Nauka

Zakres działalności Sekcji


Do zadań realizowanych przez Sekcję Projektów Krajowych należy:

 1. monitorowanie możliwości pozyskiwania środków programów krajowych istotnych dla rozwoju Uczelni i jej jednostek organizacyjnych;
 2. informowanie pracowników SGGW o potencjalnych źródłach finansowania
  i sposobach aplikowania, wyszukiwanie naukowców/zespołów w Uczelni właściwych do potencjalnej realizacji projektów krajowych;
 3. konsultacje w zakresie planowania i składania aplikacji oraz realizacji i trwałości projektów krajowych;
 4. organizacja szkoleń, warsztatów, konsultacji z udziałem ekspertów, dotyczących aplikacji i realizacji i trwałości projektów krajowych;
 5. współpraca z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich;
 6. pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów, wsparcie w trakcie procesu zawierania porozumień oraz umów partnerstwa i konsorcjum;
 7. inicjowanie i pozyskiwanie środków z krajowych źródeł finansowania na realizację projektów ogólnouczelnianych;
 8. koordynacja przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektów ogólnouczelnianych, projektów administracji centralnej SGGW oraz innych wskazanych przez Rektora, Prorektora ds. Nauki lub Kanclerza;
 9. koordynacja administracyjna realizacji projektów ogólnouczelnianych, projektów administracji centralnej SGGW oraz innych wskazanych przez Rektora, Prorektora ds. Nauki lub Kanclerza;
 10. ewidencja aplikacji i projektów w ramach programów krajowych, prowadzonych przez jednostki SGGW oraz prowadzenie statystyk związanych z ich realizacją;
 11. współpraca z pracownikami, organizacjami partnerskimi oraz wybranymi podmiotami doradczymi i konsultingowymi przy przygotowywaniu wniosków
  o dofinansowanie projektów;
 12. wykonywanie czynności kancelaryjnych, w szczególności:
 1. przyjmowanie wpływającej do Biura korespondencji i jej ewidencjonowanie;
 2. przesyłanie wychodzącej z Biura korespondencji i jej ewidencjonowanie;
 3. przedkładanie przełożonemu korespondencji do wglądu i dekretacji oraz rozdzielanie korespondencji między pracowników poszczególnych Sekcji;
 4. przyjmowanie i wysyłanie faksów i emaili.
 1. prowadzenie spraw administracyjno – organizacyjnych, w tym:
 1. prowadzenie zestawień ewidencji czasu pracy pracowników Biura;
 2. prowadzenie zestawień ewidencji wydatków Biura;
 3. zaopatrzenie pracowników w materiały biurowe i eksploatacyjne;
 4. przygotowanie planu zamówień publicznych zgodnie z zapotrzebowaniem Biura;
 5. prowadzenie obsługi spotkań i narad organizacyjnych Biura.
 1. inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego, nieujęte w zakresie,a merytorycznie związane z zadaniami sekcji;