Pracownicy

Tadeusz Andrzejczyk


prof. dr hab.

Tadeusz Andrzejczyk

Wydział Leśny

Katedra Hodowli Lasu

+48 46 874 91 24Zainteresowania badawcze:

- hodowla dębu (metody odnowienia i pielęgnowania);

- naturalne odnowienie sosny i hodowla różnowiekowych drzewostanów sosnowych;

- rozwój drzewostanów naturalnych.Zajęcia dydaktyczne:

- ekologiczne podstawy hodowli lasu

- hodowla lasu

- siedliskoznawstwo leśneZakończone tematy badawcze (kierownik)

- Przyrodnicze i hodowlane uwarunkowania kształtowania dwu- i wielogeneracyjnych drzewostanów sosnowych.

- Optymalizacja metod sztucznego odnowienia dębu na powierzchniach otwartych, również w zalesieniach, w różnych warunkach siedliskowych na niżu.

- Optymalizacja zabiegów hodowlano-ochronnych stosowanych w odnowieniach naturalnych sosny zmierzających do ograniczenia szkód od osutki.

- Ocena efektów stosowania rębni gniazdowej zupełnej w lasach ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kształtu i wielkości gniazd na rozwój odnowieńPrzebieg rozwoju naukowego

2011 - profesor, 2004- dr hab. nauk leśnych, 1990-dr nauk leśnych, 1980 - mgr inż.

Zatrudnienie:

1980-86-SGGW (asystent), 1986-1994: IBL (asystent i adiunkt, od 1994 KHL SGGW: adiunkt; od 2006 r. profesor nadz.SGGW

Curriculum Vitae

http://wl.sggw.pl/structure/ hodowla/cv/index.htm #TA