Nauka

Projekty NCN


Narodowe Centrum Nauki

jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Zadania NCN

 1. Finansowanie:
  • badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych,
  • stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
  • projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację ważnych dla rozwoju nauki pionierskich badań naukowych,
  • badań naukowych nienależących do zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 2. Nadzór nad realizacją wyżej wymienionych badań naukowych.
 3. Współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie badań podstawowych.
 4. Upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach.
 5. Inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa.
 6. Inne zadania zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej.

NCN będzie wspierał młodych naukowców przeznaczając nie mniej niż 20% środków pozostających w jego dyspozycji na wsparcie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NCN może zlecić wykonywanie zadań w zakresie wspierania badań podstawowych innym podmiotom działającym na rzecz nauki.

♦   Więcej informacji na stronie https://www.ncn.gov.pl/

Realizacja projektu NCN – PODSTAWOWE INFORMACJE

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA WNIOSKÓW I UMÓW O FINANSOWANIE PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI W SZKOLE GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

Podstawą procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych zatwierdzoną przez Radę Narodowego Centrum Nauki jest podział na 25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach:

 • HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce
 • ST – Nauki Ścisłe i Techniczne
 • NZ – Nauki o Życiu.


https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn

Finansowanie projektów badawczych przez Narodowe Centrum Nauki odbywa się w drodze konkursów. 

Typy konkursów: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH KONKURSÓW 

Szczegółowy harmonogram konkursów znajduje się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram


WNIOSKI O FINANSOWANIE PROJEKTU

Przygotowywanie i składanie wniosków o finansowanie projektów ze środków Narodowego Centrum Nauki odbywa się zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi poszczególnych konkursów w systemie ZSUN OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki
Obsługa Strumieni Finansowania) https://osf.opi.org.pl/app/. Narodowe Centrum Nauki od konkursów ogłoszonych w dniu 15  grudnia 2016 r. wymaga jedynie formy elektronicznej składania wniosków o finansowanie projektów.

 1. Wersja elektroniczna wniosku do Narodowego Centrum Nauki – KONKURS MINIATURA:
  1. Kierownik Projektu przekazuje do BNiPK SPK (mailowo, PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE PRZESYŁANIE WNIOSKÓW DO SPRAWDZENIAelektroniczną wersję wniosku o finansowanie projektu w postaci pliku pdf do podpisu podpisem kwalifikowanym przez Prorektora ds. Nauki.
  2. Podpisany wniosek w standardzie PAdES przekazywany jest przez BNiPK SPK Kierownikowi Projektu (mailowo) w celu przesłania do Narodowego Centrum Nauki w systemie ZSUN OSF.

 

 1. Wersja elektroniczna wniosku do Narodowego Centrum Nauki – POZOSTAŁE KONKURSY:

 

 1. Kierownik Projektu wypełnia wniosek w systemie OSF, poniżej wyjaśnienia dotyczące pomocy publicznej

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/pomoc-publiczna

 1. Kierownik Projektu generuje i przekazuje do BNiPK SPK  potwierdzenie złożenia wniosku w Konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji projektu badawczego w postaci papierowej do podpisu przez Prorektora ds. Nauki
 2. Skan podpisanego Potwierdzenia przekazywany jest Kierownikowi Projektu (mailowo) w celu przesłania do Narodowego Centrum Nauki w systemie ZSUN OSF. Wersja papierowa pozostaje w BNiPK SPK.

 

 1. Wersja papierowa wniosku.           

Równocześnie z wersją elektroniczną Kierownik Projektu przygotowuje wersję papierową wniosku. W BNiPK SPK należy złożyć: 

 1. Wniosek o finansowanie projektu podpisany przez Kierownika Projektu, Kierownika Katedry oraz Dyrektora Instytutu do podpisu Prorektora ds. Nauki. Jednocześnie kosztorys wniosku o finansowanie projektu powinien uzyskać akceptację Pani Kwestor.
 2. Potwierdzenie Złożenia Wniosku w Konkursie NCN przez Kierownika Projektu – nie dotyczy konkursu MINIATURA.
 3. Formularz rejestracji projektu https://www.sggw.pl/nauka/sekcja-projektow-krajowych/formularze-zgloszeniowe


W umowie konsorcjum powinny znaleźć się zapisy określające:

 • strony umowy ze wskazaniem lidera,
 • przedmiot umowy,
 • czas trwania umowy obejmujący okres realizacji projektu badawczego,
 • upoważnienie dla osoby reprezentującej lidera do występowania w imieniu całego podmiotu złożonego w postępowaniu o przyznanie środków finansowych i realizację projektu badawczego,
 • zobowiązanie lidera do przekazywania pozostałym stronom umowy informacji otrzymanych z NCN,
 • podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wszystkich podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego.

