Nauka

Zakres działalności Sekcji


Do zakresu działania Sekcji Obsługi Nauki w ramach Biura Nauki i Projektów Krajowych należy:

1) weryfikacja dokumentów przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz prowadzenie rejestrów nadanych stopni naukowych, wystawianie zaświadczeń o uzyskaniu stopnia naukowego;

2) prowadzenie spraw związanych z mianowaniem/zatrudnieniem pracowników na stanowisku profesora SGGW i stanowisku profesora;

3) opracowywanie regulaminów, zarządzeń, uchwał i wytycznych z zakresu organizacji studiów doktoranckich utworzonych przed rokiem akademickim 2019/2020;

4) prowadzenie dokumentacji studiów doktoranckich utworzonych przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz dokumentacji przebiegu studiów poszczególnych doktorantów tych studiów, w tym prowadzenie teczek personalnych;

5) bieżąca obsługa bazy danych doktorantów studiów doktoranckich utworzonych przed rokiem akademickim 2019/2020, w tym wprowadzanie i aktualizacja danych, generowanie i wydruki raportów;

6) obsługa dokumentacji programu „Doktorat Wdrożeniowy”, w którym udział biorą doktoranci studiów doktoranckich utworzonych przed rokiem akademickim 2019/2020;

7) wspieranie przygotowania wniosków do programu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w sprawie stypendiów dla młodych wybitnych naukowców oraz obsługa dokumentacji;

8) monitorowanie wydatkowania środków finansowych z budżetów przeznaczonych na stypendia dla doktorantów studiów doktoranckich utworzonych przed rokiem 2019/2020, w tym przygotowywanie list stypendialnych;

9) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym doktorantów studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020;

10) wystawianie zaświadczeń dotyczących odbywania lub ukończenia studiów doktoranckich utworzonych przed rokiem akademickim 2019/2020, w tym w celach emerytalno-rentowych;

11) rejestracja konferencji naukowych;

12) wspomaganie instytutów w przygotowaniu dokumentów do oceny parametrycznej dyscyplin naukowych oraz oceny okresowej nauczycieli akademickich;

13) przyjmowanie wynikających z przepisów prawa oświadczeń dotyczących działalności naukowej oraz prowadzenie rejestru tych oświadczeń;

14) bieżące informowanie pracowników SGGW o nowo otwartych konkursach w ramach programów i przedsięwzięć ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz wspomaganie instytutów w zakresie przygotowania wniosków do tych konkursów;

15) prowadzenie sprawozdawczości z działalności naukowo-badawczej dla potrzeb władz Uczelni oraz służb statystyki publicznej, w tym opracowanie rocznego Sprawozdania Rektora na podstawie materiałów nadesłanych przez właściwe jednostki SGGW;

16) gromadzenie informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania strategii Uczelni w zakresie działalności naukowo-badawczej;

17) obsługa organizacyjna komisji senackich wskazanych przez Rektora;

18) przyjmowanie wniosków i opracowywanie danych dla Rektorskiej Komisji ds. motywacyjnego systemu wynagradzania, Rektorskiej Komisji ds. Systemu Wsparcia Finansowego dla Naukowców i Zespołów Badawczych oraz dla Rektorskiej Komisji Stypendialnej ds. Pomocy Materialnej dla Doktorantów;

19) koordynacja procesu wdrażania, funkcjonowania i aktualizacji Bazy Wiedzy SGGW oraz procesu zasilania tej Bazy danymi;

20) koordynacja realizacji programów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki skierowanych do redakcji czasopism naukowych SGGW.