Nauka

Zakres działalności Sekcji


Do zadań realizowanych przez Sekcję Obsługi Nauki (SON) należy:

 1. wspomaganie wydziałów w przygotowywaniu i rozliczeniu wniosków o środki finansowe na badania naukowe wykonywane w ramach działalności statutowej:
  a) potencjał badawczy jednostki;  
  b) utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego;    
  c) działalność polegająca na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich;
 2. ewidencja aplikacji i projektów realizowanych przez wydziały SGGW w zakresie działalności statutowej;
 3. weryfikacja dokumentów przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz prowadzenie rejestrów nadanych stopni naukowych, wystawianie zaświadczeń
  o uzyskaniu stopnia naukowego;
 4. weryfikacja wniosków o tytuł naukowy profesora i przekazywanie ich do Rady Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu;
 5. weryfikacja wniosków o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego SGGW oraz profesora zwyczajnego;
 6. opracowywanie regulaminów, zarządzeń, uchwał i wytycznych z zakresu organizacji studiów doktoranckich;
 7. prowadzenie dokumentacji studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych działających w SGGW oraz dokumentów z przebiegu studiów poszczególnych doktorantów;
 8. przygotowanie stosownych pism w sprawie utworzenia nowych studiów doktoranckich i podyplomowych (zarządzenia Rektora – studia doktoranckie, decyzje przyznania stypendium);
 9. prowadzenie teczek personalnych doktorantów (dokumenty dotyczące przebiegu studiów doktoranckich);
 10. comiesięczne przygotowywanie list stypendialnych (stypendia doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, stypendia pomocy materialnej);
 11. wystawianie i wydawanie indeksów uczestnikom studiów doktoranckich;
 12. wystawianie zaświadczeń dotyczących odbywania studiów doktoranckich obecnie trwających, na ich zakończenie oraz do celów emerytalno-rentowych;
 13. bieżąca obsługa bazy danych doktorantów (wprowadzanie, aktualizacja danych, generowanie i wydruki raportów);
 14. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym doktorantów (obsługa systemu PŁATNIK);
 15. elektroniczna ewidencja konferencji naukowych,
 16. prowadzenie ewidencji, analizy przebiegu i funkcjonowania studiów podyplomowych;
 17. opracowywanie analiz statystycznych i sprawozdań na potrzeby władz Uczelni oraz podmiotów zewnętrznych (w tym POL-on), w zakresie merytorycznych działań Biura Nauki i Projektów;
 18. monitorowanie pomocy de minimis przyznanej Uczelni;
 19. koordynacja prac w celu przygotowania i redakcji rocznego sprawozdania Rektora z działalności Uczelni, w tym szczegółowe przygotowanie sprawozdania
  z działalności naukowo-badawczej SGGW;
 20. przygotowanie i przekazywanie akt do Archiwum Centralnego SGGW;
 21. przygotowywanie materiałów związanych z działalnością Komisji Nauki, Wdrożeń i Upowszechniania Wiedzy (zestawienia, analizy i prezentacje, projekty aktów);
 22. obsługa organizacyjna składanych przez dziekanów wydziałów/kierowników jednostek organizacyjnych wniosków do Rektora w sprawie okresowego zwiększenia wynagrodzenia pracownikom SGGW;
 23. system OMEGA PSIR
 24. inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego, nieujęte w zakresie, a merytorycznie związane z zadaniami sekcji.