Nauka

Harmonogram rekrutacji


Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SGGW

W procesie rekrutacji przyjmuje się następujące terminy realizacji:

a) zaopiniowanie list potencjalnych promotorów przez rady dyscyplin następuje do dnia 30 czerwca 2020 r.;
b) podanie list potencjalnych promotorów do wiadomości publicznej następuje do dnia 30 czerwca 2020 r.;
c) powołanie komisji rekrutacyjnych przez Rektora na wniosek kierownika Szkoły Doktorskiej następuje do dnia 11 września 2020 r.;
d) przesyłanie do sekretariatu Szkoły Doktorskiej dokumentów przez kandydatów na doktorantów następuje przy użyciu skrzynki mailowej w dniach od 24 sierpnia do 4 września 2020 r.;
e) przekazanie dokumentów Dyrektorom Instytutów następuje do dnia 16 września 2020 r.;
f) rozmowy rekrutacyjne w instytutach odbywają się w dniach 21-25 września 2020 r.;
g) do dnia 28 września 2020 r. następuje przekazanie pełnej dokumentacji z przebiegu rekrutacji w komisjach rekrutacyjnych do sekretariatu Szkoły Doktorskiej;
h) ogłoszenie listy przyjętych następuje do dnia 30 września 2020 r.

Terminarz rekrutacji może ulec zmianie i jest dodatkowo corocznie publikowany na stronie internetowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w zakładce Szkoła Doktorska.