POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Opis działania (w tym cel działania): Celem działania jest wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody. Zostanie to osiągnięte m in poprzez zwiększenie odsetka obszarów Natura 2000 objętych planami zarzadzania oraz zwiększenie powierzchni siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony. 

Pomimo stosunkowo bogatych zasobów przyrodniczych, konieczne jest podejmowanie dalszych wysiłków w celu przeciwdziałania czynnikom i zjawiskom powodującym spadek różnorodności biologicznej. Działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej z jednej strony służyć będą powstrzymaniu procesu jej utraty, z drugiej zaś będą wzmacniać potencjał rozwoju gospodarczego i społecznego. Zgodnie z Programem ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z planem działania na lata 2015-2020 realizowany będzie szeroki zakres zadań- począwszy od czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk, poprzez zarzadzanie zasobami przyrodniczymi, do podnoszenia poziomu wiedzy społeczeństwa na temat ochrony środowiska i różnorodności biologicznej.

W ramach działania wspierane będą projekty związane z ochrona wybranych gatunków i siedlisk na terenach parków narodowych oraz obszarach Natura 2000 jak również poza obszarami chronionymi.

Typy projektów:

  1. Ochrona in situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych
  1. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych
  2. Wdrażanie działań o zasięgu ogólnokrajowym realizowanych na obszarach Natura 2000
  1. Rozwój zielonej infrastruktury
  2. Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000 i parków narodowych
  3. Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody
  4. Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów
  5. Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym

Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Środowiska

Instytucja wdrażająca: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków 85 %

Informacje na temat POIiŚ znajdą Państwo pod poniższym linkiem: „Szczegółowy opis osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020”

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/

Aktualnie nie ma otwartych nowych naborów. Informacje będą na bieżąco aktualizowane.