Pracownicy

Rafał Balina


dr

Rafał Balina

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Finansów

+48 22 59 342 70

W 2012 r. decyzją Rady Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, uzyskałem stopień doktora nauk ekonomicznych. Prowadzę zajęcia dydaktyczne z zakresu finansów, bankowości oraz rynków finansowych. Moja działalność naukowo-badawcza koncentruje się na szeroko rozumianej współpracy podmiotów gospodarczych z instytucjami finansowymi w zakresie analizy finansowej i kredytowej podmiotów gospodarczych, oceny zagrożenia bankructwem, wykorzystania instrumentów finansowych do ograniczania ryzyka oraz oceną efektywności podmiotów finansowych. Jestem autorem licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych.

Curriculum Vitae

http://rafal_balina.users.sggw.pl/cvpl.pdf

Publikacje

 1. 1.Balina, Rafał: Efektywność banków spółdzielczych w zależności od charakteru prowadzonej działalności / 2013, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2013, T. 15, z. 3, s. 33-38

 2. 2.Juszczyk Sławomir, Balina Rafał, Jolanta Pochopień: Kierunki rozwoju bankowości spółdzielczej według opinii zarządzających / 2013, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2013, T. 15, z. 4, s. 184-189

 3. 3.Juszczyk Sławomir, Balina Rafał, Jolanta Pochopień: Skuteczność polskich modeli do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw transportu drogowego towarów masowych / 2013, Logistyka 2013, nr 2, CD nr 1, s. 34-40

 4. 4.Balina Rafał, Juszczyk Sławomir: Volatility of rates of return on the example of wheat futures, 2012, Euroconference 2012: Global Economic and Financial System : crisis or change? : Portorož, Slovenia, 12-14 July 2012 [Dokument elektroniczny]. - Portor

 5. 5.Balina Rafał, Juszczyk Sławomir: Anomalies in the distribution of rates of return on the wheat futures as a basis for building up effective investment strategy, 2012, MIC 2012: Managing Transformation with Creativity: Proceedings of the 13th Internation

 6. 6.Balina Rafał, Jolanta Pochopień: Skuteczność modeli do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw handlu hurtowego żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi / 2012, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2012, n

 7. 7.Balina Rafał: Skuteczność wybranych modeli dyskryminacyjnych na przykładzie branży robót budowlanych / 2012, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2012, nr 689 (50), s. 231-238

 8. 8.Balina Rafał: Przyczyny bankructw oraz symptomy pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstw - przegląd literatury / 2012, Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi 2012, T. 13, z. 8, s.

 9. 9.Balina Rafał: Dźwignia operacyjna - czyli jak sprawnie zarządzać ryzykiem operacyjnym? / 2012, Po Prostu Informacje 2012, nr 16, s. 12

 10. 10.Balina Rafał: Analiza techniczna - narzędzie do krótkookresowego inwestowania / 2012, Po Prostu Informacje 2012, nr 15, s. 12

 11. 11.Balina Rafał: Zachowanie płynności warunkiem sukcesu / 2012, Po Prostu Informacje 2012, nr 15, s. 8

 12. 12.Balina Rafał: Analiza fundamentalna - narzędzie decyzyjne / 2012, Po Prostu Informacje 2012, nr 14, s. 13

 13. 13. Balina Rafał: Co powinna zawierać skuteczna strategia inwestycyjna / 2012, Po Prostu Informacje 2012, nr 13, s. 13

 14. 14. Balina Rafał: Próg rentowności - czyli od kiedy osiągamy zysk? / 2012, Po Prostu Informacje 2012, nr 14, s. 8

 15. 15. Balina Rafał: Dźwignia finansowa - czyli jak wykorzystywać kapitał własny? / 2012, Po Prostu Informacje 2012, nr 13, s. 8

 16. 16. Juszczyk Sławomir, Balina Rafał: Using wheat futures to stabilize the cost of raw material in bakery sector, 2012, Euroconference 2012 : Global Economic and Financial System : crisis or change? : Portorož, Slovenia, 12-14 July 2012 [Dokument elektroni

 17. 17. Juszczyk Sławomir, Balina Rafał: Anomalie rynku kapitałowego jako podstawa konstrukcji strategii inwestycyjnej / 2012, Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2012, z. 106, s. 254-262

 18. 18. Juszczyk Sławomir, Balina Rafał: Prognozowanie zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw z branży handlu hurtowego żywnością / 2012, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2012, T. 14, z. 1, s. 228-233

 19. 19. Juszczyk Sławomir, Balina Rafał: Using wheat futures to stabilize the cost of raw material in bakery sector / 2012, Chinese Business Review 2012, Vol. 11, nr 6, s. 529-534

 20. 20. Juszczyk Sławomir, Balina Rafał: Differences in volatility of rates of return on the example of wheat futures, 2012, Competences, synergy and international competitiveness influence on the technology innovation and industrial managment / ed. by Zbigni

 21. 21. Balina Rafał, Pochopień Jolanta: Skuteczność zagranicznych modeli do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw transportu drogowego towarów, 2012, Logistyka 2012, nr 6, CD nr 2, s. 551-554

 22. 22. Balina Rafał: Możliwości ograniczania ryzyka inwestycyjnego przy wykorzystaniu strategii inwestycyjnej / 2011, Ryzyko w działalności podmiotów gospodarczych : monografia / pod red. Anety Włodarczyk. - Częstochowa : Politechnika Częstochowska. Wydział

 23. 23. Balina Rafał: Notowania kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną na rynku FOREX jako przykład anomalii rynku kapitałowego / 2011, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2011, nr 88, s. 235-242

 24. 24. Balina Rafał: Wybrane aspekty podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym / 2011, Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi 2011, T. 12, z. 6, s. 351-361

 25. 25. Juszczyk Sławomir, Balina Rafał: Łączne wykorzystanie wskaźników analizy technicznej w procesie inwestycyjnym / 2011, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011, Nr 174, s. 365-380

 26. 26. Juszczyk Sławomir, Balina Rafał: Wheat futures as a tool of cost advantage in the bakery sector, 2011, MIC 2011 : Managing Sustainability? : Proceedings of the 12th International Conference organised by the University of Primorska, Faculty of Managem

 27. 27. Juszczyk Sławomir, Balina Rafał: Zmienność notowań kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną jako podstawa konstruowania strategii inwestycyjnych / 2011, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2011, nr

 28. 28. Juszczyk Sławomir, Balina Rafał: Kontrakty terminowe jako narzędzie przewagi kosztowej w branży piekarniczej /2011, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2011, T. 13, z. 2, s. 174-178

 29. 29. Juszczyk Sławomir, Balina Rafał: Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw spedycyjnych jako bankowe narzędzie decyzyjne / 2009, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2009, nr 78, s. 161-174