Nauka

AKTUALNOŚCI


Szybka ścieżka (konkurs 1/1.1.1/2021)

 

BIURO PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I TRANSFERU TECHNOLOGI informuje, że trwa nabór wniosków Szybka ścieżka (konkurs 1/1.1.1/2021)

 

Konkurs  Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021 skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. W konkursie, który jest podzielony na dwie rundy, mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, również z jednostkami naukowymi w ramach konsorcjum. Konkurs bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być realizowane poza województwem mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

 

Ważna informacja: z uwagi na kończące się środki na dofinansowanie projektów w ramach POIR,  nabór wniosków w danej rundzie konkursu zostanie zamknięty, gdy suma wartości dofinansowania w złożonych wnioskach w ramach tej rundy przekroczy 500% jej alokacji (z zastrzeżeniem, że nabór wniosków w rundzie będzie trwał co najmniej 7 dni).

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty  dostępne na stronie NCBR.

 

Dla kogo

przedsiębiorstwa,

konsorcja przedsiębiorstw, składające się z maksymalnie 3 podmiotów,

konsorcja naukowo-przemysłowe, składające się z maksymalnie 3 podmiotów, w tym co najmniej 1 przedsiębiorstwa i co najmniej 1 jednostki naukowej. Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

 

Na co

Na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

Zakres tematyczny

Dla konkursu nie ma określonego zakresu tematycznego. Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

 

Budżet konkursu

300 000 000 zł, w tym:

100 000 000 zł – na projekty w I rundzie,

200 000 000 zł – na projekty w II rundzie.

 

Dofinansowanie

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

1 000 000 zł – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP,

2 000 000 zł – w przypadku pozostałych projektów.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 50 000 000 euro

 

Harmonogram konkursu

Data ogłoszenia: 15 lutego 2021 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 22 marca 2021 r.

Zakończenie naboru wniosków: maksymalnie 4 maja 2021 r.

Konkurs podzielony jest na dwie rundy:

 

I runda (tylko dla dużych przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów) – nabór wniosków od 22 marca do maksymalnie 12 kwietnia 2021 r.

II runda (tylko dla MŚP oraz ich konsorcjów) – od 13 kwietnia do maksymalnie 4 maja 2021 r., do godz. 16:00.

 

Sposób składania wniosków

Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP (link do systemu – aktywny od 22 marca 2021 r.).

 

 

OCZYSZCZALNIA PRZYSZŁOŚCI

Biuro Nauki i Projektów Krajowych informuje, że NCBR prowadzi nabór wniosków o  przystąpienie do postępowania Oczyszczalnia przyszłości.

Przedsięwzięcie skupia się na nowym spojrzeniu na strumień ścieków komunalnych jako na zasoby wody, energii i surowców wtórnych, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych wymogów zakładów oczyszczania ścieków, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego oraz optymalizacja kosztów eksploatacji oczyszczalni.

Innowacje wypracowane w ramach przedsięwzięcia umożliwią usuwanie mikrozanieczyszczeń obecnych w ściekach oczyszczonych kierowanych do rzek, a także efektywne zagospodarowanie osadów pościekowych. Odzyskane pierwiastki biogenne ograniczą w efekcie obciążenia cieków wodnych tymi substancjami.

Innowacją będzie zapewnienie obiegu zamkniętego biogenów w naturze, co umożliwi ograniczenie produkcji nawozów sztucznych i budowę ekologicznego rolnictwa przy ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, jak również zapewnienie obiegu zamkniętego wody w przemyśle i w infrastrukturze komunalnej miasta.

Dla kogo

Nie określa się katalogu zamkniętego.

Do przedsięwzięcia mogą przystąpić wszystkie podmioty, które mają pomysł, wymagany potencjał i wolę opracowania rozwiązań zdefiniowanych w przedsięwzięciu, a także zdolność wykonania umowy.

Łączny budżet przedsięwzięcia: 27 MLN ZŁ

Sposób składania wniosków

Wniosek o przystąpienie do postępowania wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej, w oparciu o wzór oraz zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu. Wnioski należy składać w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, w punkcie przyjmowania przesyłek NCBR.

Terminu składania Wniosków, tj. do dnia 1 marca 2021r. do godziny 12:00.

Sposób wyboru wykonawcy

Wnioski złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie oceniane są przez Komisję Przetargową. Komisja Przetargowa składa się z pracowników NCBR i ekspertów – biegłych, którzy wspierają prace Komisji Przetargowej. Ocena składa się z oceny formalnej i merytorycznej.

Po zawarciu umów o finansowanie, to jest w toku realizacji przedsięwzięcia, po każdym etapie następuje selekcja wykonawców, w oparciu o warunki i kryteria określone w dokumentacji konkursowej. Celem selekcji jest stopniowe zmniejszanie liczby uczestniczących w przedsięwzięciu wykonawców, a w efekcie – wybór najlepszych rozwiązań z zaproponowanych przez Wykonawców.

KONTAKT Marek Świdowicz E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Źródło: NCBR 

 

 

INNOWACYJNA BIOGAZOWNIA

 

BNiPK informuje, że NCBR jako Zamawiający, prowadzi nabór wniosków o przystąpienie do postępowania  „Innowacyjna biogazownia”.

Głównym celem przedsięwzięcia „Innowacyjna biogazownia” jest opracowanie i demonstracja innowacyjnej technologii uniwersalnej biogazowni, charakteryzującej się efektywnym przetwarzaniem zróżnicowanego strumienia substratów organicznych na biogaz, a następnie uszlachetnianiem go do biometanu.

W ramach przedsięwzięcia zostanie opracowana kompletna technologia służąca wytwarzaniu biometanu z wykorzystaniem substratów II generacji (o charakterze odpadowym). Nie będzie ona emitowała do środowiska uciążliwych dla człowieka odorów, będzie samowystarczalna pod kątem energii cieplnej i elektrycznej ze względu na produkowany biogaz. Przyczyni się to do tworzenia nowego w Polsce sektora biometanu oraz rozwoju pozostałych sektorów z nim powiązanych.

Dla kogo

Nie określa się katalogu zamkniętego.

Do przedsięwzięcia mogą przystąpić wszystkie podmioty, które mają pomysł, wymagany potencjał i wolę opracowania rozwiązań zdefiniowanych w przedsięwzięciu, a także zdolność wykonania umowy.

Łączny budżet przedsięwzięcia: 29,5 MLN ZŁ

Sposób składania wniosków

Wniosek o przystąpienie do postępowania wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej, w oparciu o wzór oraz zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu. Wnioski należy składać w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, w punkcie przyjmowania przesyłek NCBR.

Termin składania wniosków do dnia 22 lutego 2021r. do godziny 12:00.

Sposób wyboru wykonawcy

Wnioski złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie oceniane są przez Komisję Przetargową. Komisja Przetargowa składa się z pracowników NCBR i ekspertów – biegłych, którzy wspierają prace Komisji Przetargowej. Ocena składa się z oceny formalnej i merytorycznej.

Po zawarciu umów o finansowanie, to jest w toku realizacji przedsięwzięcia, po każdym etapie następuje selekcja wykonawców, w oparciu o warunki i kryteria określone w dokumentacji konkursowej. Celem selekcji jest stopniowe zmniejszanie liczby uczestniczących w przedsięwzięciu wykonawców, a w efekcie – wybór najlepszych rozwiązań z zaproponowanych przez Wykonawców.

