Nauka

Ubezpieczenia


Ubezpieczenie społeczne:

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w szkołach doktorskich podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu.

Osoby te podlegają także dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Każdy uczestnik szkoły doktorskiej, otrzymujący stypendium doktoranckie zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia w sekretariacie szkoły zgłoszenia do ubezpieczeń druk ZUS ZUA.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tych osób jest kwota stypendium doktoranckiego

Ubezpieczenie zdrowotne:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510) Uczelnia prowadząca szkołę doktorską zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaca składki za uczestników studiów doktoranckich, gdy zainteresowani przedstawią stosowne oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Uczelnia prowadząca szkołę doktorską zwolniona jest z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta posiadającego status członka rodziny osoby ubezpieczonej.

 

Ulotka ZUS

 

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów

(finansowanie składek, zbiegi tytułów, kody ubezpieczeń, przykłady)

Formularze:

1.         ZUS ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

2.         ZUS ZIUA - Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej

3.         ZUS ZCNA - Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

4.         ZUS ZWUA - Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

5.         Oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.