Nauka

Elektorniczna legitymacja doktoranta


Aby otrzymać elektroniczną legitymację doktoranta, doktoranci Szkoły Doktorskiej SGGW zobowiązani są do:

1.   Założenia konta w Wirtualnym Dziekanacie – https://ehms.sggw.pl/standard/,

2.   Wczytania aktualnego zdjęcia do systemu poprzez konto ehms - zakładka moje dane - edycja,

3.   poinformowania e-mailem  pracownika Szkoły doktorskiej o chęci otrzymania elektronicznej legitymacji doktoranta SGGW

Wytyczne CI dotyczące umieszczanego zdjęcia w systemie Uczelni:

•    postać cyfrowa rozdzielczości 300 punktów na cal (300 dpi) w formacie jpg;

•    rozmiar wydruku 2,00 cm (podstawa) na 2,50 cm (wysokość);

•    zdjęcie legitymacyjne, kolorowe;

•    jednolite, jasne tło (nie mogą występować dodatkowe elementy);

•    portret nie może sięgać poniżej pachy;

•    zdjęcie bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami;

•    osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy (dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności; dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej);

UWAGA!

Ze względu na zwiększoną kontrolę w systemie obsługi ELS, aktualne dane doktoranta w systemie HMS muszą być identyczne z danymi zawartymi na przedłużanej legitymacji.

W przypadku zmiany nazwiska lub adresu zameldowania doktorant zobowiązany jest do wystąpienia o wydruk duplikatu legitymacji doktoranta.

W przypadku rozbieżności danych, dotychczasowa legitymacja nie będzie przedłużona na kolejny, nowy rok akademicki.