Dokumenty 

KONTAKT NCBR  Katarzyna Lenart E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Żródło: NCBR

 

 

 

 

BUDOWNICTWO EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE I PROCESOWO

BNiPK informuje, żę NCBR jako Zamawiający prowadzi nabór wniosków  przystąpienie do postępowania „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”.

Głównym celem przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” jest opracowanie technologii modułowych i prefabrykowanych oraz technologii neutralnych klimatycznie dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnych technologii 2D (prefabrykowanej) i 3D (modułowej) w konstrukcji budynku jednorodzinnego i wielorodzinnego o możliwie najlepszym, optymalnie zerowym lub pozytywnym bilansie rocznym zużycia energii, przy zastosowaniu instalacji wspomagających.

Dla kogo

Nie określa się katalogu zamkniętego.

Do przedsięwzięcia mogą przystąpić wszystkie podmioty, które mają pomysł, wymagany potencjał i wolę opracowania rozwiązań zdefiniowanych w przedsięwzięciu, a także zdolność wykonania umowy.

Łączny budżet przedsięwzięcia: 37,5 MLN ZŁ

Sposób składania wniosków

Wniosek o przystąpienie do postępowania wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej, w oparciu o wzór oraz zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu. Wnioski należy składać w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, w punkcie przyjmowania przesyłek NCBR.

Termin składania Wniosków,  do dnia 23 lutego 2021 r. do godziny 12:00.

Wnioski złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie oceniane są przez Komisję Przetargową. Komisja Przetargowa składa się z pracowników NCBR i ekspertów – biegłych, którzy wspierają prace Komisji Przetargowej. Ocena składa się z oceny formalnej i merytorycznej.

Po zawarciu umów o finansowanie, to jest w toku realizacji przedsięwzięcia, po każdym etapie następuje selekcja wykonawców, w oparciu o warunki i kryteria określone w dokumentacji konkursowej. Celem selekcji jest stopniowe zmniejszanie liczby uczestniczących w przedsięwzięciu wykonawców, a w efekcie – wybór najlepszych rozwiązań z zaproponowanych przez Wykonawców.

Dokumenty 

KONTAKT Piotr Kopacz E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl 

Żródło: NCBR

 

 

ZASADY DOSTARCZANIA DO NCN RAPORTÓW ROCZNYCH ZA 2020 R.

Biuro Nauki i Projektów Krajowych - Sekcja Projektów Krajowych przekazuje najnowsze wytyczne dotyczące zasad dostarczania do NCN raportów rocznych za 2020 r.

NCN przypomina, że termin na złożenie raportów rocznych z realizacji projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w roku 2020 upływa w dniu 31 marca 2021 r. W związku z nadal istniejącym w Polsce stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami zwracamy się z prośbą o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą elektroniczną

Informujemy, że preferowaną formą dokumentacji (raportów rocznych, aneksów i innych dokumentów) dotyczącej umów na realizację i finansowanie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, stypendiów doktorskich, działań naukowych jest dokumentacja opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwych osób i przesłana na adres ESP Centrum (/ncn/SkrytkaESP).

W przypadku braku możliwości podpisania dokumentacji, o której mowa powyżej, kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika projektu możliwe jest podpisanie dokumentu odręcznie przez kierownika projektu i  przesłanie do Centrum na adres ESP Centrum skanu tego dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby reprezentujące podmiot. Oryginał dokumentu podpisanego odręcznie przez kierownika projektu powinien być przechowywany w podmiocie.

Powyższe zasady dotyczą umów na realizację i finansowanie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, w których zapisy wymagają przesyłania dokumentów w formie pisemnej (papierowej).

Dokumenty dotyczące umów na realizację i finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich, działań naukowych, w których zapisy wymagają przesyłania dokumentów w formie elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwych osób i przesłane na adres ESP Centrum.

Powyższe uprawnienie wynika z pisma Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, które jest dostępne tutaj.

 

GOSPOSTRATEG V

 

BNiPK informuje, że NCBR ogłosił piaty konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Piąty konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje trzy zagadnienia badawcze, zgłoszone przez Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

DLA KOGO?

Konsorcja jednostek naukowych, w których skład wchodzi maksymalnie pięć podmiotów

NA CO?

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (obowiązkowych w projekcie).

ZAKRES TEMATYCZNY?

 1. Analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski wraz z rekomendacjami zmian legislacyjnych w kontekście publicznego transportu zbiorowego;
 1. Opracowanie systemu jakościowej i ilościowej analizy składu gatunkowego produktów rybnych metodami genetyki molekularnej i spektroskopowymi spełniającymi wymogi prawa Unii Europejskiej;
 1. Krajowy agregator danych o cyfrowym dziedzictwie kulturowym.

DOFINANSOWANIE

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu dotyczącego zagadnienia badawczego nr 1 wynosi 4 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu dotyczącego zagadnienia badawczego nr 2 wynosi 12 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu dotyczącego zagadnienia badawczego nr 3 wynosi 9 000 000 zł.

Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych realizujących projekty w ramach swojej działalności niegospodarczej

Projekt musi obejmować przynajmniej prace przedwdrożeniowe.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację badań podstawowych nie może przekroczyć 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Data ogłoszenia konkursu: 5 stycznia 2021 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 5 lutego 2021 r.

Zakończenie naboru wniosków: 5 kwietnia 2021 r., do godz. 16:00

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i zasady konkursu

KONTAKT

W zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu)

 

E-mail: gospostrateg-finanse@ncbr.gov.pl

W pozostałych sprawach

Tel. +48 22 39 07 483 E-mail: gospostrateg@ncbr.gov.pl

 

W zakresie procedur SGGW – Biuro Nauki i Projektów Krajowych Sekcja Projektów Krajowych

dorota_szczesna@sggw.edu.pl 22 59 356 94

anna_bolibok@sggw.edu.pl tel 22 59 356 89

magdalena_krosnicka@sggw.edu.pl tel. 22 59 366 70

 

V Konkurs TANGO

BNiPK informuje, że Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza V konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO

Wspólne Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki pod nazwą TANGO jest odpowiedzią na potrzebę zbudowania pomostu między badaniami podstawowymi, a badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi.

V Konkurs TANGO skierowany jest do jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych prowadzących prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Nabór wniosków będzie trwał od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (do godziny 16:00), w podziale na rundy:

 1. runda I: od 1 lutego 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku,
 2. runda II: od 1 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku,

ZASADY KONKURSU

KONTAKT:

Pytania dotyczące konkursu można kierować:

w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu, zasada konkurencyjności) na adres: tango-finanse@ncbr.gov.pl

w pozostałych sprawach na adres: tango@ncbr.gov.pl oraz tel.: +48 517 149 464, +48 505 758 978

W zakresie procedur SGGW – Biuro Nauki i Projektów Krajowych Sekcja Projektów Krajowych 

dorota_szczesna@sggw.edu.pl 22 59 356 94

magdalena_krosnicka@sggw.edu.pl tel. 22 59 366 70 

anna_bolibok@sggw.edu.pl tel 22 59 356 89 

 

Konkurs Lider XII

Biuro Nauki i Projektów Krajowych LIDER informuje, że Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza dwunasty konkurs w Programie LIDER

Lider jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

Program adresowany jest do osób, które:

 1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, oraz w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) i są zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
 3. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
 4. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
 5. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a ich pobyt jest zarejestrowany.


Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w XII edycji konkursu w Programie LIDER zostały określone w dokumentacji konkursowej (regulamin konkursu wraz z załącznikami) dostępnej w zakładce „Materiały do pobrania”.

Termin naboru wniosków: 18.01.2021 r. – 18.03.2021 r.

Wypełniony elektronicznie wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać w systemie informatycznym do godziny 16:15 w dniu zamknięcia naboru.

Uprzejmie prosimy o śledzenie aktualności na stronie internetowej NCBR – LIDER XII. Wkrótce zostanie Państwu udostępniony generator w systemie informatycznym, za pomocą którego będą składane wnioski o dofinansowanie. Jednocześnie informujemy, że ostateczny kształt wniosku o dofinansowanie może różnić się od przedstawionego w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu, gdyż w chwili obecnej trwają prace nad systemem informatycznym.

Pytania dotyczące naboru w XI edycji Programu LIDER prosimy kierować wyłącznie na adres: lider@ncbr.gov.pl 

 

I konkurs INFRASTARt

 Sekcja Projektów Krajowych informuje, że Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R –

INFRASTARt

Celem Programu INFRASTARt jest zwiększenie wykorzystania infrastruktury B+R oraz wspieranie umiędzynarodowienia działalności jednostek naukowych.
Do celów szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny I konkursu należy:

 • wsparcie komercyjnego wykorzystania wspartej infrastruktury B+R w projektach badawczo-rozwojowych,
 • pobudzenie współpracy międzynarodowej w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem wspartej infrastruktury B+R
 • profesjonalizacja zarządzania infrastrukturą B+R na rzecz komercjalizacji oraz współpracy międzynarodowej. 


Ogłaszany I konkurs dotyczy wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej dzięki realizacji projektów w ramach II priorytetu POIG, dla których ostateczne koszty kwalifikowalne dofinansowane ze środków POIG wyniosły co najmniej 25 mln PLN oraz za pomocą której można prowadzić prace B+R oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl). 
Nabór wniosków będzie trwał od 11 stycznia do 11 marca 2021 r. (do godziny 16:00).

ZASADY KONKURSU

KONTAKT:

Pytania o warunki konkursu można kierować:

gdy dotyczą one finansów (wskaźniki, budżet projektu) na adres: infrastart-finanse-at-ncbr.gov.pl;

 

HARMONOGRAM KONKURSÓW NCBR

Sekcja Projektów Krajowych zaprasza do zapoznania się z harmonogramem konkursów planowanych przez NCBR w 2021 r

Przeznaczenie

Dane konkursów

Program

Planowana data naboru


Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu. Na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, block chain

Infostrateg I – strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych

04.01.2021 – 26.02.2021


Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Wsparcie praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych

Konkurs TANGO V - program krajowy

 04.01.2021 - 26.02.2021


Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Energia

Konkurs Nowe technologie w zakresie energii I - program strategiczny

IV kwartał 2020 - I kwartał 2021


Przedsiębiorcy (MŚP, duże) oraz konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych)

 

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). Ścieżka tematyczna: Koronawirusy

 

Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka "Koronawirusy" (Konkurs 5/1.1.1/2020)

 

06.05.2020 – 31.12.2020

Młodzi naukowy, organizacje badawcze (publiczna lub prywatna) prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe

Poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy

Konkurs w Programie LIDER
- XII edycja

IV kwartał 2020
- I kwartał 2021


Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Infrastruktura B+R

INFRASTARt

IV kwartał 2020 - I kwartał 2021

Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych)

Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja

Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka

22.03.2021 - 04.05.2021

 

INFOSTRATEG

Biuro Nauki i Projektów Krajowych informuje, że Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych

„Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” - INFOSTRATEG

Celem Programu INFOSTARTEG jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Do celów szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny I konkursu należy:

 • Utworzenie zbiorów danych testowych i stworzenie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań;
 • Rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej inteligencji;
 • Znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych;
 • Stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe podnoszących jakość produktów/ usług i efektywność procesów.


Z zakresu tematycznego programu wybrano do I konkursu 2 tematy:

A. TEMAT 2.

Rozpoznawanie obrazów medycznych w zakresie:

 1. dróg oddechowych (w szczególności w zw. z zagrożeniami COVID),
 2. raka piersi u kobiet,
 3. raka prostaty u mężczyzn;

B. TEMAT 11. Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI

Nabór wniosków będzie trwał od 4 stycznia do 26 lutego 2021 r. (do godziny 16:00).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i zasadami konkursu.

Źródło: ncbr.gov.pl

 

BONY NA INNOWACJE DLA MŚP, ETAP I USŁUGOWY - KONKURS OGÓLNY - PO IR 2.3.2

Cel: Zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do proinnowacyjnych usług świadczonych przez jednostki naukowe.

Tematyka: Zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Jeśli rezultatem projektu jest oprogramowanie, to powinno ono jednocześnie stanowić nową lub znacząco ulepszoną metodę produkcyjną, sposób świadczenia usługi, dostawy, lub znacząco ulepszoną zmianę w zakresie wyrobów będących rzeczami (np. zmiany w zakresie maszyn, urządzeń wnioskodawcy). Dofinansowaniem nie może być objęte stworzenie oprogramowania, będącego samodzielnym przeznaczonym do sprzedaży produktem (wyrobem, usługą).

Wnioskodawcy: Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Partnerstwo/podwykonawstwo:  jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium RP:

 • organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.);
 • spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej;
 • centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym i nauce;
 • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1402);
 • akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155);
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534).

Okres trwania projektu: do 18 m-cy, realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie; okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: PARP

 

 

Nabór ekspertek i ekspertów FNP

Biuro Nauki i Projektów Krajowych informuje, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza dwudziestą ósmą rundę naboru ekspertek/ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”, w którym FNP pełni funkcję Instytucji Wdrażającej.

Zapraszamy specjalistki i specjalistów ze środowisk naukowych gospodarczych do zgłaszania swoich kandydatur do wspierania oceny merytorycznej projektów do dofinansowania w Działaniu 4.4 PO IR realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta powinna określić dziedzinę lub dziedziny objęte PO IR, w których się specjalizuje oraz posiada wiedzę, kompetencje i doświadczenie i wymagane uprawnienia. W zależności od powyższego, można ubiegać się o status kandydata na eksperta w zakresie naukowym, w zakresie gospodarczym lub w obu tych zakresach.

Aby złożyć wniosek o umieszczenie w wykazie należy:

1. zarejestrować się w systemie elektronicznym udostępnionym przez FNP na stronie wnioski.fnp.org.pl,

UWAGA: Należy zalogować się jako użytkownik (wnioskodawca). Osoby, które nie mają konta powinny je najpierw założyć. Osoby, które posiadają konto recenzenta nie powinny logować się na to konto, ale na konto wnioskodawcy; jeśli go nie posiadają, powinni je najpierw utworzyć.

