Nauka

Sekcja Projektów Krajowych


Schemat postępowania w przypadku aplikowania, realizacji
i raportowania projektów

 

Formularz zgłoszeniowy do projektów

Autor projektu występuje z formularzem zgłoszeniowym, w którym Kierownik Katedry oraz Dziekan Wydziału (w jednostkach organizacyjnych nie będących podstawową jednostką organizacyjną - Dyrektor lub Kierownik jednostki) wyrażają pisemną zgodę na przystąpienie do realizacji projektu.

Sprawozdania okresowe i końcowe

Egzemplarz sprawozdania pozostający w Uczelni podpisują kolejno: Kierownik Projektu/Koordynator Projektu, Kierownik Katedry, Dziekan Wydziału lub odpowiednio Dyrektor lub Kierownik jednostki organizacyjnej (w przypadku projektów prowadzonych przez jednostkę organizacyjną SGGW nie będącą podstawową jednostką organizacyjną).

Realizacja projektu tj. dokumenty dotyczące zmiany warunków projektu, za zgodą kierownika jednostki lub instytucji finansującej (aneks lub wniosek o wprowadzenie zmian w projekcie)  wnioski o płatność itp., podpisują kolejno: Kierownik Projektu/Koordynator Projektu, Kierownik Katedry, Dziekan Wydziału lub odpowiednio Dyrektor lub Kierownik jednostki organizacyjnej (w przypadku projektów prowadzonych przez jednostkę organizacyjną SGGW nie będącą podstawową jednostką organizacyjną), jeżeli zmiany dotyczą weryfikacji finansowej Kwestura.

 

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku Miniatura

Biuro Nauki i Projektów przypomina, że do złożenia wniosku Miniatura potrzebne są następujące dokumenty:

  1. Wydruk wniosku (wersja po zablokowaniu w systemie OSF) podpisany przez Autora wniosku, Dziekana (na ostatniej stronie wniosku)  i Kwestor (część finansowa projektu).
  2. Kwestionariusz pomocy państwa (1 egzemplarz bez podpisów)
  3. Formularz zgłoszeniowy - podpisany zgodnie z instrukcją
  4. Wniosek w formacie PDF (przyniesiony na dysku przenośnym bądź przesłany pocztą elektroniczną na e-mail: malgorzata_michalowska@sggw.pl lub alicja_ulikowska@sggw.pl)


Po otrzymaniu ww. dokumentów Biuro Nauki i Projektów przekazuje je do podpisu Prorektora ds. Nauki. Podpisany elektronicznie wniosek oraz skan podpisanych dokumentów potrzebnych do załączenia we wniosku (kwestionariusz) zostaną przesłane pocztą elektroniczną przez pracowników Biura Nauki i Projektów.