Nauka

Zakres działalności Sekcji


Do zakresu działania Sekcji Projektów Krajowych w ramach Biura Nauki i Projektów Krajowych  należą zagadnienia dotyczące wniosków finansowanych ze środków krajowych oraz z funduszy strukturalnych, z wyłączeniem programów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, prac zleconych i projektów inwestycyjnych, w tym m.in.

1) bieżące informowanie pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych SGGW o możliwościach pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych i źródeł krajowych tj. Narodowego Centrum Nauki (NCN) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), poprzez sporządzanie harmonogramu konkursów oraz rozsyłanie w formie newslettera drogą elektroniczną; 

2) organizacja szkoleń, warsztatów w zakresie aplikowania i realizacji projektów;

3) doradztwo w zakresie aplikowania i realizacji projektów;

4) koordynacja przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektów ogólnouczelnianych, wskazanych przez Rektora, Prorektora ds. Nauki lub Kanclerza; 

5) koordynacja administracyjna realizacji projektów ogólnouczelnianych, wskazanych przez Rektora, prorektora właściwego w obszarze nauki lub Kanclerza;

6) ewidencja formularzy zgłoszenia projektów i umów o dofinansowanie projektów.