Po zalogowaniu, na liście „Dostępnych programów” należy wybrać program „FNP expert database”.

2. wypełnić elektronicznie formularz wniosku o umieszczenie w Wykazie – program „FNP EXPERT DATABASE”,

3. załączyć do elektronicznego formularza wniosku Oświadczenie kandydata na eksperta.

Nabór ma charakter ciągły. Dwudziesta ósma runda rozpoczyna się 5 listopada 2020 r. i potrwa do 30 listopada 2020 r. (godz. 16:00).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru i współpracy można znaleźć w dokumentach do pobrania.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: eksperci@fnp.org.pl.

Źródło: www.fnp.org.pl

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 oraz założeń do Krajowego Planu Odbudowy, które odbędą się w formie online.

W ramach cyklu spotkań pod nazwą Fundusze Europejskie dla Polski od 19 listopada do 29 grudnia br. odbędzie się łącznie 17 spotkań - spotkanie otwierające połączone z konferencją regionalną dla województwa mazowieckiego, spotkania regionalne dla pozostałych województw oraz konferencja podsumowująca.

Harmonogram spotkań dla poszczególnych regionów oraz formularz rejestracyjny znajdują się w zakładce O konsultacjach. Żródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 

 

SZYBKA ŚCIEŻKA – KORONAWIRUSY

 

Sekcja Projektów Krajowych przypomina o trwającym konkursie  

5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka - Koronawirusy

 

Dla kogo?

przedsiębiorstw, · konsorcjów przedsiębiorstw, · konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Na co?

badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej

Zakres tematyczny

 Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Źródło: NCBR

Kontakt:

Organizator konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47 a, 00-695 Warszawa

w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) – konkurs111-finanse@ncbr.gov.pl

 w pozostałych sprawach – konkurs111-BTR@ncbr.gov.pl oraz tel. 512 260 334, 515 061 515, 518 338 512

w zakresie procedur SGGW – Biuro Nauki i Projektów - Krajowych Sekcja Projektów Krajowych

magdalena_krosnicka@sggw.edu.pl tel. 22 59 366 70

anna_bolibok@sggw.edu.pl tel 2 59 356 89

dorota_szczesna@sggw.edu.pl 22 59 356 94

Konkurs START 2021 – przedłużenie terminu naboru wniosków

Uprzejmie informujemy, że ze względu na rozwój pandemii Covid-19 termin naboru wniosków w programie START (edycja 2021) zostaje przesunięty z 2 listopada br. na 18 grudnia br. Termin ogłoszenia laureatów konkursu najprawdopodobniej także ulegnie przesunięciu, o czym poinformujemy najpóźniej pod koniec I kwartału 2021 r.

Jednocześnie, w celu zapewnienia wszystkim kandydatom równych szans w procesie oceny konkursowej, uprzejmie informujemy, że informacje zawarte we wniosku o stypendium START (w szczególności opis osiągnięcia badawczego oraz lista publikacji) powinny być aktualne nie później niż na dzień 2 listopada.

Wszystkie pozostałe elementy procesu składania wniosków i procedury konkursowej pozostają bez zmian.

Kandydatów zachęcamy do przesyłania wniosków na bieżąco.

Więcej informacji na stronie programu START

 

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 

Biuro Nauki i Projektów Krajowych przypomina, że od 23 września, do 2 listopada br.  młodzi uczeni mogą składać wnioski o stypendium w programie START (konkurs 2021).

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy, przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż.

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego indywidualnego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

Młodych naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Programu Start  i Instrukcją przygotowania wniosku zamieszczonymi na stronie programu. Znajdują się w nich m.in. szczegółowe informacje o etapach procedury konkursowej, kryteriach oceny oraz sposobie składania wniosków.

W programie START przyznane zostaną również wyróżnienia wybitnym kandydatom, których osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. Stypendia wyróżnionych laureatów zostaną podwyższone.

Wnioski składane do konkursu START będą także rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. Barbary Skargi. Stypendystą w tym konkursie może zostać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Stypendium takiej osoby również zostanie podwyższone.

Wszystkich kandydatów zapraszamy do ubiegania się o stypendia wyjazdowe do wybranego przez kandydata ośrodka badawczego za granicą. Stypendia przyznawane są laureatom po rozstrzygnięciu konkursu START na podstawie zasad opisanych w Instrukcji przygotowania wniosku.

Ocena wniosków składa się z kilku etapów i jest prowadzona w systemie peer review przez uczonych, będących uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki. Wnioski najpierw ocenia co najmniej dwóch ekspertów, a następnie panel ekspercki, który najlepsze z nich kieruje do recenzji. Każdy wniosek zakwalifikowany do tego etapu jest oceniany przez kolejnych trzech recenzentów. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji, a zatwierdza ją Rada FNP.

Stypendia w konkursie 2021 zostaną sfinansowane zarówno z budżetu FNP, jak i ze środków  przekazanych przez prywatnych darczyńców oraz z wpłat  1% podatku dochodowego. Partnerami programu są: Narodowy Bank Polski (w ramach programu edukacji ekonomicznej) i Fundacja PZU.

Wnioski w konkursie START 2021 można składać od 23 września do 2 listopada br. Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2021 r.

Uwaga! Zgodnie z regulaminem stypendium START można otrzymać tylko raz.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!

Szczegółowe informacje o programie i dokumenty do pobrania znajdują się na:

 

Narodowe Centrum Nauki

organizuje webinarium pt. „Szkolenie dla Wnioskodawców”, które odbędzie się 12 października 2020 r., w godzinach 10:00 – 13:00.

Szkolenie będzie prowadziła Pani dr Monika Pobiega, Koordynator Dyscyplin NZ.

Szkolenie  jest dedykowane dla następujących dziedzin:

  HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce,

  ST – Nauki Ścisłe i Techniczne,

  NZ – Nauki o Życiu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o kontakt mailowy z pracownikami Sekcji Projektów Krajowych:

  mgr inż. Małgorzatą Michałowską

malgorzata_michalowska@sggw.edu.pl
oraz

 mgr Alicją Ulikowską

alicja_ulikowska@sggw.edu.pl

 

SZKOLENIE OD PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE DO ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH RPO WM 2014-2020

Biuro Nauki i Projektów Krajowych Sekcja Projektów Krajowych zaprasza na szkolenie „Od podpisania umowy o dofinansowanie do zakończenia realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014-2020”

Szkolenie realizowane będzie zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 (szczegóły w załączniku „Przepisy szczególne REGULAMINU REKRUTACJI na SZKOLENIA JEDNODNIOWE organizowane przez Mazowiecką Jednostkę̨ Wdrażania Programów Unijnych w związku z wprowadzeniem ogólnych regulacji na okres zagrożenia epidemicznego COVID 19 obowiązujące w okresie zagrożenia epidemicznego”).

 

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.

Rekrutacja na szkolenie trwa do 15.10.2020 do godz.11:00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPO WM 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem zasad właściwych dla naboru w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów – Finansowanie wydatków MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19, dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej, nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-111/20 w trybie nadzwyczajnym.

Szkolenie skierowane jest do beneficjentówRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU.

