

-Wyróżnienie w kategorii młody pracownik nauki za artykuł prezentowany na XX Kongresie SERiA w Rzeszowie (2013 r.)

-Wyróżnienie Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych dla rozprawy doktorskiej pt. Efektywność skali produkcji w sektorze przetwórstwa mleka (2010 r.)

-Dyplom uznania od JM Rektora SGGW za osiągnięcia dydaktyczne (2009 r.)

Curriculum Vitae

http://joanna_baran.users.sggw.pl/cvpl.pdf

Publikacje

 1. Wybrane publikacje:

 2. Baran J., 2013: Efficiency of the production scale of polish dairy companies based on Data Envelopment Analysis, Acta Scientiarum Oeconomia, 2013 nr 2, s. 5-13.

 3. Baran J., Żak J., Multiple Criteria Evaluation of transportation performance for selected agribusiness companies, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013

 4. Baran J., Górecka A., Efficiency of air transport based on Data Envelopment Analysis, Logistics&Sustainable Transport Conference, 13-15 June 2013, Celje, Słowenia

 5. Baran J., 2012: Differentiation of logistics excellence in selected agribusiness companies, Carpathian Logistics Congress: November 7th - 9th 2012, Priessnitz Spa, Jeseník, Czech Republic, EU [Dokument elektroniczny], Jesenik, 2012, s. 1-6

 6. Baran J., 2012: The production scale of Polish dairy companies and their economic and financial result, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2012, T. 14, z. 6, s. 7-11

 7. Baran J., 2012: Zastosowanie metody Data Envelopment Analysis do badania efektywności portów, Logistyka 2012, nr 4, CD nr 1, s. 21-30

 8. Baran J., 2012: Organizacja transportu w wybranych branżach agrobiznesu, Logistyka 2012/4, CD2, s. 827-835

 9. Baran J., Żak A., 2012: Logistyka w przedsiębiorstwach przetwórstwa mięsa, Logistyka 2012/2, CD 2, s. 353-364

 10. Baran J., 2012: Skala działania a rozwiązania w zakresie magazynowania i transportu w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleka, Logistyka 2012, nr 2, CD nr 2, s. 343-352

 11. Helbrecht G., Baran J., 2012: Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa jako element sieci komunikacji podmiejskiej miasta Warszawy, Logistyka 2012, nr 6, CD nr 2, s. 453-464

 12. Palewicz J., Baran J., 2012: Organizacja łańcucha dostaw w branży odzieżowej, Logistyka 2012, nr 6, CD nr 2, s. 531-544

 13. Pietrzak M., Baran J., 2012: Zastosowanie metody DEA do benchmarkingu spółdzielni mleczarskich na przykładzie uczestników V Rankingu FSM, Przegląd Mleczarski 2012, nr 4, s. 42-47

 14. Szepietowska E., Baran J., 2012: Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce, Logistyka 2012, nr 6, CD nr 2, s. 603-612

 15. Zych M., Baran J., 2012: Organizacja autobusowych przystanków na żądanie w Warszawie, Logistyka 2012, nr 6, CD nr 2, s. 647-652

 16. Zych M., Baran J., 2012: Porównanie organizacji komunikacji miejskiej w wybranych miastach świata i Polski, Logistyka 2012, nr 6, CD nr 2, s. 637-645

 17. Baran J.: Balanced Scorecard jako narzędzie implementacji strategii w kole naukowym logistyki, Logistyka 2011 nr 6, CD nr 4, s. 5144-5149.

 18. Baran J., 2011: Logistyka w przedsiębiorstwach agrobiznesu, Logistyka 2011 nr 3, s. 17-22.

 19. Baran J., Jałowiecki P., Wysokiński M., 2011: Rozwiązania w zakresie sterowania zapasami w wybranych branżach agrobiznesu, Logistyka 2011 nr 2, CD, s. 45-54.

 20. Baran J., 2011: Korzyści skali a forma prawna przedsiębiorstw przetwórstwa mleka, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 32-36.

 21. Baran J., 2011: Zastosowanie Balanced Scorecard do oceny efektywności fuzji i przejęć w sektorze mleczarskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2011 nr 640 (38), s. 529-538.

 22. Baran J., Pietrzak M., 2010: Wdrożenie Balanced Scorecard w Studenckim Kole Naukowym, [w:] Pietrzak M., Gasiorowska E. (red): Ekonomiczne i organizacyjne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw, PWSZ w Ciechanowie, Ciechanów, s. 191-200.

 23. Baran J., Pietrzak M., 2010: Skala działalności przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego a rozwiązania w zakresie gospodarowania zapasami, Logistyka 3/2010.

