POWER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój W ramach osi priorytetowej III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

W ramach osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju wsparcie będzie kierowane do dwóch kategorii regionów: słabiej rozwiniętych (15 województw z wyłączeniem województwa mazowieckiego) oraz lepiej rozwiniętych (województwo mazowieckie). Działalność dydaktyczna uczelni nie jest ograniczona wyłącznie do terytorium regionu, w którym mają one siedzibę. Uczelnie mogą prowadzić działania na dowolnym obszarze i kierować swoją ofertę dydaktyczną do osób spoza danego regionu oraz do cudzoziemców. W konsekwencji skala oddziaływania tych przedsięwzięć ma wymiar ogólnopolski i nie jest zasadne wyodrębnienie specyficznych działań ze względu na kategorię regionu. Ze względu na istniejące specyficzne potrzeby regionalne, w ramach celu szczegółowego Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zostanie wyodrębniona pula środków (ok. 150 mln euro) na działania wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje. W procesach wdrożeniowych zostaną wykorzystane odpowiednie mechanizmy, uwzględniające specyficzne potrzeby regionalnych rynków pracy i regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Celem działań realizowanych w ramach tej osi jest zwiększenie efektywności i jakości kształcenia na studiach doktoranckich, podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, większa dostępność międzynarodowych programów kształcenia dla osób z Polski lub cudzoziemców uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym; wsparcie zmian organizacyjnych,
a także podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Informacje na temat III osi priorytetowej znajdą Państwo również pod poniższym linkiem:

https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=19781&L=6

Aktualnie nie ma otwartych nowych naborów. Informacje będą na bieżąco aktualizowane.