Kontakt w sprawie rekrutacji na szkolenie: 22/5422548. Kontakt w sprawie pytań dotyczących tematu szkolenia: m.wiro-kiro@mazowia.eu

 

Więcej informacji: https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/od-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-do-zakonczenia-realizacji-projektu-wspolfinansowanego-ze-srodkow-efrr-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-2/

 

NCBR zapowiada INFRASTARt

 30.09.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pracuje nad programem zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R – INFRASTARt. Bazując na doświadczeniach programu PANDA2 oraz rekomendacjach z przeprowadzonej ewaluacji, Centrum proponuje powołanie nowego programu stanowiącego kontynuację podjętych działań tj. wsparcie kosztów utrzymania infrastruktury B+R i wprowadzenie dodatkowego komponentu dot. współpracy międzynarodowej. Wsparcie dotyczyłoby utrzymania infrastruktury B+R, której specyfika i charakter, będzie przekładać się na rozwój działalności naukowej danej jednostki i podniesienie stopnia jej wykorzystania dla celów badań komercyjnych.
Celem programu będzie poprawa funkcjonowania infrastruktury B+R poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie współfinansowania kosztów operacyjnych w zakresie zarządzania infrastrukturą oraz umiędzynarodowienie działalności jednostek naukowych.
Harmonogram prac przewiduje ogłoszenie konkursu jeszcze w 2020 roku.

Źródło: ncbr.gov.pl

Biuro Nauki i Projektów Krajowych, Sekcja Projektów Krajowych informuje, że NCN ogłasza konkursy OPUS 20, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2

Naukowcy będą mogli złożyć wnioski o przyznanie grantów na badania w konkursach
OPUS 20 (w tym w LAP), SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2.

OPUS 20

Konkurs jest skierowany do wszystkich naukowców, niezależnie od etapu kariery naukowej, którzy planują realizację projektów badawczych bez udziału partnerów zagranicznych, projektów z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Budżet konkursu OPUS 20 (w tym LAP) wynosi 450 mln zł.

SONATA 16

Konkurs przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie. Podstawowym celem programu jest wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań
o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania trwające 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

PRELUDIUM BIS

Konkurs skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem programu jest wsparcie kształcenia doktorantów i finansowanie realizowanych projektów badawczych
w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Maksymalna wysokość finansowania jednego projektu w konkursie PRELUDIUM BIS może wynieść 180 000 zł.
W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy. Konkurs PRELUDIUM BIS wspiera również międzynarodową mobilność doktorantów, którzy zobowiązani są do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF.

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2020 r.

UWAGA: Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty o godzinie 16:00.

Pracownicy Sekcji Projektów Krajowych są do Państwa dyspozycji , służą pomocą i radą.
 
Budynek nr 2 pok. nr 8

Małgorzata Michałowska  tel. 22 59 356 93 malgorzata_michalowska@sggw.edu.pl

Alicja Ulikowska                tel. 22 59 356 83 alicja_ulikowska@sggw.edu.pl

 

SZKOLENIE

Realizacja projektów współfinansowanych przez UE w ramach RPO WM 2014-2020 w obliczu pandemii COVID-19 i ich rozliczanie w systemie SL2014

Sekcja Projektów Krajowych informuje, że w dniu 23.09.2020 r. odbędzie się szkolenie Realizacja projektów współfinansowanych przez UE w ramach RPO WM 2014-2020 w obliczu pandemii COVID-19 i ich rozliczanie w systemie SL2014

 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
 • Rekrutacja na szkolenie trwa do 22 września 2020 do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.
 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami realizacji projektów współfinansowanych przez UE w ramach RPO WM 2014-2020 w obliczu pandemii COVID-19 i ich rozliczania w systemie SL2014 (projekty EFS).
 • Szkolenie skierowane jest do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU.
 • Kontakt w przypadku pytań: 22 542 25 48.
 • Rekrutacja odbywa się online link.

Ostatnia szansa na zgłoszenia projektów B+R w Szybkiej Ścieżce dla dużych przedsiębiorstw. 22 sierpnia rusza runda dla MŚP

Do najbliższego piątku duże przedsiębiorstwa mają możliwość zgłaszania innowacyjnych projektów w ostatnim już w tej perspektywie unijnej, horyzontalnym konkursie Szybka Ścieżka, realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach dysponowanych środków z Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 22 sierpnia rusza druga runda konkursu skierowana do MŚP i ich konsorcjów, również z jednostkami naukowymi.


- Szybka Ścieżka jest największym programem wsparcia innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Zachęcam więc do zgłaszania projektów w ostatnim już w bieżącej perspektywie unijnej konkursie Szybkiej Ścieżki bez ograniczeń tematycznych. Powstałe w ramach projektu technologie mogą znacząco przyczynić się do wzrostu konkurencyjności rodzimych firm – powiedział Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nabór wniosków w konkursie został podzielony na dwie rundy. W pierwszej, która potrwa do najbliższego piątku, 21 sierpnia o dofinansowanie w łącznej kwocie 100 milionów złotych mogą ubiegać się duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (również z MŚP i jednostkami naukowymi). Z kolei druga runda (22 sierpnia – 14 września) skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów, również z udziałem jednostek naukowych. Te, będą mogły łącznie uzyskać dofinansowanie w wysokości 200 milionów złotych. Po każdej z rund nastąpi ocena wniosków, która potrwa do 120 dni.

Dofinansowanie w konkursie Szybka Ścieżka przyznawane jest na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (obowiązkowy element), ewentualnie uzupełnione o prace przedwdrożeniowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Konkurs cechuje brak ograniczeń tematycznych – projekty muszą się jedynie wpisywać w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Konkurs przeznaczony jest dla regionów słabiej rozwiniętych, co oznacza, że miejsce prowadzenia prac badawczo-rozwojowych musi znajdować się poza województwem mazowieckim.

Skorzystaj z udogodnień

Wszystkie osoby, zainteresowane pozyskaniem dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, mogą skorzystać z bezpłatnych, udostępnionych na stronie instytucji aplikacji „Asystent Innowacji”, który pozwala na wstępną weryfikację pomysłu z wymaganiami NCBR oraz „Asystent Budżetowy”, wspierający w zaplanowaniu i rozliczaniu kosztów w projekcie.

Niezmiennie swoje pytania można kierować do Punktu Informacyjnego NCBR – telefonicznie, poprzez wiadomości e-mail lub umówić się na spotkanie online. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje również szkolenia online dla wnioskodawców – nagrania można znaleźć na kanale Centrum na YouTube – NCBRnews. Eksperci NCBR wyjaśniają w nich m.in. jak wygląda proces oceny projektów, jak wybierani są eksperci oceniający wnioski, gdzie szukać informacji o konkursach, odpowiadają również na najczęściej zadawane pytania.
Konkurs „Szybka Ścieżka” finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCBR.

źródło:ncbr.gov.pl

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków

Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO


Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1770, z późn. zm.) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca się z prośbą do środowisk naukowych oraz społeczno-gospodarczych i finansowych o wskazanie kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwanej dalej „Radą”.

Spośród zgłoszonych kandydatów do Rady wejdzie:

 • sześciu członków powołanych spośród kandydatów wskazanych przez środowiska naukowe, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, aktywnie prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe;
 • siedmiu członków powołanych spośród aktywnych zawodowo kandydatów wskazanych przez środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe.