 24. Pietrzak M., Baran J., Maciejczak M., 2010: Zakres i rola logistyki w przedsiębiorstwach mleczarskich, Wieś Jutra nr 1(138) 2010, s. 43-47.

 25. Baran J., Kołyska J., 2009: Porównanie wykorzystania zasobów małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego w latach 1998-2005, Equilibrium, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2009 nr 1(2), Toruń, s. 159-169.

 26. Baran J., Kołyska J., 2009: Wydatki publiczne na rolnictwo w Polsce w latach 2001-2008 w ujęciu regionalnym, Equilibrium, Wydawnictwo Naukowe UMK, nr 2 (3), Toruń, s. 125-133.

 27. Baran J., Pietrzak M., 2009: Skala a efektywność spółdzielni mleczarskich w latach 2002-2006, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Ekonomika Rolnictwa, T 96, Zeszyt 1, s. 101-108.

 28. Baran J., 2009: Korzyści skali a wyniki ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw przetwórstwa mleka w latach 2004-2006, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, Nr 76 (2009), s. 95-108.

 29. Baran J., 2009: Metody uzupełniania zapasów w spółdzielni mleczarskiej studium przypadku, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XI, Zeszyt 1, Warszaw-Poznań-Olsztyn, s. 18-23.

 30. Baran J., 2009: Stan i perspektywy produkcji oraz przetwórstwa mleka, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2009 nr 2, s. 168-174.

 31. Baran J., 2009: Porównanie wyników ekonomiczno-finansowych spółdzielni z wynikami przedsiębiorstw o innych formach prawnych działających w przemyśle mleczarskim,[w:] Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie, T. 1, Wydawnictwo UR w Krakowie, Krak

 32. Baran J., 2009: Parametryczne i nieparametryczne metody badania efektywności skali spółdzielni mleczarskich, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Ekonomiki Rolnictwa, T 96, Zeszyt 3, s. 97-106.

 33. Baran J., 2008: Efektywność skali produkcji spółdzielni mleczarskich w Polsce w 2005 r., [w:] Balcerzak A., Rogalska E.: Konkurencyjność gospodarki Polski,Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 325-334.

 34. Baran J., Pietrzak M., 2008: Ocena efektywności spółdzielni mleczarskich w oparciu o wskaźniki finansowe i metodę DEA-analiza porównawcza, [w:] T. Dudycz (red): Wartość jako kryterium efektywności, T1, Wrocław, s. 1-8.

 35. Baran J., 2008: Efektywnośść techniczna a wyniki finansowe spółdzielni mleczarskich w latach 2003-2005, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, Nr 64 (2008), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s.101-112.

 36. Baran J., Maciejczak M., Pietrzak M., Rokicki T., Wicki L., 2008: Logistyka- wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

 37. Pietrzak M., Baran J., Chojnowska M., 2008: Fuzje i przejęcia jako alternatywa wzrostu organicznego zagadnienia teoretyczne i wyniki badań empirycznych w sektorze mleczarskim cz.1, Przegląd Mleczarski, nr 11, s. 44-46.

 38. Pietrzak M., Baran J. 2008: Studiowanie jako forma przedsiębiorczości intelektualnej [w:] Krzyżanowska K. (red): Doradztwo w działalności przedsiębiorczej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 27-37.

 39. Baran J., 2007: Ocena przedsiębiorstw w oparciu o zrównoważoną kartę wyników (Balanced Scorecard) na przykładzie wiodących spółdzielni mleczarskich, Przegląd Mleczarski, nr 6, s. 42-45.

 40. Baran J., Pietrzak M., 2007: Analiza efektywności wybranych branż polskiego agrobiznesu bazująca na metodzie DEA, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom IX, Zeszyt 3, Warszawa-Poznań-Kraków, s. 15-19.

 41. Baran J., 2007: Czynniki sukcesu spółdzielni mleczarskich w Polsce w latach 1999-2002, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, Nr 62 (2007), Warszawa, s. 131-142.

 42. Baran J., 2007: Analiza porównawcza Liderów spółdzielczości mleczarskiej studia przypadków, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja nr 444, Sesja Naukowa, Z 93, T 1, Kraków, s. 31-37.

 43. Baran J., 2007: Efektywność spółdzielni mleczarskich i pozostałych form prawnych działających w przemyśśle mleczarskim z wykorzystaniem metody DEA, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Ekonomika Rolnictwa, T. 94, Z 1, Warszawa, s. 109-116.

 44. Pietrzak M., Baran J., 2007: Podstawy zarządzania - studia przypadków i inne ćwiczenia aktywizujące, Wydawnictwo SGGW, Warszawa

 45. Giełdowski P., Saganowska E., Baran J., 2007:Zarządzanie projektami [w:] red. zbiorowa: Metody i techniki menedżerskie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 197-228.