Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

W ramach perspektywy finansowej 2014-2020, Polsce przyznano ponad 531 mln euro z EFMR, co razem
z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ponad 710 mln euro.

PO RYBY 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją nr C(2015) 7386 z dnia 22 października 2015 r. i zakłada realizację 6 priorytetów oraz pomocy technicznej.

 • Priorytet I. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Celem ogólnym Priorytetu 1 jest zrównoważona eksploatacja zasobów oraz zwiększenie rentowności sektora rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlądowego.

 • Priorytet II. Wspieranie zrównoważonej środowiskowo, innowacyjnej, zasobooszczędnej, konkurencyjnej akwakultury, opartej na wiedzy

Celem ogólnym Priorytetu 2 jest osiągnięcie i utrzymanie przez Polskę pozycji lidera w Unii Europejskiej w produkcji ryb pochodzących z akwakultury śródlądowej.

 • Priorytet III. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa

Celem ogólnym Priorytetu 3 jest wzmocnienie efektywności systemu kontroli rybołówstwa oraz usprawnienie procesu zbierania danych rybackich służących realizacji Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

 • Priorytet IV. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich

Celem ogólnym Priorytetu 4 jest wspieranie rozwoju obszarów zależnych od rybactwa. 

 • Priorytet V. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania

Celem ogólnym Priorytetu 5 jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury.

 • Priorytet VI. Zintegrowana Polityka Morska

Celem ogólnym Priorytetu 6 jest wsparcie tworzenia systemu zarządzania morskiego oraz osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego, w szczególności w zakresie różnorodności biologicznej morskich obszarów chronionych.

Instytucje istotne dla Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020

Instytucją Zarządzającą PO RYBY 2014-2020 jest minister właściwy ds. rybołówstwa, reprezentowany przez Dyrektora Departamentu Rybołówstwa.

Instytucją Certyfikująca jest Minister właściwy do spraw finansów publicznych, reprezentowany przez Departament Instytucji Płatniczej

Instytucja Audytowa jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Instytucje Pośredniczące to: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Samorządy Województw.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest beneficjentem wsparcia w ramach ww. Priorytetu II, Działanie 2.1:

 • Priorytet II. Wspieranie zrównoważonej środowiskowo, innowacyjnej, zasobooszczędnej, konkurencyjnej akwakultury, opartej na wiedzy

Działanie 2.1 Innowacje

Warunki uzyskania pomocy:

Pomoc w ramach działania Innowacje jest przyznawana na realizację operacji mających na celu wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy. Wsparciem w ramach tego działania objęte są operacje polegające na opracowaniu, testowaniu i wdrożeniu nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie chowu lub hodowli ryb mające na celu:

 • rozwijanie w gospodarstwach akwakultury wiedzy technicznej, naukowej lub organizacyjnej, która, w szczególności, ograniczy oddziaływanie na środowisko, zmniejszy uzależnienie od mączki rybnej i oleju rybnego, będzie wspierać zrównoważone gospodarowanie zasobami w sektorze akwakultury, poprawi dobrostan zwierząt lub ułatwi nowe zrównoważone metody produkcji,
 • rozwijanie lub wprowadzanie do obrotu nowych gatunków akwakultury o dobrym potencjale rynkowym, nowych lub znacznie ulepszonych produktów, nowych lub ulepszonych procesów, lub nowych lub ulepszonych systemów zarządzania i organizacji,
 • badanie innowacyjnych produktów lub procesów pod względem ich wykonalności technicznej lub ekonomicznej.

W ramach realizowanej operacji wnioskodawca sporządza analizę naukową operacji, która jest poddawana ocenie przez organ opiniodawczo-doradczy, powołany na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1358, późn. zm.).

Pomoc przyznaje się:

 1. szkołom wyższym:
 1. kształcącym w zakresie rybactwa lub
 2. prowadzącym badania w zakresie rybactwa,
 1. instytutowi badawczemu, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, późn. zm.), lub instytutowi naukowemu lub pomocniczej jednostce naukowej, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, późn. zm.), prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybactwa,
 2. podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na chowie lub hodowli ryb – w przypadku gdy operacja jest realizowana wspólnie przez te podmioty z podmiotami, o których mowa w pkt 1 lub 2, powiązane ze sobą umową konsorcjum oraz operacja spełnia wszystkie poniższe kryteria: jest w interesie zbiorowym; ma zbiorowego beneficjenta;
 3. projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym.