Kandydatem na członka Rady może być osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3. posiada wiedzę i niezbędne doświadczenie zawodowe w zakresie działalności naukowej (działalność naukowa obejmuje badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną).

Członkiem Rady nie może być osoba pełniąca funkcję:

 1. rektora lub funkcję kierowniczą w uczelni;
 2. dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk;
 3. dyrektora instytutu badawczego;
 4. dyrektora instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 5. prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk;
 6. prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności;
 7. prezesa i wiceprezesa Centrum Łukasiewicz;
 8. przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej;
 9. przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 10. przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych;
 11. przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w:

 1. Komisji Ewaluacji Nauki;
 2. Komitecie Polityki Naukowej;
 3. organach Narodowego Centrum Nauki;
 4. organach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Zadania Rady oraz tryb pracy Rady zostały określone w art. 15 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1770, z późn. zm.) oraz w § 4 – 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2020 r. poz. 201).

W celu zgłoszenia kandydata podmiot zgłaszający przesyła drogą pocztową lub poprzez ePUAP załączony do ogłoszenia formularz, na który składają się:
 

 • części A i B – wypełniane przez podmiot zgłaszający i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu zgłaszającego,
 • część C – wypełniona i podpisana przez kandydata. 

Formularz należy przesłać w terminie do dnia 30 września 2020 r.:
1) drogą pocztową na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Innowacji i Rozwoju
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
z dopiskiem: „Rada NCBR”
albo

2) poprzez ePUAP na adres skrzynki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

/MNISW/Skrytka/ESP
z dopiskiem: „Rada NCBR”
- z zastrzeżeniem, że w obydwu przypadkach decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa.

UWAGA:Zgłoszenie kandydata na członka Rady NCBR, które nie spełnia wymogów formalnych, jest niekompletne, lub zostało przesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie podlega rozpatrzeniu.

W przypadku przesłania dokumentów w wersji papierowej:

 1. zgłoszenie kandydata przez podmiot zgłaszający (część cz. A i B zgłoszenia) musi być czytelnie podpisane przez odpowiednią osobę, posiadającą stosowne upoważnienie do jego reprezentowania i przesłane w oryginale;
 2. oświadczenie kandydata (część C zgłoszenia) musi być własnoręcznie czytelnie podpisane przez kandydata i przesłane w oryginale.

W przypadku przesyłania dokumentów w wersji elektronicznej:

 1. zgłoszenie kandydata przez podmiot zgłaszający (część A i B zgłoszenia) musi być podpisane podpisem elektronicznym przez odpowiednią osobę, posiadającą stosowne upoważnienie do jego reprezentowania - zgłoszenie kandydata bez weryfikowalnych podpisów pod zgłoszeniem będzie traktowane jako niespełniające wymogów formalnych;
 2. oświadczenie kandydata (część C zgłoszenia) muszą być podpisane przez kandydata podpisem elektronicznym – oświadczenie kandydata bez weryfikowalnych podpisów pod oświadczeniem będzie traktowane jako niespełniające wymogów formalnych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zwraca nadesłanych dokumentów – zostaną zniszczone zgodnie z datą przetwarzania określoną poniżej.

Obowiązek informacyjny realizowany na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

Administratorem danych osobowych kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa; e-mail: sekretariat.bm-at-nauka.gov.pl; tel. (22) 529 27 18, kontakt do inspektora ochrony danych: iod-at-mnisw.gov.pl.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1770, z późn. zm.), dalej „ustawa o NCBR” w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu naboru na członków Rady NCBR.
W związku z procedurą powołania odbiorcą danych kontaktowych osób powołanych na członków Rady NCBR będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dane osobowe kandydatów do Rady NCBR, którzy nie przeszli pozytywnie oceny formalnej, będą przetwarzane nie dłużej niż do dnia zakończenia naboru, tj. do dnia powołania nowych członków Rady (30 listopada 2020 r.).

Dane osobowe kandydatów do Rady NCBR, którzy przeszli pozytywnie weryfikację formalną, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż kadencja osób powołanych w tym naborze, a więc nie dłużej niż do dnia 29 listopada 2024 r., z uwagi na ustawową możliwość uzupełnienia składu Rady NCBR z grupy osób, o której mowa odpowiednio w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o NCBR, w przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady NCBR.

Dane osobowe kandydatów, którzy zostaną powołani do Rady NCBR w tym naborze, będą przetwarzane tak długo, jak długo funkcjonować będzie Rada NCBR, w związku z art. 13 ust. 3 ustawy o NCBR, stanowiącym, że ta sama osoba może pełnić funkcję członka Rady nie dłużej niż przez dwie kadencje, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz z aktów wewnętrznych obowiązujących w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie przechowywania akt.

Informacja o powołanych członkach Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zostanie opublikowana na stronie podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Kandydaci mają prawo do żądania usunięcia ich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO.
Ponadto, kandydaci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Pliki do pobrania

 

NCBR: 100 mln zł na rozwój rolnictwa 4.0

Rusza konkurs Szybka Ścieżka „Agrotech”. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, przeznaczy 100 mln zł z Funduszy Europejskich na wsparcie nowych technologii w sektorze rolnym. Celem inicjatywy jest podniesienie konkurencyjności polskich firm pracujących nad projektami z zakresu robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji czy produkcji rolno-spożywczej przyjaznej środowisku. Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 10 września i potrwa do 6 listopada 2020 r.

Agenda badawcza nowego konkursu NCBR określa 6 głównych obszarów tematycznych, w które wpisywać mają się finansowane projekty, są to:

 1. Automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie;
 2. Mechanizacja w rolnictwie;
 3. Aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów, oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie;
 4. Rolnictwo precyzyjne (smart fields);
 5. Zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia rolnicza;
 6. Bioenergia i biomateriały.

Wsparcie otrzymać można na prowadzenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych. Obligatoryjnym elementem projektu są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe.

Ile pieniędzy można otrzymać? Dla pojedynczego MŚP minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 1 mln zł, w przypadku dużych firm lub konsorcjów 2 mln zł. Natomiast maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 50 mln euro. Dofinansowanie może wynieść aż do 80% tych kosztów.

Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 10 września i potrwa do 6 listopada 2020 r. (do godziny 16:00).

Zapraszamy do obejrzenia materiału informacyjno - promocyjnego konkursu.

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie internetowej NCBR.

Konkurs Szybka Ścieżka „Agrotech” finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

 

STARTER - Twój program w NCBR

 

STARTER to on-linowe narzędzie NCBR, które umożliwia zgłoszenie inicjatywy programowej. Portfolio programów Centrum corocznie ewoluuje - dlatego zgłaszając pomysł stajesz się kreatorem innowacji w Polsce.

Jesli Twoja instytucja/firma ma pomysł na program B+R, który powinien zostać zainicjowany w NCBR, wypełnij formularz.

 

NARODOWE CENTRUM NAUKI - MINIATURA 4

Biuro Nauki i Projektów Krajowych, Sekcja Projektów Krajowych przypomina o trwającym konkursie MINIATURA 4, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 1. posiadający w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 2. który uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. Okres ten może być przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 4 w kwocie 15 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r. 

UWAGA: Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty o godzinie 16:00.