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/umowa-konsorcjum

Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego.

 

UMOWA O FINANSOWANIE PROJEKTU

 • Po otrzymaniu decyzji o finansowaniu projektu z NCN, Kierownik Projektu generuje Umowę w systemie OSF (2 egz.) i z adnotacją Radcy Prawnego przedkłada w BNiPK SPK do podpisu Prorektora ds. Nauki.
 • Równocześnie Kierownik Projektu przesyła do BNiPK SPK wersję elektroniczną umowy w postaci pliku pdf (mailowo) podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES, celem uzyskania podpisu Pani Kwestor  oraz Prorektora ds. Nauki.

Umowa zawierająca podpisy Kierownika Projektu, Pani Kwestor i Prorektora ds. Nauki

Zostaje przesyłana do:

 • Kierownika Projektu
 • Narodowego Centrum Nauki

ZMIANY W PROJEKCIE

 1. Wszelkie zmiany dokonywane w warunkach realizacji projektu muszą być merytorycznie uzasadnione tj. muszą mieć bezpośredni związek z tematyką realizowanego projektu, jak również muszą być niezbędne do realizacji założonych celów projektu.
 2. Zmiany nie mogą zagrażać prawidłowemu i pełnemu wykonaniu zaplanowanych w projekcie zadań, ani być sprzeczne z zasadą gospodarności.
 3. Kierownik projektu i Jednostka zobowiązani są do poinformowania NCN o wszystkich wprowadzonych zmianach w raporcie rocznym obejmującym rok dokonania danej zmiany oraz w raporcie końcowym. Kierownik projektu odpowiedzialny jest za wprowadzenie informacji o zmianach do formularza raportu.
 4. Kierownik projektu jest zobowiązany do bieżącego informowania pracownika BNiPK SPK o wszelkich wprowadzonych przez siebie zmianach. Wnioski o dokonanie zmian za zgodą Kierownika Jednostki lub Dyrektora NCN wymagają uzyskania akceptacji Prorektora ds. Nauki odpowiedzialnego za realizację projektu.
 5. Wszelkie wprowadzane zmiany muszą pozostawać w zgodzie z postanowieniami umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego lub działania naukowego.

o    Za zgodą Prorektora ds. Nauki - pismo w sprawie zmian w projekcie Kierownik Projektu przedstawia do akceptacji Prorektora ds. Nauki,

o    W drodze Aneksu do Umowy o finansowanie projektu - Kierownik Projektu przygotowuje 4 egzemplarze Aneksu do umowy w tym jeden egz z akceptacją Radcy Prawnego wraz z pismem do Dyrektora NCN i przekazuje do BNiPK SPK. SPK przekazuje aneks do podpisu przez Prorektora ds. Nauki.

 1. Po uzyskaniu wszystkich podpisów BNiPK SPK przekazuje dokumenty do Kierownika Projektu.
 2.  Kierownik Projektu przesyła do NCN 4 egz. Aneksu.
 3. Otrzymany zwrotnie Aneks, podpisany przez Dyrektora NCN przechowuje Kierownik Projektu  
 4. Kopia Aneksu zostaje w BNiPK .

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora NCN wyrażonym w piśmie z dnia 6 lutego 2018 r. zasadność dokonanych zmian oceniona zostanie przez NCN podczas rozliczenia końcowego projektu lub w trakcie kontroli. Ewentualne konsekwencje finansowe (koszty niekwalifikowalne) ponosi Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu.

Pismo Dyrektora NCN w sprawie ujednolicenie zasad realizacji projektów

RAPORTOWANIE

Raportowanie odbywa się zgodnie z zapisami Umowy o finansowanie projektu ew. Aneksu: 

 • raporty roczne (do dnia 31 marca każdego roku),
 • cząstkowe (do 30 dni po upływie 30 miesięcy realizacji projektu),
 • końcowe (do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie lub w aneksie do umowy).

 

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/raportowanie-projektow-z-ncn

 

Instrukcja wypełniania raportu końcowego dla pojedynczego działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA:

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/raportowanie-projektow-z-ncn/raporty-miniatur

 


POLECAMY:

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-wnioskodawcow

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/realizacja-projektow

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/zmiany-w-projektach

 

STYPENDIA NAUKOWE W PROJEKTACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NCN

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/koszty-w-projektach/stypendia-naukowe

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-03-25-stanowisko-ncn-studenci-doktoranci-w-projektach