Wysokość pomocy:

Pomoc na realizację operacji w ramach działania innowacje przyznaje się w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów, nie więcej jednak niż:

 • 3 000 000 zł albo
 • 6 000 000 zł - w przypadku gdy operacja jest realizowana wspólnie przez grupę podmiotów składającą się co najmniej z dwóch podmiotów powiązanych ze sobą umową konsorcjum.

Wysokość kwoty pomocy może być zwiększona o 2 000 000 zł - w przypadku gdy realizacja operacji przewiduje wdrożenie nowej technologii w co najmniej jednym obiekcie chowu lub hodowli ryb.


Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Link do strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/po-rybactwo-i-morze-2014-2020.html

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

 • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
 • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

Wybór projektów:

I. W ramach oceny dokonywanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1). wnioskodawca jest jednostką naukową (maksymalnie 10 pkt):

 • realizującą statutowo zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego – 10 pkt,
 • której zakład będący beneficjentem realizuje zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego statutowo lub na podstawie upoważnienia – 7 pkt,
 • realizującą zadania mogące służyć rozwojowi rybactwa śródlądowego w zakresie medycyny weterynaryjnej, ochrony i oczyszczania wód, genetyki ryb, żywienia ryb, utylizacji odpadów, a także w innym zakresie służącym rozwojowi rybactwa śródlądowego – 5 pkt;

2). projekt jest realizowany w konsorcjum (maksymalnie 15 pkt):

 • z co najmniej trzema jednostkami naukowymi i trzema przedsiębiorstwami akwakultury – 10 pkt,
 • z co najmniej dwoma jednostkami naukowymi i dwoma przedsiębiorstwami akwakultury – 8 pkt,
 • z co najmniej jedną jednostką naukową i jednym przedsiębiorstwem akwakultury – 5 pkt,
 • z co najmniej jednym przedsiębiorstwem akwakultury – 2 pkt, przy czym w przypadku gdy projekt jest realizowany w konsorcjum, w którym dodatkowo uczestniczy przynajmniej jedna zagraniczna jednostka naukowa – 5 pkt;

3). projekt przewiduje zaangażowanie osób kształcących się zawodowo w kierunku rybackim (maksymalnie 5 pkt):

 • udział słuchaczy szkół wyższych lub średnich o profilu rybackim jest przewidziany na każdym etapie projektu – 5 pkt,
 • udział słuchaczy szkół wyższych lub średnich o profilu rybackim jest przewidziany tylko na etapie wdrożeniowym projektu – 4 pkt,
 • udział słuchaczy szkół wyższych lub średnich o profilu rybackim jest przewidziany tylko na etapie badawczym projektu – 3 pkt,
 • udział słuchaczy szkół wyższych lub średnich o profilu rybackim jest przewidziany tylko na etapie publikacji efektów projektu – 2 pkt.

II. W ramach oceny dokonywanej przez organ opiniodawczo-doradczy o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1). cel i tematyka projektu mieści się w zakresie objętym tematyką znajdującą się na liście publikowanej na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa – 15 pkt,

2). projekt przewiduje (maksymalnie suma 15 pkt):

 • opracowanie i wdrożenie nowej technologii w co najmniej jednym przedsiębiorstwie akwakultury – 5 pkt,
 • badanie innowacyjnych produktów lub procesów pod względem ich efektywności ekonomicznej i możliwości ich zastosowania na skalę gospodarczą – 5 pkt,
 • aktywne upublicznienie wyników projektów przez udział w co najmniej dwóch krajowych konferencjach lub wystawach i jednej zagranicznej konferencji lub wystawie o tematyce związanej z akwakulturą oraz w ogólnodostępnych źródłach – 5 pkt;

3). ocena poziomu innowacyjności projektu (maksymalnie 40 pkt) – liczba punktów uzyskanych na podstawie rankingu opracowanego na podstawie średniej liczby punktów przyznanych przez organ opiniodawczo-doradczy dla danego naboru.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru oraz prawach i obowiązkach beneficjentów / warunkach i trybie przyznawania dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w § 2-5 i 34-56 oraz Załącznikach nr 3-5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2017 r. poz. 515) oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.).

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Wzór Biznes Planu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o płatność