Pracownicy

Marek Bajda


dr inż.

Marek Bajda

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Geoinżynierii

+48 22 59 352 16Dydaktyka

• Mechanika gruntów

• Mechanika gruntów i geotechnika

• Ćwiczenia terenowe z mechaniki gruntów

• Fundamentowanie

• Techniki badań geotechnicznych in situObszar Naukowy

• Badania terenowe

• Sondowania statyczne CPT, CPTU, RCPTU

• Sondowania DMT

• Sondowania sejsmiczne SCPTU, SDMT

• Badania geofizyczne MASW, ERT

• Wyznaczanie parametrów geotechnicznych gruntów

• Problematyka gruntów spoistych

(iłów trzeciorzędowych)

Posiadane uprawnienia:

1. Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki (od 2007)

2. Uprawnienia geologiczno-inżynierskie kat. VI (od 2011)Przynależność do organizacji zawodowych:

1. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki

Gruntów i Geotechniki

2. Członek Polskiego Komitetu Geotechniki

Curriculum Vitae

http://w3k1.cem.sggw.pl/wp-content/uploads/Bajda_PL.pdf

Publikacje

 1. BAJDA M., LECH M., KRONIK K., 2013: Wykorzystanie powierzchniowych badań elektrooporowych do oceny stanu technicznego budowli ziemnych. The use of surface electric resistivity tomography for examination of technical conditions of the earth structures. Prz

 2. BAJDA M., KODA E., 2013: Badania geotechniczne do oceny warunków posadowienia w strefach przykrawędziowych Skarpy Warszawskiej. Geotechnical tests for estimation of engineering conditions at the edge zone of "Skarpa Warszawska" toe. Przegląd Naukowy - Inż

 3. BAJDA M., SAROSIAK N., MARKOWSKA-LECH K. 2012: Wykorzystanie powierzchniowych sondowań sejsmicznych do oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura, nr 11(3), s. 47-54.

 4. BAJDA M., BILINIAK M., LECH M. 2012: Wykorzystanie sondy CPTU 15 cm2 do badań podłoża gruntowego. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura, nr 11(2), s. 25-33.

 5. BAJDA M., MARKOWSKA-LECH K., LECH M., SZYMAŃSKI A. 2012: Wykorzystanie badań geofizycznych do rozpoznania budowy podłoża gruntowego. Inżynieria Morska i Geotechnika 2012, R. 33, nr 4, s. 308-313

 6. LECHOWICZ Z., BAJDA M., RABARIJOELY S., SKUTNIK Z. 2012: Determination of mechanical parameters in organic soils for design of retaining walls. Infrastrcture in the Baltic Sea Region, 12th Baltic Sea Geotechnical Conference: Rostock, Germany, 31 May- 2 Ju

 7. SKUTNIK Z., BAJDA M., LECH M. 2011: Stiffness of the Soil Determined from in Situ Testing. Proceedings of the XVth European Conference on Soli Mechanics and Geotechnical Engineering. Geotechnics of Hard Soils - Weak Rocks: Athens, Greece, 2nd June - 4th S

 8. LECH M., BAJDA M., MARKOWSKA-LECH K. 2011: Zastosowanie badań geotechnicznych do rozpoznania warunków lokalizacji obiektów gospodarki odpadami. Nowoczesne rozwiązania w inżynierii i ochronie środowiska. T. 2 / pod red nauk. Sergeya Anisimova, Jana Daniele

 9. BAJDA M., SKUTNIK Z. 2010: Ocena modułu ścinania gytii na podstawie geotechnicznych badań terenowych. Inżynieria Morska i Geotechnika 2010, R. 31, nr 4, s. 507-511

 10. BAJDA M., SKUTNIK Z. 2010: Determination of mechanical parameters of organic soil using CPT and SCPT. Proceedings of the XIVth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering : From research to design in European practice : Bratislava, Slovakia, 2n

 11. BAJDA M. 2009: Źródło generacji fali sejsmicznej w sondowaniach SCPT. Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska. Zeszyt 4 (46), s. 57-66.

 12. LECH M., BAJDA M., MARKOWSKA-LECH K. 2008: The use of resistivity and seismic cone penetration tests for site characterization. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Land Reclamation 2008, nr 40, s. 87-96.

 13. MARKOWSKA-LECH K., LECH M., BAJDA M., SZYMAŃSKI A. 2008: “The use of seismic tests for determination of shear modulus in cohesive soils”. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Civil Engineering 2008, Vol. 11, nr 2, # 20

 14. SKUTNIK Z., BAJDA M. 2008: Ocena jakości przesłony przeciwfiltracyjnej wykonanej w technologii DSM za pomocą sondowań geotechnicznych. Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 2008, R. 17, z. 4, s. 153-162.

 15. LECH M., BAJDA M., GARBULEWSKI K. 2008: Seismic and electrical resistivity cone penetration tests of Warsaw clays. Development of Urban Areas and Geotechnical Engineering: proceedings of the International geotechnical conference: Saint Petersburg, 16-19 J

 16. BAJDA M. 2007: Wykorzystanie sondowań statycznych z pomiarem prędkości fali sejsmicznej do wyznaczania parametrów odkształceniowych gruntów spoistych. Inżynieria i Budownictwo 2007, nr 7-8, s. 420-423.

 17. SZYMAŃSKI A., BAJDA M. 2006: Ocena historii naprężeń w prekonsolidowanych gruntach spoistych na podstawie sondowań statycznych CPTU, Wydawnictwo SGGW – Monografia „Geotechnika w hydrotechnice i budownictwie lądowym” wydana z okazji 50-le

 18. SZYMAŃSKI A., DROŻDŻ A., BAJDA M. 2006: Assessment of stress history in glacial soils on the basis of cone penetration tests. The 10th IAEG Congress, Nottingham 2006.

 19. LECH M., BAJDA M. 2004: Identification of geological barriers at the Stegny site. 16th European Young Geotechnical Engineers Conference, Austrian Society for Engineers and Architects, Vienna, (s. 201-210)

 20. BAJDA M., MARKOWSKA K. 2003: Wykorzystanie badań in situ do wyznaczania modułu ściśliwości G0 w gruntach spoistych. Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska 2003. Zeszyt 2 (27).

 21. BAJDA M., MARKOWSKA K. 2003: Wykorzystanie sondowań SCPTU do wyznaczania modułu ściśliwości M w gruntach spoistych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Budownictwo, Zeszyt 98, s. 7-14.

 22. SOBOLEWSKI M., BAJDA M. 2001: Wpływ uwilgotnienia gruntu na zmianę jego własności filtracyjnych. Przegląd Naukowy W.I. i K.Ś., z.20, s. 89-98.