Pracownicy

Agata Balińska


dr hab.

Agata Balińska

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i DoradztwaWykształcenie i stopnie naukowe:

2002-2003-Studia Podyplomowe Menedżerów Turystyki, SGH

2001-doktorat nauk ekonomicznych z zakresu ekonomii, SGGW w Warszawie, tytuł rozprawy doktorskiej: Uwarunkowania rozwoju agroturystyki (na przykładzie doliny Bugu)

1997-2001-Studia doktorancie na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym (obecnie Wydział Nauk Ekonomicznych) SGGW

1992-1997-studia magisterskie w zakresie ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW

Doświadczenie zawodowe

01.04.2001-obecnie; Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi, Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW

15.09.2007-15.09.2011; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie (obecnie: Akademia Finansów i Biznesu Vistula),

1997-1999; Specjalista ds. reklamy, Panorama Polska sp. z o.o. Warszawa

Projekty badawcze

2005-2008;kierownik, grant KBN/MNiSW;Turystyka wiejska szansa rozwoju terenów pogranicza wschodniego;

1999-2001; główny wykonawca, grant KBN;Uwarunkowania rozwoju agroturystyki na przykładzie Doliny Bugu;

2001-obecnie; liczne projekty badawcze w ramach badań własnych i statutowych SGGW dot. turystykiNagrody i wyróżnienia

2012 r. - Dyplom Ministerstwa Sportu i Turystyki za wybitne osiągnięcia dydaktyczne w kształceniu kadr dla turystyki

2012 r. - Brązowy medal za zasługi dla SGGW

2010 r. - Nagroda Zespołowa III Stopnia JM Rektora SGGW

2003 r. - Nagroda Zespołowa III Stopnia JM Rektora SGGWDoświadczenie dydaktyczne

Autorka programów i prowadząca zajęcia z przedmiotów:

1. Podstawy turystyki,

2. Produkt turystyczny,

3. Organizacja turystyki na obszarach wiejskich,

4. Agroturystyka,

5. Turystyka wiejska,

6. Ekonomika turystyki i rekreacji,

7. Zarządzanie jakością w turystyce,

8. Produkt konsumpcyjny,

9. Zarządzanie jakością usług,

10. Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce

Promotorka około 100 prac licencjackich i magisterskich, o przeważającym udziale prac z zakresu turystyki.Doświadczenie organizacyjne

2012-obecie1; członek Rady Wydziału i Komisji ds. Dydaktyki na WNE, SGGW

2002-2012; członek Rady Programowej, Komisji ds. Dydaktyki, przewodnicząca Komisji ds. Jakości Kształcenia na Międzywydziałowym Studium Turystyki i Rekreacji W SGGW

2007-2011; członek Senatu i Rady Wydziału w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie (obecnie: Akademia Finansów i Biznesu Vistula),

Wielokrotny członek komitetów programowych i organizacyjnych konferencji organizowanych przez Katedrę Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa SGGW,

Publikacje

 1. Autorka i współautorka około 90 publikacji naukowych, w tym:

 2. A. Balińska: Funkcja turystyczna terenów wiejskich wschodniej Polski - pomiar i instrumenty wsparcia. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2012, T. 14, z. 3,

 3. 2. A. Balińska: Jakość jako determinanta konkurencyjności agroturystyki. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012, nr 246,

 4. 3. A. Balińska: Rural tourism in competitiveness improvement of selected communes in the Podlaskie province / [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2011, T. 13, z. 6,

 5. 4. A. Balińska, P. Nowakowski: Eksplo jako forma turystyki alternatywnej. [w:] Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 2011, 288 (64),

 6. 5. A. Balińska: Konkurencyjność produktu turystyki wiejskiej w opinii turystów. [w:] Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 2010, nr 9 (4),

 7. 6. A. Balińska: Turystyka wiejska jako forma wypoczynku mieszkańców miast (na przykładzie turystów wypoczywających w wybranych gminach wschodniego pogranicza Polski). [w:] Handel Wewnętrzny 2010, sierpień,

 8. 7. A. Balińska: Conditions of development of rural tourism supply in selected communes of the Lublin province . [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2010, T. 12, z. 6, s. 7-10, 2010,

 9. 8. A. Balińska: Walory turystyczne w tworzeniu i realizacji produktu turystycznego. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2009, R. 11, z. 4,

 10. 9. A. Balińska: Tourism as a form of non-agricultural activity in the opinion of selected rural communities inhabitants. [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2009, T. 11, z. 6,

 11. 10. A. Balińska: Struktura popytu turystycznego i czynniki kształtujące ten popyt (na podstawie wyników badań empirycznych). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2009, nr 74,

 12. 11. Agata Balińska (red. naukowa): Potencjał turystyczny regionów. SGGW, Warszawa, 2009,

 13. 12. A. Balińska, I. Sikorska-Wolak: Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin, SGGW, Warszawa 2009