Nabór wniosków może zostać wstrzymany jeśli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

Zwracamy uwagę, że w konkursie MINIATURA 4 zmieniono warunki, jakie musi spełnić osoba przewidziana jako realizująca działanie naukowe.

Pracownicy Sekcji Projektów Krajowych służą Państwu pomocą i radą w Budynku nr 2 pok. nr 8

Małgorzata Michałowska  tel. 22 59 356 93 malgorzata_michalowska@sggw.edu.pl

Alicja Ulikowska

tel. 22 59 356 83 alicja_ulikowska@sggw.edu.pl

 

 

Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 na „Centrum Wiedzy o Dostępności”

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 lipca 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych ogłasza konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 pt. Centrum Wiedzy o Dostępności, dotyczący utworzenia i wsparcia funkcjonowania centrum wiedzy o dostępności, jako jednostki wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym.


Nabór wniosków rusza 24 sierpnia 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do IP na adres poczty elektronicznej: cwod-at-ncbr.gov.pl

źródło: ncbr.gov.pl

 

SZYBKA ŚCIEŻKA - ogłoszenie konkursu nr 6/1.1.1/2020

 

Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie „Szybka ścieżka”, skierowanym do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Na konkurs przeznaczyliśmy 300 mln PLN.

Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. Projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Cały konkurs został podzielony na dwie rundy, przy czym każda z nich ma innych adresatów. W pierwszej, trwającej od 3 do 21 sierpnia 2020 roku, czekamy na projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych). Z kolei w drugiej rundzie, trwającej od 22 sierpnia do 14 września, dofinansowanie mogą uzyskać tylko projekty realizowane przez przedsiębiorstwa małe i średnie, a także ich konsorcja (również z udziałem jednostek naukowych).

Na rundę pierwszą przeznaczyliśmy 100 mln zł, zaś na drugą – 200 mln zł.

Wnioski złożone w konkursie będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami przyjętymi 23 października 2019 r.

Konkurs ogłaszamy w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


Więcej informacji w zakładce: Programy → Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory → Konkurs 6/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka

Źródło:https://www.ncbr.gov.pl/

 

GOSPOSTRATEG IV – ogłoszenie konkursu

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

ogłasza IV konkurs
w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych

„Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG

Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Czwarty konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa zagadnienia badawcze:

 1. Interdyscyplinarny program profilaktyki wtórnej dla osób po udarze niedokrwiennym mózgu o nieznanej etiologii. (Zamawiający – Ministerstwo Zdrowia);
 2. Optymalizacja metod konwersji języka pisanego w systemie automatycznego tłumacza na język migowy z wykorzystaniem mechanizmu avatara. (Zamawiający – Ministerstwo Cyfryzacji).

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Nabór wniosków będzie trwał od 24 lipca do 22 września 2020 roku (do godziny 16:00).

ZASADY KONKURSU:

Źródło: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/gospostrateg-iv-ogloszenie-konkursu-63833/

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór Partnerów

11. eForum Rozwoju Mazowsza.

 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami naboru Partnerów 11 e-Forum Rozwoju Mazowsza oraz wypełnienia i przesłania formularzy zgłoszeniowych.

Przez 10 ostatnich lat dwudniowe Forum Rozwoju Mazowsza skupiało  Partnerów z obszaru biznesu, nauki, administracji i organizacji pozarządowych. Spotykaliśmy się podczas debat, prezentacji dobrych praktyk, prezentacji innowacji technologicznych czy inspirujących rozwiązań edukacyjnych, prospołecznych i zdrowotnych. Rok 2020 postawił przed wszystkimi nietypowe wyzwania. Ze względu na szczególne warunki, spowodowane obowiązującym obecnie na terenie Polski stanem epidemicznym związanym z COVID-19 organizatorzy podjęli decyzję, że 11. Forum Rozwoju Mazowsza przyjmie formułę e-Forum.

Mimo nietypowych okoliczności, także i w tym roku zapraszamy do współpracy przy organizacji tego wydarzania.  Planujemy zaprezentować zarówno efekty projektów realizowanych dzięki wsparciu funduszy europejskich, jak i pokazać istotę ich wkładu w rozwój Mazowsza (także w szczególnych warunkach zagrożenia epidemicznego). 11. Forum Rozwoju Mazowsza odbędzie się pod hasłem #eFEktUE.

 

Szczegółowe zasady naboru opisane są w Ogłoszeniu o naborze Partnerów (plik do pobrania).

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do partnerstwa prosimy o przesłanie zgłoszeń w terminie: do  31 sierpnia 2020 r. (w temacie zgłoszenia prosimy wpisać: 11. Forum Rozwoju Mazowsza).

źródło: https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/mazowiecka-jednostka-wdrazania-programow-unijnych-oglasza-nabor-partnerow-11-eforum-rozwoju-mazowsza/

 

Webinar

System SL2014 – jak rozliczyć projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO WM 2014-2020

Celem webinarium jest poznanie przez uczestników najważniejszych aspektów procesu sprawozdawczości rzeczowej i finansowej przy rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z użyciem systemu teleinformatycznego SL2014.

Program:

 • System SL2014 – główne narzędzie do sprawozdawczości i komunikowania się z instytucją, która podpisała z Beneficjentem umowę o dofinansowanie;
 • Rozpoczęcie pracy w systemie SL2014 – harmonogram płatności;
 • Rejestracja wniosku o płatność w systemie oraz jego uzupełnienie w zakresie postępu rzeczowego i finansowego;
 • Zakładki w SL2014 – Baza personelu oraz monitorowanie uczestników;
 • Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku Beneficjenta przez opiekuna projektu;
 • Moduł korespondencja;

Adresaci webinarium:

Beneficjenci RPO WM 2014 – 2020 realizujący projekty współfinansowane z EFS.

Prowadzący:

Pracownicy Wydziału Szkoleń i PIFE oraz Wydziału Wdrażania Projektów EFS, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Formularz rejestracyjny

źródło:https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/webinar-system-sl2014-jak-rozliczyc-projekt-wspolfinansowany-z-efs-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/

 

Wsparcie i promocja badań naukowych – rusza Inkubator Innowacyjności 4.0

 Inkubator badań i prac rozwojowych

Celem programu jest wsparcie zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, głównie w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Wspieramy aktywnych

Istotą programu jest wsparcie podmiotów prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności tych działających na rzecz upowszechniania nauki.

Co wspieramy?

Wsparcie udzielane jest na:

 1. prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł;
 2. przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;
 3. inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;
 4. zarządzanie portfelem technologii obejmujące w szczególności:
  1. monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
  2. analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
  3. prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,
  4. analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem;
 5. działalność Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” został ustanowiony komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  czerwca 2019 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”, finansowany jest ze środków europejskich w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

źródło:https://www.gov.pl/web/nauka/wsparcie-i-promocja-badan-naukowych--rusza-inkubator-innowacyjnosci-40

Materiały Informacje o programie „Inkubator Innowacyjności 4.0”

 

Zaproszenie do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich 2020 on-line
VII edycja ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) wyjątkowo w tym roku odbędzie się w nowej formule – wyłącznie on-line.

