Nauka

Rolnictwo ekologiczne
 

Zasady udzielenia dotacji do badań w rolnictwie ekologicznym, w produkcji roślinnej badania na rzecz postępu biologicznego

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z 2016 r. poz. 1614 oraz z 2017 r. poz. 1470), dotacja na pokrycie kosztów badań może być udzielona organizacji badawczej, która wykonuje badania w sektorze rolnym na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie produkcji, uprawy, nawożenia, ochrony roślin, przetwórstwa produktów roślinnych i zwierzęcych, ochrony zdrowia zwierząt, marketingu, promocji oraz analizy rynku.

UWAGA!
Wszystkie wnioski dotyczące dofinansowania badań w rolnictwie ekologicznym należy składać w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego udzielenie dotacji.

Dotacja może być udzielona według poniższych stawek określonych w załączniku nr 7 do tego rozporządzenia.

Zadanie

Stawka dotacji
(w złotych)

Prowadzenie badań w zakresie:

 

1.

Warzywnictwa (w tym uprawa ziół) metodami ekologicznymi

do 450 000

2.

Sadownictwa metodami ekologicznymi

do 450 000

3.

Upraw polowych metodami ekologicznymi

do 450 000

4.

Produkcji zwierzęcej metodami ekologicznymi (w tym produkty akwakultury)

do 300 000 

5.

Przetwórstwa produktów roślinnych, zwierzęcych metodami ekologicznymi

do 300 000

6.

Ochrony zdrowia zwierząt

do 200 000

7.

Marketingu, promocji oraz analizy rynku

do 200 000

Organizacja badawcza może składać wniosek o udzielenie dotacji do badań w rolnictwie ekologicznym do ministra właściwego do spraw rolnictwa w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym udziela się dotacji, zgodnie ze wzorem nr 10 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia (pkt. 5 aktów prawnych).

Dofinansowanie do 75% kosztów kwalifikujących się do udzielenia dotacji

Organizacja badawcza proponuje we wniosku ustalony przez siebie temat badawczy w ramach obszarów badawczych ogłoszonych przez MRiRW (pkt. 6 aktów prawnych). W tym przypadku organizacja będzie miała możliwość uzyskania dofinansowania do 75% kosztów kwalifikujących się do dofinansowania.

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikujących się do udzielenia dotacji

Druga możliwość zakłada, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wybiera konkretne tematy badawcze, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku, kwalifikujące się do dofinansowania w 100% i ogłasza je na liście (pkt. 6 aktów prawnych). Listę zamieszcza na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz publikuje w Dzienniku Urzędowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tej sytuacji, organizacja badawcza przedstawia we wniosku temat badawczy wybrany z listy załącznika nr 2 do ogłoszenia (pkt. 6 aktów prawnych), ubiegając się tym samym o finansowanie badanie w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych.

Załączniki do wniosku

Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się planowany szczegółowy harmonogram zadań, sporządzony zgodnie ze wzorem nr 11 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, oraz wstępną kalkulację kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją sporządzoną zgodnie ze wzorem nr 2 określonym w tym załączniku.

Warunek udzielenia dotacji

Zgodnie z art. 31 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.07.2014, str. 1) Wnioskodawca przed terminem rozpoczęcia realizacji wnioskowanego projektu jest obowiązany do zamieszczenia na swojej stronie internetowej następujących informacji:

a) o planowanej realizacji wnioskowanego projektu;

b) cele wnioskowanego projektu;

c) przybliżona data opublikowania oczekiwanych rezultatów wnioskowanego projektu;

d) miejsce opublikowania w Internecie oczekiwanych rezultatów wnioskowanego projektu;

e) wskazanie, że rezultaty wnioskowanego projektu są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w danym sektorze lub podsektorze rolnym lub leśnym.

Wydanie decyzji o udzieleniu dotacji

Minister właściwy do spraw rolnictwa corocznie, do dnia 30 kwietnia wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji oraz ogłasza do dnia 20 czerwca, w dzienniku urzędowym tego ministra listę organizacji badawczych i badań, na które zostały udzielone dotacje i cele planowanych badań oraz zamieszcza ją na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący tego ministra.

Wypłata dotacji

Minister właściwy do spraw rolnictwa wypłaca 50% udzielonej dotacji w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, a pozostałą kwotę udzielonej dotacji, po przedłożeniu rozliczenia poniesionych kosztów. Rozliczenie, o którym mowa sporządza się w postaci papierowej oraz elektronicznej w formacie .xls(x) w terminie do dnia 5 grudnia roku, w którym została udzielona dotacja, zgodnie ze wzorem nr 3 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia (pkt. 5 aktów prawnych).