DOFE 2020 rozpocznie się już w sierpniu, wtedy też uruchomiona zostanie strona internetowa www.dniotwarte.eu,  na której prezentowane będą projekty z całej Polski. Każdy Region pokaże swoje osiągnięcia, które możliwe były do zrealizowania dzięki pozyskanym Funduszom Europejskim.

Będziecie mogli obejrzeć filmy opowiadające o losach Beneficjentów i ich drodze do realizacji marzeń oraz pomysłów na zmianę swojego życia i najbliższego otoczenia. Kulminacyjnym momentem w DOFE będzie weekend 25-27 września 2020 roku. Dzięki nowej formule, będziecie mogli odwiedzić projekty we wszystkich 16 Regionach Polski.  Różnorodność zrealizowanych projektów z Funduszy Europejskich wprowadzi was w wirtualny świat, w którym będziecie mogli spacerować po niedostępnych na co dzień miejscach. Odbędą się także pokazy i warsztaty on-line.

Otwarcie on-line projektów DOFE 2020 to znakomita okazja do pokazania, efektów Waszej pracy i możliwość nawiązania ciekawych kontaktów. Wszystkie wydarzenia, które odbędą się w ramach DOFE 2020 będziemy promować w dostępnych kanałach informacyjnych, w mediach społecznościowych, na stronie internetowej www.funduszedlamazowsza.eu oraz w publikacjach i biuletynie MJWPU.

Ponadto Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako koordynator akcji, będzie promować wydarzenie w telewizji, w radio, w Internecie oraz na stronie www.dniotwarte.eu, gdzie dzięki wyszukiwarce i mapie wydarzeń będzie można znaleźć Wasz projekt. Zaplanowane zostały konkursy z nagrodami zarówno dla beneficjentów, jak i ogółu społeczeństwa. W obu przypadkach, jak informuje koordynator, zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu krótkiego, amatorskiego filmiku. Dla Beneficjentów promującego projekt, a dla wszystkich chętnych pokazującego jakie zmiany zaszły w najbliższym otoczeniu dzięki wsparciu Funduszy Europejskich.

Zachęcam, do dołączenia do grona współorganizatorów Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Jeżeli chcecie pokazać swój projekt, prosimy o kontakt z koordynatorami wydarzenia w MJWPU, którzy przekażą szczegółowe informacje o DOFE 2020 on-line. Na zgłoszenia wirtualnych spacerów , filmików pokazujących projekty zrealizowane przy wsparciu Funduszy Europejskich czekamy do wtorku 23 czerwca br.

Z ramienia MJWPU osobami koordynującymi DOFE są: pani Dorota Obzejta-Żbikowska tel.: (22) 542 22 20, e-mail: d.obzejta@mazowia.eu oraz pani Agnieszka Miękwicz tel.: (22) 542 25 44, e-mail: a.miekwicz@mazowia.eu.

Raz jeszcze zapraszam do aktywnego udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich 2020 on-line.

Z wyrazami szacunku

Mariusz Frankowski

Źródło: https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/zaproszenie-do-udzialu-w-dniach-otwartych-funduszy-europejskich-2020-on-line/

 

 

Projekty aplikacyjne – ogłoszenie konkursu nr 1/4.1.4/2020

Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie pn. „Projekty aplikacyjne” (Poddziałanie 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

Konkurs skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa i jedno przedsiębiorstwo. Projekty mogą być realizowane we wszystkich województwach Polski poza woj. mazowieckim. Na konkurs przeznaczyliśmy 100 mln PLN.

Na wnioski czekamy od 1 do 31 lipca 2020 r.

Złożone wnioski będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z nowymi kryteriami przyjętymi 2 kwietnia 2020 r. Przebudowaliśmy strukturę kryteriów i zredukowaliśmy ich liczbę (kryteria punktowane z 7 do 5, kryteria TAK/NIE z 10 do 7). Najistotniejsze elementy oceny projektów skoncentrowaliśmy w kryteriach punktowanych (istota projektu, realizacja projektu, wdrożenie wyników), ponieważ skala punktowa daje szerszą możliwość oceny i większą szansę na pozytywną ocenę niż skala zerojedynkowa. Znacznie skróciliśmy też sam opis kryteriów.

Ważną zmianą jest wyodrębnienie nowego kryterium punktowanego „Istota projektu”. Połączyliśmy w nim wszystkie aspekty związane z koncepcją projektu. To nowe kryterium pozwoli lepiej zrozumieć specyfikę projektów badawczo-rozwojowych oraz będzie wskazówką dla wnioskodawcy na etapie pisania wniosku jak sprecyzować cel swojego projektu oraz określić jego rezultat.

Nowe kryteria dopuszczają także o wiele szerszy zakres poprawy projektu w trakcie oceny. Wnioskodawca będzie też mógł poprawić wniosek w kryteriach do tej pory niepoprawialnych.

Zmiany w kryteriach znalazły odzwierciedlenie w nowym wzorze wniosku i instrukcji jego wypełniania. Ich struktura jest zgodna z logiką i układem nowych kryteriów. Dodatkowo cała dokumentacja konkursowa została znacznie uproszczona i przygotowana zgodnie z zasadami prostego języka. Zmieniliśmy również szatę graficzną, tak by dokumenty były łatwiejsze w odbiorze i bardziej przyjazne dla czytelnika.

Więcej informacji w zakładce: Programy→ Fundusze europejskie→ Program Operacyjny Inteligentny Rozwój →Aktualne nabory→ Konkurs_1/4.1.4/2020 _- Projekty aplikacyjne.

źródło: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/projekty-aplikacyjne-ogloszenie-konkursu-nr-14142020-63455/

 

NCBR zaprasza na cykl otwartych szkoleń online

Jakie są zasady przyznawania grantów w konkursach NCBR? Jak wygląda proces oceny wniosków o dofinansowanie? Gdzie szukać informacji o realizowanych z Funduszy Europejskich konkursach? Jakie są udogodnienia dla firm już realizujących projekty w czasie pandemii? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń dla wszystkich – zarówno wnioskodawców, beneficjentów, jak i innych osób zainteresowanych działalnością Centrum.

- NCBR jest instytucją otwartą na przedsiębiorców i naukowców z całego kraju. Już od ponad dwóch lat nasi eksperci jeżdżą w najdalsze zakątki Polski, szkoląc, edukując i przybliżając wszystkim zainteresowanym zasady konkursów. Również teraz, w czasie pandemii, nie zwalniamy tempa. Przenieśliśmy szkolenia do internetu, na nasz kanał YouTube, gdzie każdy ma możliwość zasięgnięcia sporej dawki wiedzy – powiedział dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

NCBR online to cykl ponad 20 szkoleń, regularnie publikowanych na kanale NCBR w serwisie YouTube. Eksperci NCBR kompleksowo przybliżają cały proces od pozyskania grantu do jego realizacji, również w czasie pandemii. Omawiają zasady aktualnych konkursów, również tych, realizowanych z Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój czy w ramach inicjatyw międzynarodowych, zasady działania programów dla start-upów Bridge Alfa, odpowiadają też na najczęściej zadawane przez wnioskodawców pytania, przedstawiają zasady udogodnień w realizacji projektów w czasie pandemii

Więcej na stronie: .https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ncbr-zaprasza-na-cykl-otwartych-szkolen-online-63269/